Kun. Arvydą Petrą Žygą prisiminus

0

Lygiai prieš 10 metų (2011 06 10) buvo parvežta Lietuvon ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariume palaidota urna su kun. Arvydo Petro Žygo palaikais.

Laidotuvėse dalyvavo nemažai Punsko krašto žmonių. Kiekvienas, kas pažinojo Arvydą, šiandien jį prisimena savaip. Tai buvo nepaprasto jautrumo žmonėms dvasininkas, kupinas energijos kunigas, kraštotyrininkas, mokslininkas, ateitininkas.

Arvydas gimė 1958 m. birželio 6 d. Čikagoje. Jo tėvai iš Vokietijos karo pabėgėlių stovyklos į JAV atvyko 1950 m. Arvydas buvo auklėjamas lietuvybės dvasia, dalyvavo ateitininkų veikloje. Nuo vaikystės jam rūpėjo Lietuva. 1976–1980 metais Čikagos lietuvių pedagogikos institute jis studijavo baltų kultūrą, vėliau pats jame dėstė lietuvių etnografiją ir folklorą.

Arvydo Žygo biografija neatsiejama nuo Punsko krašto. 1976–1982 metais su prof. Marija Gimbutiene rinko etnografinę medžiagą. Su dideliu susižavėjimu važinėjo po lietuviškus kaimus ir užrašinėjo liaudies dainas, fotografavo Punsko, Seinų, Suvalkų krašto lietuves dainininkes, lietuviškas sodybas.

Aldona Vaicekauskienė taip prisimena kun. Arvydą Žygą: „Jis buvo mums kaip visus jungiantis žiburėlis, su visais norėjo bendrauti ir visiems surasdavo vietos savo širdyje. Šūkis „Atvažiavo Arvydas!“ nustumdavo į šalį mūs laikinus nesutarimus ir suburdavo būti kartu. Jam rūpėjo lietuvių kovos dėl lietuviškų pamaldų Seinuose, skubėdavo paguosti tragiškomis aplinkybėmis žuvusių jaunų žmonių šeimas. Punsko krašte jis buvo laukiamas ir sutinkamas kaip pats garbingiausias svečias.“

Arvydas apsilankydavo Punsko krašto kaimo vakarėliuose, mokė jaunimą šokti „Malūnėlį“ bei kitus liaudies šokius. Geležinės uždangos laikais jis nebijojo giedoti Lietuvos himno, pasakodavo jaunimui apie VLIK-ą ir JAV lietuvius. 1979 m. Vaitakiemyje pas Aleksus susirinko nemažas būrys Jaunimo kongreso dalyvių. Didžiausią įspūdį punskiečiams paliko Arvydo Žygo suorganizuotas neformalus IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso tęsinys.

1989 m. Arvydas pirmą kartą apsilankė Lietuvoje. Čia jis Kauno ir Vilniaus universitetuose dėstė antropologiją ir biochemiją. Tais pačiais metais Arvydas Žygas atkūrė prieš karą veikusią Lietuvos ateitininkų federaciją ir tapo jos pirmuoju pirmininku.

1990 m. Arvydas įstojo į jėzuitų naujokyną. Kunigo šventimus priėmė 2000 m. birželio 29 d. Primicijos vyko Punske per Žolinės atlaidus.

Kun. A. Žygas laimina žmones Punsko bažnyčios šventoriuje

Po šventimų kun. Arvydas Žygas buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru, o vėliau Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Čia jis ėjo antropologijos asocijuoto profesoriaus, pastoracinės teologijos profesoriaus pareigas VDU, buvo Kauno medicinos universiteto kapelionas bei Kauno psichiatrijos ligoninės kapelionas. Patarnavo seserims kazimierietėms Pažaislyje ir seserims kotrynietėms Kaune.

2006 m. Arvydas išvyko į JAV dėl teologijos daktarato studijų. Ten jis dirbo vikaru Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, daug dėmesio skirdamas lietuviams emigrantams. Vėliau patarnavo Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos Vargdienių seserims Putname, Pal. J. Matulaičio slaugos namuose, pavaduodavo kunigus įvairiose lietuvių parapijose.

Gyvendamas JAV svajojo sugrįžti į Lietuvą ir čia dėstyti teologiją.

2011 m. gegužės 7 d. Saint Louis (JAV) ligoninėje, kankinamas sunkios ligos, kunigas Arvydas P. Žygas mirė. Urna su jo palaikais palaidota birželio 10 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia