„Tėviškės žiburiams“ 70

0

Kanados lietuvių savaitraštis „Tėviškės žiburiai“, leidžiamas Toronte, šiemet švenčia 70-metį. Per visus šiuos metus į skaitytojų rankas atiduota daugiau nei 3000 laikraščio numerių.

Pirmasis „Tėviškės žiburių“ numeris pasirodė ypatingu laiku – 1949 m. gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną. Naujo savaitraščio sumanymas ir leidimas buvo viso būrio lietuvių išeivių iniciatyva. Reikėjo tokio informacijos šaltinio, kuris apjungtų visą lietuvių išeiviją Kanadoje arba bent jos daugumą. Tai turėjo būti religijos, politikos, kultūros leidinys visiems lietuviams. Tarp steigėjų buvo kun. P. Ažubalis, kun. dr. J. Gutauskas, dr. E. Jasevičiūtė, dr. A. Juozapavičius, V. Kastytis, A. Rinkūnas, B. Sakalauskas-Sakalas, V. Užupis ir kiti. Dalis šių veikėjų sudarė Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos, kuri yra oficialus „Tėviškės žiburių“ leidėjas, valdybą. Pradžia, kaip visuomet, nebuvo lengva. Reikėjo bendradarbių, patalpų, finansinės paramos. Spaustuvei organizuoti įkurta Kanados lietuvių spaudos bendrovė „Žiburiai“. Leidinio sumanymą rėmė Kanados lietuvių visuomenė, kunigai. Ypač daug prisidėjo kunigai: Petras Ažubalis, J. Tadarauskas, J. Bobinas. Kun. P. Ažubalis pastatė ir labai pigiai išnuomojo patalpas klebonijos priestate. Vėliau (1974 m.) spaustuvė išsikėlė į „Anapilio sodybą“, kurios steigėjas taip pat buvo kun. P. Ažubalis.

Tuo pat metu, kai buvo perkama reikalinga įranga ir spaustuvės mašinos, buvo organizuojamas ir redakcijos darbas. Reikėjo žmonių, kurie šiam darbui negailėtų jėgų ir laiko. Redakcija puikiai suprato, kad be būrio korespondentų laikraštis bus skurdus. Prel. P. Gaidos žodžiais tariant, „Jei vien redakcijos žmonės turėtų užpildyti savaitraštį, greitai išsisemtų ir laikraštį nualintų“. Šiandien, iš septyniasdešimties metų perspektyvos, būtina pripažinti, kad „Tėviškės žiburiams“ pavyko rasti daug ištikimų bendradarbių ne tik Kanadoje, bet ir kitose pasaulio lietuvių bendruomenėse. Savaitraštis gali pasigirti straipsniais ir informacija ne tik apie lietuvių išeivių gyvenimą Kanadoje, bet ir daugelyje kitų kraštų. Jis paskelbdavo taip pat žinių iš Lietuvos – tos okupuotos, atgimstančios ir vėl nepriklausomos.

Pavyko išvengti vienašališkumo. Nors tai krikščioniškos dvasios laikraštis, tačiau buvo atviras visiems. Toks jis išliko iki šiol. Redakcijai rūpėjo (ir rūpi) kuo plačiau atskleisti lietuvių gyvenimą ir problemas, atkreipti visuomenės dėmesį į taisytinus dalykus, skleisti teigiamus reiškinius.

Nuo pat darbo pradžios didelis dėmesys buvo skiriamas publikacijų kalbai, jos grynumui ir turtingumui. Turint galvoje, kad tai buvo daroma toli nuo Lietuvos, gyvenant kitakalbių apsuptyje, šį darbą reikėtų laikyti ne tik leidėjų pareiga, bet ir dorybe. Kad tai nelengva, puikiai žino visi, kurie bent kiek išmano leidėjų bėdas dėl kalbos, dirbant su įvairiomis lietuvių bendruomenėmis už Lietuvos ribų.

Nors leidiniui jau 70 metų, jis turėjo vos 4 vyriausiuosius redaktorius. Ir visi jie, išskyrus pirmąjį, patyrę, ilgamečiai „Tėviškės žiburių“ redakcijos darbuotojai. Iki 1961 m. savaitraštį redagavo istorikas dr. Adolfas Šapoka. Dėl šių pareigų jis iš Monrealio persikėlė gyventi į Torontą. Nuo 1954 m. gegužės mėn. jam talkino kun. dr. Pranas Gaida, perėmęs redaktoriaus pareigas po A. Šapokos mirties. Kun. P. Gaida „Tėviškės žiburių“ redaktoriumi buvo iki 2008 m., t. y. beveik 47 metus. Iš tikrųjų jiems atidavė dar daugiau – per 50 savo gyvenimo metų, nes juk redakcijoje darbavosi nuo 1954-ųjų pavasario. Jam padėjo A. Rinkūnas. Į redakcijos darbą 1988 m. įsijungė J. Andrulis, o nuo 1998 m. rašytojas Česlovas Senkevičius. Pastarasis redakcijai vadovauti pradėjo 2008-aisiais, atsisakius prel. Gaidai. Dirbti redakcinį darbą buvo pakviesta Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Keitėsi ir kiti redakcijos darbuotojai. 2016 m. su „Tėviškės žiburiais“ atsisveikino du ilgamečiai redaktoriai – Česlovas Senkevičius ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Dabar (nuo 2016 m.) savaitraščiui vadovauja Sigina Katkauskaitė, redakcijoje dirbanti jau 10-uosius metus. Jai talkina pedagogė lituanistė Rima Žemaitytė-De Iuliis. 

Siekiant pažymėti gražią sukaktį š. m. lapkritį Kanados lietuvių muziejuje-archyve surengta paroda „Atspindžiai“. Jos lankytojams pristatyta įspūdinga „Tėviškės žiburių“ istorija ir jų kūrėjai. Greta šiuolaikinių technologijų į skaitytojus prabilo seni laiškai, dokumentai, nuotraukos, daiktai ir archyviniai garso įrašai.

Nors redakcijoje dabar naudojami šiuolaikiniai kompiuteriai ir programinė įranga, tačiau visiems turbūt aišku, kad be atsakingo žmonių darbo, be jų aistros, leidinio nebus. O kad leidinys gyventų, reikalingi skaitytojai ir prenumeratoriai. Jų ir linkime „Tėviškės žiburių“ Redakcijai 70-ojo jubiliejaus proga.

Mūsų skaitytojams, norintiems pasklaidyti ankstesnius „Tėviškės žiburių“ numerius, primename kad juos galima rasti skaitmeniniu pavidalu svetainėje epaveldas.lt (https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002475486).

nb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia