Punsko parapijos steigimo dokumentas

Dokumento vertimas

Žygimantas III, iš Dievo malonės Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir Livonijos didysis kunigaikštis; taip pat švedų, gotų ir vandalų karalius paveldėtojas. Šiuo mūsų raštu pranešame visiems ir kiekvienam, ką tai liečia, kad kilmingasis Stanislovas Zalivskis, Livo vėliavininkas, mūsų Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų valdytojas, dėl savo pamaldumo Dievui ir labai uoliai siekdamas Jo garbės, mums priklausančiame Naujojo Punsko kaime, esančiame mūsų Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų urėdijoje, Romos katalikų tikybos šventovę savo lėšomis pastatė ir paprašė, kad mes šiam maldingam darbui ir kūriniui pareikštume savo pritarimą, kad saugotume jį savo autoritetu ir kad šios bažnyčios įsteigimą teisėtu ir mums priimtinu pripažinti bei gėrybėmis ir pajamomis apdovanoti ir aprūpinti teiktumės. Mes savo ruožtu pritardami šiam Dievo garbei skirtam kūriniui, o juo labiau matydami jo būsimą naudingumą Bažnyčiai, minėtame Naujojo Punsko kaime minėto kilmingojo Stanislovo Zalivskio pastatytą šventovę pripažįstame esant teisėta, mums priimtina, steigtina ir apdovanotina, tad šiuo raštu ją iškilmingai steigiame ir apdovanojame. Bažnyčios klebono deramam išlaikymui ir aprūpinimui, taip pat kad jis tinkamai dieviškuosius reikalus tvarkytų ir prižiūrėtų bei kad apylinkių gyventojai ir mūsų valdiniai būtų pagal katalikų tikėjimą tinkamai ugdomi ir galėtų pagal jį gyventi, minėtam mūsų miškų valdytojui atsisakius mūsų suteiktos panaudos teisės, aštuonis žemės valakus Studencza (Šaltėnų) kaime, priklausančiame minėtai urėdijai, visiems laikams skiriame, atiduodame ir dovanojame. Taip pat tuos aštuonis žemės valakus Bažnyčios jurisdikcijai ir imunitetui užrašome, pervedame ir pajungiame, norėdami, kad mūsų ir Bažnyčios vadovų globoje ir valdžioje turėtų visas katalikų bažnyčioms suteiktas laisves ir teises, panašiai kaip kitos katalikų bažnyčios Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kurias mūsų pirmtakai iš pamaldumo steigė. Be to, visi mūsų miškų urėdijoje gyvenantys valdiniai nuo kiekvieno žemės valako po šešis lietuviškuosius grašius vietoj dešimtinės kasmet Viešpaties Gimimo šventės dieną temoka tuo metu pareigas einančiam minėtos bažnyčios klebonui ir telaiko tai nuolatine pareiga. Klebonas savo namų reikalams taip pat turi teisę, tačiau su valdytojo žinia ir pritarimu, medžius mūsų miškuose kirsti ir iš jų gabenti. Taip pat norime, kad einantis pareigas klebonas sąžinėje būtų įpareigotas iš minėtos parapijos valdinių nieko nereikalauti už sakramentų teikimą, nebent kas nors pats laisvai ką duotų. Norėdami, kad ta bažnyčia išgarsėtų, leidžiame, kad minėtame Naujojo Punsko kaime bažnyčią sekmadieniais ir šventadieniais lankantys žmonės galėtų saugiai ir laisvai daiktą už daiktą ir prekę už prekę atsinešti ir parduoti nemokėdami mokesčio, liaudies vadinamo targowego, nei tuo metu esančiam klebonui, nei valdytojui. Nuo dabar kiekvieną kartą, kai šios bažnyčios klebono postas dėl mirties ar dėl atsistatydinimo bus laisvas, mes ir mūsų šviesiausieji įpėdiniai pasiliekame sau teisę skirti kleboną lietuvį arba mokantį lietuvių kalbą. Šių dalykų tikrumą patvirtiname savo parašu ir įsakome uždėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudą. Duota Varšuvoje tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt septintaisiais Viešpaties metais, spalio dvidešimt septintą dieną; mūsų karaliavimo Lenkijoje dešimtaisiais, Švedijoje ketvirtaisiais metais.

Karalius Žygimantas

Jeronimas Valavičius,

Jo Karališkosios Didenybės notaras

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei

Iš lotynų kalbos vertė Jonas Malinauskas