Šv. Mišių laikas ir intencijos

2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. sausio 31 d.)

Pirmadienis – sausio 25 d.; Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas. Šventė     

12.45 val. – Laidotuvės. Valentas Mulerčikas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusią Anelę Sekavičienę (7d.). Prašant sveikatos malonės

Antradienis – sausio 26 d.; Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai. Privalomas minėjimas 

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 27 d.; Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 28 d. Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Antaną Matulevičių (7 d.)

Penktadienis – sausio 29 d.          

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (9 mėn.), Danielių Savickus

Šeštadienis sausio 30 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Valentą Mulerčiką (7d.)

SEKMADIENIS – sausio 31 d.; IV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kęstutį Mazauską (30 d.); Antaną (2 m.), Kotryną, Kazimierą Skirkevičius; Violetą, Juliją, Silvestrą, Antaną Vaicekauskus

PL 10.00 – Za zm. Elżbietę, Jana, Romualda; CR Budzińskich, Banaszewskich, Kłoczków

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už mirusią Oną Koncevičienę

Evangelija (Mk 1, 21–28)

Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.

 Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.


2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. sausio 24 d.)

Pirmadienis – sausio 18 d.                                         

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Prašant malonės, kad išklausyti prašymą

Antradienis – sausio 19 d.    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 20 d.                      

8.00 – Už mirusią Eleną Pečiulienę (3 mėn.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 21 d.; Šv. Agnietė, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

15.30 – Už mirusią Petronę Pečiulienę (7 d.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich;

Za zm. Irenę Szczęsną (w dzień babci od wnuków i prawnuków)

Penktadienis – sausio 22 d.          

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 23 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Už mirusius: Petronėlę, Vincą Budzeikus ir Pijų Sendą

SEKMADIENIS – sausio 24 d.; III EILINIS SEKMADIENIS

8.00 – Už mirusius: Oną (5 mėn.), Antaną (2 m.) Kuosus; Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Burzyńskiego CR.

12.15 – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Degučių, Malinauskų, Zimnickų šeimų gyvus ir miruosiuosius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 2, 18–22)

Tuo metu Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne?“

Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi prie savęs jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus.

Niekas nesiuva lopo iš nesuvelto milo ant palaikio drabužio; kitaip lopas atplėštų nuo jo gabalą (naujas nuo seno), ir pasidarytų dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui – nauji vynmaišiai!“

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas parapijiečiams kurie paaukojo parapijos reikalams.

(2021 m. sausio 11 d. – 2021 m. sausio 17 d.)

Pirmadienis – sausio 11 d.

15.30 val. – Už mirusias: Anelę Grigutienę ( 7 d.); Oną Tumelienę (30 d.)                                    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 12 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; za Annę Koncewicz (30 dzień)

16.00 val. – Už mirusį Petrą Grimalauską (7 d.)

Trečiadienis –sausio 13 d.                         

16.00 val. – Už tragiškai žuvusius laisvės gynėjus; Už mirusį Vytą Degutį (nuo „Viltelės“ klubo)

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 14 d.

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Eugenię Morusiewicz (30 dzień)

Penktadienis – sausio 15 d           

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.30 val. – Už mirusius: Petronėlę, Aleksandrą Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Angelę Makauskienę (7 d.)

Šeštadienis sausio 16 d.

13.00 val. – Mindaugo Vainos laidotuvės

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Władysława Kosickiego (I roczn.)

17.00 val. – Už mirusią Michaliną Šimčikienę (4 mėn.)

SEKMADIENIS – sausio 17 d.; II EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Juozą Gasparavičių (pusė metų); Vytą Degutį (30 d.)

PL 10.00 – za zm. Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Raimondą Gavienaitę (6 m.); Petrą Stefanavičių (6 mėn.); Anelę Šidlauskienę (30 d.); grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 35–42)

Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: „Ko ieškote?“

Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“

Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug dešimta valanda.

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.

Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Skelbimai.


(2021 m. sausio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d.)

Pirmadienis – sausio 04 d.                                         

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 05 d.    

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 06 d.; KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Ireną, Juozą, Oną, Pijų Jalauskus ir šeimos mirusius.

Prašant sveikatos malonės Beatai

PL 10.00 – Za zm. Józefa, Czesławę Kotnarowskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus; už Danutę Januškienę; Marytę, Sigitą Šliaužius; Jurgį Ramanauską

Ketvirtadienis – sausio 07 d.

16.00 val. – Už mirusį Kęstutį Mazauską (7 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Penktadienis – sausio 08 d.          

16.00 val. – Už mirusį Joną Jalauską (30 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 09 d.

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Za zm. Irenę Szczęsną (30 dzień)

SEKMADIENIS – sausio 10 d.; KRISTAUS KRIKŠTAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusį Vidą Romą Aleksą (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Vincą, Anelę, Jurgį, Arvydą Sendus; Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; Teresę Lukoševičienę (2,5 m.) ir gimininės mirusiuosius, Vincą Čeponą (10 mėn.) ir gimininės mirusiuosius. Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 1, 7–11)

Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Skelbimai

1. Sausio 6 dieną Viešpaties Apreiškimo (Trijų karalių) šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bus šventinama kreida, o taip pat auksas, smilkalai ir myra.

2. Sausio 7 dieną yra pirmas mėnesio ketvirtadienis. Melsimės palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo. Kviečiame dalyvauti visus norinčius ir pal. Jurgio Matulaičio maldos grupės narius rinktis švęsti Eucharistiją. Po šv. Mišių vyks susitikimas parapijos svetainėje.


(2020 m. gruodžio 28 d. – 2021 m. sausio 03 d.)

Pirmadienis – gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Grig. už Antaną Radzevičių

Antradienis – gruodžio 29 d.        

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (8 mėn.), Danielių Savickus; už Jurgį Pečiulį (30 d.)

Trečiadienis – gruodžio 30 d.        

16.00 val. – Už mirusią Anelę Šidlauskienę (nuo firmos Centermet)

Ketvirtadienis – gruodžio 31 d.

16.00 val. – Už parapijiečius.

Po šv. Mišių adoracija: intencija padėka Dievui už praeitus metus

Penktadienis – sausio 01 d.; ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (3 mėn.); už Joną Priclėką, jo tėvus ir giminės mirusius

PL 10.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nijolę, Algirdą, Zenoną

Šeštadienis sausio 02 d. Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Privalomas minėjimas

PL 16:00  –  Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

SEKMADIENIS – sausio 03 d.; II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Kmieliauską (nuo krikšto dukros); už Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Kotowskiego (30 dzień)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nataliją, Kostantą Pykius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.

————————————————————————————

[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]

————————————————————————————

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

————————————————————————————

[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“.

Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]


( 2020 m. gruodžio 21 d. 2020 m. gruodžio 27 d.)

Pirmadienis – gruodžio 21 d.                

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

PL 16:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (7 d.)

Antradienis – gruodžio 22 d.        

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Trečiadienis – gruodžio 23 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Ketvirtadienis – gruodžio 24 d.                                                                                  Kūčios              

8.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Jolę, Albiną, Stanislavą, Marijaną, Albiną Kmieliauską (30 d.)

8.30 val. – Už mirusius: Anelę Šidlauskienę (7 d.); Vytą Degutį (7 d.)                                           

PL 20:45 – Spiew kolęd

PL 21:00 – Za parafian

22:45 val. – Kalėdinių giesmių giedojimas

23.00 val. – Už parapijiečius.

Penktadienis – gruodžio 25 d.; MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos). Iškilmė

PL 10.00 – Za zm. Daniela (3 roczn.), Jana Linka

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – Už mirusius: Genovaitę Marcinkevičienę (10 m.); Romualdą Kalinauską ir Marijoną, Kazimierą Kalinauskus; už Eleną, Joną Agurkius; Oną (4 mėn), Antaną Kuosus; grig. už Antaną Radzevičių

Šeštadienis gruodžio 26 d.; Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Šventė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Petrą Agurkius, Oną, Julioną Bapkauskus; Romą Janušonį; Dievo palaimos ir sveikatos Irenos ir Antano santuokos 50-mečio proga

PL 10.00 – Za zm. Michalinę Konikowską (3 roczn.)

12.15 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Bronę (9 m.), Petrą Batvinskus; Oną, Valentą Savickus; Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Eleną, Petrą Jakčinskus

SEKMADIENIS – gruodžio 27 d.; ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Valinčį (2 m.); Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius; Anelę, Antaną, Albiną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius ir Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Annę Koncewicz od rodziny Borowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; Petrą Zakrauską (30 d.); už Anelę (2 m.), Juozą (30 m.) Maksimavičius; už Kazimierą, Marytę Pečiulius ir jų tėvus

SKELBIMAI

IV Advento sekmadienis

Gruodžio 20 diena

1. Šiandien ketvirtas advento sekmadienis. Dėkojame visiems kas giedojo Švč. Mergelės Marijos valandas Advento metu. Dėkojame visiems kurie, padės papuošti Bažnyčią.

2. Gruodžio 24 d. ketvirtadienį Adomo ir Ievos liturginis minėjimas, visiems varduvininkams linkiu Dievo palaimos. Primenu, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas.

Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų.  Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.

3. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lenkų kalba ir 23 valandą lietuvių kalba. 15 minučių  prieš piemenėlių Mišias bus giedamos kalėdines giesmes.

4. Pirmą Kalėdų dieną, šventos Mišios bus 11 val. – Vidugirių koplyčioje, 10 valanda – lenkiškai, 12.15 – lietuviškai.

5. Antrą Kalėdų dieną, švento kankinio Stepono šventė, šventos Mišios kaip sekmadienį, aukos bus skiriamas seminarijai. Pagal seną Bažnyčios paprotį, kas atsineš šventinsime avižas ir kitą gyvūnų maistą. 

6. Trečia Kalėdų dieną, sekmadienį, švęsime šv. šeimos šventę. Kviečiame šeimas ateiti į Mišias, suteiksime šeimoms palaiminimą.


( 2020 m. gruodžio 14 d. 2020 m. gruodžio 20 d.)

Pirmadienis – gruodžio 14 d. Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas    

16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Romualdą – Antaną Vaicekauską (30 d.)

Antradienis – gruodžio 15 d.
16.00 val. – Už mirusius:(Grig.) Antaną Radzeviči
Joną Jalauską (7 d.)                                              

Trečiadienis – gruodžio 16 d.   
10.00 val. –  Egzekvijos. Oną Kurnickienę (I met.)
PL 15:30 – Za zm. Irena Szczęsna (7 dzien)
16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių 
Michalina Šimčikienę (3mėn.)
Sarginą Kuosą (30 d.)
Juozą Kajacką (30 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 17 d.  
16.00 val. –  Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Jurgį, Juliją Jankauskus, Joną, Juliją Budzeikus

Penktadienis – gruodžio 18 d.        

9.00 –
PL 10:30 – Za zm. KR. Žyrwiny, Mikolajowka, Aleksandrowka
12.15 val. –   Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
16.00 val. –  Už mirusią Oną Tumelienę (7d.)

Šeštadienis gruodžio 19 d.
9.00 – Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
PL 10:30 – Za zm. Bronislawę, Mariana Prawdzik
14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose  
16.00 val. –  Už mirusius: Ivoškų ir Mokrickų gim. m.

SEKMADIENIS – gruodžio 20 d.  IV ADVENTO SEKMADIENIS

7.20 val. – Švč. Mergelės Marijos valandos
8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus
Kazimierą Valinčį ir jo tėvus, Anelę, Juozą, Joną, Elzbietą, Juliją, Bronių Pečiulius ir š. m.
PL 10.00 – Za zm. Piotr Stefanowicz (5 mies)
12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Liną Kibišytę
Eleną Pečiulienę (2 mėn.)
Dievo malonės Vaznelių šeimai

Skelbimai

 1. Pandemijos metu kai yra ribojamas skaičius bažnyčioje dėl to kviečiame kiekvieną dieną atlikti išpažintį. Išpažintį galima atlikti prieš kiekvienas šv. Mišias.
 2. Penktadienį ir šeštadienį  pamaldos bus rekolekcijų tvarka. Kas negali tuo metu atvykti, tai kviečiame kitomis dienomis atlikti išpažintį ir tokiu būdu pasiruošti šv. Kalėdoms.

( 2020 m. lapkričio 23 d. – 2020 m. lapkričio 29 d.)
Pirmadienis – lapkričio 23 d.
16.00 val. – Už mirusius: Onutę Tumelienę (30 d.)
Sarginą Kuosą (7 d.)
Juozą Kajacką (7d.)
Antradienis – lapkričio 24 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (20 m.), Julija ( 4 mėn.)
Valdą Bobiną nuo direkcijos
Trečiadienis – lapkričio 25 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (3mėn.) ir jos tėvus
Valdą Bobiną nuo bendradarbių
Ketvirtadienis – lapkričio 26 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (2m.), Zofiją (22 m.) Sinkevičius
Penktadienis – lapkričio 27 d.
PL 15:30 – Za zm. Ireneusz Lutynski (30 dzien)
Šeštadienis – lapkričio 28 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą, Kazį, Joną Staskevičius
SEKMADIENIS – lapkričio 29 d. I ADVENTO SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Marytę (7mėn.), Danielių Savickus
Onutę ir Valentą Savickus
PL 10.00 – Za zm. chorzystow
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Stefaniją, Joną Balytus
Juozą Grigutį (6 m.), Marytę, Antaną ir jų tėvus


2020 m. lapkričio 09 d. – 2020 m. lapkričio 15 d.)

Pirmadienis – lapkričio 09 d.; Laterano bazilikos Pašventinimas. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Jurgį, Bronių, Anelę Malinauskus; Praną, Magdaleną Balytus ir giminės mirusiuosius; Juozą, Michaliną Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – lapkričio 10 d.; Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15:30 – Za zm. Piotra Dorochowicz (7 dzień)

16.00 val. – Už mirusius: Vidą Romą (20 mėn.) Aleksą; Edvardą Valinčį (30 d.)

Trečiadienis – lapkričio 11 d.; Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – Za Ojczyznę

PL 15:30 – Za zm. Piotra, Stanisława Okrągłych

Ketvirtadienis – lapkričio 12 d.; Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Juditą, Petronę Ogurkius ir Baranauskų giminės mirusiuosius

Penktadienis – lapkričio 13 d.

16.00 val. – Už mirusius: Kalkauskų, Pajaujų giminės mirusiuosius; Stefaniją, Petrą Birgelius

Šeštadienis – lapkričio 14 d.

PL 15:30 – O zdrowie i za zm. CR. Baudzisów i Koncewiczów

16.00 val. – Už mirusius: Liusę, Romą Maldūnus; Petrą, Fabijoną, Teklę, Petrą Ramanauskus; Pijų, Jurgį, Juozą, Zigmą Kolius

SEKMADIENIS – lapkričio 15 d. XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Onutę, Valentą Savickus; Juozą Agurkį; Juliją, Juozą Kalkauskus. Dievo palaimos ir sveikatos Aldonos ir Petro 40 metų santuokos proga.

PL 10.00 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Zdanių, Valinčių giminės mirusiuosius; Oną (25 m.), Boleslovą Jonuškus; Adelę, Juozą Budzeikus; Mariją, Juozą, Vytautą, Juozą Krakauskus

Evangelija (Jn 2, 13–22)

    Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.

    Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.

    Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“.

    Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“

    Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“.

    Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.

    Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Skelbimai

1. Šiandien po Sumos šv. Mišių važiuosime į kapines šventinti paminklų.

2. Už savaitės šventinsime vandenį. Prašome atsinešti savo vandenį. Bus padėtas staliukas ir ant jo padėkite savo atsineštą vandenį.

3. Pandemijos metu prašome Bažnyčioje dėvėti kaukes.

4. Mirusiųjų oktava baigiasi lapkričio 30 dieną.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

( 2020 m. lapkričio 02 d. 2020 m. lapkričio 08 d.)

Pirmadienis – lapkričio 02 d.; MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius; už Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

Antradienis – lapkričio 03 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: Janytę Burdulytę, Rožę, Antaną Kaluškevičius, Petrą Puzauską, Albiną Markevičių, Albiną Aleksą, Edvardą Pečiulį

Trečiadienis – lapkričio 04 d.; Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Joną (10 m.), Oną (4 m.) Baliūnus; už Tumelių ir Baliūnų šeimos mirusiuosius

Ketvirtadienis – lapkričio 05 d.          

16.00 val. – Už mirusius: Pal. Jurgio Matulaičio prašant globos mirusiems; Irutę, Juozą, Jurgį Valinčius; Kostantą, Veroniką Baranauskus; už Puzauskų ir Liutinskų giminės mirusiuosius

PL 16:30 – O powołania

Penktadienis – lapkričio 06 d.

16.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Grigučius; Danutę, Vytautą, Gintautą, Rimą Zdanius; už Adelę, Petrą Sendus; už Juozą Marcinkevičių

Šeštadienis lapkričio 07 d.              

PL 14:00 – W intencji dziecka. Chrzest                        

15.00 val. – Už mirusius: Adelę, Danielių Makauskus ir giminės mirusiuosius; už Vytą Krakauską, jo tėvus ir Stankevičių šeimos mirusiuosius

PL 15:30 – Za zm. Józefa (11 roczn.), Katarzynę, Piotra, Romualda Staśkiewicz

SEKMADIENIS – lapkričio 08 d.; XXXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Šimčiką, Vytautą Račių; Moniką, Kostantą, Agotą, Pečiulius; Paznėkų ir Šiuliauskų giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, CR Pawłowskich – poświęcenie pomników

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Onutę, Joną, Zdanius, Onutę Zdanytę; Juozą Grigutį, jo tėvus ir senelius; Joną Grigutį (2 m.); Jurgį Vaznelį, jo tėvus, Oną, Motiejų Goberius ir giminės mirusiuosius. Paminklų pašventinimas.

15.00 val. – Šv. Mišios kapinėse už Punske palaidotus.

Evangelija (Mt 25, 1–13)

    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

    „Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo.

    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’.

    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’

    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.

Skelbimai

 1. Lapkričio 1 ir 2 dienomis kapinės uždarytos. Pagal episkopato paliepimą nebus šios dienos apeigų kapinėse. Vėlinių oktava pratęsiama iki lapkričio 30 d. Galima melstis už mirusius ir gauti atlaidus.
 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.
 3. Lapkričio 8 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

(2020 m. spalio 26 d. – 2020 m lapkričio 02 d.)

Pirmadienis – spalio 26 d.              

PL 16:30 – Za zm. Leokadię Chmielewską (7 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus; Dzidolikų giminės mirusiuosius; už Mikasę, Joną Nevulius; Petrą, Veroniką Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – spalio 27 d.                                  

17.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Agurkius; Ceciliją, Petrą Vydrus; Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; Eleną Pečiulienę (7 d.)

Trečiadienis – spalio 28 d.; Šv.Simonas ir Judas (Tadas), apašalai. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Vincą Šupšinską, Šupšinskų, Pajaujų ir Keizų giminės mirusiuosius; už Leoną, Anelę, Juozą Cirušius

Ketvirtadienis – spalio 29 d.    

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (6 mėn.), Danielių Savickus; Aleksų giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 30 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Kalkauską; Salomę, Vladą, Anelę Valinčius ir jų tėvus; Onutę Tumelienę (7 d.)

Šeštadienis spalio 31 d.                  

PL 16:30 – Za zm. Krystynę, Mariana Krzyżewskich                         

17.00 val. –  Už mirusius: Anelę, Jurgį Kliukinskus; Oną, Joną Grudzinskus; Antaną Radzevičių

SEKMADIENIS – lapkričio 01 d.; VISI ŠVENTIEJI. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Vincą (32 m.), Oną Komičius ir jų tėvus; už          Marytę, Sigitą, Aldoną, Valdą, Antaną Šliaužius

PL 10.00 – Za zm. Henryka, Piotra (3 mies.) Stefanowicz

12.15 val. – Už mirusius parapijiečius ir geradarius; už Magdaleną, Antaną Aleknavičius; Juozą, Michaliną Kuculius; Stanislovą; Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą (8 mėn.) ir giminės mirusiuosius

Pirmadienis – lapkričio 02 d.  Išilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius: Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius, už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

15. 00 val. – Šv. Mišios koplyčioje už Punsko kapinėse palaidotus

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos. Pandemijos metu, episkopatas prašo individuliai aplankyti kapines. Nebus procesijos kapinėse ir šv. Mišių lapkričio 1 dieną. 14 val. šventinsime paminklus ir apie 14:30 val. prie koplyčios bus viena paskutinė stotis – melsimės už visus mirusius ir atgiedosime „Viešpaties angelas“.

 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.

 3. Lapkričio 2 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

 4. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.

 5. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.


2020 m. spalio 19 d. 2020 m. spalio 25 d.)

Pirmadienis – spalio 19 d.             

17.00 val. –  Už mirusius: Michaliną, Juozą Kuosus; Krakauskų ir Linkų giminės mirusiuosius; už Katrę, Stasį, Česlovą,Antaną, Oną, Joną Bukauskus ir š. m.

Antradienis – spalio 20 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Antaną, Alfonsą Radzevičius; už Anelę, Antaną Krakauskus, Juzefa Januškienę

Trečiadienis – spalio 21 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Eleną, Petrą Jakčinskus ir jų tėvus; už Antaną Aleksą

Ketvirtadienis – spalio 22 d.              

17.00 val. –  Už mirusius: Oną Krakauskienę (30 d.); Tumelių giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 23 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Radzevičių; už Radzevičių ir Nevulių giminės mirusiuosius

Šeštadienis spalio 24 d.                    

PL 11:00 – W intencji Dziecka. Chrzest.

12.00 val.  – Egzekvijos už Alfonsą Jesionauską (1 metinės)

PL 16:00 – Za zm. Zbigniewa Jurkun (3 roczn.)

PL 16:30 – Za zm. Mariannę, Eugeniusza Musiałowicz; Stefana Puniszko

17.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Genutei Dzemionienei 80–ojo gimtadienio proga

SEKMADIENIS – spalio 25 d.; XXX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Eleną, Vincą Baliūnus; už Juozą Pečeką; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czesława (13 roczn.), Leszka, Grażynę Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petrą, Marijoną, Joną Severinus ir jų tėvus; Klemensą Jurkūną ir jo tėvus Onutę, Kostantą Moliušius.

Prašant Dievo palaimos sūnui

Evangelija (Mt 22, 34–40)

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos.
 2. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.

(2020 m. spalio 12 d. – 2020 m spalio 18 d.)

Pirmadienis – spalio 12 d.             

17.00 val. – Už mirusius: Joną, Rožę Žurinskus; Albiną, Petronę Lešiotus;           Birutę, Elegijų Nevulius

Antradienis – spalio 13 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (30 d.); Valentą, Oną Savickus (30 d.)

Trečiadienis – spalio 14 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus. Padėka Dievui už gautąsias malones

Ketvirtadienis – spalio 15 d.  Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Svetlauską (5 m.); Antaną, Kotryną Paznėkus ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 16 d.

PL 16: 30 – Za zm. Irenę Itota (30 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę ( 30 d.); Ievą, Juozą

Šeštadienis spalio 17 d.; Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas       

PL 10:00 – Egz. za zm. Zygmunta Utko (I roczn.)

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 12:00 –  W intencji dziecka. Chrzest

17.00 val. – Už mirusius: Darių Zimnicką; Petrą (22 m.), Bronę Batvinskus

18.00 val. – Už Bronių Kuosą (I m.)

18.30 val. Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – spalio 18 d.; XXIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Anelę Agurkienę (30 m.); už Kazimierą ir jo tėvus; už Anelę, Juozą Pečiulius ir šeimos mirusiuosius; už Kazimierą Budzeiką ir jo tėvus. Už Antaną (2 m.), Juozą, Onutę Pečiulius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm. Piotra Stefanowicz (3 m-ce)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petronelę Maksimavičienę (23 m.), Maksimavičių ir Severinų giminės mirusiuosius;

Teresę, Konstanciją Valinčiūtes. Padėka Dievui ir prašant sveikatos bei Dievo palaimos Sigitui 80–ojo gimtadienio proga.

Evangelija (Mt 22, 15–21)

Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje.

Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą.

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“

Jie atsakė: „Ciesoriaus“.

Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Skelbimai

 1. Spalio 14 d. Mokytojų diena. Pasimelskime už mokytojus ir katechetus.
 2. Kito sekmadienio aukos bus skiriamos misijoms.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu.  Kas turi problemų kreipkitės į valščių.
 4. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 5. Iki šios dienos niekas nepateikė jokio kandidato į parapijos tarybą.
 6. Policijos prašymas. Tamsiu paros metu nešioti atšvaitus, kad būti matomais.

( 2020 m. spalio 05 d. – 2020 m. spalio 11 d.)
Pirmadienis – spalio 05 d. Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas
11.00 val. Laidotuvės. Juozas Kalinauskas
17.00 val. –
Antradienis – spalio 06 d.
17.00 val. – Už mirusius: Kotryną, Joną,Antaną Šliaužus, Ona Diedulikaitę,
Veroniką, Joną Grigučius
Trečiadienis – spalio 07 d.
17.00 val. –
Ketvirtadienis – spalio 08 d.
17.00 val. – Už mirusį Romą Kuosą (7 d.)
Penktadienis – spalio 09 d.
17.00 val. – Už mirusius: Agurkių, Degučių š.m.
Juozą Kalinauską (7 d.)
Šeštadienis – spalio 10 d.
10.00 val. – Egzekvijos. Juozą Šiupsinską ( I met.)
PL 11:00 – Egz. Henryk Sinder ( I rocz)
PL 16:30 – 50 lat slubu
17.00 val. – Už mirusius: Vytą (20 m.), Birutę Linkus
SEKMADIENIS – spalio 11 d. Popiežiaus diena XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Jolantą Vasiliauskienę, Pajaujų ir Nevulių š.m.
Teresę ir Konstanciją Valinčiūtes
PL 10.00 – Za grupę modlitewą rodzice za dzieci
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą Pečiulius
Prašant Dievo palaimos ir globos Rimantei
Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“


Skelbimai

 1. Kai buvo paskelbta, pagal episkopato paliepimą po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatvynei veiklai.
 2. Už savaitės bus Popiežiaus diena, po kiekvienų šv. Mišių, rinksime aukas neturtingiems studentams. Šią akciją pradėjo šv. popiežius Jonas Paulius II.
 3. Spalio 7 dieną 15 valandą prie bažnyčios bus daromi tyrimai nuo širdies, cukrinio diabeto ir t.t.
 4. Baigiasi mūsų parapijos tarybos kadencijos laikas. Pagal mūsų vyskupo paliepimą reikia perinkti parapijos tarybą iki spalio dvidešimt penktos dienos. Prašom siūlyti kandidatus iki spalio dvidešimtos dienos, nes paskui parapijiečiai kalba, kad nežino, kas yra taryboje arba kad nėra tarybos. Kviečiam būti aktyvesniais siūlant kandidatus. Parapija turi dirbti bendrai tik tada galima padaryti daug gero.Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugsėjo 28 d. 2020 m. spalio 04 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 28 d.

17.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 29 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (5 mėn.), Danielių Savickus

Trečiadienis – rugsėjo 30 d.       

17.00 val. –

Ketvirtadienis – spalio 01 d.

PL 16:30 – O powołania

17.00 val. –

Penktadienis – spalio 02 d. 

17.00 val. – 

Šeštadienis spalio 03 d.           

PL 16:30 – Za zm. Annę, Piotra Aleksa

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Sakavičių; Ievą, Joną Valinčius ir giminės mirusiuosius

18.00 val. – Joną (41 m.), Jurgį (15 m.), Genutę (70 m.) Aleksus

SEKMADIENIS – spalio 04 d.; XXVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Makauską (13 m.), brolius ir  tėvus Anelę, Petrą Agurkius ir jų tėvus.

Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Antoniego, Józefę, Reginę, Józefa Pawłowskich.

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Teresę Lukaševičienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (7 mėn.) ir giminės mirusiuosius.; už Teresę, Konstanciją Valinčiūtes.

Evangelija (Mt 21, 33–43)

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’.

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.

Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse’.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

Skelbimai:

 1. Šiandienos šv. Mišių aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Už aukas dėkojame ir prašome pasimelsti klierikų intencija ir pašaukimo intencija.

Informuojame, kad šiemet Elko seminarijoje pirmame kurse mokosi tik 3 klierikai.

 • Spalio 3 dieną 10 val. Studeničnoje vyks mokytojų susitikimas. Bus šv. Mišios, konferencija. Kviečiame dalyvauti.
 • Už savaitės, po Sumos šv. Mišių prasidės susitikimai su vaikais, kurie ruošiasi priimti pirmąją šv. komuniją. Prašome dalyvauti ir tėvus. Vyks vaikų registracija.
 • 4.     Už savaitės, pagal episkopato paliepimą, po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatyviniai veiklai.
 • Spalio mėnuo yra rožinio mėnuo. Rožinį melsimės kiekvieną dieną po kiekvienų šv. Mišių.

(2020 m. rugsėjo 21 d. 2020 m. rugsėjo 27 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 21 d.;  Šv. Matas, apašalas, evangelistas. Šventė

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Rentelį (5m.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Karoliny, Michała Bienek)

Antradienis – rugsėjo 22 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od Aliny, Józefa Zaręba)

Trečiadienis – rugsėjo 23 d.       

17.00 val. – Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę (7 d.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Zarządu Firmy ZABI)

Ketvirtadienis – rugsėjo 24 d.

PL 17:00 – Za zm. Józefa Zdanowicz (I roczn.);

17.30 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od pracowników Firmy ZABI)

Penktadienis – rugsėjo 25 d. 

17.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (30 d.); Marijoną, Valentą Savickus (od obsługi Firmy ZABI)

Šeštadienis rugsėjo 26 d.         

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Algimantą Tumelį ir jo tėvus, Juozą, Magdaleną Valinčius

SEKMADIENIS – rugsėjo 27 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Petronėlę, Juozą Rėkus, Konstantą Zadanavičių; Vincą Kibyšį (18 m.)

PL 10.00 – Za zm. Zofię Garandźa, Julię Chmielewskę z d. – Wąsewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą, Stanislavą, Bronių Keizus, Stefaniją Valuckienę; Juozą Grigutį (9 m.)

Evangelija (Mt 21, 28–32)

Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“

Jie atsakė: „Pirmasis“.

Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Skelbimai

1. Dėkojame visiems, kurie sveikino vyskupą ir kurie buvo užsiangažavę vyskupijoje vizitacijoje.

2. Tvarkant kapines prašome rūšiuoti šiukšles, o taipogi nevedžioti kapinėse šunų, be reikalo nevažinėti automobiliu kapinėse.

3. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta Elko kunigų seminarijos išlaikymui.


(2020 m. rugsėjo 14 d. 2020 m. rugsėjo 20 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šventė            

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas                

18.00 val. –

Trečiadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Oną Malinauskienę (nuo trečio amžiaus studentų); Aldutę Drūtytę Vasilczyk ir jos tėvus

Ketvirtadienis – rugsėjo 17 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 18 d. 

18.00 val. –

Šeštadienis rugsėjo 19 d.         

10.00 val. – Ekzekvijos už Liną Kibišytę (1 metinės)

11.30 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – 70 urodziny Heleny Sokołowskiej

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicza (2 m-c)

SEKMADIENIS – rugsėjo 20 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (11 mėn.); Anelę (37 m.), Alfonsą Jonuškus, tėvus ir senelius; Antaną Kardauską ir jo tėvus

PL 10.00 – Za zm. Michalinę, Józefa, Stanisława Kosów. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Pečiulį (10 m.), Zigmantą (4m.), Magdaleną, Zigmą Makrickus, Danielių Savicką

Dievo palaimos 18-ojo gimtadienio proga Gabrieliui

Dievo palaimos 90-ojo gimtadienio proga Onai Gelažauskienei

Evangelija (Mt 20, 1–16)

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.

    Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.

    Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.

    Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?    Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’

    Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Skelbimai

1. Rugsėjo 14 d. rytoj Kryžiaus išaukštinimo šventė. Prašome sutvarkyti kryžius, koplystulpius prie namų ir kelio.

2. Šią savaitę melsimės už vaikus, jaunimą ir auklėtojus. Rugsėjo 18 d. yra minimas Stanislovas Kostka. Jis yra vaikų ir jaunimo globėjas.

3. Šeimų centras kviečia daugiavaikes šeimas Rugsėjo 17 d. ketvirtadienį atvykti į Studiničną 17 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurias aukos Elko vyskupas.

4. Šiandien 15.30 val. vyks Vidugirių koplyčios šventinimas. Kviečiame bendrai maldai.


(2020 m. rugsėjo 07 d. 2020 m. rugsėjo 13 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 07 d.                              

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 08 d.; Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė). Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Vytautą Račių (3 m.); Petrą, Juliją, Juozą Pečiulius

Po šv. Mišių grūdų šventinimas.

Trečiadienis – rugsėjo 09 d.

PL 17:30 – Dzień imienin Sergiusza

18.00 val. – Už mirusius: Birutę Kibišienę (6 mėn.)

PL 18:30 – 40 urodziny Wojciecha

Ketvirtadienis – rugsėjo 10 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 11 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus; Levutę, Vitalių, Marytę, Konstatantą Bancevičius

Šeštadienis rugsėjo 12 d.          

13:00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 15:00 – Spowiedź do bierzmowania

18.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – rugsėjo 13 d.; XXIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Joną (15 m.), Rožę, Joną Milončius; Simoną, Magdaleną, Petrą, Jurgį Aleksus

PL 10.00 – Bierzmowanie

Za zm. Halinę Andrulewicz (10 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

15.30 val. – Vidugirių koplyčios pašventinimas

Skelbimai:

 1. Dėkojame parapijos delegacijai, kuri dalyvavo Elko vyskupijos padėkos už derlių šventėje Krasnopolyje. Buvo graži šventė.
 2. Rugsėjo 08 d., per Šilinę, po šv. Mišių grūdų šventinimas.
 3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo Jerzy Mazur vizitacija. 8 val. vyskupo ingresas, 10 val. sutvirtinimas lenkų kalba ir po šv. Mišių susitikimas bažnyčioje su parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, choru, ekonomine ir sielovados taryba.

Po Sumos šv. Mišių bažnyčioje bus susirinkimas su lietuviais parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, pal. Jurgio Matulaičio maldos grupe, su choru, sielovados taryba ir ekonomine taryba.

         15.30 val. Vidugiriuose vyks istorinis įvykis –  koplyčios pašventinimas. Bus labai graži liturgija. Kviečiame visus tikinčiuosius dalyvauti, nes toks pašventinimas vyksta labai retai. Tai yra įvykis, kuris nutinka vieną kartą gyvenime.  Pagal kanonų teisę, bažnyčią arba koplyčią gali šventinti tik vietos vyskupas.

Evangelija (Mt 18, 21–35)

    Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

    Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!’ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.

    Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas:     ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.

    Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.

    Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 31 d. – 2020 m. rugsėjo 06 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 31 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 01 d.

08.00 val. – Prašant Dievo palaimos mokytojams, tėvams ir mokytojams

18.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (7 d.); Bronę Aleksienę (31 m.) ir giminės mirusiuosius

Trečiadienis – rugsėjo 02 d.

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugsėjo 03 d.; Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 04 d.

18.00 val. –

Šeštadienis – rugsėjo 05 d.

09.30 val. – Egzekvijos už Bronę Žardeckienę (I metinės)

13:00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusį Romualdą Kalinauską (I metinės)

SEKMADIENIS – rugsėjo 06 d. XXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (18 m.), Vincą Komičius ir jų tėvus; už Joną Gričiauską (17 m.); už Teresę Lukoševiečienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (6 mėn.) ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Pijų Ramidavičių (10 m.) ir Talaišų giminės mirusiuosius; už

Juozą, Veroniką Sendus; Juozą, Magelę Valinčius; Konstantą, Magdaleną Jurkūnus ir giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 18, 15–20)

Jėzus pasakė savo mokiniams:

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.

Skelbimai:

1. Nuo rugsėjo 1 d. prasideda mokslo metai. Šv. Mišios bus aukojamos 8 valandą. Kviečiame visus į bendrą maldą.

2. Šeštadienį, rugsėjo 5 d., mūsų vyskupijoje, Krasnopolio parapijoje vyks padėkos už derlių šventė. Reikia, kad iš mūsų parapijos važiuotų delegaciją su derliaus vainiku.

3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo vizitacija. Keisis šv. Mišių tvarka Vidugiriuose. Konkrečiau paskelbsime už savaitės.

4. Kviečiame dalyvauti pirmuose mėnesio ketvirtadieniuose, penktadieniuose ir šeštadieniuose.


(2020 m. rugpjūčio 24 d. – 202 m. rugpjūčio 30 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 24 d.; Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 25 d.                    

18.00 val. – Už mirusius Marę, Stasį Degučius

Trečiadienis – rugpjūčio 26 d.         

18.00 val. – Už mirusį Joną Birgelį (14 m.); Anetą Valinčiutę

Ketvirtadienis – rugpjūčio 27 d.; Šv. Monika. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 28 d.; Šv. Augustinas, vyskupas, Bažyčios mokytojas. Privalomas minėjimas 

18.00 val. –

Šeštadienis – rugpjūčio 29 d.; Šv. Jono Krikšytojo Nukankinimas. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Za zm. Sadowskich, Sowulów

18.00 val. – Už mirusius Marytę (4 mėn.), Danielių Savickus

PL 18:30 – Intencja dziecka. Chrzest

SEKMADIENIS – rugpjūčio 30 d.; XXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kuosų ir Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Anelę, Juozą Bobinus ir Emilija Budzinskienę

PL 10.00 – Za zm. Adrzeja i cr. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juliją, Juozą Rentelius

Evangelija (Mt 16, 21–27)

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus“.


(2020 m. rugpjūčio 17 d. 2020 m. rugpjūčio 23 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 17 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 18 d.                                

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicz (30 dzień)

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 19 d.       

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugpjūčio 20 d.; Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (30 d.); Oną Maksimavičienę (30 d.)

Penktadienis – rugpjūčio 21 d.; Šv. Pijus X, popiežius. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Šeštadienis rugpjūčio 22 d.; Švč. Mergelė Marija Karalienė. Privalomas minėjimas

PL 14:00 – Ślub

PL 17:00 – Za zm. Danutę (30 rocz.), Edwarda (10 rocz) Dawidowicz

PL 17:30 – Za zm. Romualda, Konstancję, Konstantego Stawieckich; Bronisława, Stefanię, Stanisława, Mieczysława, Małgorzatę, Antoniego Sobota

SEKMADIENIS – rugpjūčio 23 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (11 mėn.); Juozą Ivošką

PL 10.00 – Za zm. Stanisława, Jana, Antoniego, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; Piotra Soroko; Henryka Radzewicz od kolegów Technikum Handlowego w Suwałkach, maturzystów 1954 r.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Jurgį Štukauską; Pijų Jonušką (21 m.), Jonuškų, Marcinkevičių giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 19, 23–30)

Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“. 
Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ 
Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. 
Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ 
O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kuris palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi“.

Skelbimai

 1. Dėkojame visiems parapijiečiams, kurie prisidėjo prie Žolinės atlaidų organizavimo.
 2. Pagal episkopato prašymą rinksime aukas nukentėjusiems Beirute. Kas nori ir kam leidžia galimybės prašome prisidėti.

(2020 m. rugpjūčio 10 d. 2020 m. rugpjūčio 16 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 10 d.; Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šventė

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Julijoną Gasperavičienę (30 d.)

Antradienis – rugpjūčio 11 d.; Šv. Klara, mergelė. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusį Sigitą Šliaužį (30 d.); Prašant Dievo palaimos sūnui

Trečiadienis – rugpjūčio 12 d.      

18.00 val. – Už mirusius: Algį Puzauską (25 m.), Puzauskų, Liutinskų, Itatų giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – rugpjūčio 13 d.             

18.00 val. – Už mirusius: Juliją, Joną Budzeikus

Penktadienis – rugpjūčio 14 d.; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – 90 urodziny Izabeli

18.00 val. –

Šeštadienis rugpjūčio 15 d.; Šv. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Sankauską (20 m.) ir giminės mirusiuosius; už Joną Pricleką ir giminės mirusiuosius; Magdaleną, Petrą, Juozą Venslauskus

PL 9:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosa; Albinę, Stanisława Wąsewicz; O bł. Boże dla KR Szołtany. Procesja

12.00 val. – Vainikų šventinimas

12.15 val. –  Prašant Dievo palaimos mūsų parapijos ūkininkams; Už mirusį Joną Gelažauską; Petronėlę, Juozą Jakimavičius;          Už mirusius Seinų apskrities finansininkus. Procesija

SEKMADIENIS – rugpjūčio 16 d.;        XX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (10 mėn.)

Juozą Pečeką, Oną, Joną Jurkūnus, Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czeslaw (31 rocz), Stanislaw, Jan Senda

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą Nevulį (4 mėn.); Oną Malinauskienę nuo III amžiaus studentų; Oną, Juozą Krakauskus; Joną Markevičių (2 mėn.); Juliją Vartavičienę.

Evangelija (Mt 15, 21–28)

    Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. 
    Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos rėkdama!“ 
    Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“. 
    Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“
    Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
    O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. 
    Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Skelbimai

 1. Kviečiame visus norinčius pinti vainikus ir padėti papuošti bažnyčią Žolinių atlaidams. Kasmet ateina vis mažiau žmonių padėti pinti vainikus, todėl jus raginame ir prašome angažuoti ir pamokinti jaunimą pinti vainikus. Palaikykime šią gražią tradiciją, kad neišnyktų.
 2. Visus vainikus atneštus iš kaimo, kaip padėką už derlių, prašome pastatyti prieš bažnyčią. 12 valandą bus pašventinimas, o vėliau prašome nešti juos procesijoje.
 3. Žolinė – tituliniai mūsų parapijos atlaidai. Norint juos gauti reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 03 d. 2020 m. rugpjūčio 09 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 03 d.                           

18.00 val. Už mirusį Antaną Radzevičių (6 mėn.)

Antradienis – rugpjūčio 04 d.; Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 05 d.                                    

18.00 val. – Už mirusius: Juozą Nevulį (3 mėn.); Stasį Gibą (9 m.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 06 d.; Kristaus Atsimainymas. Šventė             

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 07 d.                                                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Juozą, Vitą Uzdzilus                                        

Šeštadienis rugpjūčio 08 d.; Šv. Dominykas, kunigas. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Prašant Dievo palaimos Vidugirių kaimo ūkininkams. Už mirusius. (Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje)

15.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów,Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – Už mirusius.

SEKMADIENIS – rugpjūčio 09 d.; XIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Genovefą Jakubauskienę (4 m.); Algimantą Šimelevičių ir giminės mirusiuosius.

PL 10.00 – 90 urodziny Izabeli

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Vytautą (4 m.), Danutę, Rimantą, Gintautą Zdanius.

Skelbimai

 1. Pagal episkopato paliepimą kas nori gali šv. Komuniją priimti į rankas. Yra tokių žmonių, kurie nežino, kaip reikia priimti. Reikia sudėti rankas taip, kad kairė ranka būtų viršuje, o dešinė ranka apačioje.  Kunigas uždeda ant kairės rankos Švenčiausiąjį Sakramentą, o dešine ranka įsidedame į burną. Suvalgome iš karto prie kunigo. Negalima Švenčiausiojo Sakramento nešiotis. Buvo, tokių situacijų, kai paima ir nueina per bažnyčią.
 2. Kviečiame visus į bendrą maldą.

Evangelija (Mt 14, 22–33)

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti.

Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“

Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“.

Jis atsakė: „Eik!“

Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“

Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.

Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. liepos 27 d. 2020 m. rugpjūčio 02 d.)

Pirmadienis – liepos 27 d.                       

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Šimelevičių šeimos mirusiuosius, už          Onutę, Stasį Kiršinus

18:30 – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (7 d.); už Oną Maksimavičienę (7 d.)

Antradienis – liepos 28 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 29 d.; Šv. Morta.Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę (3 mėn.), Danielių Savickus

Ketvirtadienis – liepos 30 d.                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 31 d.; Šv. Ignacas Lojola. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Egzekvijos už Juliją Balytienę (I metinės)                                       

18.00 val. – Už mirusius: Onutę (15 m.), Kostantą Maliušus ir jų tėvus, už Klemensą Jurkūną                                              

Šeštadienis rugpjūčio 01 d.;        Pirmas mėnesio šeštadienis

PL 11:00 – Intencia dziecka. Chrzest.

13.00 val. – Santuoka

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów, Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – 

SEKMADIENIS – rugpjūčio 02 d.; XVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Dominyką Nevulį (10 m.), jų tėvus ir sūnų Jurgį; Dievo palaimos ir sveikatos Adelei aštuoniasdešimto gimtadienio proga                               

PL 10.00 – Za zm. Anastazję, Józefa Sadowskich; Eugenię, Zygmunta Sowul; Eugenię, Mariana Stachurskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (11 mėn.); už Jurgį Liutecką; už Vincą Čeponą (5 mėn.); už Teresę Lukoševičienę; Aldoną Stankevičienę (2m.)

Evangelija (Mt 14, 13–21)

Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius.

Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“.

Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“.

Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“.

Jėzus tarė: „Atneškite man juos“.

Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Skelbimai

Už savaitės atvyksta choras „Navis“ iš Lietuvos. Choras giedos per Sumos šv. Mišias, o po jų vyks trumpas koncertas.


2020 m. liepos 20 d. 2020 m. liepos 26 d.)

Pirmadienis – liepos 20 d.                       

PL 10:30 – Pogrzeb Piotra Stefanowicza

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Česių Sinkevičių, Danutę, Igną Drūčius                           

Antradienis – liepos 21 d.

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 22 d.; Šv. Marija Magdalietė. Šventė  

PL 17:30 – Dziękczynno–błagalna dla Anny w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę Uzdilienę ir Birutę Dzemionienę; už Adelę Staskevičienę nuo etnokultūros bendruomenės

Ketvirtadienis – liepos 23 d.; Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 24 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę                                                     

Šeštadienis liepos 25 d.; Šv. Jokūbas, apaštalas. Šventė                       

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – Za zm. Piotra Stefanowicza (7 dzień)

17.30 val. – Už mirusius: Ireną, Onutę, Česių Gibus (Za zm. Irenę, Annę, Czesława Gibas)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Kazimierą Šiupšinskus, Oną Stoskeliūnienę; už Onutę, Joną Pykius ir Onutę Abukauskienę

SEKMADIENIS – liepos 26 d.; XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą, Komičius ir jų tėvus; už Anastazijų Mazauską, už Danutę ir Stasį; už Aldoną, Joną Žukauskus; už Anelę, Juozą Pečiulius

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja, Jana, Szczęsnych; Marcina, Annę Józefa, Piotra, Stanisława, Meczysława

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petronėlę, Joną Gavienus; už Oną, Bronių Petruškevičius ir giminės mirusiuosius; už Joną Zdanį.

Onutės ir Prano Grigučių penkiasdešimties metų Santuokos jubiliejus.

Prašant sveikatos ir Dievo palaimos. Krikštas

Skelbimai

1. Dėkojame tėvams, kurių vaikai priėmė vakar pirmąją šv. Komuniją, už aukas parapijos reikalams. Paaukojo 300 zlotų.

2. Liepos 25 dieną. Bažnyčia mini šv. Kristoforą – vairuotojų ir keliautojų globėją, o sekmadienį liepos 26 dieną melsimės už vairuotojus ir keliaujančius. Po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius. Šventinimo metu, pagal episkopato prašymą rinksime aukas misionieriams taisyti jų automobilius.

3. Kviečiame visus į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį.

Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52))

Jėzus bylojo minioms:

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

[Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Ar supratote visa tai?“

Jie jam sako: „Taip“.

Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.]


(2020 m. liepos 13 d. 2020 m. liepos 19 d.)

Pirmadienis – liepos 13 d.                            

10.00 val. – Sigito Šliaužio laidotuvės

PL 14:00 – Pogrzeb Henryka Radzewicz

PL 17:30 – Za zm. Teresę Robak (4 rocznica)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 14 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Šidlauską (30d.)

Trečiadienis – liepos 15 d.; šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę;

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Teresei gimtadienio proga                    

Ketvirtadienis – liepos 16 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Nevulį (3 mėn.); už Joną Markevičių (30 d.); už Oną Malinauskienę (nuo trečiojo amžiaus studentų)

19:00 val. – Pirmosios šv. komunijos išpažintys

Penktadienis – liepos 17 d.                                                               

PL 17:00 – W intencij dziecka – Chrzest

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (7 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Anelę, Praną, Aldoną Stankevičius; Julianą Gasparavičienę (7 d.)                                                                               

Šeštadienis liepos 18 d.                              

11.00 val. – Pirmoji šv. Komunija

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Sigitą Šliaužį (7d.)                                      

SEKMADIENIS – liepos 19 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: už Liną Kibišytę (10 mėn.); už Bronių Kuosą (9 mėn.); už Oną (3 m.), Vincentą (10 m.) Nevulius. Krikštas

PL 10.00 – Za zm. Henryka Tylendę (5 roczn.).

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Joną Sigitą Dzemioną (10 m.); už Anelę Sakalauskienę (8 m.); už Vincą Zdanį (4 m.); už Petrą, Barborą Vasiliauskus ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))

    Jėzus pateikė minioms palyginimą:

    „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau.

    Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime’. Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.

Skelbimai.

Ketvirtadienį 19.00 valandą bus klausomos I-osios šv. Komunijos vaikų ir visų norinčių išpažintys.

Šeštadienį mūsų parapijoje vyks I-oji šv. Komunija. Kviečiam visus į bendrą maldą.


(2020 m. liepos 06 d. 2020 m. liepos 12 d.)

Pirmadienis – liepos 06 d.                            

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 07 d.

PL 17.30 – Za zm. Pawła Obuchowskiego (1 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 08 d.                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Vitalių Nevulius

Ketvirtadienis – liepos 09 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petrą, Marytę Vaznelius, prašant Dievo palaimos ūkyje

Penktadienis – liepos 10 d.                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Adelę Staskevičienę (30 d.)

Šeštadienis liepos 11 d.; Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas. Šventė

9.00 val. –  Vaiko intencija. Krikštas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

12.00 val. – Santuoka

13.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Vidą Aleksą (1,5 m.)

SEKMADIENIS – liepos 12 d.; XV EILINIS SEKMADIENIS             

8.00 val. – Už mirusius: už Juliją Balytienę (11 mėn.) ir jos tėvus; už Joną, Marytę, Nikodemą Murauskus; Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusius.

PL 10.00 – Za zm. Romka, Witolda Pachuckich. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Pečiulių ir Sendų giminės mirusiuosius; už Adelę Šupšinskienę (31 m.), Šupšinskų, Pajaujų, Keizų giminės mirusiuosius; už Joną Bobiną (5 m.)

Evangelija (Mt 9, 18–26)

Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant jos ranką, ir ji atgis“. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais.

Ir štai moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: „Jei tik palytėsiu jo drabužį – išgysiu“.

Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: „Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave“. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo.

Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minią, Jėzus paliepė: „Išeikite, nes mergaitė ne mirus, o miega“. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos, ir ji atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą.

Skelbimai

 1. Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Ačiū tėvams, kurių vaikai vakar priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Dabar yra daromas vargonų remontas. Kviečiame padėti, kas nori, kas gali, nes kalėdojant ne visi aukojo – daug kas aukojo simboliškai. Tai yra proga prisidėti prie parapijos bendruomenės reikalų. Geriausia aukas pervesti į banko saskaitą.
 2. Kviečiame į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį, nuo maldos nėra atostogų.

(2020 m. birželio 29 d. 2020 m. liepos 5 d.)

Pirmadienis – birželio 29 d.; Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai

8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)

PL 9.30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja

12.15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; už Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija. Grig. už Oną Malinauskienę

Antradienis – birželio 30 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Trečiadienis – liepos 01 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Ketvirtadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė. Šventė 

PL 17.30 – o powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

19.00 val. – Sutvirtinamųjų išpažintys. Repeticija.

Penktadienis – liepos 03 d.; Šv. Tomas, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Šeštadienis liepos 04 d.

10.00 val. –  Sutvirtinimas

13.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (7 d.); za zm. Helenę, Konstantego Jaśkiewicz

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

SEKMADIENIS – liepos 05 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS                     

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Grigutį (20 m.) ir Dzemionų giminės mirusiuosius; už Arvydą Sendą

PL 10.00 – Za zm. Czesławę, Józefa Kotnarowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (10 mėn.); už Vincą Čeponą (4 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę (2 m.); už Kostantą Pečiulį (2 m.) ir giminės mirusiuosius; grig. už Birutę Balytienę

Evangelija (Mt 16, 13–19)

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?

Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“

Jėzus jam tarė: „Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Skelbimai

 1. Birželio 29 d. minime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus. Atlaidus ves kun. Daniel Narkun.

2. Per šv. Petro ir Pauliaus iškilmę galima gauti visuotinius atlaidus. Norint gauti atlaidus reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

3. Penktadienį pasibaigė mokslo metai. Dėkokime Dievui už praeitus mokslo metus.


(2020 m. birželio 22 d. – 2020 m. birželio 29 d.)

Pirmadienis – birželio 22 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną (29 m.), Juozą Valinčius

Antradienis – birželio 23 d.
LT 10.00 val. – Egzekvijos už Liuciją Maldūnienę (1 metinės) ir Nataliją Kalkauskienę;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Markevičių (7d.)

Trečiadienis – birželio 24 d. Šv. Jono Krikštytojo gimimias. Iškilmė
PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Leoną Radvilą

Ketvirtadienis – birželio 25 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Penktadienis – birželio 26 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Šeštadienis – birželio 27 d.
12.00 val. – Santuoka
PL 17:30 – Za zm. Władysława Kosickiego
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

SEKMADIENIS – birželio 28 d. XIII EILINIS SEKMADIENIS 
8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę, Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS 
Už mirusius: Juozą, Adelę Budzeikus – Krikštas

Pirmadienis – birželio 29 d. Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai
8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)
PL 9:30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja
12:15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija

Evangelija (Mt 10, 37–42)

    Jėzus bylojo savo apaštalams: 
    „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. 
    Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 
    Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 
    Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Skelbimai

1. Birželio 24 d. minėsime šventojo Jono Krikštytojo gimimą. Visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos ir sveikatos.

2. Birželio 29 d. minėsime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus.


(2020 m. birželio 15 d. 2020 m. birželio 21 d.)

Pirmadienis – birželio 15 d.  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą (Tėvo dienos proga) ir prašant sveikatos mamai ir dukroms; už Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

Antradienis – birželio 16 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Nevulį (2 mėn. )

Trečiadienis – birželio 17 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Adelę (4 m.), Joną (2 m.) Krakauskus; už Adelę Staskevičienę (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 18 d.       

PL 17:30 – O bł. dla dzieci

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant Dievo palaimos Žilinskų ūkyje. Vaikų laiminimas. Vainikų šventinimas

Penktadienis – birželio 19 d.; Švenčiausioji Jėzaus širdis. Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą, Magdaleną, Zofiją, Joną Sinkevičius

Šeštadienis birželio 20 d.; Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdis. Privalomas minėjimas

PL 11:00 – I Komunia ŚW.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant sveikatos Jonui, Dariui Pečiuliams ir Jonui Ramanauskui.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje

SEKMADIENIS – birželio 21 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (9 mėn.); Bronių Kuosą (8 mėn.); Anelę Agurkienę (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Annę Żukowską (3 roczn.); Józefa Tumialis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Buračiauską, Danutę – Eugeniją Aleksus; Vytą, Zitą, Aleksandrą, Michaliną Pečiulius; už Anelę, Kazimierą Uzdilus ir giminės mirusiuosius; už Joną Lukoševičių. Grig. Oną Malinauskienę

Evangelija (Mt 10, 26–33)

Jėzus bylojo apaštalams:

„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių.

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

Skelbimai

 1. Dėkojame už Devintinių procesiją ir padarytus altorėlius.
 2. Ketvirtadienį Devintinių oktava. Po Mišių bus laiminami vaikai ir šventinami vainikai.

(2020 m. birželio 08 d. 2020 m. birželio 14 d.)

Pirmadienis – birželio 08 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Vladą, Marę, Vitą Vilkelius

19.30 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusius tėvus

Antradienis – birželio 09 d.

PL 17:30 – Za zm. Rozalię Matulewicz cr. Matulewiczów i Sakowiczów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Staskevičių (6 m.)

Trečiadienis – birželio 10 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Alfonsą, Anelę Januškus ir jų tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 11 d.        ; Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius jų tėvus; Antaną Kuosą; Oną, Julioną Bapkauskus

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego (4 roczn.) – procesja

12.15 val. –  Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Antaną, Aldoną, Valdą Šliaužius; už Marytę Žilinskienę (5 m.)

Evangelija (Jn 6, 51–58)

Jėzus pasakė žydų miniai: 
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: 
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Penktadienis – birželio 12 d.         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juliją Balytienę (10 mėn.) ir jos tėvus

Šeštadienis birželio 13 d.; Šv. Antanas Paduvietis, kunigas Bažnyčios mokytojas Privalomas minėjimas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Buračiauską ir jo tėvus, Antaną Aleksą ir jo tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 14 d.; XI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną, Joną Žilinskus ir Petronėlę Pečiulienę

PL 10.00 – Za zm. Stefana Poniszko (8 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Antaną Radzevičių vardadienio proga; už Vincą Čeponą (3 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševienę ir giminės mirusiuosius.

Evangelija Mt 9, 36 – 10, 8

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales.

Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:

„Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!


(2020 m. birželio 01 d. 2020 m. birželio 7 d.)

Pirmadienis – birželio 01 d.; Švč.Mergelė Marija Bažnyčios motina. Privalomas minėjimas

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za dzieci

12.15 val. – Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“

Antradienis – birželio 02 d.

PL 17.30 – Za zm. Krystynę (I roczn.), Mariana (I roczn.) Kierejszys

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Oną Baguckienę (30 d.)

Trečiadienis – birželio 03 d.; Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Marytę Savickienę (nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupelės narių)

19.30 val. – Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje: prašant Dievo palaimos Taurusiškių ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 04 d.        Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; Prašant sveikatos Teresei, Tomui ir Dariui

Penktadienis – birželio 05 d.; Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Oną Malinauskienę; už Genę Matulevičienę (3 mėn.)

19:00 val. – Prašant Dievo palaimos Trakiškių kaimo gyventojams, ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis birželio 06 d.

10.00 val. – Egzekvijos už mirusią Birutę Balytinę (I m.)

PL 12:00 – Za Henryka (70 urodziny)

PL 17:30 – Za zm. Pawła Obuchowskiego (11 m-c); za Grażynę (7 roczn.), Czesława, Leszka Juchnewiczów

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Oną Malinauskienę; už Anelę, Antaną Grigučius; už Adelę, Petrą Sendus

19:00 val. – Prašant Dievo palaimos Pristavonių ūkyje

SEKMADIENIS – birželio 07 d.; Švenčiausioji Trejybė

8.00 val. – Už mirusius: Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus Magdaleną (80 m.), Kostą Sakavičius ir jų vaikus; Puzarų ir Sakavičių gim. m.

PL 10.00 – Za zm.Stanisława (23 roczn.), Czesława, Jana, Senda

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Romualdą Kalinauską (9 mėn.); už Danielių Savicką (2 m.); už            Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (11 m.) ir Vytą Vaznelį.

Prašant Dievo palaimos Kampuočių ūkyje

Evangelija (Jn 3, 16–18)

Jėzus kalbėjo Nikodemui:

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.

Skelbimai

 1. Pirmadienį (birželio 1 d.) antroji Sekminių diena. Švęsime Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios motinos minėjimą.
 2. Už savaitės bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos gyventojams.
 3. Nuo birželio 7 d. bus neribojamas žmonių skaičius bažnyčioje, bet reikia turėti kaukes, kaip ir parduotuvėse.
 4. Nuo birželio 7 d. prasideda katechetiniai susirinkimai su tėvais ir vaikais. Susitikimai vyks sekmadieniais: po 8 valandos Mišių su sutvirtinamaisiais, po sumos su pirmosios komunijos vaikais.

Konkrečiai nežinome, kada bus teikiamas Sutvirtinimas.

 • Nuo Birželio 1 d. prasidės berželinės pamaldos. Melsimės Jėzaus širdies litaniją.

(2020 m. gegužės 25 d. 2020 m. gegužės 31 d.)

Pirmadienis – gegužės 25 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Juozą Vitą Krakauską (6 m.)

Antradienis – gegužės 26 d.; Šv. Pilypas Nėris, kunigas, Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Birutę (18 m.), Marytę, Albiną Žukauskus ir Marytę Puniškienę.

Trečiadienis – gegužės 27 d.

PL 17.30 – Za zm. Grażynę Jurkun (30 dzień)

18.00 val. –Grig. už Liną Kibišytę

Ketvirtadienis – gegužės 28 d.                                            

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Adelę, Petrą Sendus ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – gegužės 29 d.

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Liną Kibišytę; už Marytę Savickienę (30 d.)

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Šlynakiemio kaimo ūkyje.

Šeštadienis gegužės 30 d.

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17.30 – Za zm. Helenę. Mieczysława Grąckich; za Annę Szymanowską

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Albiną, Nataliją Marcinkevičius ir Artūrą Karanecką. Prašant Dievo palaimos šeimai.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje.

SEKMADIENIS – gegužės 31 d.; Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Vincą Vitkauskus; už Marytę Savickienę nuo Radzevičių šeimos. Prašant Dievo palaimos Vaičiuliškių kaimo ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Julijana i całą rodzinę Prawdzików.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną, jo tėvus; Gelažauskų ir Dzidolikų giminės mirusiuosius; už Juozą, Anelę Maksimavičius.

Evangelija (Jn 20, 19–23)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. gegužės 18 d. 2020 m. gegužės 24 d.)

Pirmadienis – gegužės 18 d.

100 roczn. urodzin św. Jana Pawla II

LT 15.00 – Dievo gailestingumo vainikėlis

PL 17:00 Wystawienie Najśw. Sakr. I cz. Różańca i Msza św.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Grondzkų, Savickų giminės mirusiuosius

Antradienis – gegužės 19 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Stasį Sinkevičių (3m.); Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Trečiadienis – gegužės 20 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; Prašant sveikatos ir Dievo palaimos gimtadienio proga; Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 21 d.                                            

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Romą, Klemensą Bendorius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Punsko kaimo ūkyje ir sveikatos gyventojams

Penktadienis – gegužės 22 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už mirusią Liną Kibišytę; už Juozą, Petrą, Vytą, Mariojoną Agurkius ir Silviją Galinskaitę

Šeštadienis gegužės 23 d.

PL 17:30 – Za zm. Karola cr. Prawdzików;

18.00 val. – už mirusią Liną Kibišytę

19:00 val. Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje

SEKMADIENIS – gegužės 24 d.; Kristaus Žengimas į dangų, Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Gediminą Grigutį ir giminės mirusiuosius; už Joną, Magdaleną Žilinskus ir giminės mirusiuosius; už Valinčių giminės mirusiuosius; už Vytautą Damulevičių

PL 10.00 – Za zm. Annę Jerzego Balita į Stefanię Sejnowską

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Antaną, jo tėvus; Juditą, Joną Dabrovolskus; Juozą Gibą (5 m.); Dievo palaimos ir sveikatos Marijai ir Jurkūnų šeimai

Evangelija (Mt 28, 16–20)

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
    „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. gegužės 11 d. 2020 m. gegužės 17 d.)

Pirmadienis – gegužės 11 d.

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Antradienis – gegužės 12 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Juliją Balytų (9 mėn.) ir jos tėvus

Trečiadienis – gegužės 13 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Vincą Čeponą (2 mėn.) ir giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – gegužės 14 d.; ŠŠv. Motiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Penktadienis – gegužės 15 d.

18.00 val. – Už mirusią: Grig. už Liną Kibišytę

Šeštadienis gegužės 16 d.

PL 17:00 – W intencji dziecka. Chrzest

PL 17:30 – W intencji dziecka. Chrzest

O bł. dla Józefa w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; Oną Malinauskenę (30 d.); Juozą Nevulį (30 d.)

SEKMADIENIS – gegužės 17 d.; VI VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (7 mėn.)

70 metų jubiliejaus proga. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos Onutei

PL 10.00 – Za zm. Albinę, Jana, Antoniego, Stanisława, Brosnisławę Szczęsnych; Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Liną Kibišytę; už Adolfą Vydrą; Jurgį, Veroniką Kaleinykus; Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus.

Dievo palaimos Vaznelių ūkyje

Evangelija (Jn 14, 15–21)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Jei mane mylite,– jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu“.


(2020 m. gegužės 04 d. – 2020 m. gegužės 10 d.)

Pirmadienis – gegužės 04 d.

11.00 val. – Laidotuvės. Ona Baguckienė

PL 17.30 – Za zm. Grażynę Jurkun (7 dzień)

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

Dievo palaimos Vilčiauskų ūkyje

19.30 val. –  šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusias motinas

Antradienis – gegužės 05 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusius: Viktorą, Rožę, Dominyką Budzeikus;

Dievo palaimos Petruškevičių ūkyje

Trečiadienis – gegužės 06 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusį Juozą Sidarį (14 m.);

Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 07 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusią Marytę Savickienę (7 d.);

Dievo palaimos Aleksų ūkyje

Penktadienis – gegužės 08 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusius: Juozą Venslauską ir jo tėvus; Kazimierą Budzeiką, Kazimierą Valinčį ir Janytę Burdulytę

Šeštadienis – gegužės 09 d.

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

už mirusią Oną Baguckienę (7 d.);

Dievo palaimos ir sveikatos Nevulių šeimai ir jų ūkiui

SEKMADIENIS – gegužės 10 d.; V VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę

už mirusius: Magdaleną, Joną Žilinskus; Juliją, Dominyką, Antaną Baguckus; Leoną (4 m.) ir jo tėvus Anelę, Juozą Cirušius;

PL 10.00 – Za zm. Anastazję, Edwarda Augustaitis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

už mirusius: Aliciją Stoskeliūnienę;

Marytę, Joną Markevičius ir giminės mirusiuosius;

Moniką Pečiulienę (3 m.) ir giminės mirusiuosius.

Evangelija (Jn 14, 1–12)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“.

Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.

Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“. Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą“.


(2020 m. balandžio 27 d. 2020 m. gegužės 03 d.)

Pirmadienis – balandžio 27 d.

18.00 val. – Prašant Dievo palaimos Pečiulių ūkyje;

Prašant Dievo palaimos Žukauskų ūkyje

Antradienis – balandžio 28 d.

18.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 29 d.

18.00 val. – Už mirusius: Joną Bagucką (11m.) ir jo tėvus Kazimierą Bagucką ir Danutę                                            Staskevičienę

Ketvirtadienis – balandžio 30 d.

18.00 val. – Prašant Dievo palaimos Baranauskų ūkyje;

Už Baranauskų gim. mirusius: Joną, Mikasę Nevulius, Joną Gelažauską, Dziedulius ir                   Nevulių ir Dzidolikų giminės mirusiuosius

Penktadienis – gegužės 01 d.

18.00 val. – Grig. Už Liną Kibišytę;

Padėka Švč. Mergelei Marijai ir prašant Dievo palaimos Dalicijai ir šeimai

Šeštadienis gegužės 02 d.

Pl 17.30  – Za zm. Zygmunta Utko; O bł. Boże dla Ireny i Ireneusza (50 lat małżeństwa)

18.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Vaitakiemio kaimo ūkyje;

Už Vaitakiemio kaimo mirusius

SEKMADIENIS – gegužės 03 d.; IV VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. už Liną Kibišytę;

Už mirusį Antaną Gričiauską

Už mirusius: Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius, Anelę, Antaną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius.

PL 10.00 –

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Romualdą Kalinauską (8 mėn.)

Už mirusius: Boženą Volukonienę ir jos; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Oną Krakauskienę (20 m.)

Evangelija (Jn 10, 1–10)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

    Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.

    O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

( 2020 m. balandžio 20 d. 2020 m. balandžio 26 d.)

Pirmadienis – balandžio 20 d.

18.00 val.

Antradienis – balandžio 21 d.

18.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 22 d.

18.00 val. –

Ketvirtadienis – balandžio 23 d.

17.00 val. – Už mirusius: Kmieliauskų šeimos mirusius ir palaimos ūkyje.

Dievo palaimos Savickų ūkyje

18.00 val. – Už mirusius: Oną Malinauskienę (7 d.) ir Juozą Nevulį (7 d.)

Penktadienis – balandžio 24 d.

18.00 val. –

Šeštadienis balandžio 25 d.

17.00 val. – Santuoka

SEKMADIENIS – balandžio 26 d.;  III VELYKŲ SEKMADIENIS (Šv. Jurgio atlaidai)

8.00 val. – Už mirusius: Magdutę, Danutę, Ievą, Jurgį Janušonius;

Jurgį ir Jadvygą Adukauskus.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Bliūdžių šeimai ir ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Kamila Chałkowskiego (2 roczn.)

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos mūsų parapijos ūkininkams

Prašant Dievo palaimos Radzevičių ūkyje.

Romos ir Algirdo Santuokos penkiasdešimties metų jubiliejus.

Už mirusius: Antaną, Stasį Vilčiauskus; Juozą Maksimavičių (21 m.), Maksimavičių ir Januškų giminės mirusiuosius; už Klemensą Jurkūną (I metinės)

Evangelija (Lk 24, 13–35)

Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“ Jie nuliūdę sustojo.

Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui: „Nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko!“

Jėzus ramiai paklausė: „O kas gi?“

Jie tarė jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį.     Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakę Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė“.

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę?!“ Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.

Jie prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti“. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“

Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado Vienuolika su savo draugais, kurie sakė: „Tai tiesa! Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui“. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Skelbimai

 1. Pagal valdžios ir episkapato paliepimą nuo balandžio 20 d. galima dalyvauti liturgijoje: vienas žmogus ant 15 kvadratinių metų. Mūsų bažnyčioje gali būti 65 žmonės.
 2. Po savaitės sekmadienį mūsų parapijoje vyks šv. Jurgio atlaidai. Jis yra ūkininkų globėjas. Melsimės už mūsų parapijos ūkininkus. Galima užsakyti šv. Mišias: Dievo palaimos ūkyje ir prašyti šv. Jurgio užtarimo. Procesijos nebus. Po šv. Mišių bus įstatomas Švenčiausias Sakramentas, melsimės šv. Jurgiui.
 3. Jau pusantro mėnesio intencijų neturim. Yra tokių tikinčiųjų, kurie užsako šv. Mišias kitose parapijose, bet ne savo parapijoje. Šešis sekmadienius nebuvo aukų, o mokesčius mokėti reikia. Penktas Bažnyčios įsakymas: padėk išlaikyti savo bažnyčią. Aplinkinių parapijų kunigai turi intencijų kiekvienai dienai. Tad prašome supratimo ir būti atsakingam už savo parapijos bendruomenę.

Pirmadienis – balandžio 13 d.; Šv. Velykų II diena

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Dzemioną (19 m.) ir jo tėvus Oną, Petrą.

Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje.

U mirusius Juozą Pečeką; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Mateusza Kotowskiego (5 roczn.)

12.15 val. – Už mirusius: Aldoną, Anelę Romą Vitkauskus;

Oną, Joną Paznėkus ir šeimos mirusius; už Vincą Čeponą (30 d.)

Antradienis – balandžio 14 d.

17.00 val. –

Trečiadienis – balandžio 15 d.      

17.00 val. –

Ketvirtadienis – balandžio 16 d.                                         

17.00 val. –

Penktadienis – balandžio 17 d.                                           

17.00 val. –

Šeštadienis balandžio 18 d.                                                       

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Pl 14:00 – O bł. dla Moniki na 18 urodziny

SEKMADIENIS – balandžio 19 d.;        II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS

(Dievo Gailestingumo sekmadienis)

8.00 val. – Už mirusius: Juozą, Anelę Pečiulius ir šeimos mirusius; Liną Kibišytę (7 mėn.);

Bronių Kuosą (6 mėn.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Antoniego, Stanisława, Albina, Bronisławę Szczęsnych i Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Antaną Puzauską, Magdaleną, Joną Cirušus ir giminės mirusiuosius;

už Romuldą Liutecką (1 metai po mirties)

Evangelija (Jn 20, 19–31)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,– sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.

Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.