Mišių intencijos

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. kovo 30 d. – 2020 m. balandžio 05 d.)

Pirmadienis – kovo 30 d.     

 • 17.00 val –

Antradienis – kovo 31 d.  

 • 17.00 val –

Trečiadienis – balandžio 01 d.                                                     

 • 17.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Teresei, Tomui ir Dariui

Ketvirtadienis – balandžio 02 d    

 • 17.00 val. –

Penktadienis – balandžio 03 d.     

 • 09.00 val. – Už mirusius: Stanislovą, Veroniką Danevičius; Pranciškų, Marytę Savickus, Anelę Brilienę
 • PL 10.00 – Za zm. Aleksandra, Petronelę Krzywickich c.r.
 • 12.15 val. –
 • 17.00 val. –

Šeštadienis balandžio 04 d.

 • 09.00 val. – Už mirusį Algimaną Krakauską (30 d.),
 • PL 10.00 – Za zm. Helenę Dziemian, Macieja, Honoratę Burdyn
 • 12.15 val. – Už mirusią Anelę Čebatorienę (30 d.)
 • 17.00 val. – Už mirusius: Anelę Stanislovą, Česlovą, Anelę, Romą Vovakus

SEKMADIENIS – balandžio 05 d.; KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Keistutį (2m.), Bronę, Algį, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusius;      Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus; Artūrą Jurkūną (16 m.); Vytautą Vaznelį (2 m.), Vidą Aleksą (1,3 m.)

 • PL 10.00 – Za zm. Jana, Elżbietę, Romualda, c.r. Kłoczko, Budzińskich i Banaszewskich
 • 12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Romualdą Kalinauską (7 mėn.); Oną, Joną Zajenčiauskus (28 m.); Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusius; Eugeniją, Joną Nevulius

Evangelija (Mt 21, 1–11)

    Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilą su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite: ‘Jų reikia Viešpačiui’, ir iš karto juos paleis“.

    Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai: „Pasakykite Siono dukrai: štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio“.

    Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“

    Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas jis toksai?“ O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto“.

Punsko parapijos pranešimai

 1. Koronaviruso pandemijos metu šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną, jeigu nėra intencijos – meldžiamės už parapijiečius. Pagal episkopato ir valdžios įsakymą bažnyčioje gali būti penki žmonės. Prašome melstis namuose individualiai. Mišios yra transliuojamos tiek iš Lenkijos, tiek iš Lietuvos.
 2. Penktadienį ir šeštadienį buvo numatytos gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios bus aukojamos pagal planą. Išpažintį galima atlikti ir šv. Mišių metu, ir tiek po jų.
 3. Velykinę išpažintį galima atlikti iki Švenčiausios Trejybės iškilmės.
 4. Kitas sekmadienis – verbų sekmadienis. Bus laiminamos verbos.
 5. Prašom melstis už ligonius, kurie serga koronavirusu.