Šv. Mišių laikas ir intencijos

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. spalio 18 d. – 2021 m. spalio 24 d.)

Pirmadienis – spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę. Prašant sveikatos

Antradienis – spalio 19 d. Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai. Laisvas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Trečiadienis – spalio 20 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Eleną Pečiulienę (1-osios metinės)

Ketvirtadienis – spalio 21 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Mariojoną, Petrą Uzdzilus ir giminės mirusiuosius; už Petrą Dapkevičių

Penktadienis – spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Rožę, Joną Žiurinskus; už Petronę, Albiną Lešiotus

Šeštadienis – spalio 23 d.

PL 16:30 – Za zm. Anielę Fejfer (30 dzień)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Veroniką Talaišienę (nuo Suvalkų šeimos centro)

SEKMADIENIS – spalio 24 d. XXX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Juozą (14 m.), Antaną (1-osios metinės), Petrą, Danielių, Eugeniją Makauskus ir tėvus; už Makauskų, Sakavičių giminės mirusiuosius; už Oną Tumelienę (1-osios metinės)

PL 10.00 – Za zm. Czesława (13 rocz), Grażynę, Leszka Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus, senelius; Mikasę, Joną Nevulius, Oną, Antaną Ramanauskus; Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Oną, Anelę, Juozą Cirušus ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mk 10, 46–52)

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!” Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“

Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“

Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“

Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Skelbimai:

1. Popiežius Pranciškus su vyskupais pradėjo sinodą. Sinodas skirtas pasauliečių tarnystei Bažnyčioje.

2. Pirmadienį šv. Luko evangelisto liturginis minėjimas. Melsimės už medicinos darbuotojus.

3. Sekančio sekmadienio aukos bus skirtos misijoms.

4. Spalio 22 dieną (penktadienį) po vakaro šv. Mišių vyks kun. Povilo Slaminio knygos „Gilyn į dievišką gelmę“ pristatymas. Bus sakomas mokymas tema: „Dievo Žodžio svarba liturgijoje“. Mokymą sakys kun. Gabrielius Satkauskas. Taip pat bus pateikiamas autoriaus žodis – „Gilyn į dievišką gelmę“ gimimas. Po pristatymo, bus galima įsigyti knygą „Gilyn į dievišką gelmę“. Kviečiame dalyvauti.

5. Žmonės tvarko savo artimųjų kapus. Labai prašome rūšiuoti šiukšles, kas gali paimti šiukšles namo. Yra tokių situacijų kai iš namų veža šiukšles ir meta į konteinerius. Parapijai reikia daug mokėti už šiukšlių išvežimą.

6. Geriausia dovana mirusiems tai yra mūsų maldos. Kviečiame užsakyti šv. Mišias ir poterius.

******

Ketvirtadienis – spalio 14 d.                                                      

17.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Juozą Šidlauską (30 d.)

Penktadienis – spalio 15 d. Šv. Jėzaus Terėsė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Privalomas minėjimas 17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Petrą Dapkevičių ir jo tėvus

Šeštadienis spalio 16 d.                                                                        

PL 16:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (11 m-cy);

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Veroniką Talaišienę (nuo Suvalkų šeimos centro)               

SEKMADIENIS – spalio 17 d. XXIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Petrą, Juliją, Petrą Zdanius ir giminės mirusiuosius; už Bronių Kuosą (2 m.); už Matą Šupšinską (nuo Malgośkos)

PL 10.00 – Za zm. CR Poźniaków i Sendów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petronėlę, Juozą Maksimavičius; už Kastulę, Vincą, Juozą Žukauskus; už Tomą Vaznelį (30 d.); už Petrą (23 m.), Bronę Batvinskus; už Edvardą (I-osios metinės); už Ceciliją Valinčius, Petronę, Zitą Pečiulius

Evangelija (Mk 10, 35–45)

     Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytu, ko prašysime“.

     Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“

     Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“

     Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“

     Jie sako: „Galime“.

     Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“.

     Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono.

     Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo:

     „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Skelbimai:

XXVIII eilinis sekmadienis

 1. Sanepidas primena, kad bažnyčioje reikia devėti kaukes ir laikytis atstumų. Gali būti kontrolė. Prašome devėti kaukes.
 2. Spalio 14–oji yra Mokytojų diena – melsimės už pedagogus ir katechetus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. spalio 04 d. – 2021 m. spalio 10 d.)

Pirmadienis – spalio 04 d.; Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Privalomas minėjimas                            

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Antradienis – spalio 05 d.; Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Genę už Matulevičienę

Trečiadienis –spalio 06 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Petrą Sakavičių ir giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – spalio 07 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis; Rožinio Švč. Mergelė Marija. Privalomas minėjimas

PL 16:30 – Za zm. Anielę Fejfer (od pracownikow į nauczycieli SP w Raczkach)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Penktadienis – spalio 08 d.                                                          

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Šeštadienis spalio 09 d.                                                    

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:30 – Za zm. Helenę, Dominikę Kierejszys

17.00 val. – Už mirusius: Grig. Mikaliną už Šimčikienę                           

SEKMADIENIS – spalio 10 d.; XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Vincą, Moniką Šupšinskus; už         Juozą Svetlauską (30 d.)

PL 10.00 – Za zm. Józefa i Reginę (za dzieci i mlodzież od grupy Rodzice za dzieci)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Eleną, Petrą Jakčinskus ir giminės mirusiuosius; už     Oną (10 mėn.), Antaną Tumelius; 80-ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos ir sveikatos Onai. Už vaikus ir jaunimą (nuo maldos grupės „Tėvai už vaikus“)

Evangelija (Lk 10, 25–37)

    Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

    Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“

    Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“.

    Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

    Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“

    Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse.

    O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį.

    Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’.

    Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“

    Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumo“.

    Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Skelbimai:

XXVII eilinis sekmadienis

 1. Prasidėjo spalio mėnuo. Kasdien po šv. Mišių melsimės rožinio maldą. Kviečiame dalyvauti.
 2. Praeitą sekmadienį, pagal episkopato paliepimą, buvo skaičiuojami žmonės. Pas mus sekmadienį pamaldose dalyvavo 606 žmonės. Komuniją priėmė 208 žmonės. Lankomumas apie 15 procentų. Tai reiškia, kad 3400 žmonių negirdi evangelijos, negirdi skelbimų. Kviečiame dalyvauti, o ypatingai sekmadienį.
 3. Sekantį sekmadienį bus Popiežiaus diena. Po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos neturingiems studentams, mokiniams. Tokias stipendijas gauna mūsų parapijos jaunimas. Šią akciją pradėjo šv. Jonas Paulius II.  Tai yra gyvas „paminklas“ skirtas šventajam popiežiui.
 4. Pirmadienį minėsime šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginį minėjimą. Melsimės už popiežių Pranciškų.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 27 d. – 2021 m. spalio 03 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 27 d.; Šv. Vincentas Paulietis, kunigas. Privalomas minėjimas       

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Aldoną Pečiulienę (30 d.)

Antradienis – rugsėjo 28 d.                                                                

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Jana Urynowicza (3 m-ce)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

18.00 val. – Už mirusius: už Birutę Šiulauskienę ir jos tėvus Marijoną ir Petrą

Trečiadienis –rugsėjo 29 d.; Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, angelai. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Ketvirtadienis – rugsėjo 30 d.; Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčio mokytojas. Privalomas minėjimas   

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Anielę Fejfer (7 dzień)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

Penktadienis – spalio 01 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę. Rožinis

Šeštadienis spalio 02 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Angelai sargai. Privalomas minėjimas

10.00 val. Egzekvijos. Už mirusį Juozą Kalinauską (I-osios metinės)

PL 16.00 – Ślub

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę                           

SEKMADIENIS – spalio 03 d.; XXVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Adelę, Joną Dzemionus ir šeimos mirusiuosius; už Juozą Grigutį; už Rimantą (13 m.), Gintautą (11 m.), Vytautą (5 m.), Danutę Zdanius

PL 10.00 – Za zm. CR. Jaśkiewiczów, Gielażynów, Dorochowiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petrą Grimalauską (9 mėn.); už Marijoną Gibienę (7 mėn.); už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Petrą, Anelę, Bronių Agurkius

Evangelija (Mk 10, 2–16)

Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.

Jis atsakė jiems: ‘O ką jums yra įsakęs Mozė?“

Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.

Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios ‘Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu’. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“

Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.

Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Skelbimai:

XXVI eilinis sekmadienis

 1. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas vienišoms, neturtingoms ir daugiavaikėms motinoms. 
 2. Spalio 3 dieną, kaip jau skelbėm, bažnyčioje po Sumos bus rodomas filmas apie šv. Jono Pauliaus II vizitą Lomžoje, kur vyko susitikimas su lietuviais. Susitikimo metu popiežius kalbėjo lietuviškai. Dalyvavo daug žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš mūsų parapijos. Tame filme galėsite atrasti ir save. Šio filmo neišvysite niekur kitur tik bažnyčioje – jis nerodomas kino teatruose.
 3. Penktadienį prasideda spalio mėnuo. Kasdien po šv. Mišių melsimės rožinį. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 20 d. – 2021 m. rugsėjo 26 d.)

Pirmadienis –  rugsėjo 20 d.; Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas ir kiti Korėjos kankiniai. Privalomas minėjimas    

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę; za zm. Józefa Budzejko (24 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Eleną Pečiulienę (11 mėn.), Jurgį Ramanauską (50 m.)

Antradienis – rugsėjo 21 d.; Šv. Matas, apaštalas evangelistas. Šventė  

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Antaną Rentelį ir mamą Mikasę; už Juozą Šidlauską (7 d.)

Trečiadienis – rugsėjo 22 d.                             

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Oną Krakauskienę ir jos tėvus; už Antaną, Bronę Valinčius, Juozą Krakauską; už        Vytą Ivošką ir jo tėvus Anelę, Antaną Ivoškus

Ketvirtadienis – rugsėjo 23 d.; Šv. Pijus Pietralčinietis, kunigas. Privalomas minėjimas  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; grig. už Sarginą Kuosą

Penktadienis – rugsėjo 24 d.     

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Petronelę, Juozą Rėkus; už Konstantą Zdanavičių

Šeštadienis rugsėjo 25 d.   

12:00 – W intencji dziecka. Chrzest

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Teresę Rutavičienę (3 mėn.); Vincą, Birutę Kibyšius; už Algimantą Tumelį (11 m.) jo tėvus ir Valinčių šeimos mirusiuosius

SEKMADIENIS – rugsėjo 26 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją (6 mėn.), Juozą Pečekus; už Romą Janušonį (1-osios metinės); 50–mečio proga už mylimą vyrą, tėvelį, prašant tolimesnės Dievo palaimos gyvenimo kelyje

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, CR Pawłowskich; za Zofię Prawdzik (6 m-ce)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; grig. už Sarginą Kuosą; už Veroniką, Juozą Sendus; už Magelę, Juozą Valinčius; už Magdaleną, Kostantą  Jurkūnus; už Juozą Nevulį

Skelbimai:

XXV eilinis sekmadienis

 1. Sekantį sekmadienį rinkliava bus skiriama Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 2. Mūsų parapijoje jau pora metų groja ir gieda jaunimo grupė. Šita grupė suburta tam kad pritrauktų daugiau jaunų žmonių, šeimų į bažnyčią šv. Mišioms. Kaip matome, grupė dažniau gieda, o jaunimo toliau nesimato bažnyčioje. Kviečiame jaunimą ir šeimas dalyvauti šv. Mišiose sekmadieniais.
 3. Paskutiniu metu daug žmonių nedalyvauja sekmadienio šv. Mišiose. Kviečiame nepamiršti Eucharistijos svarbos ir pareigos mūsų gyvenime.

Evangelija (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)

   Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.

    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!

    Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio.

    Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą.

    Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 13 d. – 2021 m. rugsėjo 19 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 13 d.; Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusias: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (1-osios metinės)

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (9 m-ce); Stanisławę, Lucjana Morusiewicz; greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Rimą Uzdilą (30 d.)

18.30 val. – Egzekvijos. Už mirusius Onutę, Valentą Savickus (1-osios metinės)

Antradienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus išaukštinimas. Šventė

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Matą Šupšinską (30 d.); už Joną Pečiulį (11 m.)

Trečiadienis –rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Juozą Jurkūną (30 d.)

Ketvirtadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius ir  Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Sergiusza Kosę (10 m-cy)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Anelę, Alfonsą Januškus ir Gaidzisnkų giminės mirusiuosius

Penktadienis – rugsėjo 17 d.     

PL 17:30 –  Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Onutę Krakauskienę, Bronę, Antaną Valinčius

18.30 val. – Už mirusį Juozą Svetlauską (7 d.)

Šeštadienis rugsėjo 18 d.   

10.00 val. – Egzekvijos. Už mirusią Michaliną Šimčikienę (1-osios metinės)

PL 11:00 – Za zm. Józefa Tumialis CR; Annę Żukowską

15.00 val. Egzekvijos. Už mirusias: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (1-osios metinės)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

19.00 val. – Vidugiriai. Vaiko intencija.

SEKMADIENIS –  rugsėjo 19 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (2 m.); Anelę Šidlauskienę (9 mėn.); Mikasę (20 m.), Joną Nevulius

PL 10.00 – Greg. za Sergiusza Kosę; za zm. Irenę Itota (1 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Kazimierą Aleksą (40 m.), Jurgį Vaicekauską (9 m.); Agurkių, Degučių šeimos mirusiuosius; už Zigmą Pacenką (30 d.). Krikštas

Skelbimai:

XXIV eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 26 dieną Punsko bažnyčioje po sumos šv. Mišių bus rodomas filmas apie šv. Jono Pauliaus vizitą Lomžoje, kurio metu vyko susitikimas su lietuviais iš Punsko.
 2. Trečiojo amžiaus universitetas organizuoja šeimų pikniką. Šis piknikas vyks rugsėjo 18 dieną 14 valandą Punsko skansene.
 3. Rugsėjo 19 dieną t. y. sekmadienį vyks vaikų ir jaunimo norinčių priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios komunijos sakramentus registracija. Po 8 val. šv. Mišių vyks registracija norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis kviečiame 7–8 klasių moksleivius. O po Sumos šv. Mišių bus registruojami vaikai Pirmajai komunijai.

Evangelija (Mk 9, 30–37)

    Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.

Kas didesnis?

    Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.

    Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“

    Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

*********************

(2021 m. rugsėjo 06 d. – 2021 m. rugsėjo 12 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 06 d.          

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Antradienis – rugsėjo 07 d.                                                 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Trečiadienis – rugsėjo 08 d.; Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė). Iškilmė           

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Vytautą Račių (4 m.); už Joną Staskevičių (30 d.)

Ketvirtadienis – rugsėjo 09 d.                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Penktadienis – rugsėjo 10 d.     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Šeštadienis rugsėjo 11 d.   

9.00 val. – Už mirusį Artūrą Jurkūną (17 m.)

12.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą          

SEKMADIENIS – rugsėjo 12 d.; XXIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (9 mėn.), Antaną Tumelius; už Joną (16 m.), Rožę, Joną Milončius, Simoną, Magdaleną, Jurgį, Petrą, Joną Aleksus. Krikštas

PL 10.00 – Za zm. Halinę Andrulewicz (11 rocz), cr. Bożenę. Greg. za Sergiusza Kosę

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; Pijų Ramadavičių ir Talaišų giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius

14.00 val. – Konsekracijos metinės Vidugirių koplyčioje

Evangelija (Mk 8, 27–35)

     Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“

    Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“.

    Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti.

    Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai.

    Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“

    Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

Skelbimai:

XXIII eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 12 dieną 14 valandą bus švenčiamos Vidugirių pal. Jurgio Matulaičio koplyčios konsekracijos metinės. Šv. Mišias aukos ir iškilmes praves kun. Marius Talutis. Po šv. Mišių bus iškilmingai atidengta ir pašventinta atminimo lenta.  Kviečiame dalyvauti.
 2. Rugsėjo 12 dieną bus paskelbtas palaimintuoju kardinolas Stefanas Višinskis ir sesuo vienuolė Elžbieta Čacka. Iškilmės vyks Varšuvoje.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 30 d. – 2021 m. rugsėjo 05 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 30 d.      

10.45 val. – Laidotuvės. Aldona Pečiulienė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 31 d.                                                      

18.00 val. – 

Trečiadienis –rugsėjo 01 d.                                       

8.00 val. – Prašant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Ketvirtadienis – rugsėjo 02 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę. O powołania                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

Penktadienis – rugsėjo 03 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis; Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL. 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Juozą Kalinauską (11 mėn.); už Stanislavą Prakapą (iš Toronto – 30 d.)

18.30 val. – Už mirusią Aldoną Pečiulienę (7 d.)

Šeštadienis rugsėjo 04 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis  

12.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Anelę Grigutienę ir jos tėvus                         

SEKMADIENIS – rugsėjo 05 d.; XXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (19 m.), Vincą Komičius ir jų tėvus; už Petronę (8 mėn.), Bronislavą (13 m.), Zitą Pečiulius, už Bronę Aleksienę

PL 10.00 – Greg. za Sergiusza Kosę; za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Genę Matulevičienę, Petrą Gričiauską; už Oną Gibienę (6 mėn.); už Anelę Žilinskienę; Žilinskų, Kalesinskų giminės mirusiuosius; už Juozą Makauską ir giminės mirusiuosius; už Romualdą Kalinauską (2 m.)

Romo Tumelio 90–ojo gimtadienio proga; padėka Dievui ir prašant sveikatos ir Dievo palaimos.

Skelbimai:

XXII eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 1–ąją prasideda nauji mokslo metai. Šv. Mišios 8 val. ryto. Melsimės už mokytojus, mokinius, auklėtojus, tėvus. Kviečiame į bendrą maldą.
 2. Rugsėjo 1–ąją 19 val. kultūros namuose bus rodomas filmas „Jotvos ženklu pažymėti“. Kviečiame dalyvauti.
 3. Rugsėjo 11–ąją šv. Kazimiero draugija iš Seinų organizuoja piligrimystę į Šiluvą. Kelionės kaina 80 zlotų. Išvykimas 6.30 val. nuo bažnyčios aikštės. Registruotis pas Anelę Krakauskienę.
 4. Praeitą sekmadienį rožančiaus metu atėjo į bažnyčią vyras, kuris keikėsi, rėkė ir trukdė melstis. Prašome parapijiečių, kad sureaguotų į tokius išpuolius. Už tokius veiksmus yra keliama baudžiamoji atsakomybė. Kai vyksta pamaldos ar šv. Mišios negalima trukdyti maldos. Šv. Mišių metu negalima ateiti į presbiteriją – gali joje būti tik kunigai ir patarnautojai.
 5. Galima jau pasiimti Žolinių vainikus iš Bažnyčios ir parsigabenti į savuosius kaimus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 23 d. – 2021 m. rugpjūčio 29 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 23 d.        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Matą Šupšinską (nuo maldos grupės ,,Tėvai už vaikus”)

Antradienis – rugpjūčio 24 d.; Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Trečiadienis –rugpjūčio 25 d.                                   

10.00 val. – Egzekvijos už Oną Kuosienę (I-osios metinės); už Bapkauskų, Kuosų, Kardauskų, Agurkių giminės mirusiuosius

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Ketvirtadienis – rugpjūčio 26 d.                          

17.30 val. – Už mirusį Zigmą Pacenką (7 d.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Anetą Valinčiūtę (20 m.); už Joną Birgelį (15 m.) ir jo tėvus

Penktadienis – rugpjūčio 27 d.; Šv. Monika. Privalomas minėjimas

PL 13:00 – W intencji dziecka. Chrzest

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Šeštadienis rugpjūčio 28 d.; Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

14.00 val. – Santuoka

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (2 m-ce)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Birutę, Juozą, Anelę, Juliją Balytus                        

SEKMADIENIS – rugpjūčio 29 d.; XXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liuciją, Romą Maldūnus. Padėka už Dalios ir Dariaus 13–ąsias santuokinio gyvenimo metines prašant tolimesnės Dievo palaimos.

PL 10.00 – Za zm. Stanisława, Jana, Antoniego, Albinę, Bronisławę, Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Bronę, Joną Aleksus; už Bronę Fedoravičienę (30 d.); už Romą Kalinauską (nuo Bancevičių)

Evangelija (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)

    Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo.

    Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?“

    Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina,

mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“.

    Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

Skelbimai:

1. Kviečiame visus į bendrą maldą. ���������������������O

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 16 d. – 2021 m. rugpjūčio 22 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 16 d.       

PL 17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (9 m-cy)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Mikaliną Šimčikienę (11 mėn.)

Antradienis – rugpjūčio 17 d.                                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Trečiadienis –rugpjūčio 18 d.                                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Ketvirtadienis – rugpjūčio 19 d.                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Penktadienis – rugpjūčio 20 d. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už       Eleną Pečiulienę (10 mėn.)

Šeštadienis rugpjūčio 21 d. Šv. Pijus, popiežius. Privalomas minėjimas

13.00 val. – Krikštas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską  

SEKMADIENIS – rugpjūčio 22 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: už Liną Kibišytę; Joną, Magdaleną Žilinskus; Vytautą Damulevičių

Dievo palaimos ūkyje

PL 10.00 – Za zm. Czesława (32 roczn.), Stanisława, Jana Sendów. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius:  Grig. už Petrą Grimalauską; už Pijų Janušką, jo tėvus ir senelius; už Anelę, Antaną, Kalesinskus; už Juozą Bansevičių (nuo Kružikų šeimos); už Agotą Balytienę; už Anelę, Petrą Šidlauskus, Albiną Kalesinskienę (nuo anūkų)

Evangelija (Jn 6, 60–69)

Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“

Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki“.

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakau: niekas neateis pas mane, jeigu jam nebus duota Tėvo“.

Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“

Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu – Dievo Šventasis“.

Skelbimai:

 1. Dėkojame visiems už vainikus, už bažnyčios papuošimą.
 2. Dėkojame kun. Gintarui už bendrą maldą, už pamokslą ir visiems svečiams ir parapijiečiams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 09 d. – 2021 m. rugpjūčio 15 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 09 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėjaŠventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas, diakonas, kankinysŠventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Trečiadienis – rugpjūčio 11 d. Šv. Klara, mergelėPrivalomas minėjimas 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Dievo palaimos sūnui

Ketvirtadienis – rugpjūčio 12 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Bronę, Bronių, Petrą, Agnietę, Petrą, Joną Sendus

Bronių, Emiliją, Jurgį Ramanauskus ir gim.m.

Penktadienis – rugpjūčio 13 d.

PL 17:30 – Za zm. Eugenia Morusiewicz (8 mies)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Šeštadienis – rugpjūčio 14 d. Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinysPrivalomas minėjimas 

15.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:00 – Slub.

PL 17:30 – Za zm. Czeslawę Wincentego Góral Jerzego Zakrzewskiego (30 rocz)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Petronę (7 mėn.), Bronislovą (13 m.), Zitą Pečiulius

SEKMADIENIS – rugpjūčio 15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Atlaidai

6.50 val. – Rožinio malda. Švč. Mergelės Marijos valandos

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją, Juozą Pečekus, Oną, Joną Jurkūnus,

Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

Albiną Senkauską ir jo tėvus

PL 09:30 – Za rolnikow. Za zm. Andrzeja CR. Prawdzikow. Procesja

12.00 val. – Vainikų ir žolynų pašventinimas

12.15 val. – UŽ ŪKININKUS

Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius

Valdą Bobiną (9 mėn.)

Joną Gelažauską (22 m.)

Onutę Šliaužienę, Juliją Marcinkevičienę

Nataliją, Joną Balkus

Petronėlę, Juozą Jakimavičius. Procesija

Skelbimai:

 1. Sekantį sekmadienį švęsime titulinius Žolinės atlaidus. Šiuos atlaidus praves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Gintaras Blužas. Prieš aštuntos valandos šv. Mišias bus meldžiamasi Rožinio malda ir giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
 2. Pagal tradiciją, Žolinės taip pat yra ir padėkos už derlių diena. Kviečiame padaryti vainikus ir sudėti juos ant bažnyčios laiptų.
 3. Per Žolines 12 valandą bus šventinami Žolinių vainikai ir žolynai.
 4. Kviečiame dalyvauti, visus lietuvius su vainikais, iš Seinų, Žagarių ir Suvalkų švęsti Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidus. Kviečiame vaikus ir jaunimą dalyvauti procesijoje. Pageidaujame, kad apsirengtų tautiniais rūbais. Vidugiriuose šv. Mišios nebus aukojamos.
 5. Kviečiame pinti vainikus. Pradžia 9 valandą trečiadienį.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 02 d. – 2021 m. rugpjūčio 08 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 02 d.

18.00 val. – Už mirusį: Grig. už Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 03 d.                      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Trečiadienis – rugpjūčio 04 d.; Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Marijoną Gibienę (5 mėn.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 05 d.                         

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Genę Matulevičienę; Česių Balytą (30 d.); Bronislavą Fiodoravičienę (7 d.)

Penktadienis – rugpjūčio 06 d.; Kristaus Atsimainymas. Šventė

PL 17:30 –

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Oną, Gediminą Savickus

Šeštadienis rugpjūčio 07 d.;

PL 11.00 – W intencji rodziny

16.00 val. – Santuoka

17.00 val. – Prašant Dievo palaimos Daivai ir Pauliui. Pasisekimo moksle.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę                            

SEKMADIENIS –  rugpjūčio 08 d.; XIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (8 mėn.), Antaną Tumelius; už Genovaitę Jakubauskienę (5 m.); už Anelę, Aldoną, Praną Stankevičius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Krzysztofa, Daniela. Chrzest. I roczn. Justyny i Adama

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Marytę (24 m.), Sigitą Šliaužius ir  jų tėvus, Eleonorą, Vitalių Bancevičius; už Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius.

Skelbimai:

 1. Šią savaitę pirmasis mėnesio ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Penktadienį švęsime Kristaus Atsimainymą. Kviečiame į bendrą maldą.

************************

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 26 d. – 2021 m. rugpjūčio 01 d.)

Pirmadienis – liepos 26 d. Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O zdrowie i bł. Boże dla Anny

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Oną, Vitalių Nevulius

Antradienis – liepos 27 d.                         

PL 17:30 – Za zm. Józefa Urynowicz (14 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Genutę Krakauskaitę, Oną Krakauskienę, Oną Zimnickienę, Oną Marteckienę. Dievo palaimos 50 – ojo santuokos jubiliejaus proga

Trečiadienis –liepos 28 d.                                                      

17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 29 d. Šv. Morta, Marija ir Lozorius. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juliją Balytienę ir jos tėvus; už Anelę, Birutę Balytus

Penktadienis – liepos 30 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Šeštadienis liepos 31 d. Šv. Ignacas Lojola, kunigas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – W intencji dziecka. Chrzest

11.00 val. – Už mirusį Juozą Bansevičių (6 mėn.)

14:00 val. – Santuoka                                        

SEKMADIENIS – rugpjūčio 01 d. XVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją (4 mėn.), Juozą Pečekus; už Genovaitę Jukubauskienę; Jurgį, Oną Radzevičius ir jų tėvus; už Marytę Kraužlienę, Aldoną Stankevičienę (3 m.)

PL 10.00 – Za zm. Irenę Szczęsną od KR. Zaboryszki

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Juozą Kalinauską (10 mėn.); už Algimantą Šimelevičių; Petrą, Barbora Vasiliauskus; Oną (4 m.), Vincentą (11 m.) Nevulius

Evangelija (Jn 6, 24–35)

    Sužinoję, kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?“

    O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs“.

    Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?

    Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“.

    Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi stebuklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: ‘Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus’“.

    Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“.

    Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“

    Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Skelbimai

 1. Pagal episkopato paliepimą, sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas nukentėjusiems nuo potvynio.
 2. Ryt šv. Onos ir Joakimo liturginis minėjimas. Sveikiname visus varduvininkus.
 3. Vakar pasibaigė parapijos lankymas. Dėkojame seniūnams, organizatoriams, vairuotojams ir visiems kurie mus priėmė. Dėkojame už aukas parapijos reikalams ir mums kunigams. Kas negalėjo priimti, tai gali kunigą pasikviesti individualiai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 19 d. – 2021 m. liepos 25 d.)

Pirmadienis – liepos 19 d.                         

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

                                      Eleną Motulevičienę

Antradienis – liepos 20 d.                    

17.30 val. – Už mirusį:Antaną Kardauską ( I met.)

18.00 val. – Grig. Genę Matulevičienę

                   Eleną Pečiulienę (9 mėn.), Artūrą Kotanskį (19 m.)

18.30 val. – Egzekvijos. Už mirusią Anelę Čeponaitę (I met.)

Trečiadienis – liepos 21 d.                                        

8.00 val. – Už mirusią: Grig. Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 22 d.                                                           . Marija Magdalietė. 革entė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

Penktadienis – liepos 23 d.                                     . Brigita, vienuolė, Europos globėja. 革entė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

Šeštadienis liepos 24 d.                                                                

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę                                   

SEKMADIENIS –  liepos 25 d.                                                   XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus

                                      Onutę, Valentą Savickus, Teresę, Konstanciją Valinčiūtes

                                      Petronę (20 m.), Alfonsą, Vytą Valinčius

PL 10.00 – Za zm. Anastazję (10 rocz), Jozefa Sadowskich, Eugenia, Zygmunta Sowulow

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

                   Už mirusius:  Grig. Genę Matulevičienę

                                       Oną Kuosienę (11 mėn.) ir jos tėvus

                                      Bronę Žardeckienę (2 m.)

                                      Joną, Kastulę, Antaną Liutinskus, Birutę, Joną Itotus

Skelbimai:

 1. Už savaitės minėsime šv. Kristaforą – keliautojų globėją. Šią dieną melsimės už keliaujančius. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami vairuotojai, keliaujantys ir automobiliai. Pagal episkopato paliepimą bus renkamos aukos misionierių automobilių remontui.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 12 d. – 2021 m. liepos 18 d.)

Pirmadienis – liepos 12 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Algirdą Zdanavičių ir jo tėvus; už Česių Balytą (7 d.)

Antradienis – liepos 13 d.                    

17:30 – Za zm. Teresę Robak (5 roczn.); Eugenię Morusiewicz (7 m-c)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Marijoną, Česlovą, Antaną Ramanauskus

Trečiadienis – liepos 14 d.                                         

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 15 d.                   

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Penktadienis – liepos 16 d.                                     

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Mikaliną Šimčikienę (10 mėn.), Sarginą Kuosą (8 mėn.)

Šeštadienis liepos 17 d.                                                                

10.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Adelę, Juozą Budzeikus

PL 11:00 – Egz. za zm. Piotra Stefanowicz (I roczn.)

PL 12:00 – O bł. Boże i zdrowie

SEKMADIENIS –  liepos 18 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; už Juozą Ivošką (6 m.); už Juliją, Vincą Pavasarius

PL 10.00 – O bł. Boże dla Iwony i Grzegorza (33 roczn. ślubu)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Joną Bobiną (6 m.); Marijoną, Juozą Jakubauskus; už Petronelę (7 mėn.), Zitą, Bronių Pečiulius; už Antaną, Veroniką Radzevičius ir Marijoną Ramanauskienę

Evangelija (Mk 6, 30–34)

      Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.
      Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.
      Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Skelbimai

 1. Šiandien 14 valandą pirmą kartą Vidugiriuose bus švenčiami pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Atlaidus ves kun. pranciškonas Antanas Grabnickas iš Kauno. Po šv. Mišių bus Švenčiausiojo Sakramento įstatymas, pal. Jurgio Matulaičio litaniją ir iškilminga procesija su relikvijomis palaimintojo arkivyskupo Jurgio. Atlaidus švęsime kasmet antrą liepos sekmadienį. Kviečiame visus į bendrą maldą.
 2. Dėkojame už jūsų aukas parapijos reikalams.
 3. Nuo trečiadienio kalėdojimo metu šv. Mišios bus aukojamos 8 valandą ryte.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. birželio 28 d. – 2021 m. liepos 04 d.)

Pirmadienis – birželio 28 d.; Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Jana Żardeckiego

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus.      Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkiui

Antradienis – birželio 29 d. Šv. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI. Išilmė. Atlaidai.

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Nataliją (3 mėn.), Juozą Pečekus ir Alių Pakutką (3m.)

PL 09.30 – Za zm. Telesfora, Klemensa Balitów; Rozalię Matulewicz, cr. Matulewiczów i Sakowiczów. Procesja

12.15 val. – Už parapijiečius ir geradarius. Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; Petrą (21 m.), Anelę (20 m.) Pacenkus; už Oną, Joną, Juozą, Petrą Budzeikus. Procesija

Trečiadienis –birželio 30 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Vladą, Mariją, Juzefą, Joną, Gediminą, Kazį.

Ketvirtadienis – liepos 01 d.                   

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Arvydą Sendą

Penktadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, šeimų Karalienė. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Petrą, Anelę Agurkius; Petrą, Marytę Severinus

Šeštadienis liepos 03 d. Šv. Tomas, apaštalas. Šventė 

PL 11:00 – W intencji dziecka. Chrzest.

PL 17:30 – Za zm. Helenę, Konstantego Jaśkewiczów

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juozą Grigutį ir jo tėvus             

SEKMADIENIS – liepos 04 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą, Petrą, Anelę Cirušus; Juozą, Aleksandrą Markevičius ir gim.m., Joną Priclėką jo tėvus ir gimines

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja, Jana, Irenę Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.      Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juozą Kalinauską (9 mėn.); už Veroniką, Aleksandrą Jakčinskus ir gim. m.; už Oną Tumelienę; Petrą Grimalauską (6 mėn.), Joną Pykį (15 m.); Marijoną Gibienę (4 m.). Krikštas

Evangelija (Mk 6, 1–6)

Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadieniui, jis pradėjo mokyti sinagogoje.

Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė: „Iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!“ Ir jie piktinosi juo.

    O Jėzus jiems tarė: „Tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose, taip negerbiamas pranašas“. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė.

Skelbimai:

 1. Birželio 29 d. švęsime šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. Atlaidus ves Kalvarijos klebonas kunigas Algirdas Žukauskas. Po Sumos šv. Mišių bus Švč. Sakramento įstatymas ir procesija. Kviečiame vaikus, jaunimą ir visus parapijiečius dalyvauti. Šią dieną galima gauti atlaidus: reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti apaštališkojo sosto intencija.
 2. 2.     Ketvirtadienį birželio 24 dieną siautė audra. Šioji audra išlaužė medžius kapinėse – buvo sugriauti ir sudaužyti keli paminklai. Remiantis įstatymu parapija nėra atsakinga už padarytą žalą. Kviečiame pasirūpinti ir apdrausti savo artimųjų kapavietes.
 3. Prasidėjo atostogų laikas. Kviečiame nepamiršti maldos ir šv. Mišių: nuo maldos nėra atostogų.
 4. Liepos 2 dieną 20.30 val. Punsko senosiose kapinėse prie koplyčios vyks giesmės ir maldos vakaras. Giedos mūsų parapijos jaunimas ir svečiai iš Lietuvos. Esant blogam orui renginys vyks kultūros namuose. Kviečiame dalyvauti. Renginio metu bus renkamos aukos muzikinei įrangai įsigyti.
 5. Toliau tęsime kalėdojimą. Dėkojame už aukas parapijos reikalams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. birželio 21 d. – 2021 m. birželio 27 d.)

Pirmadienis – birželio 21 d.; Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus. Prašant sveikatos Matui ir Dievo palaimos šeimai

Antradienis – birželio 22 d.

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Trečiadienis – birželio 23 d.                                      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Mikaliną, Aleksandrą, Vytuką, Zitukę ir Gadliauskų giminės mirusiuosius; už Anelę, Kazimierą Uzdilus; už Ulijaną Lukoševičių, Joną Grigutį ir jo diedulius; už Praną, Verusę, Juozą

Ketvirtadienis – birželio 24  d.; Šv. JONO KRIKŠYTOJO GIMIMAS. Iškilmė

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel (30 dzień); za zm. Jana Marczaka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Penktadienis – birželio 25 d.                                                              

8.00 val. – Padėka už praeitus mokslo metus.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Eleną Pečiulienę (8 mėn.), Emiliją Ramanauskienę (50 m.)

Šeštadienis birželio 26 d.          

PL 10.00 – Egz. za zm. Mariana Prawdzika (I roczn)

PL 11.00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 11.30 – 90 urodziny Heleny Jesionowskiej

12.00val. – Už mirusį Kęstutį Mazauską (6 mėn.). Giedamas rožinis

PL 17.30 – Za zm. Piotra Burzyńskiego

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Elę Kliučnikienę (30 d.)                   

SEKMADIENIS –  birželio 27 d.; XIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Juozą, Anelę Bobinus, Emiliją Budzinskienę, Valdą Bobiną; už Stefaniją, Antaną, Jurgį Baranauskus ir Kalkauskų š. m.; už Algirdą Bernecką (10 m.) ir prašant sveikatos žmonai

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Antoniego Pawlowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Oną Kuosienę (10 mėn.); Anelę, Petrą Agurkius; Kostantą (3 m.), Moniką, Pečiulius; Bronę, Juozą, Joną, Petrą Žardeckus

Evangelija (Mt 7, 6. 12–14)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:

    „Neduokite, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.

    Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai ir yra Įstatymas ir Pranašai.

    Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“.

Skelbimai:

 1. Penktadienį 8 val. bus aukojamos padėkos šv. Mišios už praeitus mokslo metus.
 2. Pagal episkopato paliepimą sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas jaunimo sielovadai paremti.
 3. Nuo šito sekmadienio yra nuimama dispensa pandeminiams reikalavimams. Tai reiškia, kad reikia sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose.
 4. Kiekvienais metais saleziečiai organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis į Aušros Vartus. Kas nori dalyvauti – informacija pas mus, o prie bažnyčios durų rasite informacinius lankstinukus.
 5. Birželio 23 dieną nuo 13 val. sveikatos punkte bus vykdomi įvairiausi medicininiai tyrimai. Registracija telefonu.
 6. Birželio 21 dieną prasideda kalėdojimas. Kalėdojimas yra parapijos lankymas neatkreipiant dėmesio į metų laiką – jis gali vykti ne tik sausio ar vasario mėnesiais, bet ir kitu metu. Reikia kryžiaus ir žvakių. Kaimai kalėdojami nuo 9 valandos, o Punskas – 15 valandos. Prašome seniūnus pranešti gyventojams ir suorganizuoti kalėdojimą. Informacija yra internete ir skelbimų lentoje.

(2021 m. birželio 14 d. – 2021 m. birželio 20 d.)

Pirmadienis – birželio 14 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus.

Prašant sveikatos Antanui Zimnickui ir Dievo palaimos šeimai.

Antradienis – birželio 15 d.                                     

PL 17:30 – Za zm. Jolantę, Albina, Mariana, Stanisława

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Joną-Sigitą Dzemioną (11 m.), Anelę Sakalauskienę (9 m.), Vincą Zdanį (5 m.).

Trečiadienis –birželio 16 d.                                       

PL 17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (7 m-ce)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Mikaliną Šimčikienę (9 mėn.); už Joną (I-osios metinės), Albiną, Kazimierą Markevičius.

Ketvirtadienis – birželio 17 d.  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Joną (3 m.), Adelę (5 m.) Krakauskus

Penktadienis – birželio 18 d.                                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Albertą (5 m.), Kastulę (17 m.) Staskevičius                  

Šeštadienis birželio 19 d.          

PL 12:00 – W intencji dziecka. Chrzest.

PL 13:00 – Za zm. Annę Żukowską į Józefa Tumialis, CR. Tumialisów

14.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Juozą Kuculį (4 mėn.)

19.00 val. – Dievo palaimos Šlynakiemio kaimo ūkyje ir už mirusius                          

SEKMADIENIS –  birželio 20 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Liną Kibišytę; už Magdaleną, Joną Žilinskus; Juliją, Dominyką, Antaną Baguckus

PL 10.00 – Za zm. Juliana, cr. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.      Už mirusius: Rožę, Dominyką, Viktorą Budzeikus; Petronelę (6 mėn.), Zitą, Bronių Pečiulius; už Anelę Agurkienę (3 m.); už Reginą Nevulienę (30 d.). Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos šeimai

Evangelija (Mk 4, 35–40)

    Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys.

    Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.

    O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo?“ Juos pagavo didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Skelbimai:

 1. Birželio 20-ąją bus giedamas rožinis už Pečiulių, Uzdilų, Grigučių šeimų mirusius.
 2. Pagal episkopato paliepimą jau galima kalėdoti. Kalėdojimą pradėsime birželio 21 d.

(2021 m. birželio 07 d. – 2021 m. birželio 13 d.)

Pirmadienis – birželio 07 d.                                     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus. Prašant Dievo palaimos ir sveikatos šeimai ir ūkiui

19.00 val. – Šv. Mišios už mirusius tėvus kapinių koplyčioje

Antradienis – birželio 08 d.     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Danielių (3 m.), Marytę Savickus; už Joną Staskevičių (7 m.)

Trečiadienis – birželio 09 d.

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną (6 m-ce)                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (12 m.) ir Vytą Vaznelius

Ketvirtadienis – birželio 10 d.  

PL 17:30 – O bł. w gospodarstwie rodziny Kotowskich – bł. dzieci

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Adelę (pirmosios metinės), Sarginą (18 m.) Staskevičius.

Vaikų palaiminimas

Penktadienis – birželio 11 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS. Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis birželio 12 d. Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis. Privalomas minėjimas

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (6 m-ce); Antoniego, Marianę, Zefiryna Matulewicz

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Anelę, Antaną Grigučius; Danutę, Vytą, Rimą, Gintautą Zdanius; už Antaną Puzauską

18.30 val. – Prašant Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS –  birželio 13 d. XI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Oną (6 mėn.), Antaną Tumelius;          Marytę Žilinskienę (6 m.); už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius ir jų tėvus; už Antaną Bobiną (30 m.)

PL 10.00 – Za zm. Grażynę (7 roczn.), Czesława, Leszka Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petrą Stefanavičių (11 mėn.); Degučių, Malinauskų, Zimnickų giminės mirusiuosius; už Joną, Ievą, Oną Tumelius; už Oną, Bronių Petruškevičius ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mk 4, 26–34)

Jėzus kalbėjo minioms:

„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.

Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžiančias plačias šakas, taip kad jo pavėsį gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

Skelbimai:

 • Ketvirtadienį Devintinių oktava. Po šv. Mišių bus vaikų palaiminimas
 • Ateinančio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

(2021 m. gegužės 31 d. – 2021 m. birželio 06 d.)

Pirmadienis – gegužės 31 d. – Mergelės Marijos Apsilankymas. Šventė

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel (7 dzień); Krystynę (2 roczn.), Marianę (2 roczn.) Kierejszys

18.00 val. – Už mirusius: Anelę, Gediminą Buračiauskus; Vitalių, Genę Dzemionus; Albiną, Nataliją Marcinkevičius; Artūrą Karanecką

19.00 val. – Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje ir už mirusius

Antradienis – birželio 01 d. – Justinas, kankinys. Privalomas minėjimas

17:30 – O bł. w gospodarstwie rodziny Łatwisów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Už vaikus ir jaunimą nuo maldos grupės „Tėvai už vaikus“

Trečiadienis –  birželio 02 d.                                                

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Stasį Gibą (10 m.); Elę Kliūčnykienę (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 03 d. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Kazimierą, Eleną Mukauskus; už Nataliją (2 mėn.), Juozą Pečekus

PL 10.00 – O bł. dla dzieci. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Juozą Kalinauską (8 mėn.); Marijoną Gibienę (3 mėn.)

Penktadienis – birželio 04 d.

15.00 val. – Švenčiausiojo Sakramento įstatymas

PL 17:30 – Za zm. Bolesława (6 mies.), Mateusza Kotowskich; Helenę, Adolfa Motulewiczów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 21.00 valandos.

Šeštadienis – birželio 05 d. – Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Adoracija iki 21.00 valandos.

16.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Aleksandra Misiewicza – od sąsiadów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Genę Matulevičienę; už Birutę, Juozą Balytus; už Kazį Jurkūną ir jo tėvus Marytę ir Vladą

19.00 val. – Dievo palaimos Pristavonių ūkyje ir mirusius (kaime prie kryžiaus)

SEKMADIENIS – birželio 06 d.  X EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už mirusius Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus. Padėka Dievui ir prašant palaimos, sveikatos 50–ies metų bendro gyvenimo proga.

PL 10.00 – Za zm. Stanisława (24 roczn.), Czesława, Jana Sendów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Petrą Grimalauską (5 mėn.); Magdaleną, Jurgį Judickus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; Bronę, Marytę, Antaną Baranauskus; Oną, Kostantą Kelerius. Padėka Dievui ir prašant palaimos, sveikatos 40–ies metų Aldutės ir Jono bendro gyvenimo proga. Krikštas

Evangelija (Mk 14, 12–16. 22–26)

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums“. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.

Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

Skelbimai.

1. Birželio 1-oji „Vaikų diena“. Prašome pasimelsti už vaikus.

2. Ketvirtadienį Devintinės. Šv. Mišios  kaip sekmadienį. Po Sumos procesija bažnyčios šventoriuje. Kviečiame visus norinčius padėti paruošti altorius procesijai. Kviečiame vaikus, kurie buvo prie pirmosios komunijos ir jaunimą dalyvauti procesijoje.

3. Birželio 4 ir 5 dienomis mūsų parapijoje vyks Švenčiausiojo Sakramento nuolatinė adoracija. Kviečiame asmeninei maldai prie Švenčiausiojo Sakramento.

21 m. gegužės 24 d. – 2021 m. gegužės 30 d.)

Pirmadienis – gegužės 24 d. Antroji Sekminių diena. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Joną, Magdaleną; Žilinskų, Valinčių giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Pečiulių ir Žukauskų ūkyje.

PL 10:00 – Za zm. Albina (6 m-cy), Leokadię (7 m-cy) Chmielewskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Oną Kuosienę (9 mėn.); Antaną, Sarginą Kuosus ir jų tėvus

Antradienis – gegužės 25 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Albiną, Marytę, Birutę Žukauskus; už Marytę Puniškienę; už Staskevičių šeimos mirusius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Taurusiškių kaimo ūkyje. Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje

19:00 – Próba dzieci przystępujących do I Komunii św.

Trečiadienis – gegužės 26 d.; Šv. Pilypas Neris, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Juozą Kuculį gimtadienio dieną ir jo tėvus; už Onutę Šliaužienę

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusiuosius

Ketvirtadienis – gegužės 27 d.; Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Genutę, Igną Drūčius; už Reginą Nevulienę (7 d.)

19:00 val. – Spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii św.

Penktadienis – gegužės 28 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Kotryną, Antaną Paznėkus ir giminės mirusiuosius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis gegužės 29 d.

11:00 – I Komunia św.      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Juozą, Ievą.

Po šv. Mišių išpažintys vaikų, kurie praeitais metais priėmė I šv. komuniją.

Spowiedź dzieci, które rok temu przyjęły I Komunię Świętą

19.30 val. – Prašant Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius            

SEKMADIENIS – gegužės 30 d.; ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Onutę, Valentą Savickus; už Teresę, Konstanciją Valinčiūtes; už Jurgį Pečiulį (6 mėn.); Anelę, Petrą Grabauskus.

Prašant Dievo palaimos Vaiciuliškių kaimo ūkyje ir už mirusius    

PL 10.00 – Za zm. Czesława Fejfer (2 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Juditą, Romaną Kelerius; Oną, Antaną Tumelius.

Dievo palaimos Petrui Venslauskui 95-ojo gimtadienio proga.

Prašant Dievo palaimos Kampuočių kaimo ūkyje ir už mirusius

Evangelija (Mt 28, 16–20)

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.

    Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.

    Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Skelbimai:

 1. Gegužės 30 – ąją  dieną bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos gyviesiems.

2021 m. gegužės 17 d. – 2021 m. gegužės 24 d.)

Pirmadienis – gegužės 17 d.                                                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Ireną Gričiauskienę, Praną, Vincą Viganauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – gegužės 18 d.                                                                                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Oną, Klemensą, Romualdą Liuteckus ir už skaistykloje kenčiančias vėles

19.00 val. – Pirmosios Komunijos vaikų repeticija

Trečiadienis –  gegužės 19 d.                                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Anelę, Juozą ir jų tėvus, dukrą Anelę, Oną Abukauskus. Dievo palaimos Jonui. Prašant Dievo palaimos Pečiulių šeimai ir ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 20 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Eleną Pečiulienę (7 mėn.). Už Anelę Ramanauskienę (80 m.)

19.00 val. – Pirmosios Komunijos vaikų ir šeimų išpažintys. Pirmosios Komunijos vaikų repeticija

Penktadienis – gegužės 21 d.       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Antaną, Romą, Jonuką Birgelius; Kastulę, Joną Pajaujus. Prašant Dievo palaimos Jonui

Šeštadienis gegužės 22 d.

11.00 val. – Pirmoji komunija

PL 17:30 – Za zm. Teresę Szinder (30 dzień). Za zm. Stefana Puniszko (9 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Adolfą, Tomą Vydrus; Veroniką, Jurgį Kaleinykus; už Juozą (6 m.), Antaną, Oną Gibus; Magdaleną, Stasį Babrauskus                      

SEKMADIENIS gegužės 23 d. Sekminių iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Liną Kibišytę; už Joną, Oną Baliūnus; už Baliūnų ir Tumelių giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm.Albinę, Stanisława, Jana, Antoniego, Bronisławę Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Anelę, Petrą Šidlauskus; Degučių, Malinauskų, Zimnickų giminės mirusiuosius; už Juozą-Vitą Krakauską (7 m.); Nataliją Balkus (30 d.)

Pirmadienis – gegužės 24 d. Antroji diena. Sekminių iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Joną, Magdaleną, Žilinskų, Valinčių  giminės mirusiuosius.

Prašant Dievo palaimos Pečiulių ir Žukauskų ūkyje

PL 10:00 – Za zm. Albina (6 m-c), Leokadię (7 m-c) Chmielewskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; Oną Kuosienę (9 mėn.), Antaną, Sarginą Kuosus ir jų tėvus

Evangelija (Jn 20, 19–23)**

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Skelbimai:

 2.  Ateinantį šeštadienį lietuviška vaikų grupė priims Pirmąją Komuniją. Paveskime Viešpačiui vaikus ir šeimas, kad šis sakramentas sustiprintų jų tikėjimą.

 3.  Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo rinkliavos yra skiriamos jaunimo sielovadai.

 4.  Gegužės 30 d. prieš Sumą bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos šeimoms.

 5.  Kitą savaitę švęsime Sekmines, prašysime Dievo dovanų.

 6.  Kviečiame visus į Gegužines pamaldas.

2021 m. gegužės 10 d. – 2021 m. gegužės 16 d.)

Pirmadienis – gegužės 10 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Juozą Bancevičių (nuo Zitos ir Rimo Krūžikų iš Toronto); Dievo palaimos Makrickų ūkyje

Antradienis – gegužės 11 d.                                                                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; Bronių, Anelę Bancevičius; Anelę, Antaną Agurkius ir Keistutį Mazauską. Prašant Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Trečiadienis –  gegužės 12 d.                                                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Gustavą Lentenbauerą, Joną (11 m.), Oną Bancevičius

Ketvirtadienis – gegužės 13 d.

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (5 mc); Wiktorię Baranowską (48 roczn.)

O bł. w gospodarstwie rodziny Szczęsnych

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Leoną Cirušį ir jo tėvus Juozą ir Anelę

Penktadienis – gegužės 14 d. Šv. Motiejus, apašalas. Šventė                                 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę. Padėka nuo Janikauskų šeimos. Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje

Šeštadienis gegužės 15 d.            

PL 13.00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 17.30 – O zdrowie i bł. dla KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. O bł. w gospodarstwie rodziny Luteckich

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę

PL 18.30 – Za zm. Zofię Prawdzik – od KR. Zaboryszki                         

SEKMADIENIS – gegužės 16 d.; KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Mikaliną Šimčikienę (8 mėn.); už Valdą Bobiną (6 mėn.); už Petrą, Anelę, Antaną Kardauskus

PL 10.00 – Za zm. Annę, Jerzego Balita

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Petrą Stefanavičių (10 mėn.); Sarginą Kuosą (6 mėn.); Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus; Onutę, Valentą Savickus. Prašant sveikatos mamai gimtadienio proga ir prašant sveikatos malonės Alicijai

Evangelija (Mk 16, 15–20)

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Skelbimai:

 1.  Kviečiame melstis į Švenčiausiąją Mergelę Mariją Gegužinėse pamaldose.

 2.  Birželio 8 d. (antradienį) nuo 14.00 iki 15.30 prie gaisrinės vyks akių kompiuteriniai tyrimai. Daugiau informacijos skelbime ant durų.

 3.  Už savaitės švęsime Kristaus žengimą į dangų – šeštines.

2021 m. gegužės 03 d. – 2021 m. gegužės 09 d.)

Pirmadienis – gegužės 03 d.; Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai. Šventė 

PL 17:30 – 18 roczn. urodzin Radosława

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Antaną, Joną Gričiauskus

19.00 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusias motinas

Antradienis – gegužės 04 d.                                                                   

18.00 val. – Už mirusias: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Marijoną Gibienę (2 mėn.)                             

Trečiadienis –gegužės 05 d.                                                         

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną w dzień imienin

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Genę Matulevičienę; Kazimierą Jurkūną (30 d.)                    

Ketvirtadienis – gegužės 06 d.

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už Petrą (4 mėn.), Stasę, Juozą Grimalauskus; Juozą (15 m.), Ireną, Kotryną, Ievą, Juozą, Leoną, Marytę, Genę, Kostą Sidarus

Penktadienis – gegužės 07 d.

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už        Juozą Bancevičių (3 mėn.) – nuo vaikų iš Toronto; Dievo palaimos tėviškei

Šeštadienis gegužės 08 d.            

PL 17:30 – Za zm. Piotra Dorochowicz (6 mc)

18.00 val. –          Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; Juozą, Magdaleną Kraučeliūnus ir jų vaikus                           

SEKMADIENIS – gegužės 09 d.; VI VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už Oną (5 mėn.), Antaną Tumelius; už Genovefą, Vitalijų Dzemionus; už Angelę Makauskienę

PL 10.00 – Za zm. Stefanię, Janinę Konewko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Moniką (4 m.), Kostantą Pečiulius; Joną, Teresę Zdanavičius; Marytę, Joną, Petrą Markevičius ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Jn 15, 9–17)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

    Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

    Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

    Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.

    Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.

    Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“.

2021 m. balandžio 26 d. – 2021 m. gegužės 02 d.)

Pirmadienis – balandžio 26 d.                                                           

PL 11:00 – Pogrzeb Teresy Szinder

PL 17:30 – Za zm. Zofię Prawdzik (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Anelę Grigutienę; už Oną Kuosienę (8 mėn.)

Padėka Dievui už suteiktas sveikatos malones ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos Agurkių šeimai

Antradienis – balandžio 27 d.                                                                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę.

Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje.

Trečiadienis – balandžio 28 d.                                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Gelažauskų, Baranauskų, Nevulių, Dziedulikų giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Baranauskų šeimai ir ūkyje.

Ketvirtadienis – balandžio 29 d. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Marytę (1 metinės) ir Savickų, Sendų ir Gronckų šeimų mirusius.

Penktadienis – balandžio 30 d.     

PL 17:30 – Za zm. Teresę Szinder (7 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską (30 d.); Nataliją Balkus (7 d.)

Šeštadienis gegužės 01 d.            

PL 11:00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 17:30 – Za zm. Arwida Czeplisa (20 roczn.); Grażynę Jurkun (1 roczn.)

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; Grig. už Marytę Savickienę; už Oną Baguckienę (1 metinės)

19.00 val. – Vaitakiemio kaimo intencija – prašant Dievo palaimos ūkyje.

SEKMADIENIS – gegužės 02 d.; V VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Antaną Grigutį (30 m.); Boženą Valukonienę ir jos tėvus; už Juozą Kalinauską (7 mėn.), Anelę (30 m.), Ceciliją, Antaną Valinčius; už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius; už Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego (5 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Gintautą (30 m.), Algį (17 m.) Kalesinskus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Nataliją Pečekienę (30 d.)

Evangelija (Jn 10, 1–10)

    Jėzus kalbėjo:

    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet kopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

    Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.

    O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys ir plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.

Skelbimai:

 1. Šią savaitę, pagal episkopato paliepimą, melsimės už pašaukimus.
 2. Šeštadienį pradėsime Gegužines pamaldas. Kiekvieną dieną po šv. Mišių giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Kviečiame į bendrą maldą.
 3. Prašome sutvarkyti kryžius ir koplytstulpius prie kelio.

(2021 m. balandžio 19 d. – 2021 m. balandžio 25 d.)

Pirmadienis – balandžio 19 d.                                                           

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juozą Kuculį (2 mėn.) ir jo tėvus

Antradienis – balandžio 20 d.                                                                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Eleną Pečiulienę (6 mėn.).

Dievo palaimos Kostantui Pečiuliui gimtadienio proga

Trečiadienis –balandžio 21 d.                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Angelę Makauskienę (nuo tetos Onos Birgelienės)

Ketvirtadienis – balandžio 22 d.                                                           

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 23 d.; Šv. Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę. Dievo palaimos Savickų ūkyje  

Šeštadienis balandžio 24 d.; Šv. Adalbertas (Vaitiekus), vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Bronisławę (6 roczn.), Birutę (5 roczn.)

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę

SEKMADIENIS – balandžio 25 d.; IV VELYKŲ SEKMADIENIS. Šv. Jurgio atlaidai

8.00 val. – Už mirusius: Jurgį Ramanauską, Jurgį Baranauską, Jurgį Šuščevičių ir giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Radzevičių ūkyje

PL 9:00 – Śpiew Chóru

PL 9.30 – Za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis; Jerzego, Jadwigę. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Anelę, Elzbietą, Juozą, Joną Pečiulius ir šeimos mirusiuosius; už Klemensą Jurkūną ir jo tėvus; už  Onutę, Kostantą Moliušius. Procesija

Evangelija (Jn 10, 11–18)

Jėzus kalbėjo:

„Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.

Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso,

ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Skelbimai.

(2021 m. balandžio 12 d. – 202 m. balandžio 18 d.)

Pirmadienis – balandžio 12 d.                                                           

18.00 val. –  Už mirusius: Grig. Anelę Grigutienę; už Kazimierą Jurkūną (7 d.)

Antradienis – balandžio 13 d.                                                                         

PL 17:00 – Za zm. Aleksandra Misiewicz (30 dzień); Eugenię Morusiewicz (4 mies.)

17.30 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Trečiadienis – balandžio 14 d.                                                              

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Ketvirtadienis – balandžio 15 d.                                                           

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 16 d.                                                              

PL 16:00 – Intencja dziecka – chrzest

17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (5 mies.)

18.00 val. –  Už mirusias: grig. už Anelę Grigutienę; Mikaliną Šimčikienę (7 mėn.)    

Šeštadienis balandžio 17 d.

11.00 val. – Ekzekvijos už Oną Malinauskienę (1 metinės)

17.00 val. – Ekzekvijos už Juozą Nevulį (1 metinės)

18.00 val. –  Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Romualdą Liutecką (2 m.); už Juozą (10 m.), Irutę, Jurgį Valinčius; už Kostantą, Veroniką Baranauskus ir gim.                                 

SEKMADIENIS – balandžio 18 d.; III VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Magdaleną, Joną Žilinskus; Juozą Kajacką

PL 10.00 – Za zm. Karola CR. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Liutecką (9 m.); Petrą Stefanauską (9 mėn.); už Povilą, Rožę, Jurgį Mazauskus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Petronėlę, Juozą Sendus

Evangelija (Lk 24, 35–48)

    O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

    Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

    Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Auką galima pervestį į sąskaitą.

Nr. 71 9354 0007 0070 0700 0505 0001 BS Punsk.

2021 m. balandžio 05 d. – 2021 m. balandžio 11 d.)

Pirmadienis – balandžio 05 d.; VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Už mirusius: Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; Keistutį (2 m.), Algį, Bronę, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusiuosius; už Vytautą Vaznelį (3 m.)

PL 10.00 – Za zm.         Mateusza (6 roczn.), Bolesława Kotowskich. Chrzest.                     

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Genę Matulevičienę; Petrą Grimalauską (3 mėn.); Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus, jų tėvus; Joną, Oną Bancevičius

Antradienis – balandžio 06 d.; Velykų trečioji diena

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Teklę, Vincą, Antaną Valinčius ir jų tėvus

Trečiadienis –balandžio 07 d.; Velykų ketvirtoji diena

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską (7 d.); Nataliją Pečekienę (7 d.)

Ketvirtadienis – balandžio 08 d.; Velykų penktoji diena. Pirmasis mėnėsio ketvirtadienis

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 09 d.; Velykų šeštoji diena. Pirmasis mėnesio penktadienis.

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną – od rodziny

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juliją, Petrą, Juozą Pečiulius; už Oną Žilinskienę (30 d.)

Šeštadienis balandžio 10 d.; Velykų septintoji diena. Pirmasis mėnesio šeštadienis

PL 13:00 – Chrzest

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską – nuo pasieniečių iš Augustavo. Prašant sveikatos Ramūnui            

SEKMADIENIS – balandžio 11 d.;        II VELYKŲ SEKMADIENIS. ATVELYKIS

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Dzemioną (20 m.) ir jo tėvus. Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje; už Juozą, Nataliją Pečekus; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grėbliūnus

PL 10.00 – Za zm. Jana, Antoniego, Stanisława, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; za Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juozą Janušką; už Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą, Oną (4 mėn.), Antaną Tumelius; Petronelę (3 mėn.), Bronių, Zitą Pečiulius

Evangelija (Jn 20, 19–31)

    Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,– sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

    Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.

    Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“

    Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Skelbimai:

 1. Dėkojame tiems kas paruošė verbas, kas padėjo daryti velykines dekoracijas.
 2. Velykų II dienos aukos skiriamos Elko kunigų seminarijai.
 3. Per Velykų oktavą melsimės Dievo gailestingumo noveną.

2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. balanio 05 d.)

Pirmadienis – kovo 29 d.                                         

PL 9:45 – Pogrzeb Zofii Prawdzik

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Anelę, Juozą Pečiulius, Onutę, Leoną Ramanauskus jų tėvus

Antradienis – kovo 30 d.                                           

PL 17:00 – Za zm. Wandę, Adelę Antoniego Sokołowskich

Trečiadienis – kovo 31 d.                                                                              

PL 17:00 – CR. Włodarczyków Bujnowskich

Ketvirtadienis – balandžio 01 d.; Didysis Ketvirtadienis

PL 18.00 – Ostatnia Wieczerza. Za parafian        

Penktadienis – balandžio 02 d.; Didysis Penktadienis       

PL 14.30 – Droga Krzyżowa i Pamiątka Męki Chrystusa.

17.00 val. – Kryžiaus Kelias ir Kristaus Kančios pamaldos

Šeštadienis balandžio 03 d.; Didysis Šeštadienis                                

Valgių šventinimas: PL 10; LT 11; 12; 13 val.

19.00 val. – VELYKNAKČIO PAMALDOS: UŽ PARAPIJIEČIUS.  

SEKMADIENIS – balandžio 04 d.; VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

5.30 val. – Procesija ir šv. Mišios už parapijiečius

PL 8.00 – Procesja i Msza św. za parafian

12.15 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (6 mėn.); Aleksandrą, Petronėlę Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Adomuką Batvinską (30 d.); už Marijoną (30d.), Juozą ir sūnų Juozą Gibus

Pirmadienis – balandžio 05 d.; VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Už mirusius: Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; už Keistutį (2 m.), Algį, Bronę, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusiuosius; už Vytautą Vaznelį (3 m.)

PL 10.00 – Za zm.         Mateusza (6 roczn.), Bolesława Kotowskich. Chrzest.                     

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Genę Matulevičienę

Petrą Grimalauską (3 mėn.); už Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus jų tėvus, Joną, Oną Bancevičius

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas bažnyčios papuošimui.
 • Raginame parapijiečius padėti paruošti Paskutinės Vakarienės altorėlį, Kristaus kapą ir visą bažnyčią Velykų šventėms.
 • Ateinanti savaitė – Didžioji savaitė, nes minime Didžiuosius Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykius. Didįjį Ketvirtadienį minime Paskutinės Vakarienės – Eucharistijos ir kunigystės sakramento įsteigimą. Didįjį Ketvirtadienį pasimelskite už mus kunigus, kad geriau tarnautume Dievui ir Bažnyčiai. Pamaldos 18 val., pagal tradiciją – lenkų kalba.
 • Ligonius lankysime per visą Didžiąją savaitę. Kas nori prašome paimti kunigą.
 • Didįjį Penktadienį minime Jėzaus Kristaus Kančios ir mirties dieną, prašome užlaikyti rimtį ir sausą pasninką. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šventųjų Mišių, tik atlieka Kristaus Kančios pamaldas. 17 val. – Kryžiaus kelias. Po to vyks Kristaus kančios pamaldos. Kryžiaus pagerbimo metu nebučiuojame kryžiaus tik atiduodame pagarba nusilenkimu, po to bus šv. Komunija ir procesija į Kristaus kapą. Po visko vyks individuali adoracija.
 • Penktadienio Kryžiaus Adoracijos rinkliava visame pasaulyje yra skiriama Šventosios Žemės katalikiškų bažnyčių išlaikymui.
 • Nuo Didžiojo Penktadienio vakaro pradėsime Dievo Gailestingumo noveną – devyndienį.
 • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, užlaikome rimtį ir pasninką. Šventinsime Velykų stalo valgius. 10 PL; 11 LT; 12LT; 13 LT.
 • Vakare – 19 val. pradėsime Velyknakčio pamaldas. Prašome atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventam vandeniui. Šiomis dienomis galime išgyventi daug dvasinio gyvenimo momentų, tik reikia ateiti į bažnyčią ir nuoširdžiai dalyvauti apeigose ar tyloje pasimelsti – adoruoti Jėzų.
 1. Sekmadienį švęsime Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmę. 5.30 pradėsime procesiją aplink bažnyčią, paskui šv. Mišios, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir palaiminimas. Į iškilmingą Velykų ryto procesiją kviečiame dalyvauti vaikus, jaunimą, šeimas, visus procesijos dalyvius apsirengusius šventiniais arba tautiniais rūbais.  Kviečiame visus svečius ir parapijiečius aktyviai dalyvauti pamaldose.
 1.  Velykų Antrą dieną, pirmadienį, šventos Mišios sekmadienio tvarka.
 1.  Pagal valdžios nustatytą tvarką bažnyčioje gali būti vienas žmogus ant dvidešimties kvadratinių metrų.

(2021 m. kovo 22 d. – 2021 m. ovo 28 d.)

Pirmadienis – kovo 22 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Michaliną jos tėvus, brolius ir seseris

Antradienis – kovo 23 d.                                           

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę

Trečiadienis – kovo 24 d.                                                                              

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Romą (3 metai), Anelę Vitkauskus

Ketvirtadienis – kovo 25 d.; VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI. Išilmė 

17.00 val. – Už mirusią: Grig. už Eleną Pečiulienę.

Prašant Dievo palaimos moksleiviams, kurie laikys baigiamuosius egzaminus

Penktadienis – kovo 26 d.; Rekolekcijos           

9.00 val. – Už mirusią: Grig. už Eleną Pečiulienę

PL 10:30 – Za zm. Krystynę, Mariana Krzyżewskich – Droga Krzyżowa.

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai

16.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusius: Anelę, Česlovą, Stanislavą, Romą Vovakus

Šeštadienis kovo 27 d.jj; Rekolekcijos                                                         

9.00 val. – Už mirusius: Adą, Ceciliją Valinčius

PL 10:30 – Za zm. Bronisławę (6 roczn.), Birutę (5 roczn.)

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkiui

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

16.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę

SEKMADIENIS – kovo 28 d.; KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Marytę (11 mėn.), Danielių Savickus; už Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm.         Piotra, Helenę Antoniego Romanowskich. Gorzkie żale.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Adelę Dzemionienę (4 m.); už Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą, Juozą Pečiulius. Graudūs verksmai.

Evangelija (Mt 21, 1–11)

    Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaustų: ‘Ką čia darote?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins’“.

    Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?“ O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis.

    Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė:

    „Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

    Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! Osana aukštybėse!“

Evangelija (Mk 14, 1–15, 47)

    Iki Velykų ir Neraugintos duonos šventės tebuvo likę pora dienų. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio“.

    Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam: „Kam tas tepalo eikvojimas?! Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už tris šimtus denarų ir pinigus išdalyti vargšams!“ Taip jie murmėjo prieš tą moterį.

    Bet Jėzus atsiliepė: „Palikite ją ramybėje! Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galite jiems gera daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi“.

    Judas Iskarijotas, vienas iš Dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti.

    Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

    Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums“. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

    Vakare jis atėjo su Dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane“. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: „Nejaugi aš?“ O jis tarė: „Vienas iš Dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, Žmogaus Sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti“.

    Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos.

    O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.

    Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

    Jėzus jiems tarė: „Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta: Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją“.

    Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“

    Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi“.

    Petras dar atkakliau tvirtino savo: „Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu“. Tą pat kalbėjo ir visi kiti.

    Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi“. Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!“

    Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad, jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė: „Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu…“

    Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui: „Simonai, tu miegi? Neįstengei nė vienos valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“.

    Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius – jų akys buvo mieguistos, ir jie nežinojo, ką atsakyti.

    Jis ateina trečią kartą ir taria jiems: „Vis dar tebemiegate, tebesiilsite? Gana! Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“.

    Ir tuojau, jam tebekalbant, pasirodė vienas iš Dvylikos – Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiųstas aukštųjų kunigų, Rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą: „Kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite!“

    Taigi atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: „Rabi!“, ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį.

    O Jėzus prabilo jiems: „Tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jus, mokiau šventykloje, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau teišsipildo Raštai“. Tada, palikę jį, visi [mokiniai]pabėgo.

    Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo.

    Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir Rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies.

    Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį, teigdami: „Mes girdėjome jį sakant: ‘Aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo’“.

    Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus?“. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė: „Ar tu esi Mesijas, Šlovingojo Sūnus?“

    Jėzus jam atsakė: „Taip, Aš Esu. Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse“.

    Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas: „Kam dar mums liudytojai? Girdėjote piktžodžiavimą. Kaip jums regis?“ Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo: „Pranašauk!“ O tarnai daužė jį per veidą.

    Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: „Ir tu buvai su šituo Nazaretiečiu, su Jėzumi“.

    Petras išsigynė, sakydamas: „Nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai“. Jis išėjo į prieškiemį, ir gaidys pragydo.

    Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams: „Šitas yra iš jų!“ Jis vėl išsigynė.

    Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: „Tu tikrai vienas iš jų: juk tu irgi galilėjietis“.

    Tada jis šoko prisiekinėti ir dievagotis: „Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate“. Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus: „Gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. Ir jis pravirko.

    Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir Rašto aiškintojais bei visa teismo taryba, padarę sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: „Ar tu esi žydų karalius?“

    Jis atsakė: „Taip yra, kaip sakai“.

    Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina“. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi.

    Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: „Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?“ Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmones reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą.

    Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: „O ką man daryti su žydų karaliumi?“

    Tie ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį!“

    Pilotas dar klausė: „O ką gi pikta jis yra padaręs?“ Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: „Ant kryžiaus jį!“ Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti.

    Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: „Sveikas, žydų karaliau!“ Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį.

    Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais.

    Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“.

    Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės.

    Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs: „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume“. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji.

    Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!

    Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo“. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti“. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią.

************

    Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“

    Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo; tarp jų Marija Magdalietė, Marija – Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina – ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę.

    Jau vakarui atėjus (kadangi buvo Prisirengimas, arba šabo išvakarės), atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas.

Skelbimai:

 1. Už savaitės Verbų sekmadienis. Šventinsime verbas per kiekvienas šv. Mišias. Per Sumą bus procesija. Aukos bus skiriamos bažnyčios papuošimui.
 • Penktadienį ir šeštadienį mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Kviečiame atlikti išpažintį ir taip pasiruošti Kristaus prisikėlimo šventei. Rekolekcijas, jeigu viskas gerai, praves pranciškonas Tomas Pilch.
 • Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Kas nori gali pervesti auką per sąskaitą.

Nr.71 9354 0007 0070 0700 0505 0001 BS Punsk.

 • Remiantis įstatymu bažnyčioje gali būti vienas žmogus ant 15 kvadratinių metrų. Mūsų bažnyčioje gali būti apie 60 žmonių.

(2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. kovo 21 d.)

Pirmadienis – kovo 15 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną Šliaužienę (30 d.), Juozą Šliaužį ir jo tėvus

Antradienis – kovo 16 d.                                           

PL 16:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (4 m-ce)

17.00 val. – Už mirusias: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Mikaliną Šimčikienę (6 mėn.)

Trečiadienis – kovo 17 d.                                                                              

17.00 val. – Už mirusias: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną Žilinskienę (7 d.)

Ketvirtadienis – kovo 18 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Romą (6 mėn.), Juozą, Janiną, Joną Janušonius; už Joną, Magdaleną, Bolesių Kryžiauskus

Penktadienis – kovo 19 d.; Šv. JUOZAPAS, Švč. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS. Iškilmė

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Mariannę, Eugeniusza Musiałowicz; Józefa Szymielewicz (w dzień imienin)                   

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Mariją–Magdaleną Bancevičienę. Už maldos grupę: Tėvai už vaikus

Šeštadienis kovo 20 d.                                                                       

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Juozą Kuculį (30 d.)                                             

SEKMADIENIS – kovo 21 d.; V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Oną Kuosienę.

Už mirusį Adomuką Batvinską ir prašant stiprybės ir Dievo palaimos jo tėvams

PL 10.00 – Za zm. Józefa, Leokadię Brezgieł.

Chrzest.

Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų šeimų mirusius ir gyvuosius; už Oną (10 m.), Antaną Pykius; Stasį, Eugeniją, Antaną Grigučius.

Graudūs verksmai – procesija.

Evangelija (Jn 12, 20–33)

   Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu – Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė:

   „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.

  Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“

  Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ Aplink stovinti minia, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“.

  Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.

Skelbimai:

 1. Dėkojame aukas šeimoms, kurios paaukojo parapijos reikalams.
 2. Caritas pardavinėja velykinius avinėlius. Aukos bus skiriamos segantiems ir vargingiems žmonėms.
 3. Kovo 19 d. šv. Juozapo iškilmė. Sveikiname visus varduvininkus. Taip pat šią dieną nėra pasninko.
 4. Už savaitės aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 5. Kviečiame visus į bendrą maldą

2021 m. kovo 08 d. – 2021 m. kovo 14 d.)

Pirmadienis – kovo 08 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Joną Jankauską ir giminės mirusiuosius

Antradienis – kovo 09 d.                                           

PL 16:30 – Za zm. Irenę Szczęsną (od chrzestnej)

17.00 val. – Grig. už Eleną Pečiulienę

Trečiadienis – kovo 10 d.                                                                              

PL 16:30 – Za zm. Henryka Radzewicz

17.00 val. – Grig. už Eleną Pečiulienę

Ketvirtadienis – kovo 11 d.

17.00 val. – Už Lietuvą

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Marioną Gibienę (7 d.)

Penktadienis – kovo 12 d.                                                   

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Czesława, Stanisława Sienica; Renatę, Ignacego Wowak

17.00 val. – Kryžiaus kelias.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Veroniką, Antaną, Juozą Adukauskus, Magdaleną, Joną Bolesių Kryžiauskus

Šeštadienis kovo 13 d.                                                                        

14.00 val. – Egzekvijos už mirusį Vincą Čeponą (1 metinės)

PL 17:00 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (3 mies.)

17.30 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną, Leoną Ramanauskus, Česlovą Vaicekauską, Albiną Vyšniauską                 

SEKMADIENIS – kovo 14 d.; IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą, Oną (3 mėn.), Antaną Tumelius

PL 10.00 – Za zm.         Reginę, Józefa Walejko, Józefę Pawłowską. Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Henriką (5 m.), Petrą (8 mėn.) Stefanauskus; už Juozą Zdanavičių (30 d.), Onutę, Valentą Savickus (6 mėn.); Juliją, Juozą Kalkauskus, Juozą Agurkį.

Už Petronę (2 mėn.), Bronių, Zitą Pečiulius. Graudūs verksmai – procesija.

Evangelija (Jn 3, 14–21)

  Jėzus Nikodemui pasakė:

   „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

   Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

  Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“

Skelbimai:

 1. Kviečiame  į bendrą maldą. Penktadieniais eiti kryžiaus kelią, o sekamdieniais dalyvauti procesijoje.

(2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 21 d.)

Pirmadienis – vasario 15 d.        

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Prašant Dievo palaimos Paznėkų šeimai užtariant šv. Judui Tadui.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Grudžių šeimai

Antradienis – vasario 16 d.          

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; Sergiusza Kosa (3 m-ce)

17.00 val. – Šv. Mišios už Lietuvą; už mirusią Michaliną Šimčikienę (5 mėn.)

Trečiadienis – vasario 17 d.; Pelenų trečiadienis

8.00 val. – Už mirusį Vytą Degutį (2 mėn.) nuo Trečiojo amžiaus universiteto

PL 10:00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Czesława Feifer (2 roczn.)

12.15 val. – Prašant sveikatos Daliai

Ketvirtadienis – vasario 18 d.      

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Už mirusią Anelę Sakavičienę (30d.)

Penktadienis – vasario 19 d.                                                        

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Piotra, Annę Sejnowskich

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Šv. Mišios

Šeštadienis – vasario 20 d.

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Piotra Stefanowicz (7 m-ce)

17.00 val. – Už mirusią Eleną Pečiulienę (4 mėn.)

SEKMADIENIS – vasario 21 d.; I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Oną Kuosienę (6 mėn.); Antaną Matulevičių (30 d.)

PL 10.00 – O zdrowie dla Julii i rodziny. Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Oną Koncevičienę. Graudūs verksmai – procesija.

Skelbimai:

1. Trečiadienį – Pelenų diena, privalomas sausas pasninkas be mėsos ir pieno. Mišios vyks sekmadienio tvarka, kviečiame į bažnyčią. Penktadienį pradėsime kryžiaus kelių apmąstymus, sekmadienį giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame vaikus ir jaunimą dalyvauti procesijoje.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje šiais metais vyks kovo 26-27 dienomis – penktadienį ir šeštadienį prieš Verbas.

3. Kiekvieną Gavėnios dieną nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo penktadienio punskas.pl portale bus rodomi mokymai/liudijimai dienos evangelijos pagrindu. Kviečiame žiūrėti šiuos mokymus ir taip gilinti savo santykį su Dievu ir Bažnyčia.

4. Kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių vyks Šventojo Rašto studijos susijusios su Didžiosios savaitės Viešpaties Kristaus išgyventais išganingais įvykiais. Kviečiame gilinti savo žinias katalikiško tikėjimo plotmėje.

5. Antradienį vasario 16–ąją dieną – Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Kviečiame švęsti Šv. Mišias ir pasimelsti, kad Dievas laimintų Lietuvą, saugotų nuo priešų ir toliau palaikytų laisvėje.

Evangelija (Mk 1, 12-15)

Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

(2021 m. vasario 08 d. – 2021 m. vasario 14 d.)

Pirmadienis – vasario 08 d.                                      

16.00 val. – Už mirusią Angelę Makauskienę (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Antradienis – vasario 09 d.                                        

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Irenę Szczęsną (od znajomych i sąsiadów)

Trečiadienis –vasario 10 d.; Šv.Skolastika, mergelė. Privalomas minėjimas

PL 15.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; Henryka Radzewicz

16.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Onutei gimtadienio proga

Ketvirtadienis – vasario 11 d.                                                            

PL 10:00 – W intencji chorych. Sakrament namaszczenia

12.15 val. – Ligonių intencija. Ligonių patepimo sakramentas

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val – Už mirusius: Oną (2 mėn.), Antaną Tumelius

Penktadienis – vasario 12 d.                                                    

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Šimčiką (9 m.); Česlovą, Anelę, Stanislavą, Romą Vovakus        

Šeštadienis vasario 13 d.                                                        

PL 16:00 –  Greg. za zm. Annę Koncewicz; Eugenię Morusiewicz (2 mies.)

16.30 val. – Už mirusį Juozą Žilinską (7 d.)

SEKMADIENIS – vasario 14 d.; VI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Valdą Baliūną (13 m.), Oną Kurnickaitę–Ramanauskienę (10 m.); Česių Sinkevičių (7 m.)

PL 10.00 – Za zm. Danutę CR Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Petronę Pečiulienę (30 d.); už Valdą Bobiną (3 mėn.); Grig. už Oną Koncevienę

Evangelija (Mk 1, 40–45)

Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.

Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.

O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Skelbimai:

 1. Vasario 11 – ąją minėsimė Lurdo  Švč. Mergelės Marijos minėjimą. Tai yra pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišios bus 12.15 val. ligonių intencijoje su patepimo sakramentu.

(2021 m. vasario 01 d. – 2021 . vasario 07 d.)

Pirmadienis – vasario 01 d.                                      

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Antradienis – vasario 02 d.; Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Šventė

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (4 mėn.); Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus; Oną, Aleksandrą, Danielių, Joną Antaną Januškus

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz. Procesja

12.15 val. – Šv. Mišios. Procesija

17.00 val. – 

Trečiadienis –vasario 03 d.; Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. Laisvas minėjimas

10.00 val. – Egzekvijos už mirusį Antaną Radzevičių (1-osios metinės)

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Ketvirtadienis – vasario 04 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

16.00 val. – Už mirusią Anelę Grigutienę (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Penktadienis – vasario 05 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Agota, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – už mirusį Petrą Grimalauską (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Šeštadienis vasario 06 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Jana Rzodkiewicza

16.30 val. –

SEKMADIENIS – vasario 07 d.; V EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; Anelę Kliučinskienę, Michaliną Berneckienę; Grig. už Oną Koncevičienę

PL 10.00 – Za zm. Leszka (14 roczn.), Grażynę, Czesława Juchniewiczów. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Anelę Jaskevičienę (15 m.); Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (11 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Juliją, Petrą, Juozą Pečiulius

Skelbimai:

 1. Vasario 2–ąją dieną švęsime Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Prašome atsinešti savo žvakes – jas šventinsime per kiekvienas šv. Mišias. Per Sumos šv. Mišias bus einama procesija.
 2. Pagal episkopato paliepimą Vasario 2–osios dienos aukos bus skiriamos sesėms vienuolėms.
 3. Vasario 3–ąją dieną šv. Blažiejaus diena. Šis šventasis saugoja nuo gerklės ligų. Bus žvakių palaiminimas.
 4. Vasario 5–ąją dieną šv. Agotos diena. Šventinsime duoną ir vandenį.
 5. Sekančio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

Evangelija (Mk 1, 29–39)

      Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti.

     Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

     Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“.

     Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. sausio 31 d.)

Pirmadienis – sausio 25 d.; Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas. Šventė     

12.45 val. – Laidotuvės. Valentas Mulerčikas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusią Anelę Sekavičienę (7d.). Prašant sveikatos malonės

Antradienis – sausio 26 d.; Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai. Privalomas minėjimas 

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 27 d.; Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 28 d. Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Antaną Matulevičių (7 d.)

Penktadienis – sausio 29 d.          

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (9 mėn.), Danielių Savickus

Šeštadienis sausio 30 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Valentą Mulerčiką (7d.)

SEKMADIENIS – sausio 31 d.; IV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kęstutį Mazauską (30 d.); Antaną (2 m.), Kotryną, Kazimierą Skirkevičius; Violetą, Juliją, Silvestrą, Antaną Vaicekauskus

PL 10.00 – Za zm. Elżbietę, Jana, Romualda; CR Budzińskich, Banaszewskich, Kłoczków

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už mirusią Oną Koncevičienę

Evangelija (Mk 1, 21–28)

Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.

 Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.


2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. sausio 24 d.)

Pirmadienis – sausio 18 d.                                         

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Prašant malonės, kad išklausyti prašymą

Antradienis – sausio 19 d.    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 20 d.                      

8.00 – Už mirusią Eleną Pečiulienę (3 mėn.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 21 d.; Šv. Agnietė, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

15.30 – Už mirusią Petronę Pečiulienę (7 d.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich;

Za zm. Irenę Szczęsną (w dzień babci od wnuków i prawnuków)

Penktadienis – sausio 22 d.          

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 23 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Už mirusius: Petronėlę, Vincą Budzeikus ir Pijų Sendą

SEKMADIENIS – sausio 24 d.; III EILINIS SEKMADIENIS

8.00 – Už mirusius: Oną (5 mėn.), Antaną (2 m.) Kuosus; Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Burzyńskiego CR.

12.15 – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Degučių, Malinauskų, Zimnickų šeimų gyvus ir miruosiuosius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 2, 18–22)

Tuo metu Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne?“

Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi prie savęs jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus.

Niekas nesiuva lopo iš nesuvelto milo ant palaikio drabužio; kitaip lopas atplėštų nuo jo gabalą (naujas nuo seno), ir pasidarytų dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui – nauji vynmaišiai!“

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas parapijiečiams kurie paaukojo parapijos reikalams.

(2021 m. sausio 11 d. – 2021 m. sausio 17 d.)

Pirmadienis – sausio 11 d.

15.30 val. – Už mirusias: Anelę Grigutienę ( 7 d.); Oną Tumelienę (30 d.)                                    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 12 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; za Annę Koncewicz (30 dzień)

16.00 val. – Už mirusį Petrą Grimalauską (7 d.)

Trečiadienis –sausio 13 d.                         

16.00 val. – Už tragiškai žuvusius laisvės gynėjus; Už mirusį Vytą Degutį (nuo „Viltelės“ klubo)

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 14 d.

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Eugenię Morusiewicz (30 dzień)

Penktadienis – sausio 15 d           

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.30 val. – Už mirusius: Petronėlę, Aleksandrą Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Angelę Makauskienę (7 d.)

Šeštadienis sausio 16 d.

13.00 val. – Mindaugo Vainos laidotuvės

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Władysława Kosickiego (I roczn.)

17.00 val. – Už mirusią Michaliną Šimčikienę (4 mėn.)

SEKMADIENIS – sausio 17 d.; II EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Juozą Gasparavičių (pusė metų); Vytą Degutį (30 d.)

PL 10.00 – za zm. Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Raimondą Gavienaitę (6 m.); Petrą Stefanavičių (6 mėn.); Anelę Šidlauskienę (30 d.); grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 35–42)

Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: „Ko ieškote?“

Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“

Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug dešimta valanda.

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.

Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Skelbimai.


(2021 m. sausio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d.)

Pirmadienis – sausio 04 d.                                         

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 05 d.    

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 06 d.; KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Ireną, Juozą, Oną, Pijų Jalauskus ir šeimos mirusius.

Prašant sveikatos malonės Beatai

PL 10.00 – Za zm. Józefa, Czesławę Kotnarowskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus; už Danutę Januškienę; Marytę, Sigitą Šliaužius; Jurgį Ramanauską

Ketvirtadienis – sausio 07 d.

16.00 val. – Už mirusį Kęstutį Mazauską (7 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Penktadienis – sausio 08 d.          

16.00 val. – Už mirusį Joną Jalauską (30 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 09 d.

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Za zm. Irenę Szczęsną (30 dzień)

SEKMADIENIS – sausio 10 d.; KRISTAUS KRIKŠTAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusį Vidą Romą Aleksą (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Vincą, Anelę, Jurgį, Arvydą Sendus; Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; Teresę Lukoševičienę (2,5 m.) ir gimininės mirusiuosius, Vincą Čeponą (10 mėn.) ir gimininės mirusiuosius. Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 1, 7–11)

Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Skelbimai

1. Sausio 6 dieną Viešpaties Apreiškimo (Trijų karalių) šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bus šventinama kreida, o taip pat auksas, smilkalai ir myra.

2. Sausio 7 dieną yra pirmas mėnesio ketvirtadienis. Melsimės palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo. Kviečiame dalyvauti visus norinčius ir pal. Jurgio Matulaičio maldos grupės narius rinktis švęsti Eucharistiją. Po šv. Mišių vyks susitikimas parapijos svetainėje.


(2020 m. gruodžio 28 d. – 2021 m. sausio 03 d.)

Pirmadienis – gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Grig. už Antaną Radzevičių

Antradienis – gruodžio 29 d.        

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (8 mėn.), Danielių Savickus; už Jurgį Pečiulį (30 d.)

Trečiadienis – gruodžio 30 d.        

16.00 val. – Už mirusią Anelę Šidlauskienę (nuo firmos Centermet)

Ketvirtadienis – gruodžio 31 d.

16.00 val. – Už parapijiečius.

Po šv. Mišių adoracija: intencija padėka Dievui už praeitus metus

Penktadienis – sausio 01 d.; ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (3 mėn.); už Joną Priclėką, jo tėvus ir giminės mirusius

PL 10.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nijolę, Algirdą, Zenoną

Šeštadienis sausio 02 d. Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Privalomas minėjimas

PL 16:00  –  Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

SEKMADIENIS – sausio 03 d.; II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Kmieliauską (nuo krikšto dukros); už Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Kotowskiego (30 dzień)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nataliją, Kostantą Pykius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.

————————————————————————————

[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]

————————————————————————————

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

————————————————————————————

[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“.

Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]


( 2020 m. gruodžio 21 d. 2020 m. gruodžio 27 d.)

Pirmadienis – gruodžio 21 d.                

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

PL 16:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (7 d.)

Antradienis – gruodžio 22 d.        

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Trečiadienis – gruodžio 23 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Ketvirtadienis – gruodžio 24 d.                                                                                  Kūčios              

8.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Jolę, Albiną, Stanislavą, Marijaną, Albiną Kmieliauską (30 d.)

8.30 val. – Už mirusius: Anelę Šidlauskienę (7 d.); Vytą Degutį (7 d.)                                           

PL 20:45 – Spiew kolęd

PL 21:00 – Za parafian

22:45 val. – Kalėdinių giesmių giedojimas

23.00 val. – Už parapijiečius.

Penktadienis – gruodžio 25 d.; MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos). Iškilmė

PL 10.00 – Za zm. Daniela (3 roczn.), Jana Linka

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – Už mirusius: Genovaitę Marcinkevičienę (10 m.); Romualdą Kalinauską ir Marijoną, Kazimierą Kalinauskus; už Eleną, Joną Agurkius; Oną (4 mėn), Antaną Kuosus; grig. už Antaną Radzevičių

Šeštadienis gruodžio 26 d.; Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Šventė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Petrą Agurkius, Oną, Julioną Bapkauskus; Romą Janušonį; Dievo palaimos ir sveikatos Irenos ir Antano santuokos 50-mečio proga

PL 10.00 – Za zm. Michalinę Konikowską (3 roczn.)

12.15 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Bronę (9 m.), Petrą Batvinskus; Oną, Valentą Savickus; Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Eleną, Petrą Jakčinskus

SEKMADIENIS – gruodžio 27 d.; ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Valinčį (2 m.); Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius; Anelę, Antaną, Albiną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius ir Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Annę Koncewicz od rodziny Borowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; Petrą Zakrauską (30 d.); už Anelę (2 m.), Juozą (30 m.) Maksimavičius; už Kazimierą, Marytę Pečiulius ir jų tėvus

SKELBIMAI

IV Advento sekmadienis

Gruodžio 20 diena

1. Šiandien ketvirtas advento sekmadienis. Dėkojame visiems kas giedojo Švč. Mergelės Marijos valandas Advento metu. Dėkojame visiems kurie, padės papuošti Bažnyčią.

2. Gruodžio 24 d. ketvirtadienį Adomo ir Ievos liturginis minėjimas, visiems varduvininkams linkiu Dievo palaimos. Primenu, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas.

Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų.  Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.

3. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lenkų kalba ir 23 valandą lietuvių kalba. 15 minučių  prieš piemenėlių Mišias bus giedamos kalėdines giesmes.

4. Pirmą Kalėdų dieną, šventos Mišios bus 11 val. – Vidugirių koplyčioje, 10 valanda – lenkiškai, 12.15 – lietuviškai.

5. Antrą Kalėdų dieną, švento kankinio Stepono šventė, šventos Mišios kaip sekmadienį, aukos bus skiriamas seminarijai. Pagal seną Bažnyčios paprotį, kas atsineš šventinsime avižas ir kitą gyvūnų maistą. 

6. Trečia Kalėdų dieną, sekmadienį, švęsime šv. šeimos šventę. Kviečiame šeimas ateiti į Mišias, suteiksime šeimoms palaiminimą.


( 2020 m. gruodžio 14 d. 2020 m. gruodžio 20 d.)

Pirmadienis – gruodžio 14 d. Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas    

16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Romualdą – Antaną Vaicekauską (30 d.)

Antradienis – gruodžio 15 d.
16.00 val. – Už mirusius:(Grig.) Antaną Radzeviči
Joną Jalauską (7 d.)                                              

Trečiadienis – gruodžio 16 d.   
10.00 val. –  Egzekvijos. Oną Kurnickienę (I met.)
PL 15:30 – Za zm. Irena Szczęsna (7 dzien)
16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių 
Michalina Šimčikienę (3mėn.)
Sarginą Kuosą (30 d.)
Juozą Kajacką (30 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 17 d.  
16.00 val. –  Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Jurgį, Juliją Jankauskus, Joną, Juliją Budzeikus

Penktadienis – gruodžio 18 d.        

9.00 –
PL 10:30 – Za zm. KR. Žyrwiny, Mikolajowka, Aleksandrowka
12.15 val. –   Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
16.00 val. –  Už mirusią Oną Tumelienę (7d.)

Šeštadienis gruodžio 19 d.
9.00 – Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
PL 10:30 – Za zm. Bronislawę, Mariana Prawdzik
14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose  
16.00 val. –  Už mirusius: Ivoškų ir Mokrickų gim. m.

SEKMADIENIS – gruodžio 20 d.  IV ADVENTO SEKMADIENIS

7.20 val. – Švč. Mergelės Marijos valandos
8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus
Kazimierą Valinčį ir jo tėvus, Anelę, Juozą, Joną, Elzbietą, Juliją, Bronių Pečiulius ir š. m.
PL 10.00 – Za zm. Piotr Stefanowicz (5 mies)
12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Liną Kibišytę
Eleną Pečiulienę (2 mėn.)
Dievo malonės Vaznelių šeimai

Skelbimai

 1. Pandemijos metu kai yra ribojamas skaičius bažnyčioje dėl to kviečiame kiekvieną dieną atlikti išpažintį. Išpažintį galima atlikti prieš kiekvienas šv. Mišias.
 2. Penktadienį ir šeštadienį  pamaldos bus rekolekcijų tvarka. Kas negali tuo metu atvykti, tai kviečiame kitomis dienomis atlikti išpažintį ir tokiu būdu pasiruošti šv. Kalėdoms.

( 2020 m. lapkričio 23 d. – 2020 m. lapkričio 29 d.)
Pirmadienis – lapkričio 23 d.
16.00 val. – Už mirusius: Onutę Tumelienę (30 d.)
Sarginą Kuosą (7 d.)
Juozą Kajacką (7d.)
Antradienis – lapkričio 24 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (20 m.), Julija ( 4 mėn.)
Valdą Bobiną nuo direkcijos
Trečiadienis – lapkričio 25 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (3mėn.) ir jos tėvus
Valdą Bobiną nuo bendradarbių
Ketvirtadienis – lapkričio 26 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (2m.), Zofiją (22 m.) Sinkevičius
Penktadienis – lapkričio 27 d.
PL 15:30 – Za zm. Ireneusz Lutynski (30 dzien)
Šeštadienis – lapkričio 28 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą, Kazį, Joną Staskevičius
SEKMADIENIS – lapkričio 29 d. I ADVENTO SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Marytę (7mėn.), Danielių Savickus
Onutę ir Valentą Savickus
PL 10.00 – Za zm. chorzystow
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Stefaniją, Joną Balytus
Juozą Grigutį (6 m.), Marytę, Antaną ir jų tėvus


2020 m. lapkričio 09 d. – 2020 m. lapkričio 15 d.)

Pirmadienis – lapkričio 09 d.; Laterano bazilikos Pašventinimas. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Jurgį, Bronių, Anelę Malinauskus; Praną, Magdaleną Balytus ir giminės mirusiuosius; Juozą, Michaliną Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – lapkričio 10 d.; Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15:30 – Za zm. Piotra Dorochowicz (7 dzień)

16.00 val. – Už mirusius: Vidą Romą (20 mėn.) Aleksą; Edvardą Valinčį (30 d.)

Trečiadienis – lapkričio 11 d.; Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – Za Ojczyznę

PL 15:30 – Za zm. Piotra, Stanisława Okrągłych

Ketvirtadienis – lapkričio 12 d.; Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Juditą, Petronę Ogurkius ir Baranauskų giminės mirusiuosius

Penktadienis – lapkričio 13 d.

16.00 val. – Už mirusius: Kalkauskų, Pajaujų giminės mirusiuosius; Stefaniją, Petrą Birgelius

Šeštadienis – lapkričio 14 d.

PL 15:30 – O zdrowie i za zm. CR. Baudzisów i Koncewiczów

16.00 val. – Už mirusius: Liusę, Romą Maldūnus; Petrą, Fabijoną, Teklę, Petrą Ramanauskus; Pijų, Jurgį, Juozą, Zigmą Kolius

SEKMADIENIS – lapkričio 15 d. XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Onutę, Valentą Savickus; Juozą Agurkį; Juliją, Juozą Kalkauskus. Dievo palaimos ir sveikatos Aldonos ir Petro 40 metų santuokos proga.

PL 10.00 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Zdanių, Valinčių giminės mirusiuosius; Oną (25 m.), Boleslovą Jonuškus; Adelę, Juozą Budzeikus; Mariją, Juozą, Vytautą, Juozą Krakauskus

Evangelija (Jn 2, 13–22)

    Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.

    Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.

    Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“.

    Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“

    Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“.

    Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.

    Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Skelbimai

1. Šiandien po Sumos šv. Mišių važiuosime į kapines šventinti paminklų.

2. Už savaitės šventinsime vandenį. Prašome atsinešti savo vandenį. Bus padėtas staliukas ir ant jo padėkite savo atsineštą vandenį.

3. Pandemijos metu prašome Bažnyčioje dėvėti kaukes.

4. Mirusiųjų oktava baigiasi lapkričio 30 dieną.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

( 2020 m. lapkričio 02 d. 2020 m. lapkričio 08 d.)

Pirmadienis – lapkričio 02 d.; MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius; už Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

Antradienis – lapkričio 03 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: Janytę Burdulytę, Rožę, Antaną Kaluškevičius, Petrą Puzauską, Albiną Markevičių, Albiną Aleksą, Edvardą Pečiulį

Trečiadienis – lapkričio 04 d.; Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Joną (10 m.), Oną (4 m.) Baliūnus; už Tumelių ir Baliūnų šeimos mirusiuosius

Ketvirtadienis – lapkričio 05 d.          

16.00 val. – Už mirusius: Pal. Jurgio Matulaičio prašant globos mirusiems; Irutę, Juozą, Jurgį Valinčius; Kostantą, Veroniką Baranauskus; už Puzauskų ir Liutinskų giminės mirusiuosius

PL 16:30 – O powołania

Penktadienis – lapkričio 06 d.

16.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Grigučius; Danutę, Vytautą, Gintautą, Rimą Zdanius; už Adelę, Petrą Sendus; už Juozą Marcinkevičių

Šeštadienis lapkričio 07 d.              

PL 14:00 – W intencji dziecka. Chrzest                        

15.00 val. – Už mirusius: Adelę, Danielių Makauskus ir giminės mirusiuosius; už Vytą Krakauską, jo tėvus ir Stankevičių šeimos mirusiuosius

PL 15:30 – Za zm. Józefa (11 roczn.), Katarzynę, Piotra, Romualda Staśkiewicz

SEKMADIENIS – lapkričio 08 d.; XXXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Šimčiką, Vytautą Račių; Moniką, Kostantą, Agotą, Pečiulius; Paznėkų ir Šiuliauskų giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, CR Pawłowskich – poświęcenie pomników

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Onutę, Joną, Zdanius, Onutę Zdanytę; Juozą Grigutį, jo tėvus ir senelius; Joną Grigutį (2 m.); Jurgį Vaznelį, jo tėvus, Oną, Motiejų Goberius ir giminės mirusiuosius. Paminklų pašventinimas.

15.00 val. – Šv. Mišios kapinėse už Punske palaidotus.

Evangelija (Mt 25, 1–13)

    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

    „Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo.

    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’.

    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’

    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.

Skelbimai

 1. Lapkričio 1 ir 2 dienomis kapinės uždarytos. Pagal episkopato paliepimą nebus šios dienos apeigų kapinėse. Vėlinių oktava pratęsiama iki lapkričio 30 d. Galima melstis už mirusius ir gauti atlaidus.
 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.
 3. Lapkričio 8 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

(2020 m. spalio 26 d. – 2020 m lapkričio 02 d.)

Pirmadienis – spalio 26 d.              

PL 16:30 – Za zm. Leokadię Chmielewską (7 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus; Dzidolikų giminės mirusiuosius; už Mikasę, Joną Nevulius; Petrą, Veroniką Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – spalio 27 d.                                  

17.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Agurkius; Ceciliją, Petrą Vydrus; Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; Eleną Pečiulienę (7 d.)

Trečiadienis – spalio 28 d.; Šv.Simonas ir Judas (Tadas), apašalai. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Vincą Šupšinską, Šupšinskų, Pajaujų ir Keizų giminės mirusiuosius; už Leoną, Anelę, Juozą Cirušius

Ketvirtadienis – spalio 29 d.    

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (6 mėn.), Danielių Savickus; Aleksų giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 30 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Kalkauską; Salomę, Vladą, Anelę Valinčius ir jų tėvus; Onutę Tumelienę (7 d.)

Šeštadienis spalio 31 d.                  

PL 16:30 – Za zm. Krystynę, Mariana Krzyżewskich                         

17.00 val. –  Už mirusius: Anelę, Jurgį Kliukinskus; Oną, Joną Grudzinskus; Antaną Radzevičių

SEKMADIENIS – lapkričio 01 d.; VISI ŠVENTIEJI. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Vincą (32 m.), Oną Komičius ir jų tėvus; už          Marytę, Sigitą, Aldoną, Valdą, Antaną Šliaužius

PL 10.00 – Za zm. Henryka, Piotra (3 mies.) Stefanowicz

12.15 val. – Už mirusius parapijiečius ir geradarius; už Magdaleną, Antaną Aleknavičius; Juozą, Michaliną Kuculius; Stanislovą; Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą (8 mėn.) ir giminės mirusiuosius

Pirmadienis – lapkričio 02 d.  Išilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius: Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius, už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

15. 00 val. – Šv. Mišios koplyčioje už Punsko kapinėse palaidotus

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos. Pandemijos metu, episkopatas prašo individuliai aplankyti kapines. Nebus procesijos kapinėse ir šv. Mišių lapkričio 1 dieną. 14 val. šventinsime paminklus ir apie 14:30 val. prie koplyčios bus viena paskutinė stotis – melsimės už visus mirusius ir atgiedosime „Viešpaties angelas“.

 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.

 3. Lapkričio 2 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

 4. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.

 5. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.


2020 m. spalio 19 d. 2020 m. spalio 25 d.)

Pirmadienis – spalio 19 d.             

17.00 val. –  Už mirusius: Michaliną, Juozą Kuosus; Krakauskų ir Linkų giminės mirusiuosius; už Katrę, Stasį, Česlovą,Antaną, Oną, Joną Bukauskus ir š. m.

Antradienis – spalio 20 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Antaną, Alfonsą Radzevičius; už Anelę, Antaną Krakauskus, Juzefa Januškienę

Trečiadienis – spalio 21 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Eleną, Petrą Jakčinskus ir jų tėvus; už Antaną Aleksą

Ketvirtadienis – spalio 22 d.              

17.00 val. –  Už mirusius: Oną Krakauskienę (30 d.); Tumelių giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 23 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Radzevičių; už Radzevičių ir Nevulių giminės mirusiuosius

Šeštadienis spalio 24 d.                    

PL 11:00 – W intencji Dziecka. Chrzest.

12.00 val.  – Egzekvijos už Alfonsą Jesionauską (1 metinės)

PL 16:00 – Za zm. Zbigniewa Jurkun (3 roczn.)

PL 16:30 – Za zm. Mariannę, Eugeniusza Musiałowicz; Stefana Puniszko

17.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Genutei Dzemionienei 80–ojo gimtadienio proga

SEKMADIENIS – spalio 25 d.; XXX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Eleną, Vincą Baliūnus; už Juozą Pečeką; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czesława (13 roczn.), Leszka, Grażynę Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petrą, Marijoną, Joną Severinus ir jų tėvus; Klemensą Jurkūną ir jo tėvus Onutę, Kostantą Moliušius.

Prašant Dievo palaimos sūnui

Evangelija (Mt 22, 34–40)

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos.
 2. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.

(2020 m. spalio 12 d. – 2020 m spalio 18 d.)

Pirmadienis – spalio 12 d.             

17.00 val. – Už mirusius: Joną, Rožę Žurinskus; Albiną, Petronę Lešiotus;           Birutę, Elegijų Nevulius

Antradienis – spalio 13 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (30 d.); Valentą, Oną Savickus (30 d.)

Trečiadienis – spalio 14 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus. Padėka Dievui už gautąsias malones

Ketvirtadienis – spalio 15 d.  Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Svetlauską (5 m.); Antaną, Kotryną Paznėkus ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 16 d.

PL 16: 30 – Za zm. Irenę Itota (30 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę ( 30 d.); Ievą, Juozą

Šeštadienis spalio 17 d.; Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas       

PL 10:00 – Egz. za zm. Zygmunta Utko (I roczn.)

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 12:00 –  W intencji dziecka. Chrzest

17.00 val. – Už mirusius: Darių Zimnicką; Petrą (22 m.), Bronę Batvinskus

18.00 val. – Už Bronių Kuosą (I m.)

18.30 val. Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – spalio 18 d.; XXIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Anelę Agurkienę (30 m.); už Kazimierą ir jo tėvus; už Anelę, Juozą Pečiulius ir šeimos mirusiuosius; už Kazimierą Budzeiką ir jo tėvus. Už Antaną (2 m.), Juozą, Onutę Pečiulius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm. Piotra Stefanowicz (3 m-ce)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petronelę Maksimavičienę (23 m.), Maksimavičių ir Severinų giminės mirusiuosius;

Teresę, Konstanciją Valinčiūtes. Padėka Dievui ir prašant sveikatos bei Dievo palaimos Sigitui 80–ojo gimtadienio proga.

Evangelija (Mt 22, 15–21)

Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje.

Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą.

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“

Jie atsakė: „Ciesoriaus“.

Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Skelbimai

 1. Spalio 14 d. Mokytojų diena. Pasimelskime už mokytojus ir katechetus.
 2. Kito sekmadienio aukos bus skiriamos misijoms.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu.  Kas turi problemų kreipkitės į valščių.
 4. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 5. Iki šios dienos niekas nepateikė jokio kandidato į parapijos tarybą.
 6. Policijos prašymas. Tamsiu paros metu nešioti atšvaitus, kad būti matomais.

( 2020 m. spalio 05 d. – 2020 m. spalio 11 d.)
Pirmadienis – spalio 05 d. Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas
11.00 val. Laidotuvės. Juozas Kalinauskas
17.00 val. –
Antradienis – spalio 06 d.
17.00 val. – Už mirusius: Kotryną, Joną,Antaną Šliaužus, Ona Diedulikaitę,
Veroniką, Joną Grigučius
Trečiadienis – spalio 07 d.
17.00 val. –
Ketvirtadienis – spalio 08 d.
17.00 val. – Už mirusį Romą Kuosą (7 d.)
Penktadienis – spalio 09 d.
17.00 val. – Už mirusius: Agurkių, Degučių š.m.
Juozą Kalinauską (7 d.)
Šeštadienis – spalio 10 d.
10.00 val. – Egzekvijos. Juozą Šiupsinską ( I met.)
PL 11:00 – Egz. Henryk Sinder ( I rocz)
PL 16:30 – 50 lat slubu
17.00 val. – Už mirusius: Vytą (20 m.), Birutę Linkus
SEKMADIENIS – spalio 11 d. Popiežiaus diena XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Jolantą Vasiliauskienę, Pajaujų ir Nevulių š.m.
Teresę ir Konstanciją Valinčiūtes
PL 10.00 – Za grupę modlitewą rodzice za dzieci
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą Pečiulius
Prašant Dievo palaimos ir globos Rimantei
Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“


Skelbimai

 1. Kai buvo paskelbta, pagal episkopato paliepimą po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatvynei veiklai.
 2. Už savaitės bus Popiežiaus diena, po kiekvienų šv. Mišių, rinksime aukas neturtingiems studentams. Šią akciją pradėjo šv. popiežius Jonas Paulius II.
 3. Spalio 7 dieną 15 valandą prie bažnyčios bus daromi tyrimai nuo širdies, cukrinio diabeto ir t.t.
 4. Baigiasi mūsų parapijos tarybos kadencijos laikas. Pagal mūsų vyskupo paliepimą reikia perinkti parapijos tarybą iki spalio dvidešimt penktos dienos. Prašom siūlyti kandidatus iki spalio dvidešimtos dienos, nes paskui parapijiečiai kalba, kad nežino, kas yra taryboje arba kad nėra tarybos. Kviečiam būti aktyvesniais siūlant kandidatus. Parapija turi dirbti bendrai tik tada galima padaryti daug gero.Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugsėjo 28 d. 2020 m. spalio 04 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 28 d.

17.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 29 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (5 mėn.), Danielių Savickus

Trečiadienis – rugsėjo 30 d.       

17.00 val. –

Ketvirtadienis – spalio 01 d.

PL 16:30 – O powołania

17.00 val. –

Penktadienis – spalio 02 d. 

17.00 val. – 

Šeštadienis spalio 03 d.           

PL 16:30 – Za zm. Annę, Piotra Aleksa

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Sakavičių; Ievą, Joną Valinčius ir giminės mirusiuosius

18.00 val. – Joną (41 m.), Jurgį (15 m.), Genutę (70 m.) Aleksus

SEKMADIENIS – spalio 04 d.; XXVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Makauską (13 m.), brolius ir  tėvus Anelę, Petrą Agurkius ir jų tėvus.

Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Antoniego, Józefę, Reginę, Józefa Pawłowskich.

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Teresę Lukaševičienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (7 mėn.) ir giminės mirusiuosius.; už Teresę, Konstanciją Valinčiūtes.

Evangelija (Mt 21, 33–43)

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’.

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.

Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse’.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

Skelbimai:

 1. Šiandienos šv. Mišių aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Už aukas dėkojame ir prašome pasimelsti klierikų intencija ir pašaukimo intencija.

Informuojame, kad šiemet Elko seminarijoje pirmame kurse mokosi tik 3 klierikai.

 • Spalio 3 dieną 10 val. Studeničnoje vyks mokytojų susitikimas. Bus šv. Mišios, konferencija. Kviečiame dalyvauti.
 • Už savaitės, po Sumos šv. Mišių prasidės susitikimai su vaikais, kurie ruošiasi priimti pirmąją šv. komuniją. Prašome dalyvauti ir tėvus. Vyks vaikų registracija.
 • 4.     Už savaitės, pagal episkopato paliepimą, po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatyviniai veiklai.
 • Spalio mėnuo yra rožinio mėnuo. Rožinį melsimės kiekvieną dieną po kiekvienų šv. Mišių.

(2020 m. rugsėjo 21 d. 2020 m. rugsėjo 27 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 21 d.;  Šv. Matas, apašalas, evangelistas. Šventė

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Rentelį (5m.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Karoliny, Michała Bienek)

Antradienis – rugsėjo 22 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od Aliny, Józefa Zaręba)

Trečiadienis – rugsėjo 23 d.       

17.00 val. – Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę (7 d.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Zarządu Firmy ZABI)

Ketvirtadienis – rugsėjo 24 d.

PL 17:00 – Za zm. Józefa Zdanowicz (I roczn.);

17.30 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od pracowników Firmy ZABI)

Penktadienis – rugsėjo 25 d. 

17.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (30 d.); Marijoną, Valentą Savickus (od obsługi Firmy ZABI)

Šeštadienis rugsėjo 26 d.         

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Algimantą Tumelį ir jo tėvus, Juozą, Magdaleną Valinčius

SEKMADIENIS – rugsėjo 27 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Petronėlę, Juozą Rėkus, Konstantą Zadanavičių; Vincą Kibyšį (18 m.)

PL 10.00 – Za zm. Zofię Garandźa, Julię Chmielewskę z d. – Wąsewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą, Stanislavą, Bronių Keizus, Stefaniją Valuckienę; Juozą Grigutį (9 m.)

Evangelija (Mt 21, 28–32)

Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“

Jie atsakė: „Pirmasis“.

Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Skelbimai

1. Dėkojame visiems, kurie sveikino vyskupą ir kurie buvo užsiangažavę vyskupijoje vizitacijoje.

2. Tvarkant kapines prašome rūšiuoti šiukšles, o taipogi nevedžioti kapinėse šunų, be reikalo nevažinėti automobiliu kapinėse.

3. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta Elko kunigų seminarijos išlaikymui.


(2020 m. rugsėjo 14 d. 2020 m. rugsėjo 20 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šventė            

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas                

18.00 val. –

Trečiadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Oną Malinauskienę (nuo trečio amžiaus studentų); Aldutę Drūtytę Vasilczyk ir jos tėvus

Ketvirtadienis – rugsėjo 17 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 18 d. 

18.00 val. –

Šeštadienis rugsėjo 19 d.         

10.00 val. – Ekzekvijos už Liną Kibišytę (1 metinės)

11.30 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – 70 urodziny Heleny Sokołowskiej

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicza (2 m-c)

SEKMADIENIS – rugsėjo 20 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (11 mėn.); Anelę (37 m.), Alfonsą Jonuškus, tėvus ir senelius; Antaną Kardauską ir jo tėvus

PL 10.00 – Za zm. Michalinę, Józefa, Stanisława Kosów. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Pečiulį (10 m.), Zigmantą (4m.), Magdaleną, Zigmą Makrickus, Danielių Savicką

Dievo palaimos 18-ojo gimtadienio proga Gabrieliui

Dievo palaimos 90-ojo gimtadienio proga Onai Gelažauskienei

Evangelija (Mt 20, 1–16)

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.

    Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.

    Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.

    Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?    Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’

    Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Skelbimai

1. Rugsėjo 14 d. rytoj Kryžiaus išaukštinimo šventė. Prašome sutvarkyti kryžius, koplystulpius prie namų ir kelio.

2. Šią savaitę melsimės už vaikus, jaunimą ir auklėtojus. Rugsėjo 18 d. yra minimas Stanislovas Kostka. Jis yra vaikų ir jaunimo globėjas.

3. Šeimų centras kviečia daugiavaikes šeimas Rugsėjo 17 d. ketvirtadienį atvykti į Studiničną 17 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurias aukos Elko vyskupas.

4. Šiandien 15.30 val. vyks Vidugirių koplyčios šventinimas. Kviečiame bendrai maldai.


(2020 m. rugsėjo 07 d. 2020 m. rugsėjo 13 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 07 d.                              

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 08 d.; Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė). Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Vytautą Račių (3 m.); Petrą, Juliją, Juozą Pečiulius

Po šv. Mišių grūdų šventinimas.

Trečiadienis – rugsėjo 09 d.

PL 17:30 – Dzień imienin Sergiusza

18.00 val. – Už mirusius: Birutę Kibišienę (6 mėn.)

PL 18:30 – 40 urodziny Wojciecha

Ketvirtadienis – rugsėjo 10 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 11 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus; Levutę, Vitalių, Marytę, Konstatantą Bancevičius

Šeštadienis rugsėjo 12 d.          

13:00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 15:00 – Spowiedź do bierzmowania

18.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – rugsėjo 13 d.; XXIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Joną (15 m.), Rožę, Joną Milončius; Simoną, Magdaleną, Petrą, Jurgį Aleksus

PL 10.00 – Bierzmowanie

Za zm. Halinę Andrulewicz (10 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

15.30 val. – Vidugirių koplyčios pašventinimas

Skelbimai:

 1. Dėkojame parapijos delegacijai, kuri dalyvavo Elko vyskupijos padėkos už derlių šventėje Krasnopolyje. Buvo graži šventė.
 2. Rugsėjo 08 d., per Šilinę, po šv. Mišių grūdų šventinimas.
 3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo Jerzy Mazur vizitacija. 8 val. vyskupo ingresas, 10 val. sutvirtinimas lenkų kalba ir po šv. Mišių susitikimas bažnyčioje su parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, choru, ekonomine ir sielovados taryba.

Po Sumos šv. Mišių bažnyčioje bus susirinkimas su lietuviais parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, pal. Jurgio Matulaičio maldos grupe, su choru, sielovados taryba ir ekonomine taryba.

         15.30 val. Vidugiriuose vyks istorinis įvykis –  koplyčios pašventinimas. Bus labai graži liturgija. Kviečiame visus tikinčiuosius dalyvauti, nes toks pašventinimas vyksta labai retai. Tai yra įvykis, kuris nutinka vieną kartą gyvenime.  Pagal kanonų teisę, bažnyčią arba koplyčią gali šventinti tik vietos vyskupas.

Evangelija (Mt 18, 21–35)

    Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

    Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!’ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.

    Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas:     ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.

    Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.

    Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 31 d. – 2020 m. rugsėjo 06 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 31 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 01 d.

08.00 val. – Prašant Dievo palaimos mokytojams, tėvams ir mokytojams

18.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (7 d.); Bronę Aleksienę (31 m.) ir giminės mirusiuosius

Trečiadienis – rugsėjo 02 d.

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugsėjo 03 d.; Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 04 d.

18.00 val. –

Šeštadienis – rugsėjo 05 d.

09.30 val. – Egzekvijos už Bronę Žardeckienę (I metinės)

13:00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusį Romualdą Kalinauską (I metinės)

SEKMADIENIS – rugsėjo 06 d. XXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (18 m.), Vincą Komičius ir jų tėvus; už Joną Gričiauską (17 m.); už Teresę Lukoševiečienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (6 mėn.) ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Pijų Ramidavičių (10 m.) ir Talaišų giminės mirusiuosius; už

Juozą, Veroniką Sendus; Juozą, Magelę Valinčius; Konstantą, Magdaleną Jurkūnus ir giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 18, 15–20)

Jėzus pasakė savo mokiniams:

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.

Skelbimai:

1. Nuo rugsėjo 1 d. prasideda mokslo metai. Šv. Mišios bus aukojamos 8 valandą. Kviečiame visus į bendrą maldą.

2. Šeštadienį, rugsėjo 5 d., mūsų vyskupijoje, Krasnopolio parapijoje vyks padėkos už derlių šventė. Reikia, kad iš mūsų parapijos važiuotų delegaciją su derliaus vainiku.

3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo vizitacija. Keisis šv. Mišių tvarka Vidugiriuose. Konkrečiau paskelbsime už savaitės.

4. Kviečiame dalyvauti pirmuose mėnesio ketvirtadieniuose, penktadieniuose ir šeštadieniuose.


(2020 m. rugpjūčio 24 d. – 202 m. rugpjūčio 30 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 24 d.; Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 25 d.                    

18.00 val. – Už mirusius Marę, Stasį Degučius

Trečiadienis – rugpjūčio 26 d.         

18.00 val. – Už mirusį Joną Birgelį (14 m.); Anetą Valinčiutę

Ketvirtadienis – rugpjūčio 27 d.; Šv. Monika. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 28 d.; Šv. Augustinas, vyskupas, Bažyčios mokytojas. Privalomas minėjimas 

18.00 val. –

Šeštadienis – rugpjūčio 29 d.; Šv. Jono Krikšytojo Nukankinimas. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Za zm. Sadowskich, Sowulów

18.00 val. – Už mirusius Marytę (4 mėn.), Danielių Savickus

PL 18:30 – Intencja dziecka. Chrzest

SEKMADIENIS – rugpjūčio 30 d.; XXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kuosų ir Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Anelę, Juozą Bobinus ir Emilija Budzinskienę

PL 10.00 – Za zm. Adrzeja i cr. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juliją, Juozą Rentelius

Evangelija (Mt 16, 21–27)

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus“.


(2020 m. rugpjūčio 17 d. 2020 m. rugpjūčio 23 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 17 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 18 d.                                

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicz (30 dzień)

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 19 d.       

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugpjūčio 20 d.; Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (30 d.); Oną Maksimavičienę (30 d.)

Penktadienis – rugpjūčio 21 d.; Šv. Pijus X, popiežius. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Šeštadienis rugpjūčio 22 d.; Švč. Mergelė Marija Karalienė. Privalomas minėjimas

PL 14:00 – Ślub

PL 17:00 – Za zm. Danutę (30 rocz.), Edwarda (10 rocz) Dawidowicz

PL 17:30 – Za zm. Romualda, Konstancję, Konstantego Stawieckich; Bronisława, Stefanię, Stanisława, Mieczysława, Małgorzatę, Antoniego Sobota

SEKMADIENIS – rugpjūčio 23 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (11 mėn.); Juozą Ivošką

PL 10.00 – Za zm. Stanisława, Jana, Antoniego, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; Piotra Soroko; Henryka Radzewicz od kolegów Technikum Handlowego w Suwałkach, maturzystów 1954 r.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Jurgį Štukauską; Pijų Jonušką (21 m.), Jonuškų, Marcinkevičių giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 19, 23–30)

Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“. 
Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ 
Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. 
Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ 
O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kuris palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi“.

Skelbimai

 1. Dėkojame visiems parapijiečiams, kurie prisidėjo prie Žolinės atlaidų organizavimo.
 2. Pagal episkopato prašymą rinksime aukas nukentėjusiems Beirute. Kas nori ir kam leidžia galimybės prašome prisidėti.

(2020 m. rugpjūčio 10 d. 2020 m. rugpjūčio 16 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 10 d.; Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šventė

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Julijoną Gasperavičienę (30 d.)

Antradienis – rugpjūčio 11 d.; Šv. Klara, mergelė. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusį Sigitą Šliaužį (30 d.); Prašant Dievo palaimos sūnui

Trečiadienis – rugpjūčio 12 d.      

18.00 val. – Už mirusius: Algį Puzauską (25 m.), Puzauskų, Liutinskų, Itatų giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – rugpjūčio 13 d.             

18.00 val. – Už mirusius: Juliją, Joną Budzeikus

Penktadienis – rugpjūčio 14 d.; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – 90 urodziny Izabeli

18.00 val. –

Šeštadienis rugpjūčio 15 d.; Šv. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Sankauską (20 m.) ir giminės mirusiuosius; už Joną Pricleką ir giminės mirusiuosius; Magdaleną, Petrą, Juozą Venslauskus

PL 9:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosa; Albinę, Stanisława Wąsewicz; O bł. Boże dla KR Szołtany. Procesja

12.00 val. – Vainikų šventinimas

12.15 val. –  Prašant Dievo palaimos mūsų parapijos ūkininkams; Už mirusį Joną Gelažauską; Petronėlę, Juozą Jakimavičius;          Už mirusius Seinų apskrities finansininkus. Procesija

SEKMADIENIS – rugpjūčio 16 d.;        XX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (10 mėn.)

Juozą Pečeką, Oną, Joną Jurkūnus, Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czeslaw (31 rocz), Stanislaw, Jan Senda

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą Nevulį (4 mėn.); Oną Malinauskienę nuo III amžiaus studentų; Oną, Juozą Krakauskus; Joną Markevičių (2 mėn.); Juliją Vartavičienę.

Evangelija (Mt 15, 21–28)

    Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. 
    Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos rėkdama!“ 
    Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“. 
    Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“
    Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
    O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. 
    Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Skelbimai

 1. Kviečiame visus norinčius pinti vainikus ir padėti papuošti bažnyčią Žolinių atlaidams. Kasmet ateina vis mažiau žmonių padėti pinti vainikus, todėl jus raginame ir prašome angažuoti ir pamokinti jaunimą pinti vainikus. Palaikykime šią gražią tradiciją, kad neišnyktų.
 2. Visus vainikus atneštus iš kaimo, kaip padėką už derlių, prašome pastatyti prieš bažnyčią. 12 valandą bus pašventinimas, o vėliau prašome nešti juos procesijoje.
 3. Žolinė – tituliniai mūsų parapijos atlaidai. Norint juos gauti reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 03 d. 2020 m. rugpjūčio 09 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 03 d.                           

18.00 val. Už mirusį Antaną Radzevičių (6 mėn.)

Antradienis – rugpjūčio 04 d.; Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 05 d.                                    

18.00 val. – Už mirusius: Juozą Nevulį (3 mėn.); Stasį Gibą (9 m.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 06 d.; Kristaus Atsimainymas. Šventė             

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 07 d.                                                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Juozą, Vitą Uzdzilus                                        

Šeštadienis rugpjūčio 08 d.; Šv. Dominykas, kunigas. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Prašant Dievo palaimos Vidugirių kaimo ūkininkams. Už mirusius. (Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje)

15.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów,Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – Už mirusius.

SEKMADIENIS – rugpjūčio 09 d.; XIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Genovefą Jakubauskienę (4 m.); Algimantą Šimelevičių ir giminės mirusiuosius.

PL 10.00 – 90 urodziny Izabeli

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Vytautą (4 m.), Danutę, Rimantą, Gintautą Zdanius.

Skelbimai

 1. Pagal episkopato paliepimą kas nori gali šv. Komuniją priimti į rankas. Yra tokių žmonių, kurie nežino, kaip reikia priimti. Reikia sudėti rankas taip, kad kairė ranka būtų viršuje, o dešinė ranka apačioje.  Kunigas uždeda ant kairės rankos Švenčiausiąjį Sakramentą, o dešine ranka įsidedame į burną. Suvalgome iš karto prie kunigo. Negalima Švenčiausiojo Sakramento nešiotis. Buvo, tokių situacijų, kai paima ir nueina per bažnyčią.
 2. Kviečiame visus į bendrą maldą.

Evangelija (Mt 14, 22–33)

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti.

Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“

Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“.

Jis atsakė: „Eik!“

Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“

Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.

Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. liepos 27 d. 2020 m. rugpjūčio 02 d.)

Pirmadienis – liepos 27 d.                       

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Šimelevičių šeimos mirusiuosius, už          Onutę, Stasį Kiršinus

18:30 – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (7 d.); už Oną Maksimavičienę (7 d.)

Antradienis – liepos 28 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 29 d.; Šv. Morta.Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę (3 mėn.), Danielių Savickus

Ketvirtadienis – liepos 30 d.                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 31 d.; Šv. Ignacas Lojola. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Egzekvijos už Juliją Balytienę (I metinės)                                       

18.00 val. – Už mirusius: Onutę (15 m.), Kostantą Maliušus ir jų tėvus, už Klemensą Jurkūną                                              

Šeštadienis rugpjūčio 01 d.;        Pirmas mėnesio šeštadienis

PL 11:00 – Intencia dziecka. Chrzest.

13.00 val. – Santuoka

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów, Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – 

SEKMADIENIS – rugpjūčio 02 d.; XVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Dominyką Nevulį (10 m.), jų tėvus ir sūnų Jurgį; Dievo palaimos ir sveikatos Adelei aštuoniasdešimto gimtadienio proga                               

PL 10.00 – Za zm. Anastazję, Józefa Sadowskich; Eugenię, Zygmunta Sowul; Eugenię, Mariana Stachurskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (11 mėn.); už Jurgį Liutecką; už Vincą Čeponą (5 mėn.); už Teresę Lukoševičienę; Aldoną Stankevičienę (2m.)

Evangelija (Mt 14, 13–21)

Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius.

Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“.

Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“.

Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“.

Jėzus tarė: „Atneškite man juos“.

Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Skelbimai

Už savaitės atvyksta choras „Navis“ iš Lietuvos. Choras giedos per Sumos šv. Mišias, o po jų vyks trumpas koncertas.


2020 m. liepos 20 d. 2020 m. liepos 26 d.)

Pirmadienis – liepos 20 d.                       

PL 10:30 – Pogrzeb Piotra Stefanowicza

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Česių Sinkevičių, Danutę, Igną Drūčius                           

Antradienis – liepos 21 d.

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 22 d.; Šv. Marija Magdalietė. Šventė  

PL 17:30 – Dziękczynno–błagalna dla Anny w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę Uzdilienę ir Birutę Dzemionienę; už Adelę Staskevičienę nuo etnokultūros bendruomenės

Ketvirtadienis – liepos 23 d.; Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 24 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę                                                     

Šeštadienis liepos 25 d.; Šv. Jokūbas, apaštalas. Šventė                       

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – Za zm. Piotra Stefanowicza (7 dzień)

17.30 val. – Už mirusius: Ireną, Onutę, Česių Gibus (Za zm. Irenę, Annę, Czesława Gibas)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Kazimierą Šiupšinskus, Oną Stoskeliūnienę; už Onutę, Joną Pykius ir Onutę Abukauskienę

SEKMADIENIS – liepos 26 d.; XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą, Komičius ir jų tėvus; už Anastazijų Mazauską, už Danutę ir Stasį; už Aldoną, Joną Žukauskus; už Anelę, Juozą Pečiulius

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja, Jana, Szczęsnych; Marcina, Annę Józefa, Piotra, Stanisława, Meczysława

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petronėlę, Joną Gavienus; už Oną, Bronių Petruškevičius ir giminės mirusiuosius; už Joną Zdanį.

Onutės ir Prano Grigučių penkiasdešimties metų Santuokos jubiliejus.

Prašant sveikatos ir Dievo palaimos. Krikštas

Skelbimai

1. Dėkojame tėvams, kurių vaikai priėmė vakar pirmąją šv. Komuniją, už aukas parapijos reikalams. Paaukojo 300 zlotų.

2. Liepos 25 dieną. Bažnyčia mini šv. Kristoforą – vairuotojų ir keliautojų globėją, o sekmadienį liepos 26 dieną melsimės už vairuotojus ir keliaujančius. Po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius. Šventinimo metu, pagal episkopato prašymą rinksime aukas misionieriams taisyti jų automobilius.

3. Kviečiame visus į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį.

Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52))

Jėzus bylojo minioms:

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

[Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Ar supratote visa tai?“

Jie jam sako: „Taip“.

Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.]


(2020 m. liepos 13 d. 2020 m. liepos 19 d.)

Pirmadienis – liepos 13 d.                            

10.00 val. – Sigito Šliaužio laidotuvės

PL 14:00 – Pogrzeb Henryka Radzewicz

PL 17:30 – Za zm. Teresę Robak (4 rocznica)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 14 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Šidlauską (30d.)

Trečiadienis – liepos 15 d.; šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę;

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Teresei gimtadienio proga                    

Ketvirtadienis – liepos 16 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Nevulį (3 mėn.); už Joną Markevičių (30 d.); už Oną Malinauskienę (nuo trečiojo amžiaus studentų)

19:00 val. – Pirmosios šv. komunijos išpažintys

Penktadienis – liepos 17 d.                                                               

PL 17:00 – W intencij dziecka – Chrzest

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (7 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Anelę, Praną, Aldoną Stankevičius; Julianą Gasparavičienę (7 d.)                                                                               

Šeštadienis liepos 18 d.                              

11.00 val. – Pirmoji šv. Komunija

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Sigitą Šliaužį (7d.)                                      

SEKMADIENIS – liepos 19 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: už Liną Kibišytę (10 mėn.); už Bronių Kuosą (9 mėn.); už Oną (3 m.), Vincentą (10 m.) Nevulius. Krikštas

PL 10.00 – Za zm. Henryka Tylendę (5 roczn.).

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Joną Sigitą Dzemioną (10 m.); už Anelę Sakalauskienę (8 m.); už Vincą Zdanį (4 m.); už Petrą, Barborą Vasiliauskus ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))

    Jėzus pateikė minioms palyginimą:

    „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau.

    Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime’. Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.

Skelbimai.

Ketvirtadienį 19.00 valandą bus klausomos I-osios šv. Komunijos vaikų ir visų norinčių išpažintys.

Šeštadienį mūsų parapijoje vyks I-oji šv. Komunija. Kviečiam visus į bendrą maldą.


(2020 m. liepos 06 d. 2020 m. liepos 12 d.)

Pirmadienis – liepos 06 d.                            

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 07 d.

PL 17.30 – Za zm. Pawła Obuchowskiego (1 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 08 d.                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Vitalių Nevulius

Ketvirtadienis – liepos 09 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petrą, Marytę Vaznelius, prašant Dievo palaimos ūkyje

Penktadienis – liepos 10 d.                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Adelę Staskevičienę (30 d.)

Šeštadienis liepos 11 d.; Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas. Šventė

9.00 val. –  Vaiko intencija. Krikštas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

12.00 val. – Santuoka

13.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Vidą Aleksą (1,5 m.)

SEKMADIENIS – liepos 12 d.; XV EILINIS SEKMADIENIS             

8.00 val. – Už mirusius: už Juliją Balytienę (11 mėn.) ir jos tėvus; už Joną, Marytę, Nikodemą Murauskus; Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusius.

PL 10.00 – Za zm. Romka, Witolda Pachuckich. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Pečiulių ir Sendų giminės mirusiuosius; už Adelę Šupšinskienę (31 m.), Šupšinskų, Pajaujų, Keizų giminės mirusiuosius; už Joną Bobiną (5 m.)

Evangelija (Mt 9, 18–26)

Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant jos ranką, ir ji atgis“. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais.

Ir štai moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: „Jei tik palytėsiu jo drabužį – išgysiu“.

Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: „Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave“. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo.

Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minią, Jėzus paliepė: „Išeikite, nes mergaitė ne mirus, o miega“. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos, ir ji atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą.

Skelbimai

 1. Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Ačiū tėvams, kurių vaikai vakar priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Dabar yra daromas vargonų remontas. Kviečiame padėti, kas nori, kas gali, nes kalėdojant ne visi aukojo – daug kas aukojo simboliškai. Tai yra proga prisidėti prie parapijos bendruomenės reikalų. Geriausia aukas pervesti į banko saskaitą.
 2. Kviečiame į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį, nuo maldos nėra atostogų.

(2020 m. birželio 29 d. 2020 m. liepos 5 d.)

Pirmadienis – birželio 29 d.; Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai

8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)

PL 9.30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja

12.15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; už Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija. Grig. už Oną Malinauskienę

Antradienis – birželio 30 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Trečiadienis – liepos 01 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Ketvirtadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė. Šventė 

PL 17.30 – o powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

19.00 val. – Sutvirtinamųjų išpažintys. Repeticija.

Penktadienis – liepos 03 d.; Šv. Tomas, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Šeštadienis liepos 04 d.

10.00 val. –  Sutvirtinimas

13.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (7 d.); za zm. Helenę, Konstantego Jaśkiewicz

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

SEKMADIENIS – liepos 05 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS                     

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Grigutį (20 m.) ir Dzemionų giminės mirusiuosius; už Arvydą Sendą

PL 10.00 – Za zm. Czesławę, Józefa Kotnarowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (10 mėn.); už Vincą Čeponą (4 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę (2 m.); už Kostantą Pečiulį (2 m.) ir giminės mirusiuosius; grig. už Birutę Balytienę

Evangelija (Mt 16, 13–19)

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?

Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“

Jėzus jam tarė: „Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Skelbimai

 1. Birželio 29 d. minime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus. Atlaidus ves kun. Daniel Narkun.

2. Per šv. Petro ir Pauliaus iškilmę galima gauti visuotinius atlaidus. Norint gauti atlaidus reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

3. Penktadienį pasibaigė mokslo metai. Dėkokime Dievui už praeitus mokslo metus.


(2020 m. birželio 22 d. – 2020 m. birželio 29 d.)

Pirmadienis – birželio 22 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną (29 m.), Juozą Valinčius

Antradienis – birželio 23 d.
LT 10.00 val. – Egzekvijos už Liuciją Maldūnienę (1 metinės) ir Nataliją Kalkauskienę;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Markevičių (7d.)

Trečiadienis – birželio 24 d. Šv. Jono Krikštytojo gimimias. Iškilmė
PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Leoną Radvilą

Ketvirtadienis – birželio 25 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Penktadienis – birželio 26 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Šeštadienis – birželio 27 d.
12.00 val. – Santuoka
PL 17:30 – Za zm. Władysława Kosickiego
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

SEKMADIENIS – birželio 28 d. XIII EILINIS SEKMADIENIS 
8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę, Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS 
Už mirusius: Juozą, Adelę Budzeikus – Krikštas

Pirmadienis – birželio 29 d. Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai
8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)
PL 9:30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja
12:15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija

Evangelija (Mt 10, 37–42)

    Jėzus bylojo savo apaštalams: 
    „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. 
    Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 
    Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 
    Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Skelbimai

1. Birželio 24 d. minėsime šventojo Jono Krikštytojo gimimą. Visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos ir sveikatos.

2. Birželio 29 d. minėsime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus.


(2020 m. birželio 15 d. 2020 m. birželio 21 d.)

Pirmadienis – birželio 15 d.  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą (Tėvo dienos proga) ir prašant sveikatos mamai ir dukroms; už Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

Antradienis – birželio 16 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Nevulį (2 mėn. )

Trečiadienis – birželio 17 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Adelę (4 m.), Joną (2 m.) Krakauskus; už Adelę Staskevičienę (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 18 d.       

PL 17:30 – O bł. dla dzieci

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant Dievo palaimos Žilinskų ūkyje. Vaikų laiminimas. Vainikų šventinimas

Penktadienis – birželio 19 d.; Švenčiausioji Jėzaus širdis. Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą, Magdaleną, Zofiją, Joną Sinkevičius

Šeštadienis birželio 20 d.; Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdis. Privalomas minėjimas

PL 11:00 – I Komunia ŚW.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant sveikatos Jonui, Dariui Pečiuliams ir Jonui Ramanauskui.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje

SEKMADIENIS – birželio 21 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (9 mėn.); Bronių Kuosą (8 mėn.); Anelę Agurkienę (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Annę Żukowską (3 roczn.); Józefa Tumialis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Buračiauską, Danutę – Eugeniją Aleksus; Vytą, Zitą, Aleksandrą, Michaliną Pečiulius; už Anelę, Kazimierą Uzdilus ir giminės mirusiuosius; už Joną Lukoševičių. Grig. Oną Malinauskienę

Evangelija (Mt 10, 26–33)

Jėzus bylojo apaštalams:

„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių.

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

Skelbimai

 1. Dėkojame už Devintinių procesiją ir padarytus altorėlius.
 2. Ketvirtadienį Devintinių oktava. Po Mišių bus laiminami vaikai ir šventinami vainikai.

(2020 m. birželio 08 d. 2020 m. birželio 14 d.)

Pirmadienis – birželio 08 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Vladą, Marę, Vitą Vilkelius

19.30 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusius tėvus

Antradienis – birželio 09 d.

PL 17:30 – Za zm. Rozalię Matulewicz cr. Matulewiczów i Sakowiczów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Staskevičių (6 m.)

Trečiadienis – birželio 10 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Alfonsą, Anelę Januškus ir jų tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 11 d.        ; Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius jų tėvus; Antaną Kuosą; Oną, Julioną Bapkauskus

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego (4 roczn.) – procesja

12.15 val. –  Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Antaną, Aldoną, Valdą Šliaužius; už Marytę Žilinskienę (5 m.)

Evangelija (Jn 6, 51–58)

Jėzus pasakė žydų miniai: 
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: 
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Penktadienis – birželio 12 d.         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juliją Balytienę (10 mėn.) ir jos tėvus

Šeštadienis birželio 13 d.; Šv. Antanas Paduvietis, kunigas Bažnyčios mokytojas Privalomas minėjimas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Buračiauską ir jo tėvus, Antaną Aleksą ir jo tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 14 d.; XI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną, Joną Žilinskus ir Petronėlę Pečiulienę

PL 10.00 – Za zm. Stefana Poniszko (8 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Antaną Radzevičių vardadienio proga; už Vincą Čeponą (3 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševienę ir giminės mirusiuosius.

Evangelija Mt 9, 36 – 10, 8

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales.

Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:

„Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!


(2020 m. birželio 01 d. 2020 m. birželio 7 d.)

Pirmadienis – birželio 01 d.; Švč.Mergelė Marija Bažnyčios motina. Privalomas minėjimas

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za dzieci

12.15 val. – Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“

Antradienis – birželio 02 d.

PL 17.30 – Za zm. Krystynę (I roczn.), Mariana (I roczn.) Kierejszys

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Oną Baguckienę (30 d.)

Trečiadienis – birželio 03 d.; Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Marytę Savickienę (nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupelės narių)

19.30 val. – Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje: prašant Dievo palaimos Taurusiškių ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 04 d.        Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; Prašant sveikatos Teresei, Tomui ir Dariui

Penktadienis – birželio 05 d.; Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Oną Malinauskienę; už Genę Matulevičienę (3 mėn.)

19:00 val. – Prašant Dievo palaimos Trakiškių kaimo gyventojams, ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis birželio 06 d.

10.00 val. – Egzekvijos už mirusią Birutę Balytinę (I m.)

PL 12:00 – Za Henryka (70 urodziny)

PL 17:30 – Za zm. Pawła Obuchowskiego (11 m-c); za Grażynę (7 roczn.), Czesława, Leszka Juchnewiczów

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Oną Malinauskienę; už Anelę, Antaną Grigučius; už Adelę, Petrą Sendus

19:00 val. – Prašant Dievo palaimos Pristavonių ūkyje

SEKMADIENIS – birželio 07 d.; Švenčiausioji Trejybė

8.00 val. – Už mirusius: Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus Magdaleną (80 m.), Kostą Sakavičius ir jų vaikus; Puzarų ir Sakavičių gim. m.

PL 10.00 – Za zm.Stanisława (23 roczn.), Czesława, Jana, Senda

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Romualdą Kalinauską (9 mėn.); už Danielių Savicką (2 m.); už            Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (11 m.) ir Vytą Vaznelį.

Prašant Dievo palaimos Kampuočių ūkyje

Evangelija (Jn 3, 16–18)

Jėzus kalbėjo Nikodemui:

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.

Skelbimai

 1. Pirmadienį (birželio 1 d.) antroji Sekminių diena. Švęsime Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios motinos minėjimą.
 2. Už savaitės bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos gyventojams.
 3. Nuo birželio 7 d. bus neribojamas žmonių skaičius bažnyčioje, bet reikia turėti kaukes, kaip ir parduotuvėse.
 4. Nuo birželio 7 d. prasideda katechetiniai susirinkimai su tėvais ir vaikais. Susitikimai vyks sekmadieniais: po 8 valandos Mišių su sutvirtinamaisiais, po sumos su pirmosios komunijos vaikais.

Konkrečiai nežinome, kada bus teikiamas Sutvirtinimas.

 • Nuo Birželio 1 d. prasidės berželinės pamaldos. Melsimės Jėzaus širdies litaniją.

(2020 m. gegužės 25 d. 2020 m. gegužės 31 d.)

Pirmadienis – gegužės 25 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Juozą Vitą Krakauską (6 m.)

Antradienis – gegužės 26 d.; Šv. Pilypas Nėris, kunigas, Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Birutę (18 m.), Marytę, Albiną Žukauskus ir Marytę Puniškienę.

Trečiadienis – gegužės 27 d.

PL 17.30 – Za zm. Grażynę Jurkun (30 dzień)

18.00 val. –Grig. už Liną Kibišytę

Ketvirtadienis – gegužės 28 d.                                            

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Adelę, Petrą Sendus ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – gegužės 29 d.

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Liną Kibišytę; už Marytę Savickienę (30 d.)

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Šlynakiemio kaimo ūkyje.

Šeštadienis gegužės 30 d.

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17.30 – Za zm. Helenę. Mieczysława Grąckich; za Annę Szymanowską

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Albiną, Nataliją Marcinkevičius ir Artūrą Karanecką. Prašant Dievo palaimos šeimai.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje.

SEKMADIENIS – gegužės 31 d.; Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Vincą Vitkauskus; už Marytę Savickienę nuo Radzevičių šeimos. Prašant Dievo palaimos Vaičiuliškių kaimo ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Julijana i całą rodzinę Prawdzików.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną, jo tėvus; Gelažauskų ir Dzidolikų giminės mirusiuosius; už Juozą, Anelę Maksimavičius.

Evangelija (Jn 20, 19–23)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. gegužės 18 d. 2020 m. gegužės 24 d.)

Pirmadienis – gegužės 18 d.

100 roczn. urodzin św. Jana Pawla II

LT 15.00 – Dievo gailestingumo vainikėlis

PL 17:00 Wystawienie Najśw. Sakr. I cz. Różańca i Msza św.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Grondzkų, Savickų giminės mirusiuosius

Antradienis – gegužės 19 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Stasį Sinkevičių (3m.); Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Trečiadienis – gegužės 20 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; Prašant sveikatos ir Dievo palaimos gimtadienio proga; Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 21 d.                                            

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Romą, Klemensą Bendorius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Punsko kaimo ūkyje ir sveikatos gyventojams

Penktadienis – gegužės 22 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Juozą, Petrą, Vytą, Mariojoną Agurkius ir Silviją Galinskaitę

Šeštadienis gegužės 23 d.

PL 17:30 – Za zm. Karola cr. Prawdzików;

18.00 val. – už mirusią Liną Kibišytę

19:00 val. Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje

SEKMADIENIS – gegužės 24 d.; Kristaus Žengimas į dangų, Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Gediminą Grigutį ir giminės mirusiuosius; už Joną, Magdaleną Žilinskus ir giminės mirusiuosius; už Valinčių giminės mirusiuosius; už Vytautą Damulevičių

PL 10.00 – Za zm. Annę Jerzego Balita į Stefanię Sejnowską

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Antaną, jo tėvus; Juditą, Joną Dabrovolskus; Juozą Gibą (5 m.); Dievo palaimos ir sveikatos Marijai ir Jurkūnų šeimai

Evangelija (Mt 28, 16–20)

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
    „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. gegužės 11 d. 2020 m. gegužės 17 d.)

Pirmadienis – gegužės 11 d.

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Antradienis – gegužės 12 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Juliją Balytų (9 mėn.) ir jos tėvus

Trečiadienis – gegužės 13 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Vincą Čeponą (2 mėn.) ir giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – gegužės 14 d.; ŠŠv. Motiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Penktadienis – gegužės 15 d.

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Šeštadienis gegužės 16 d.

PL 17:00 – W intencji dziecka. Chrzest

PL 17:30 – W intencji dziecka. Chrzest

O bł. dla Józefa w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; Oną Malinauskenę (30 d.); Juozą Nevulį (30 d.)

SEKMADIENIS – gegužės 17 d.; VI VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (7 mėn.)

70 metų jubiliejaus proga. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos Onutei

PL 10.00 – Za zm. Albinę, Jana, Antoniego, Stanisława, Brosnisławę Szczęsnych; Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Adolfą Vydrą; Jurgį, Veroniką Kaleinykus; Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus.

Dievo palaimos Vaznelių ūkyje

Evangelija (Jn 14, 15–21)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Jei mane mylite,– jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu“.


(2020 m. gegužės 04 d. – 2020 m. gegužės 10 d.)

Pirmadienis – gegužės 04 d.

11.00 val. – Laidotuvės. Ona Baguckienė

PL 17.30 – Za zm. Grażynę Jurkun (7 dzień)

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

Dievo palaimos Vilčiauskų ūkyje

19.30 val. –  šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusias motinas

Antradienis – gegužės 05 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusius: Viktorą, Rožę, Dominyką Budzeikus;

Dievo palaimos Petruškevičių ūkyje

Trečiadienis – gegužės 06 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusį Juozą Sidarį (14 m.);

Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 07 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusią Marytę Savickienę (7 d.);

Dievo palaimos Aleksų ūkyje

Penktadienis – gegužės 08 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusius: Juozą Venslauską ir jo tėvus; Kazimierą Budzeiką, Kazimierą Valinčį ir Janytę Burdulytę

Šeštadienis – gegužės 09 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusią Oną Baguckienę (7 d.);

Dievo palaimos ir sveikatos Nevulių šeimai ir jų ūkiui

SEKMADIENIS – gegužės 10 d.; V VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę

už mirusius: Magdaleną, Joną Žilinskus; Juliją, Dominyką, Antaną Baguckus; Leoną (4 m.) ir jo tėvus Anelę, Juozą Cirušius;

PL 10.00 – Za zm. Anastazję, Edwarda Augustaitis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

už mirusius: Aliciją Stoskeliūnienę;

Marytę, Joną Markevičius ir giminės mirusiuosius;

Moniką Pečiulienę (3 m.) ir giminės mirusiuosius.

Evangelija (Jn 14, 1–12)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“.

Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.

Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“. Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą“.


(2020 m. balandžio 27 d. 2020 m. gegužės 03 d.)

Pirmadienis – balandžio 27 d.

18.00 val. – Prašant Dievo palaimos Pečiulių ūkyje;

Prašant Dievo palaimos Žukauskų ūkyje

Antradienis – balandžio 28 d.

18.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 29 d.

18.00 val. – Už mirusius: Joną Bagucką (11m.) ir jo tėvus Kazimierą Bagucką ir Danutę                                            Staskevičienę

Ketvirtadienis – balandžio 30 d.

18.00 val. – Prašant Dievo palaimos Baranauskų ūkyje;

Už Baranauskų gim. mirusius: Joną, Mikasę Nevulius, Joną Gelažauską, Dziedulius ir                   Nevulių ir Dzidolikų giminės mirusiuosius

Penktadienis – gegužės 01 d.

18.00 val. – Grig. Už Liną Kibišytę;

Padėka Švč. Mergelei Marijai ir prašant Dievo palaimos Dalicijai ir šeimai

Šeštadienis gegužės 02 d.

Pl 17.30  – Za zm. Zygmunta Utko; O bł. Boże dla Ireny i Ireneusza (50 lat małżeństwa)

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Vaitakiemio kaimo ūkyje;

Už Vaitakiemio kaimo mirusius

SEKMADIENIS – gegužės 03 d.; IV VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

Už mirusį Antaną Gričiauską

Už mirusius: Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius, Anelę, Antaną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius.

PL 10.00 –

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Romualdą Kalinauską (8 mėn.)

Už mirusius: Boženą Volukonienę ir jos; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Oną Krakauskienę (20 m.)

Evangelija (Jn 10, 1–10)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

    Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.

    O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

( 2020 m. balandžio 20 d. 2020 m. balandžio 26 d.)

Pirmadienis – balandžio 20 d.

18.00 val.

Antradienis – balandžio 21 d.

18.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 22 d.

18.00 val. –

Ketvirtadienis – balandžio 23 d.

17.00 val. – Už mirusius: Kmieliauskų šeimos mirusius ir palaimos ūkyje.

Dievo palaimos Savickų ūkyje

18.00 val. – Už mirusius: Oną Malinauskienę (7 d.) ir Juozą Nevulį (7 d.)

Penktadienis – balandžio 24 d.

18.00 val. –

Šeštadienis balandžio 25 d.

17.00 val. – Santuoka

SEKMADIENIS – balandžio 26 d.;  III VELYKŲ SEKMADIENIS (Šv. Jurgio atlaidai)

8.00 val. – Už mirusius: Magdutę, Danutę, Ievą, Jurgį Janušonius;

Jurgį ir Jadvygą Adukauskus.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Bliūdžių šeimai ir ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Kamila Chałkowskiego (2 roczn.)

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos mūsų parapijos ūkininkams

Prašant Dievo palaimos Radzevičių ūkyje.

Romos ir Algirdo Santuokos penkiasdešimties metų jubiliejus.

Už mirusius: Antaną, Stasį Vilčiauskus; Juozą Maksimavičių (21 m.), Maksimavičių ir Januškų giminės mirusiuosius; už Klemensą Jurkūną (I metinės)

Evangelija (Lk 24, 13–35)

Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“ Jie nuliūdę sustojo.

Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui: „Nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko!“

Jėzus ramiai paklausė: „O kas gi?“

Jie tarė jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį.     Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakę Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė“.

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę?!“ Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.

Jie prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti“. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“

Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado Vienuolika su savo draugais, kurie sakė: „Tai tiesa! Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui“. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Skelbimai

 1. Pagal valdžios ir episkapato paliepimą nuo balandžio 20 d. galima dalyvauti liturgijoje: vienas žmogus ant 15 kvadratinių metų. Mūsų bažnyčioje gali būti 65 žmonės.
 2. Po savaitės sekmadienį mūsų parapijoje vyks šv. Jurgio atlaidai. Jis yra ūkininkų globėjas. Melsimės už mūsų parapijos ūkininkus. Galima užsakyti šv. Mišias: Dievo palaimos ūkyje ir prašyti šv. Jurgio užtarimo. Procesijos nebus. Po šv. Mišių bus įstatomas Švenčiausias Sakramentas, melsimės šv. Jurgiui.
 3. Jau pusantro mėnesio intencijų neturim. Yra tokių tikinčiųjų, kurie užsako šv. Mišias kitose parapijose, bet ne savo parapijoje. Šešis sekmadienius nebuvo aukų, o mokesčius mokėti reikia. Penktas Bažnyčios įsakymas: padėk išlaikyti savo bažnyčią. Aplinkinių parapijų kunigai turi intencijų kiekvienai dienai. Tad prašome supratimo ir būti atsakingam už savo parapijos bendruomenę.

Pirmadienis – balandžio 13 d.; Šv. Velykų II diena

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Dzemioną (19 m.) ir jo tėvus Oną, Petrą.

Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje.

U mirusius Juozą Pečeką; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Mateusza Kotowskiego (5 roczn.)

12.15 val. – Už mirusius: Aldoną, Anelę Romą Vitkauskus;

Oną, Joną Paznėkus ir šeimos mirusius; už Vincą Čeponą (30 d.)

Antradienis – balandžio 14 d.

17.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 15 d.      

17.00 val. –

Ketvirtadienis – balandžio 16 d.                                         

17.00 val. –

Penktadienis – balandžio 17 d.                                           

17.00 val. –

Šeštadienis balandžio 18 d.                                                       

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Pl 14:00 – O bł. dla Moniki na 18 urodziny

SEKMADIENIS – balandžio 19 d.;        II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS

(Dievo Gailestingumo sekmadienis)

8.00 val. – Už mirusius: Juozą, Anelę Pečiulius ir šeimos mirusius; Liną Kibišytę (7 mėn.);

Bronių Kuosą (6 mėn.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Antoniego, Stanisława, Albina, Bronisławę Szczęsnych i Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Antaną Puzauską, Magdaleną, Joną Cirušus ir giminės mirusiuosius;

už Romuldą Liutecką (1 metai po mirties)

Evangelija (Jn 20, 19–31)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,– sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.

Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.