Šv. Mišių laikas ir intencijos

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2024 m. vasario 12 d. – 2024 m. vasario 18 d.)

Pirmadienis vasario 12 d.                                       

17.00 val. – Aldoną Pachuckienę (4 mėn.)

Antradienis – vasario 13 d.                        

PL 18:00 – Marzena Marcinkiewicz (2 rocz)

Trečiadienis – vasario 14 d.                                                                     Pelenų trečiadienis (Pelenė)

8.00 val. – Tomą Janušonį (30 d.)

PL 10:00 –  Za zm. CR. Wasilewskich

12.15 val. – Marijoną Markevičienę (2 mėn.)

Ketvirtadienis – vasario 15 d.                                                                

17.00 val. –

Penktadienis – vasario 16 d.                                          

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa. Za zm. Halinę, Jozefa Szyszko

17.00val.Kryžiaus kelias.Už Lietuvą

Šeštadienis –  vasario 17 d.                                                           

17.00 val. –         

SEKMADIENIS –  vasario 11 d.                                                     I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. –

PL 10:00 –  Za zm. Helenę, Dominika Kierajszys.Gorzkie Zale – procesja.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Juliją Drūtienę (I met.)

                   Marijoną Markevičienę

                   Juozą Kuculį (3 m.); Už sielas skaistykloje

                   Pranę, Vincą Viganauskus.Graudūs verksmai ir procesija.                                                                                

Skelbimai

VI eilinis sekmadienis

 1. Šio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas. Kviečiame pasimelsti pašaukimų intencija.
 2. Vasario 14 d. Trečiadienį – Pelenų diena, privalomas sausas pasninkas be mėsos ir pieno. Mišios vyks sekmadienio tvarka, kviečiame į bažnyčią. Penktadienį pradėsime kryžiaus kelių apmąstymus, sekmadienį giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas bendrai maldai.

3. Penktadienį vasario 16 – Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Kviečiame pasimelsti, kad Dievas laimintų Lietuvą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2024 m. vasario 05 d. – 2024 m. vasario 11 d.)

Pirmadienis vasario 05 d.                            Šv. Agota, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas          

16.00 val. –

Antradienis – vasario 06 d.                  Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas     

16.00 val. –

Trečiadienis – vasario 07 d.                                          

16.00 val. –

Ketvirtadienis – vasario 08 d.                                                                

16.00 val. –

Penktadienis – vasario 09 d.                                          

16 val. -Juozą Nevulį (7 d.)

Šeštadienis –  vasario 10 d.                                   Šv. Skolastika, mergelė. Privalomas minėjimas                       

PL 10:00 – W intencji dziecka. Chrzest

16.00 val. – Juliją, Petrą, Juozą Pečiulius           

SEKMADIENIS –  vasario 11 d.                                                        VI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Joną, Rožę, Joną Milončius ir gim. m.; Marytę, Joną Degučius; Antaną Milončį ir gim.m.

                   Česių Sinkevičių (10 m.); Alfonsą Šimčiką

PL 10:00 –  Za zm. Czeslaw Fejfer CR.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Juozą Agurkį (24 m.) ir jo tėvus; Juliją, Juozą Kalkauskus                                                                               

Skelbimai

V eilinis sekmadienis

1. Vasario 5 dieną, pirmadienį, – šventos Agotos minėjimas. 16 val., per šventas Mišias laiminsime Agotos duoną ir vandenį kaip apsaugą nuo gaisrų, avarijų bei kitų nelaimių.

2. Sekančio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Kviečiame pasimelsti pašaukimų intencija.

(2024 m. sausio 15 d. – 2024 m. sausio 21 d.)

Pirmadienis sausio 15 d.           

8.00 val. – Petronėlę, Aleksandrą Krivickus ir gim. m.

Antradienis – sausio 16 d.         

8.00 val. –                    

Trečiadienis – sausio 17 d.                                            Šv. Antanas, abatas. Privalomas minėjimas               8.00 val. – 

Ketvirtadienis – sausio 18 d.                                          

8.00 val. –

Penktadienis – sausio 19 d.   

8.00 val. – Antaną Cibulską (30 d.)

Šeštadienis –  sausio 20 d.                                                                                                                                   

PL 8:30 – Za zm. Annę Žyklinska (30 dzien)                         

SEKMADIENIS –  sausio 21 d.                                                          III EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Birutę, Vladą Dzemionus        

PL 10:00 –  Za zm. Boleslawa CR. Burzynskich CR, Chalkowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Raimonda Gavėnaitė (9 m.)

                   Petronėlę, Vincą Budzeikus; Onutę, Pijų Sendus, Bronių Agurkį (7 m.); Padėka už gautąsias malones Oną, Alfonsą Maksimavičius; Kotryną Brazauskienę; Brazauskų ir Maksimavičių gim. m. Birgelių ir Dzemionų gim. m.; Dievo palaimos ir sveikatos Birgelių šeimai        

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. gruodžio 25 d. – 2024 m. sausio 01 d.)

Pirmadienis gruodžio 25 d.  MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (šv. Kalėdos). Iškilmė

PL 10.00 – Za zm. Daniel (6 rocz), Jan (23 m.( Linka) + Michalina Konikowska (6 rocz)

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – Bronį Agurkį (6 mėn.); Už sielas kenčiančias skaistykloje + Juozą Kliučinską (30 d.)

                   Petrą Šliaužį (10 m.)

Antradienis – gruodžio 26 d.  II Šv. KALĖDŲ DIENA/ Šv. Steponas, kankinys. Privalomas minėjimas

8.00 val. – Teresę Vaicekauskienę ir gim. m. + Vytą Sendą, Joną, Antaną Kastulę Liutinskus;

                   Joną Birutę Itotus + Antaną Cibulską (7 d.)

PL 10:00 – Za zm. Jana, Stefanię Stefanowicz

12.15 val. – Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Petrą, Eleną Jakčinskus;

                   Petrą Venslauską (2 m.) ir gim.m. + Matą, Vincą, Moniką Šiupšinskus                                         

Trečiadienis – gruodžio 27 d.                                        Šv. Jonas, evangelistas, apaštalas. Šventė15.00 val. – Petrą, Anelę, Juozą, Petrą, Juozą ir gim. m.

                   Salomėją ir jos tėvus

Ketvirtadienis – gruodžio 28 d.                                            Šv. Nekaltieji vaikeliai, kankiniai. Šventė

16.00 val. – Danutę Kraužlytę (30 d.)

                   Marytę, Kazimierą Pečiulius jų tėvus; Janytę Burdulytę

Penktadienis – gruodžio 29 d.  

16.00 val. – Oną Sendienę (30 d.)

Šeštadienis –  gruodžio 30 d.                                                                                                           

10.00 val. – Egzekvijos. Joną – Antaną Markevičių (I met.)

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

16.00 val. –  Petrą Dzemioną (3 mėn.)                               

SEKMADIENIS –  gruodžio 31 d.   ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS. ŠVENTĖ

8.00 val. – Juozą Valinčių (5 m.) + Keistutį Mazauską (3 m.) + Ceciliją, Anelę, Antaną, Valinčius,                        Anelę, Antaną Kmieliauskus, Aliciją Bobin – Kovaleską, Anelę, Juozą Nevulius

PL 10:00 – Za zm. Chórzystów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Magdaleną (2 m.)            

2024 metai

Pirmadienis Sausio 01 d.                       ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA. ŠVENTĖ

8.00 val. – Ireną Grigutienę (20 m.)

PL 10:00 – Za zm. Annę, Franciszka Niewulis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Dievo palaimos ir sveikatos Juozui 60 – ojo gimtadienio proga

                   Nijolę, Algirdą Zenoną

„SŪDUVA“

Skelbimai:

IV Advento sekmadienis

 1. Labai nuoširdžiai dėkojame šeimoms, vaikams, jaunimui už prakartėlės padarymą ir bažnyčios papuošimą šv. Kalėdų iškilmėms. Teatlygina Viešpats jums gausiomis malonėmis.
 2. Nuoširdžiai dėkojame už Marijos valandų giedojimą Advento metu. Dėkojame etnokultūros ansambliui ir visiems giedantiems.
 3. Šiandien gruodžio 24 d. Adomo ir Ievos minėjimas, visiems varduvininkams linkiu Dievo palaimos. Primenu, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas. Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų. Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.
 4. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lietuvių kalba, o pusvalandis prieš kalėdinių giesmių giedojimas.
 5. 23 valandą lenkų kalba, prieš Piemenėlių Mišias bus giedamos kalėdinės giesmės.
 6. Pirmą Kalėdų dieną, pirmadienį šv. Mišios 11. 00 val. – Vidugirių koplyčioje, 10 valanda – lenkiškai, 12.15 – lietuviškai.
 7. Antrą Kalėdų dieną, švento kankinio Stepono šventė, šventos Mišios kaip sekmadienį, aukos bus skiriamas seminarijai. Pagal seną Bažnyčios paprotį, kas atsineš, šventinsime avižas ir kitą gyvulių maistą.

(2023 m. gruodžio 04 d. – 2023 m. gruodžio 10 d.)

Pirmadienis – gruodžio 04 d.                        

16.00 val. – Grig. Marijoną Nevulienę                                             

Antradienis – gruodžio 05 d.                      

16.00 val. – Grig. Marijoną Nevulienę

                            Danutė Kraužlytė (7 d.)                                                                           

Trečiadienis – gruodžio 06 d.                                              Šv. Mikalojus, vyskupas. Laisvas minėjimas 16.00 val. – Grig. Marijoną Nevulienę

                            Onutę Sendienę (7 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 07 d.          Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

                                                                                                       Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

16.00 val. – Grig. Marijoną Nevulienę

Penktadienis – gruodžio 08 d.    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Iškilmė

PL 15:30 – Za zm. KR. Žyrwiny, Mikalajówka, Aleksandrówka į ich rodzin

16.00 val. – Grig. Marijoną Nevulienę

                            Danutę Lukoševičienę, Marytę (18 m.), Pijų, Vitą, Ievą, Jurgį Vaznelius                                                                                                                             

Šeštadienis –  gruodžio 09 d.                                                                                                           

16.00 val.  – Grig. Marijoną Nevulienę

                   Dievo palaimos ir sveikatos 40 – ojo gimtadienio proga

                   Dievo palaimos ir sveikatos 70 – ojo gimtadienio proga                                             

PL 16:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (3 rocz)                                              

SEKMADIENIS –  gruodžio 10 d.                                                     II ADVENTO SEKMADIENIS

7.00 val. – Švč. M. Marijos Valandų giedojimas

8.00 val. – Antaną, Anelę Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius ir jų tėvus; Genovaitę Jakubauskienę; Bronę Makauskienę (6 mėn.); Algį, Juozą, Petrą jų tėvus; Berneckų, Lukoševičių gim.m.; Kestutį (20 m.), Artūrą Žilinskus

PL 10:00 – Za zm. Maciej, Honorata Burdyn

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Marijoną Nevulienę; Moniką, Vincą Šiupšinskus; Viktorą, Rožę, Dominyką, Budzeikus ir gim.; Viktorą Murauską (nuo Šiupliškių valsčiaus)                             

Skelbimai:

I Advento sekmadienis

 1. Šį sekmadienį rinkliava bus skirta Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas ir kviečiame pasimelsti pašaukimų intencija.
 2. Prasidėjo nauji liturginiai metai. Šių metų liturginis titulas – „Esu atsakingas už Bažnyčią“. Advento sekmadieniais 7.00 val. bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. Kviečiame bendrai maldai.
 3. Gruodžio 8 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Kviečiame į bendrą maldą.
 4. CARITAS pardavinėja kalėdines žvakes. Surinktos aukos skiriamos benamių maitinimui.
 5. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas vargingoms parapijoms.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 05 d.)

Pirmadienis – spalio 30 d.        

PL 16:30 – Za zm. Piotr, Stanislaw Okrągly

17.00 val. – Grig. Kostantą Pečiulį + Petrą Dzemioną (30 d.)                                               

Antradienis – spalio 31 d.

PL 16:30 – Za zm. Andrzej Pietkiewicz (7 dzien)

17.00 val. – Anastazijų Mazauską; Joną, Danutę, Stanislaw Pogorzelskich, Juozą Gudaitį+Jurgį,

                        Anelę Malinauskus

Trečiadienis – lapkričio 01 d.                                                                        Visi Šventieji. Iškilmė

8.00 val. – Genių, Petrą Stefanauskus; Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus; Aldoną, Antaną, Valdą                                            Šliaužus; Oną, Antaną Stefanovičius; Petrą Janušką, Marytę Stanelytę

PL 10.00 –  Za zm. Anielę, Wincenty Olszewscy; Irenę, Stanislawa. Procesja į paswiencenie pomnikow

12.15 val. – Zigmą, Anelę, Petrą Pacenkus; Antaną, Marijoną Cirušus; Oną Marteckienę, Genutę                           Krakauskaitę, Marytę, Danielių Savickus ir jų tėvus; Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus

14.00 val. – Kapinės: Paminklų šventinimas, gedulinė procesija, šv. Mišios už mirusius palaidotus                        mūsų kapinėse

Ketvirtadienis – lapkričio 02 d.                          Mirusių minėjimo diena (Vėlinės). Tolygi iškilmei                        

8.00 val. – Juozą Kuculių, Jonuškų gim., m.; Oną, Vincą Ščerbinskus; Kastulę, Vincą Kraučeliūnus;                         Artūrą Jurkūną

PL 10.00 – EGZ. Za wszystkich zmarlych spoczywających na cmentarzu

                        Za zm. Stefan, Stanislaw, Tadeuusz, Szyperek

12.15 val. –  Egzekvijos už visus mirusius

                        Algimantą Milončį ir senelius iš abiejų pusių; Vaclovą, Liudviką, Kotryną,             Vincentą+Vincą                   Valinčių, Juozą Grigutį + Šiupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų, Jonuškų, Maksimavičių,                                 Severinų ir Marcinkevičių giminių mirusius + Dievo palaimos ir sveikatos šeimai

15.00 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje. Melsimės už visus palaidotus mūsų kapinėse

Penktadienis – lapkričio 03 d.                                                      Pirmasis mėnesio penktadienis

PL 10:00 – EGZ. Za zm. Genowefa (I rocz); Mieczyslaw (22 rocz) Siwickich

16.00 val. – Teklę, Juozą, Petrą Ramanauskus; Petrą, Fabijoną, Marijoną, Bernardą Kalkauskus + Stefaną, Petrą Birgelius; Genę, Juozą Baranauskus ir Pajaujų gim. m.

Šeštadienis –  lapkričio 04 d.                      Šv. Karolis Baromėjus, vyskupas. Privalomas minėjimas
                                                                                                           Pirmasis mėnesio šeštadienis

PL 15:30 – Za zm. Jozef Szymelewicz (14 rocz)

16.00 val. – Jurgį, Vincą, Anelę Vaznelius + Katrę, Stasį, Juozą, Česių, Oną, Antaną, Jonuką                                        Bukauskus ir gim. m.

SEKMADIENIS –  lapkričio 05 d.                                         XXXI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Petronėlę Sinkevičienę (I met.) + Joną, Oną Baliūnus ir Tumelių gim. m. + Moniką, Kostantą                    Pečiulius ir jų tėvus; Oną, Juozą Šuliauskus ir jų tėvus

PL 10:00 – Za zm. Jerzy (2 rocz) Halinę, Boženę

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                        Teresę Lukoševičienę ir gim. m.; Vincą Čeponą ir gim. m. + Oną, Motiejų

             Goberus ir gim. m.; Mikasę, Joną Nevulius; Oną, Antaną Ramanauskus + Agurkių, Degučių gim. m.

Skelbimai:

XXX eilinis sekmadienis

 1. Šį trečiadienį, lapkričio 1 d. – švęsime Visų šventųjų iškilmes. Šventosios Mišios sekmadienio tvarka. Nuo 14 valandos paminklų šventinimas, procesija, šv. Mišios kapinėse už visus mirusius.
 2. Ketvirtadienį, lapkričio 2 d. – Vėlinių diena, minėsime visus mirusius. Mišios įprasta sekmadienio tvarka. Prieš šv. Mišias bus giedamos egzekvijos už visus mirusius. Po pietų 15 valandą šv. Mišios bus aukojamas Punsko kapinių koplyčioje. Kviečiame užsakyti šv. Mišias, poterius už mirusiuos.
 3. Per oktavą  po šv. Mišių melsimės už mirusius.
 4. Geriausia dovana mūsų mirusiems yra mūsų malda. Galima užsakyti šv. Mišias ir poterius.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. spalio 23 d. – 2023 m. spalio 29 d.)

Pirmadienis – spalio 23 d.                                               

PL 16:30 – Za zm. Irenę Borowską (7 mies)

                            Božena Adamska (7dzien)

17.00 val. – Grig. Kostantą Pečiulį                                         

                            Marteckų senelius                                        

Antradienis – spalio 24 d.                                        

17.00 val. –  Grig. Kostantą Pečiulį                                                                                                                                                        

Trečiadienis – spalio 25 d.                                                                                                                     

17.00 val. –         Grig. Kostantą Pečiulį   

                                   Prašant Dievo palaimos sūnui             

Ketvirtadienis – spalio 26 d.                              

17.00 val. -Grig. Kostantą Pečiulį, Eleną Pečiulienę

Penktadienis –  spalio 27 d.                                                                                                                                                                                                                                                                     

17.00 val. – Grig. Kostantą Pečiulį

                            Puzauskų, Liutinskų gim. m.           

Šeštadienis – spalio 28 d.                                           Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. Šventė                                  

PL 10:00 – W intencji dziecka. Chrzest

17.00 val. –          Grig. Kostantą Pečiulį

                            Anelę, Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus

SEKMADIENIS – spalio 29 d.                                                XXX EILINIS SEKMADIENIS                                                                                    

8.00 val. – Eleną, Vincą Baliūnus ir š. m. + Nataliją, Juozą Pečekus jų tėvus; Grebliūnų gim. m. +                          Angelę Sorokienę, Antaną Valinčį (2 mėn.)

PL 10.00 – Za zm. Czeslaw (16 rocz), Leszka, Grazynę Juchniewicz

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Kostantą Pečiulį

                            Jurgį, Anelę Kliukinskus; Oną, Joną Grudzinskus + Kazimierą Valinčį ir gim. m.                        Juozą, Elzbietą, Joną Pečiulius; Salomėją, Kazimierą Budzeikus ir jų tėvus +                             Šliaužų, Baliūnų, Venslauskų gim. m.                          

Punsko parapijos skelbimai

 1. Tęsiasi spalio mėnuo skirtas Švenčiausiai Mergelei Marijai. Kiekvieną dieną meldžiamės rožinio maldą. Kviečiame į bendrą maldą.
 2. Artėja mirusių paminėjimo diena: lankysime savo mirusių artimųjų kapus, melsimės už jų sielas. Kviečiame melstis už mirusius. Galima užsakyti šv. Mišias, poterius. Taip pat prašome, tvarkant savo kapus, nevažiuoti automobiliais į kapines. Prašom rūšiuoti šiukšles.
 3. Šioji savaitė, pagal episkopato paliepimą, yra misijų savaitė. Melsimės už misionierius.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. spalio 02 d. – 2023 m. spalio 08 d.)

Pirmadienis – spalio 02 d.                                            Šv. Angelai Sargai. Privalomas minėjimas   

10.00 val. – Laidotuvės. Petras Dzemionas

17.00 val. – Grig. Kostantą Pečiulį                                         

                            Juozą Kalinauską (3 m.)

Antradienis – spalio 03 d.                                

17.00 val. –  Grig. Kostantą Pečiulį

Trečiadienis – spalio 04 d.                        Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Privalomas minėjimas                            

17.00 val. –         Grig. Kostantą Pečiulį  

                            Juozą Bukauską (30 d.)

Ketvirtadienis – spalio 05 d.                              Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas

                                                                                                      Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

17.00 val. -Grig. Kostantą Pečiulį

Penktadienis –  spalio 06 d.                                                                    Pirmasis mėnesio penktadienis                                                                                                                                                                                                  

17.00 val. – Grig. Kostantą Pečiulį

Šeštadienis –spalio 07 d.                                    Rožinio Švč. Mergelė Marija. Privalomas minėjimas                         

                                                                                                        Pirmasis mėnesio šeštadienis

PL 10:00 – EGZ. Za zm. Konstancja Alojzy, Anna Matulewicz                                            

11.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Onutei Sendienei 90 – ojo gimtadienio proga

                   Už mirusius: Pijų Sendą, Lidiją – Ireną Žukauskienę

17.00 val. –          Grig. Kostantą Pečiulį

                            Petrą Dzemioną (7 d.)

SEKMADIENIS – spalio 08 d.                                             XXVII EILINIS SEKMADIENIS                                                                                    

8.00 val. – Juozą, Algį, Petrą, Genių, Danielių, Bronę, Antaną Makauskus + Juozą Savicką (30 d.)

PL 10.00 – Za zm. Michalinę, Jozef,  Stanislaw Kosa

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Kostantą Pečiulį

                            Vincą, Moniką Šiupšinskus + Kostantą, Eleną, Eugeniją, Vladą, Jurgį, Janytę                            Oną, Stanislovą (30 m.), Dalytę, Jurgį Malinauskus               

SKELBIMAI

XXVI eilinis sekmadienis

 1. Nuo šio sekmadienio prasideda spalio mėnuo skirtas Švenčiausiai Mergelei Marijai. Kiekvieną dieną melsimės rožinio maldą. Kviečiame į bendrą maldą.
 2. Šią savaitę iškrenta pirmasis mėnesio ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Kviečiame bendrai maldai.
 3. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių Caritas rinks aukas vargšams. Kviečiame solidarizuotis ir padėti tiems, kurie gyvena sunkiau.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. rugsėjo 11 d. – 2023 m. rugsėjo 17 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 11 d.    

18.00 val. – Juozą Bukauską (7 d.)                                        

Antradienis – rugsėjo 12 d.                                

18.00 val. –  Už parapijiečius

Trečiadienis – rugsėjo 13 d.       Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas    

18.00 val. –         Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (3 m.)

                   Juozą Vaznelį (6 mėn.) 

Ketvirtadienis – rugsėjo 14 d.                                                          Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šventė

18.00 val. – Už parapijiečius

Penktadienis –  rugsėjo 15 d.                      Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas                                                                                                                                                          

18.00 val. – Teresę Valinčienę (10 m.)

Šeštadienis –rugsėjo 16 d.   Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

13.00 val. – Egzekvijos. Julianą (I met.), Petrą Ivoškus

17.30 – Juozą Savicką (7 d.)

18.00 val. – Mikaliną Šimčikienę

                   Anelę Januškienę (40 m.) jos tėvus, senelius ir prosenelius   

SEKMADIENIS – rugsėjo 17 d.                                            XXIV EILINIS SEKMADIENIS                                                                                    

8.00 val. – Joną (18 m.), Rožę, Joną Milončius ir gim. m., Simoną, Magdaleną, Petrą, Antaną                           Aleksus ir gim. m. + Romą, Juozą, Janiną Janušonius + Bolesių, Joną, Magdaleną                            Kryžiauskus

PL 10.00 – Za zm. Irenę Itotę (3 rocz); Helenę, Zenona Parakiewicz

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Marytę, Danielių, Savickus; Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus ir jų tėvus +                    Zenoną Burauską (20 m.)

SKELBIMAI

XXIII eilinis sekmadienis

1. Prašome pasiimti likusius Žolinių vainikus.

 • Rugsėjo 17 dieną, sekantį sekmadienį po  aštuntos valandos šv. Mišių vyks registracija norinčių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Pagal programą priimsime septintos ir aštuntos klasės mokinius. Kviečiame dalyvauti jaunimą ir tėvus.
 • Rugsėjo 17 dieną, sekantį sekmadienį po Sumos šv. Mišių bus registracija vaikų Pirmajai Komunijai. Pagal programą priimsime trečios klasės mokinius. Kviečiame dalyvauti vaikus ir tėvus.

4. Rugsėjo 24 dieną Sumos šv. Mišiose giedos Žiežmarių šv. Jokūbo parapijos choras. Po šv. Mišių bus šio choro giesmių koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. rugpjūčio 28 d. – 2023 m. rugsėjo 03 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 28 d.     Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas  18.00 val. –  Grig. Vincą Valinčį                                                 

                            Birutę Balytaitę, Juliją Balytienę, Anelę, Juozą Balytus

                            Veroniką, Vincą Jakubauskus

                            Prašant sveikatos Arūnui

Antradienis – rugpjūčio 29 d.                  Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Privalomas minėjimas                  

18.00 val. –  Grig. Vincą Valinčį

                            Valdą Kupčinską

                            Petronėlę Berneckienę (7 d.)                                                                    

PL 18:30 – Za zm. Bronislawę Budzejko (7dzien)                                                     

Trečiadienis – rugpjūčio 30 d.      

18.00 val. -Grig. Vincą Valinčį                          

Ketvirtadienis – rugpjūčio 31 d.                                                          

18.00 val. –

Penktadienis –  rugsėjo 01 d.                                                               Pirmasis mėnesio penktadienis                                                          

18.00 val. –

Šeštadienis –rugsėjo 02 d.                                                                    Pirmasis mėnesio šeštadienis

10.00 val. – Egzekvijos. Eugeniją Valinčienę (I met.); Teofilių Valinčį ir š.m.

11.00 val. – Egzekvijos. Bronę Sinkevičienę (I met.)

12.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas                                                        

18.00 val. –         

SEKMADIENIS – rugsėjo 03 d.                                             XXII EILINIS SEKMADIENIS                                                                                    

8.00 val. – Vytautą Krakauską (25 m.) jo tėvus; Juozą, Adelę, Anelę, Klemensą Jurkūną ir tėvus;

                 Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus; Magelę, Juozą, Magdaleną, Kostantą Jurkūnus,

                Juozą, Veroniką Sendus

                Dievo palaimos Onutei 60 – ojo gimtadienio proga

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja CR. Prawdzikow; Danutę, Wiktora Kotowskich

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Bronę, Joną Aleksus;

SKELBIMAI

XXI eilinis sekmadienis

1. Kviečiame dalyvauti šventkelionėje į Šiluvą. Išvykstame iš Punsko nuo bažnyčios aikštės rugsėjo 9 dieną, 7 valandą ryto. Užsirašyti galima pas Anelę Krakauskienę arba pas kunigą Povilą. Kaina – 100 zlotų.

2. Šią savaitę iškrenta pirmasis mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Kviečiame švęsti šv. Mišias ir melstis į Švč. Jėzaus širdį ir taip pat Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. liepos 31 d. – 2023 m. rugpjūčio 06 d.)

Pirmadienis – liepos 31 d.                                   Šv. Ignacas Lojola, kunigas. Privalomas minėjimas  

18.00 val. –                                                 

Antradienis – rugpjūčio 01 d.     Šv. Alfonas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas  18.00 val. –  Grig. Vincą Valinčį

Trečiadienis – rugpjūčio 02 d.      

18.00 val. -Grig. Vincą Valinčį

                            Eugeniją (11 mėn.), Teofilių Valinčius                         

Ketvirtadienis – rugpjūčio 03 d.                                                 Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

18.00 val. -Grig. Vincą Valinčį

                            Už kenčiančias sielas skaistykloje                                                                                

Penktadienis –  rugpjūčio 04 d.              Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas                                                      

                                                                                                       Pirmasis mėnesio penktadienis              

18.00 val. – Grig. Vincą Valinčį

Šeštadienis –rugpjūčio 05 d.                                                                    Pirmasis mėnesio šeštadienis

13.00 val. – Prašant Dievo palaimos Tomui ir Lidijai

PL 16:00 – Slub (Widugiery)

18.00 val. – Grig. Vincą Valinčį       

SEKMADIENIS – rugpjūčio 06 d.                               KRISTAUS ATSIMAINYMAS. ŠVENTĖ                                                          

8.00 val. – Bronę Sinkevičienę (11 mėn.)

                   Genovaitę Jakubauskienę (7 m.)

PL 10.00 – Za zm. Annę, Stanislawa Antoniego Kosa

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Vincą Valinčį

                            Teresę Lukoševičienę ir gim. m., Vincą Čeponą ir gim. m.

                            Aldoną Staskevičienę (5 m.); Vytą, Frederiką Markevičius

                            Antaną, Veroniką, Kazimierą, Juozą Radzevičius; Oną, Stasį Kirsinus

                            Dievo palaimos ir sveikatos Onai Pečiulienei 98 – ojo gimtadienio proga         

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. birželio 05 d. – 2023 m. birželio 11 d.)

Pirmadienis – birželio 05 d.                                   Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas                                                                                                

11.00 val.- Egzekvijos. Albiną Drūtį (I met.)

PL 17:30 – O BL. Bože w gaspodarstwie

18.00 val. –  Grig. Tomą Vaznelį

                                   Aleksandrą, Kotryną, Vincentą, Algimantą Miločius

                                   Vytą Pajaujį (7 d.)

19.30 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusius tėvus           

Antradienis –   birželio 06 d.                                                                                                        

PL 17:30 – O BL. Bože w gaspodarstwie

18.00 val. – Grig. Tomą Vaznelį

                                    Liudviką, Vaclovą, Joną Čeropskus; Birutę, Juozą Balytus                                                                                     

Trečiadienis – birželio 07 d.                                              

PL 17:30 – O BL. Bože w gaspodarstwie

18.00 val. – Grig. Tomą Vaznelį

                                   Algimantą Milončį jo krikšto tėvus Teresę ir Joną                 

Ketvirtadienis – birželio 08 d.                                 Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės). Iškilmė

8.00 val. –  Aliciją Stoskeliūnienę (8 m.) + Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (14 m.), Vytą, Ievą,                           Jurgį Vaznelius

PL 10.00 – Za zm. Grarzynę (9 rocz),Czeslaw Leszek Juchniewicz

12.15 val. – Grig. Tomą Vaznelį

                        Marytę, Danielių Savickus, Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus ir jų tėvus

PL 16:00 – Slub

Penktadienis –  birželio 09 d.                                                                           

13.00 val. – Egzekvijos. Marytę Markevičienę (I met.)

PL 17:30 – O zdrowie BL. dla KR. Žyrwiny, Mikalajowka, Aleksandrowka

18.00 val. –  Grig. Tomą Vaznelį                                                                                                                                                                                                                                            

Šeštadienis – birželio 10 d.                                                                  

10.00 val. – Egzekvijos. Anelę Sendienę (I met.)

PL 17:30 – Za zm. Helenę, Adolfa Motulewicz

18.00 val. –   Grig. Tomą Vaznelį

                                   Antaną Aleksą (7 m.)                                

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 11 d.                                                                           X EILINIS SEKMADIENIS                                                         

8.00 val. – Aldoną, Antaną, Valdą Šliaužus; Petrą Bagucką + Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus +                                        Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius

                   Prašant Dievo palaimos Vaiculiškių kaimo ūkyje ir už mirusius

PL 10.00 – Za zm. Jozef, Leokadia Brezgieł

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                        Grig. Tomą Vaznelį

                                   Antaną, Alfonsą Radzevičius; Anelę, Antaną Krakauskus; Juzefą Januškienę

                            Teresę Lukoševičienę gim. m.; Vincą Čeponą ir gim. m.

                            Anelę, Antaną, Anelę Grigučius ir gim. m.

Skelbimai:

Švenčiausioji Trejybė

 1. Prasidėjo Birželio mėnuo. Šis mėnuo yra skiriamas Švenčiausiai Viešpaties Jėzaus širdžiai. Birželinės pamaldos vyks kiekvieną dieną. Kviečiame dalyvauti
 2. Ketvirtadienį Dievo Kūno šventė. Po Sumos šv. Mišių bus einama procesija miestelio gatvėmis. Šiais metais pirmas altorėlis bus prie senųjų kapinių, ruošia Gegužės I – osios gatvės gyventojai. Antras –   Mokyklos gatvės, ruošia Mokyklos ir Kovo 11 gatvės gyventojai. Trečias prie kryžiaus (netoli banko), ruošia Mickevičiaus gatvės gyventojai. Ketvirtas prie Bažnyčios, ruošia Etnokultūros bendruomenė. Devintinių dieną vieną kartą metuose, procesijoje einame per miestelio gatves. Šią dieną nedirbame, nes tai yra laisvadienis. Todėl visus kviečiame dalyvauti procesijoje, o ypač kviečiame vaikus, kurie šiemet priėmė pirmąją šv. komuniją, o taip pat ir jaunimą, nes neinama į  mokyklą. Maloniai kviečiame apsirengti tautiniais rūbais. Liudykime tikėjimą dalyvaudami Devintinių procesijoje. 
 3. Sekančio sekmadienio rinkliava bus skiriama Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Visiems aukotojams dėkojame. Prašau pasimelsti klierikų intencijoje, kad būtų šventi kunigai. Taip pat prašykime pašaukimų ir iš mūsų parapijos.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. gegužės 22 d. – 2023 m. gegužės 28 d.)

Pirmadienis – gegužės 22 d.                                                                                                 

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Eleną, Kostantą Pečiulius; Petrą Venslauską

                            Prašant sveikatos Broniui

Antradienis –   gegužės 23 d.                                                                                                        

PL 17:30 – Za zm. Irena Burowska (2 mies)

18.00 val. – Grig. Oną, Antaną Kuosus                                                                                                             Prašant sveikatos Broniui                                                                        

Trečiadienis – gegužės 24 d.                                                                                                                                                                        

18.00 val. – Grig. Oną, Antaną Kuosus              

                            Prašant sveikatos Broniui                          

18.30 val.Prašant Dievo palaimos Punsko kaimo ūkyje ir sveikatos

                   O BL. Boze dla Punsk wieš

Ketvirtadienis – gegužės 25 d.                                                           

18.00 val. – Grig. Oną, Antaną Kuosus                               

                            Adelę Dzemionienę (10 mėn.)

                            Prašant sveikatos Broniui

19.00 val. -Pirmosios komunijos vaikų ir tėvų pirmoji išpažintis                                                                                                                                                                                      

Penktadienis –  gegužės 26 d.                                     Šv. Pilypas Neris, kunigas. Privalomas minėjimas                                                      

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Birutę, Marytę, Albiną Žukauskus; Marytę Puniškienę

                            už mirusį Juozą Kuculį gimtadienio proga

                            Prašant sveikatos Broniui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Šeštadienis – gegužės 27 d.                                                                                                 

11.00 val. – Pirmoji komunija

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Prašant sveikatos Broniui                

SEKMADIENIS – gegužės 28 d. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS). IŠKILMĖ         

8.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Ramanauskų Janušonių, Budzeikų, Krajausjų gim. m.

                            Edvardą Vydrą

                            Prašant sveikatos Broniui

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawlowskiego (7 rocz)

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Daivutę Vaičiulytę (nuo mamos klasiokų)

                            Elę, Kazimierą Mukauskus

Onutę, Valentą Savickus; Prašant Dievo palaimos ir sveikatos mamai gimtadienio ir mamos dienos proga+Sveikatos ir Dievo palaimos Alicijai+Padėka už Pirmosios komunijos vaikus, kurie prieš metus priėme šv. komuniją pirmą kartą

Skelbimai:

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

(ŠEŠTINĖS)

 1. Ketvirtadienį po šv. Mišių klausysime išpažinties vaikų ir šeimų, kurie ruošiasi šeštadienį priimti pirmąją komuniją. Prašome maldos už vaikus ir jų šeimas.
 2. Kitą sekmadienį švęsime Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmę – Sekmines. Melsime Šv. Dvasios dovanų mums visiems.
 3. Pirmoji komunija mūsų parapijoje vyks šiomis dienomis: gegužės 27 d. – lietuviška grupė,  o birželio 3 d. – lenkiška grupė. Kviečiame visus į bendrą maldą už vaikus ir šeimas. Pirmoji komunija ar Sutvirtinimo sakramento šventimas yra ne vien tik asmeninė šventė, bet taip pat yra bendruomeninė šventė, todėl ir kviečiame dalyvauti ir melstis už mūsų parapijos bendruomenės jaunimą.
 4. Kviečiame visus į  bendrą maldą gegužinėse pamaldose ir novenoje į Šventąją Dvasią.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. gegužės 15 d. – 2023 m. gegužės 21 d.)

Pirmadienis – gegužės 15 d.                                                                                                 

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Prašant sveikatos Broniui ir Agurkių ūkyje

Antradienis –   gegužės 16 d.                                                                                                        

18.00 val. –           Grig. Oną, Antaną Kuosus                                                                                                             Prašant sveikatos Broniui                

Trečiadienis – gegužės 17 d.                                                                                                                                                                        

18.00 val. – Grig. Oną, Antaną Kuosus              

                            Prašant sveikatos Broniui                                                                                                     

Ketvirtadienis – gegužės 18 d.                                                           

18.00 val. –    Grig. Oną, Antaną Kuosus                            

                             Prašant sveikatos Broniui                                                                                 

Penktadienis –  gegužės 19 d.                                                                   

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Prašant sveikatos Broniui                                                                                                                                                             

Šeštadienis – gegužės 20 d.                                                                                                  

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16.00 – Slub

PL 17:30 – Za zm. Stefan Puniszko (11 rocz); Ewę Antoniego Frąckiewicz

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus            

                            Leoną Cirušį (7 m.)

                            Prašant sveikatos Broniui

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Pristavonių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – gegužės 21 d.             KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės). Iškilmė 8.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Joną Gelažauską ir prašant Dievo palaimos

                            Edvardą Vydrą

                            Dievo palaimos Pečiulių ir Žukauskų ūkyje

                            Prašant sveikatos Broniui                                                      

PL 10.00 – Za zm. Albinę,Stanislawa, Jana, Anielę Antoniego, Bronislawę Szczęsnych, Piotra Soroko; W intencii Papieza Jana Pawla II

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Juozą – Vytą Krakauską (9 m.)

                            Juozą (8 m.), Onutę, Antaną Gibus; Stasį, Magdaleną Babrauskus

                            Prašant Dievo palaimos Kampuočių kaimo ūkyje ir už mirusius

Skelbimai:

VI VELYKŲ SEKMADIENIS

 1. Penktadienį pradėsime noveną į Šventąją Dvasią laukdami Sekminių iškilmės.
 • Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Žengimą į Dangų – Šeštines.
 • Arkivyskupas Lionginas Virbalas dėkoja visiems parapijiečiams už pasveikinimą, bendrą maldą, šiltą priėmimą ir dovanas.
 • Dėkojame policijai, kuri padėjo išsiaiškinti, kas pavogė aukų dėžutę nuo šv. Roko statulos. Tai padarė mūsų parapijietis, kuris vogė ne dėl duonos, o dėl svaigalų.
 • Sekantį sekmadienį bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius.
 • Pirmoji komunija mūsų parapijoje vyks šiomis dienomis: gegužės 27 d. – lietuviška grupė,  o birželio 3 d. – lenkiška grupė.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. gegužės 08 d. – 2023 m. gegužės 16 d.)

Pirmadienis – gegužės 08 d.                                      Šv. Stanislovas, kankinys. Privaloma minėjimas                                                           

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Petronelę Sinkevičienę (pusė metų po mirties)

19.30 val. – Šv. Mišios už mirusias motinas Punsko kapinių koplyčioje   

Antradienis –   gegužės 09 d.                                                                                                        

18.00 val. –           Grig. Oną, Antaną Kuosus                                                                                                             Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą                                    

Trečiadienis – gegužės 10 d.                                                                                                                                                                        

18.00 val. – Grig. Oną, Antaną Kuosus              

                            Prašant Dievo palaimos ūkyje                                                                                              

Ketvirtadienis – gegužės 11 d.                                                           

18.00 val. –    Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Prašant sveikatos ir Dievo palaimos gimtadienio proga                            

Penktadienis –  gegužės 12 d.                                                                   

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Prašant Dievo palaimos ūkyje

Šeštadienis – gegužės 13 d.                                                                                                 

PL 11:00 – W intencji dziecka. Crzest

12.00 val. – Egzekvijos. Artūrą Žilinską (I met.)

PL 17:30 – O BL. dla Jozefa w dniu urodzin

18.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                            Juozą Vaznelį                       

SEKMADIENIS – gegužės 07 d.                                                   VI VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. –  Grig. Oną, Antaną Kuosus

                          Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus+Joną Priclėką, Petrą Venslauską+Edvardą Vydrą                                   

PL 10.00 – Za zm. Juliana CR. Prawdzikow

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Teresę Lukoševičienę ir gim. m., Vincą Čeponą ir gim. m.

                            Adolfą Vydrą; Dievo palaimos ir sveikatos Konstancijai Vydrienei

                            Moniką Pečiulienę (6 m.) ir jos tėvus        

                            90 – ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos Aldutei Batvinskienei         

Skelbimai:

V VELYKŲ SEKMADIENIS

 1. Šiandien pagal Lietuvos tradiciją švenčiame Motinos dieną, gyvosioms linkime ir meldžiame Dievo palaimos ir sveikatos, o už mirusias motinas rytoj 19.30 val. kapinių koplyčioje bus aukojamos Šv. Mišios.
 2. Prasidėjo gegužės mėnuo. Šis mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir gegužinėse pamaldose.
 3. Gegužės 8 dieną minėsime šv. Stanislovą. Sveikiname visus varduvininkus.
 4. Nuo šv. Roko statulos vagys pavogė aukų dėžutę. Jis ir taip buvo vargšas, o dabar liko tik skrybėlė.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. balandžio 17 d. – 2023 m. balandžio 23 d.)

Pirmadienis – balandžio 17 d.                                                              

18.00 val. – Grig. Juozą Vitkauską

                   Grig. Rimą Uzdzilą + Ireną, Juozą, Jurgį Valinčius, Veroniką, Kastantą Baranauskus

Antradienis – balandžio 18 d.                                              

18.00 val. –          Grig. Juozą Vitkauską                                                                    

                   Grig. Rimą Uzdzilą + Eleną, Kastantą Pečiulius

Trečiadienis – balandžio 19 d.                                                                                                                                   

18.00 val. –          Grig. Rimą Uzdzilą                

Ketvirtadienis – balandžio 20 d.                                                                                                                   18.00 –   Grig. Rimą Uzdzilą + Romualdą Brilį

Penktadienis –  balandžio 21 d.                                                                

18.00 val. – Grig. Rimą Uzdzilą

Šeštadienis – balandžio 22 d.                                                         

18.00 val. – Grig. Rimą Uzdzilą

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos ūkyje ir už mirusius Pelelių kaimo   

SEKMADIENIS – balandžio 23 d.                  III VELYKŲ SEKMADIENIS/ ŠV. JURGIO ATLAIDAI

8.00 val. – Grig. Rimą Uzdzilą + Jurgį Bernecką + Klemensą Jurkūną (4 m.) jo tėvus Onutę,                                       Kastantą Moliūšus

PL 9.30 – Za zm. Karola CR. Prawdzikow; Jan Szymanowski (10 rocz); Irena Borowska (30 dzien). Procesja

12.15 val. –  UŽ ŪKININKUS

                   Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje

                   Stanislavą, Antaną Vilčiauskus; Juozą, Petronėlę Maksimavičus; Rožę Buračiauskienę  ir gim. m. Procesija

Skelbimai:

Dievo gailestingumo sekmadienis

 1. Šiandien Dievo gailestingumo sekmadienis. Po kiekvienų šv. Mišių melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį.
  1. Šiandien, kaip buvo paskelbta, 14 valandą parapijos Caritas kviečia įvelykinį susitikimą Sveikatos punkte. Kviečiame.
  2. Pirmadienį balandžio 17 dieną Punsko muzikos mokykla organizuoja Atvirų durų dieną. Renginys truks nuo 16 valandos iki 19 valandos.
  3. Šv. Jurgio atlaidus švęsime balandžio 23 dieną. Atlaidus ves Lietuvos episkopato delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas. Galima užsakyti Mišias prašant Dievo palaimos ūkyje.
  4. Balandžio 23 dieną, per švento Jurgio minėjimą, prašome pasimelsti už mūsų vyskupą Jurgį vardo dienos proga.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. balandžio 10 d. – 2023 m. balandžio 16 d.)

Pirmadienis – balandžio 10 d.                                                             VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Grig. Juozą Vitkauską

                   Grig. Rimą Uzdzilą

PL 10.00 – Za zm. Helenę Konstantego Jaskiewicz, Miroslawa Domalewskiego, Piotra Dorochowicza

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Artūrą Žilinską (11 mėn.) ir gim. m. + Zofija (25 m.), Joną Sinkevičius

Antradienis – balandžio 11 d.                                              

18.00 val. –          Grig. Juozą Vitkauską                                                                    

                   Grig. Rimą Uzdzilą+Kostantą Pečiulį (7 d.)

Trečiadienis – balandžio 12 d.                                                                                                                                   

18.00 val. –          Grig. Juozą Vitkauską

                   Grig. Rimą Uzdzilą+Jolantą. Albiną, Mariją, Stanislavą+ Matą Šiupšinską

Ketvirtadienis – balandžio 13 d.                                                                                                                   18.00 –  Grig. Juozą Vitkauską

             Grig. Rimą Uzdzilą+ Juozą Vaznelį (30 d.)                                                                               

Penktadienis –  balandžio 14 d.                                                                

PL 17:30 – Za zm. Czeslawa Roman (I rocz)

18.00 val. – Grig. Juozą Vitkauską,

                   Grig. Rimą Uzdzilą+ Juozą (10 m.)+ Juliją, Petrą Pečiulius

Šeštadienis – balandžio 15 d.                                                         

PL 11:00 – W intencji dziecka. Chrzest

16.30 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Grig. Juozą Vitkauską

                    Grig. Rimą Uzdzilą

SEKMADIENIS – balandžio 16 d.    DIEVO GAILESTINGUMO (ATVELYKIO) SEKMADIENIS

8.00 val. – Grig. Rimą Uzdzilą

                   Alfonsą (22 m.), Adelę Dzemionus ir jų tėvus+Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius,                               Anelę, Antaną kmieliauskus, Aliciją Bobin – Kowalewska+ Anelę, Juozą Nevulius             

PL 10.00 –  Jana, Anielę, Stanislawa Antoniego, Albinę, Bronislawię, Szczęnych, Piotra Soroko

12.15 val. –  Grig. Juozą Vitkauską

                         Juozą Nevulį (3 m.) jo tėvus, Jurgį, Stasę, Petrą, Marijoną, Petrą Slabušauską+ Joną,                          Marytę Jonuškus

Skelbimai:

Šv. Velykų II diena

1.  Pagal episkopato paliepimą, šiandienos rinkliava skiriama Liublino katalikiško universiteto reikalams. Už aukas dėkojame.

2. Dėkoju už pagalbą ruošiant ir puošiant bažnyčią Velykų šventėms.

       3. Šv. Jurgio atlaidus švęsime balandžio 23 dieną. Atlaidus ves        Lietuvos episkopato delegatas užsienio lietuvių sielovadai        arkivyskupas Lionginas Virbalas. Galima užsakyti Mišias prašant Dievo palaimos ūkyje.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. kovo 20 d. – 2023 m. kovo 26 d.)

Pirmadienis –  kovo 20 d.                           Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Iškilmė   

11.00 val. – Laidotuvės. Romualdas Brilys

PL 16:30 – Za zm. Jozef Urynowicz

17.00 val. – Juliją Drūtienę+Juozą Vaznelį (7d.)+Oną, Juozą, Petrą Birgelius ir jų tėvus    

17.30 val. – Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                   Grig. Juozą Vitkauską                     

Antradienis – kovo 21 d.                                              

17.00 val. – Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                           

                   Grig. Juozą Vitkauską  

Trečiadienis – kovo 22 d.                                                                                                                                  

17.00 val. –          Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                   Grig. Juozą Vitkauską+Michaliną jos tėvus, brolius ir seseris

Ketvirtadienis – kovo 23 d.                                                        

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                   

                    Grig. Juozą Vitkauską+Romą Vitkauską (5 m.)

Penktadienis –  kovo 24 d.                                    

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa.

17.00 val.Kryžiaus kelias.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                         Grig. Juozą Vitkauską + Eleną Viganauskienę (30 d.)

Šeštadienis – kovo 25 d.                                 Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai. Iškilmė                          

10.00 val. – Egzekvijos. Petrą Pajaujį (I met.)

17.00 val.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                   Grig. Juozą Vitkauską                     

SEKMADIENIS – kovo 26 d.                                                          V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                 Grig. Juozą Vitkauską+Adelę Dzemionienę (8 mėn.)+Oną Vincą Komičius ir jų tėvus                  

PL 10:00 –  Za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis. Gorzkie Zale į Procesja.

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Daivutę Vaičiulytę (nuo mamos klasiokų)

                            Joną (10 m.), Nataliją (2 m.) Balkus. Krikštas

                                                                                                   Graudūs verksmai ir Procesija

IV Gavėnios sekmadienis

Skelbimai

 1. Kovo 16 – ąją dieną minėjome Knygnešių dieną. Ta proga šiandien po aštuntos valandos šv. Mišių vyks jau ketvirtas knygnešių žygis. Kviečiame visus susirinkti prie parapijos svetainės. Licėjaus mokiniai paruošė trumpą programą.
 2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 31 d. (penktadienį) ir balandžio 1 d. (šeštadienį). Šias rekolekcijas praves Miroslavo parapijos klebonas kun. kun. teol. dr. Miroslav Dovda.
 3. Liturginis šv. Juozapo yra pirmadienį. Melsimės už šeimas. Sveikiname varduvininkus.
 4. Gavėnios metu kviečiame dalyvauti ir apmąstyti Kryžiaus kelio stočių apmąstymus, o sekmadieniais giedoti ir melstis Graudžius verksmus ir dalyvauti procesijoje.
 5. Kovo 17 dieną penktadienį Kryžiaus kelią ves ansamblis „Gimtinė“. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. kovo 13 d. – 2023 m. kovo 19 d.)

Pirmadienis –  kovo 13 d.       

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                                       

Antradienis – kovo 14 d.                                              

17.00 val. – Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                                         Jolantąm Albiną, Mariją, Stanislavą

Trečiadienis – kovo 15 d.                                                                                                                                  

17.00 val. –          Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

           Gediminą, Marytę, Juozą, Teresę, Juozą Vaicekauskus; Joną, Marijoną, Nikodemą Murauskus

Ketvirtadienis – kovo 16 d.                                                       

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                          

Penktadienis –  kovo 17 d.                                    

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa. Za zm. Izabela Liutynska od KR. Žyrviny

17.00 val.Kryžiaus kelias.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                                               Juliją, Petrą Zdanius ir gim. m.

Šeštadienis – kovo 18 d.                            

9.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

17.00 val.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Juozą, sūnų Juozą Kuculius

SEKMADIENIS – kovo 19 d.                                                         IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Oną (10m.), Leoną Ramanauskus                                                                                                                     

PL 10:00 –  O BL. Bože dla Jozefa w dniu imienin. Gorzkie Zale į Procesja.

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Mariją – Magdaleną Bancevičienę; Alicija Bobin – Kovalevska

                            Juliją Drūtienę (30 d.)

                            Juozą Šliaužį ir jo tėvus

                                                                                     Graudūs verksmai ir Procesija

III Gavėnios sekmadienis

Skelbimai

 1. Kaip buvo skelbta praeitą sekmadienį, šiandien po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas misijoms.
 2. Šiandien taipogi meldžiames už Kovo 11 – osios licėjų; prašant Dievo palaimos visiems.  Ačiū už bendrą maldą šia intencija. 14 valandą Lietuvių Kultūros Namuose vyks koncertas, kurį organizuoja Punsko kovo 11 – osios licėjaus bendruomenė. Visus kviečiame dalyvauti.
 3. Gavėnios metu kviečiame dalyvauti ir apmąstyti Kryžiaus kelio stočių apmąstymus, o sekmadieniais giedoti ir melstis Graudžius verksmus ir dalyvauti procesijoje.
 4. Kovo 17 dieną penktadienį Kryžiaus kelią ves Sumos šv. Mišių skaitovai – lektoriai. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. kovo 06 d. – 2023 m. kovo 12 d.)

Pirmadienis –  kovo 06 d.       

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                                       

Antradienis – kovo 07 d.                                              

17.00 val. – Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                                                 

Trečiadienis – kovo 08 d.                                                                                                                                  

17.00 val. –          Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Adelę, Joną, Adomą Dzemionus; Birutę Kibyšienę                                                                         

Ketvirtadienis – kovo 09 d.                                                       

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                          

Penktadienis –  kovo 10 d.                                    

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa. O zdrowe dla Barbary 40 urodziny

17.00 val.Kryžiaus kelias.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                                                    Daivutę Vaičiulytę (nuo maldos grupės)                                                                           

Šeštadienis – kovo 11 d.                            

11.00 val. – Egzekvijos. Petronę Kaminskienę (I met.)

17.00 val.Už Lietuvą: prašant Dievo palaimos lietuvių tautai ir kraštui

                   Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                   Veroniką, Antaną, Juozą Adukauskus; Magdaleną, Joną, Bolesių Kryžiauskus

SEKMADIENIS – kovo 12 d.                                                         III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Vladą, Salomėją Valinčius ir jų tėvus

                            Juozą Agurkį jo tėvus; Onutę, Valentą Savickus; Juliją, Juozą Kalkauskus                                                                                             

PL 10:00 –  Za zm. churzystow – Gorzkie Zale į Procesja.

12.15 val. – Už Kovo 11 – osios licėjaus bendruomenę: prašant Dievo palaimos ir sveikatos

                            Danutę Lukoševičienę ir gim. m.; Vincą Čeponą (3 m.) ir gim. m.

                            Artūrą Žilinską (10 mėn.) ir gim. m.

                                                                                     Graudūs verksmai ir Procesija

II Gavėnios sekmadienis

Skelbimai

 1. Šiandien, pagal episkopato paliepimą, meldžiames už misijas. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas misijoms.
 2. Gavėnios metu kviečiame dalyvauti ir apmąstyti Kryžiaus kelio stočių apmąstymus, o sekmadieniais giedoti ir melstis Graudžius verksmus ir dalyvauti procesijoje.
 3. Kovo 10 dieną penktadienį Kryžiaus kelią ves mūsų parapijos jaunimo giedojimo komanda. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. vasario 27 d. – 2023 m. kovo 05 d.)

Pirmadienis –  vasario 27 d.        

17.00 val. –  Grig. Antaną Markevičių

                            Oną, Anelę, Juozą Abukauskus ir dukrą Anelę Sadauskienę ir  gim. m.                                                                                                                     

Antradienis – vasario 28 d.                                              

17.00 val. – Grig. Antaną Markevičių

                            Juliją Drūtienę (7 d.)                                                                                                                     

Trečiadienis – kovo 01 d.                                                                                                                                  

17.00 val. –          Grig. Antaną Markevičių

                   Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Oną Nevulienę (I met.), Adelę, Joną, Salomėją Nevulius

Ketvirtadienis – kovo 02 d.                                                       

17.00 val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus                                                                                                       Eugeniją Valinčienę (6 mėn.); Teofilių Valinčių

Penktadienis –  kovo 03 d.                                    

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa. Za zm. Jan Urynowicz

17.00val.Kryžiaus kelias.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                                                   Eleną Viganauskienę (7 d.)                                                                                                                           

Šeštadienis – kovo 04 d.                             Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas. Privalomas minėjimas

17.00 val.Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

SEKMADIENIS – kovo 05 d.                                                           II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00val. –  Grig. Jurgį, Vytautą Žilinskus

                            Bronę Sinkevičienę (6 mėn.)

                            Henriką (7 m.); Petrą (2,5 m.) Stefanavičius

                            Petrą, Anelę, Antaną Kardauskus; Adelę, Julių Jurkūnus                                                                                                     

PL 10:00 –  Za zm. Piotr, Anna Sejnowskich. Gorzkie Zale – procesja.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Petrą Gavėną (14 m.)

                            Joną Pečiulį; Valdą, Petrą Sendus

                            Adomuką Batvinską. Dievo palaimos ir sveikatos šeimai

                            Daivą Vaičiulytę (30 d.)

                            Anelę Keizienę (5 m.); Keizų ir Grigučių giminių mirusius

                            Kazimierą (10 m.); Dievo palaimos ir sveikatos Michalinai Namiotkienei

                                                                                              Graudūs verksmai ir Procesija

I Gavėnios sekmadienis

Skelbimai

 1. Šiandien, kaip buvo skelbta meldžiames už Ukrainos tautą. Po šv. Mišių bus renkamos aukos humunitarinei pagalbai ukrainiečiams.
 2. Kovo 1 – ąją bus daromi akių tyrimai. Informacija ant bažnyčios durų.
 3. Šią savaitę pirmasis mėnesio ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Kviečiame į maldą.
 4. Gavėnios metu kviečiame dalyvauti ir apmąstyti Kryžiaus kelio stočių apmąstymus, o sekmadieniais giedoti ir melstis Graudžius verksmus ir dalyvauti procesijoje.
 5. Kovo 03 dieną penktadienį Kryžiaus kelią ves pirmosios komunijos grupės vaikai. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. vasario 20 d. – 2023 m. vasario 26 d.)

Pirmadienis –  vasario 20 d.        

16.00 val. –  Grig. Antaną Markevičių

                   90 – ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos Jonui ir Anelei

Antradienis – vasario 21 d.                                              

16.00 val. – Grig. Antaną Markevičių

                            Eleną Malinauskienę (30 d.)

Trečiadienis – vasario 22 d.                                                                 Pelenų trečiadienis (Pelenė)                                                             

8.00 val.Eleną Pečiulienę.

                   Prašant Dievo palaimos Amelijai gimtadienio proga                                                                                                                               

PL 10:00 – 

12.15 val. – Grig. Antaną Markevičių

                            Antaną Stoskeliūną                

Ketvirtadienis – vasario 23 d.                                                       

16.00val. –  Grig. Antaną Markevičių                                                                                                                                                    

Penktadienis –  vasario 24 d.                                    

PL 16:00 – Droga  Krzyżowa.

17.00val.Kryžiaus kelias.Grig. Antaną Markevičių

                                               Dievo palaimos Kliučinskų ūkyje                                                                                                                              

Šeštadienis  vasario 25 d.                                                                  

LT 10.00 val. – Birutę (5 m.), Vladą Dzemionus

LT 11.00 val. – Egzekvijos. Juozą Kulpaną (I met.)

PL 12:00 – W intecji dziezka. Chrzest 

PL 16:30 – Za zm. Zygmunta Zdancewicza, Alfonsa, Stefanię Motuliewicz

LT 17.00 val.Grig. Antaną Markevičių

SEKMADIENIS – vasario 26 d.                                              I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00val.Adelę Dzemionienę (7 m.)

                   Valdą Baliūną (14 m.); Oną Kurnickaitę – Ramanauskienę (11 m.)                                                                                                                  

PL 10:00 –  Za zm. Helenę, Dominika Kierejszys. Gorzkie Zale – procesja.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Antaną Markevičių

         Kazimierą Valinčių (5 m.) ir gim. m.; Pečiulių, Šliaužų, Baliunų, Budzeikų, Venslauskų gim. mirusius

                            Romą – Petrą Marcinkevičių (5 m.)

                            Ireną (30 d.) ir Stanislovą

                            Daivutę Vaičiulytę (nuo mamos klasiokų). Graudūs verksmai ir procesija.

VII eilinis sekmadienis

Punsko parapijos skelbimai

1. Trečiadienį – Pelenų diena, privalomas sausas pasninkas be mėsos ir pieno. Mišios vyks sekmadienio tvarka, kviečiame į bažnyčią.

2. Gavėnios penktadieniais bus einami Kryžiaus keliai, o kiekvieną sekmadienį giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame dalyvauti.

3. Vasario 24 d. sukanka metai, kai Ukrainoje vyksta karas. Labai sunki Ukrainos gyventojų padėtis: daug žmonių neturi kur gyventi, neturi maisto, trūksta įvairių buitinių dalykų. Todėl episkopato prašymu kitą sekmadienį melsimės už Ukrainą ir po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas, kurios bus skirtos padėti ukrainiečiams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 19 d.)

Pirmadienis –  vasario 13 d.        

16.00 val. –  Grig. Antaną Markevičių

                            Juozą Vitkauską (30 d.)

Antradienis – vasario 14 d.     Šv. Kirilas, vienuolis, Metodijus, vyskupas, Europos globėjai. Šventė                                         

16.00 val. – Grig. Antaną Markevičių

Trečiadienis – vasario 15 d.                                                                    

16.00 val. – Grig. Antaną Markevičių

Ketvirtadienis – vasario 16 d.                                                        

16.00val. –  Už tėvynę Lietuvą: prašant Dievo palaimos kraštui ir žmonėms

                   Grig. Antaną Markevičių

Penktadienis –  vasario 17 d.                                    

16.00val. –  Grig. Antaną Markevičių

Šeštadienis  vasario 18 d.                                                                  

16.00val.Grig. Antaną Markevičių

SEKMADIENIS – vasario 19 d.                                                VII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. –            Pranę, Vincą Viganauskus

                   Alfonsą Šimčiką                                                                                                                 

PL 10:00 –  Za zm.  Czeslawa, Anielę Fejfer

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Grig. Antaną Markevičių

                            Juozą Kuculį (2 m.) ir jo tėvus

                            Oną Šliaužienę (2 m.)

                            Kazimierą Uzdzilą (10 m.)

                            Bronių (16 m.), Zitą (6 m.), Petronę (2 m.) Pečiulius

                            70 – ojo jubiliejaus proga prašant Dievo palaimos ir sveikatos Jonui

                             Padėka Dievui už Natalijos 80 – ąjį jubiliejų – prašant Dievo tolimesnės palaimos

VI eilinis sekmadienis

Skelbimai

 1. Ketvirtadienį vasario 16 dieną  Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Pasimelskite, kad Dievas laimintų Lietuvą, saugotų nuo priešų ir toliau palaikytų laisvėje.
 2. Sekantį sekmadienį bus renkamos aukos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 3. Šį sekmadienį, pagal episkopato paliepimą, melsimės už žuvusius ir nukentusjusius nuo žemės drebėjimo Turkijoje Ir Sirijoje. Kas nori paaukoti ir padėti, prašome individuliai paaukoti į karito sąskaitą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. vasario 05 d.)

Pirmadienis – sausio 30 d.                            

16.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Alfonsą Janušką ir jo tėvus                                                                                                                                                                                                                                             

Antradienis – sausio 31 d.; Šv. Jonas Bosko, kunigas. Privalomas minėjimas     

11.45 val. – Irenos Bagan laidotuvės

16.00 val. – Grig. už Antaną Markevičių

Trečiadienis – vasario 01 d.                                                                    

16.00 val. – Grig. už Antaną Markevičių

Ketvirtadienis – vasario 02 d.; Kristaus paaukojimas (Grabnyčios). Šventė                   

8.00val.už Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus

PL 10:00 –  Za zm. Anielę Szczęsną (I roczn.)                                                                      

12.15 val. –          Grig. už Antaną Markevičių; už Eugeniją (5 mėn.), Praną Valinčius ir giminės mirusius;  už Anelę, Petrą, Bronių Agurkius ir jų tėvus; už Antaną Radzevičių

Penktadienis – vasario 03 d.; Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. Laisvas minėjimas. Pirmasis mėnesio penktadienis

16.00 val.Grig. už Antaną Markevičių; už Ireną Bagan (7 d.)

Šeštadienis vasario 04 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis  

10.00 val. – Egzekwie za Anielę, Jana Szczęsnych

16.00 val.Grig. už Antaną Markevičių

PL 16:30 – Za zm. Eugenię (2 roczn.), Janinę (22 roczn.) Konopko i CR. Poradów i Pietruszkiewiczów

18.00 – už Joną Grigutį 70 gimtadienio proga, Dievo palaimos

SEKMADIENIS – vasario 05 d.; V EILINIS SEKMADIENIS

8.00val. Bronę Sinkevičienę (5 mėn.); už Albiną Savicką ir jo tėvus

PL 10:00 – Za zm. Danutę į CR. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Antaną Markevičių; už Daivutę Vaičiulytę; už Anelę Jaskevičienę; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusius; už Veroniką, Petronę, Kazimierą, Petrą Dapkevičius; už Petrą Vaičiulį; už Julijų, Magdaleną, Jurgį Sendus; už Oną, Petrą Tumelius                                          

Evangelija Mt 5, 13–16

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.

Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

IV eilinis sekmadienis

 1. Vakar pabaigėme parapijos kalėdojimą. Dėkojame visiems organizatoriams, seniūnams, visiems kas vežė, priėmė, vaišino kunigus. Dėkojame už aukas parapijos reikalams ir mums kunigams. Kas kalėdojimo metu negalėjo būti namuose ir priimti kunigą, o nori priimti, prašome asmeniškai susitarti su kunigais.
 2. Šią savaitę minėsime pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Kviečiame į bendrą maldą.
 3. Vasario antroji diena – Kristaus paaukojimo šventė, grabnyčios. Šventos Mišios sekmadienio tvarka. Šventinsime žvakes ir per Sumą bus procesija.
 4. Vasario 3 dieną – švento vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas. Tą dieną prie kaklo dedamos vaškinės Blažiejaus žvakės meldžiant sveikatos nuo gerklės ligų. Šv. Mišios bus 16 val. vakare.
 5. Vasario 5 dieną – šventos Agotos šventė – šventinsime duoną ir vandenį nuo gaisrų ir kitokių nelaimių.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. sausio 09 d. – 2023 m. sausio 15 d.)

Pirmadienis – sausio 09 d.                           

8.00val. – Grig. už Juliją Agurkienę

Antradienis – sausio 10 d.                                                  

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Petronę Kaminskienę (10 mėn.)                                                                                                                                               

Trečiadienis – sausio 11 d.              

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę

Ketvirtadienis – sausio 12 d.                                                                 \

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę

Penktadienis – sausio 13 d.                               

8.00val.Už Lietuvos laisvės gynėjus. Grig. už Juliją Agurkienę; už Maženą Marcinkevičienę (11 mėn.)

Šeštadienis sausio  14 d.                                                                  

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę

SEKMADIENIS – sausio 15 d.; II EILINIS SEKMADIENIS

8.00val.Grig. už Juliją Agurkienę; už Petronę, Aleksandrą Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Anelę, Jurgį, Arvydą Sendus; už Dievo palaimos Radzevičių šeimai                                                     

PL 10:00 – Za zm. Józefa, Czesławę Kotnarowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Daivą Vaičiulytę; Dievo palaimos ir stiprybės Jurgiui ir Elenai; už Artūrą Žilinską (8 mėn.) ir  jo senelį Juozą; už Petrą Kuosą (6 mėn.); už Dapkevičių ir Uzdzilų šeimų mirusius; už Dievo palaimos Teresei, Tomui ir Dariui

Evangelija (Jn 1, 29–34)

    Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu“.

    Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’.

    Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Skelbimai:

Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikštas

 1. Šiandien Kristaus krikšto iškilmė, kuri mums primena, kad esame prakrikštyti ir Dievo vaikai. Per tai Dievas duoda mums klausimą, kokie mes esame Dievo vaikai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2023 m. sausio 02 d. – 2023 m. sausio 08 d.)

Pirmadienis – sausio 02 d.; Šv. Bazilijus ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Privalomas minėjimas

8.00val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Teresę Vaicekauskienę (7 d.); už Eugeniją (4 m.), Teofilių Valinčius

Antradienis – sausio 03 d.

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Moniką Pečiulienę (7 d.)                                                                                                                                                                                  

Trečiadienis – sausio 04 d.      

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Anelę, Antaną, Anelę Grigučius                                                             

PL 8:15 – Za zm. Alicję Klimaszewską (7 dzień)                                        

Ketvirtadienis – sausio 05 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Anataną Markevičių (7 d.)                                   

Penktadienis – sausio 06 d.; Viešpaties Apsireiškimas (Trys karaliai). Iškilmė. Pirmasis mėnesio penktadienis

8.00val.Grig. už Juliją Agurkienę; už Kostantą (45 m.) ir jo tėvus

PL 10:00 – Za zm. Leszka (16 roczn.), Czesława, Grażynę Juchniewiczów; Jana Urynowicza

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

už Vladą, Birutę Dzemionus; už Oną, Julioną Babkauskus. Prašant sveikatos Agurkių šeimai     

Šeštadienis sausio 07 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis 

8.00 val. – Grig. už Juliją Agurkienę; už Angelę Makauskienę (2 m.)                     

SEKMADIENIS – sausio 08 d.; Kristaus Krikštas. Šventė

8.00val.Grig. už Juliją Agurkienę; už Vidą–Romą Aleksą (4 m.); Bronę Sinkevičienę (4 mėn.)                       

PL 10:00 – Za zm. Jana, Stanisławę, Józefa, Marię, Stefana

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

už Danutę, Juozą Jonuškus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusius 

Evangelija (Mt 3, 13–17)

    Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu

ateini pas mane!“

    Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko.

Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiantį tarsi

balandį ir plevenančią virš jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Skelbimai:

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA

 1. Šiandien Naujų Metų pirmoji diena. Linkime Dievo palaimos ir sveikatos.
 2. Šiandien visa Bažnyčia meldžiasi už taiką pasaulyje. Po šv. Mišių pagiedosime „Šventas Dieve“.
 3. Gruodžio 31 d. mirė popiežius emeritas Benediktas XVI. Prašome pasimelsti už popiežių.
 4. Sausio 06 d. šį penktadienį, Bažnyčia švenčia Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmę. Mišių tvarka kaip sekmadienį. Šventinsime kreidą, smilkalus, auksą ir mirą-kvepalus. Kviečiame dalyvauti.
 5. Sausio 08 d. sekmadienį 8 valandos šv. Mišių metu giedos choras „Dzūkija“. Po liturgijos trumpas koncertas kviečiame dalyvauti.
 6. Policija prašo būti budriems ir saugoti savo turtą; nesileisti į pokalbius su telefoniniais sukčiais ir neduoti pinigų nepažįstamiems asmenims.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gruodžio 19  d. – 2022 m. gruodžio 26 d.)

Pirmadienis –  gruodžio 19  d.                  

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę. Prašant sveikatos

Antradienis – gruodžio 20  d.                                 

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę; už Eleną Pečiulienę. Prašant sveikatos Dariui

Trečiadienis – gruodžio 21  d.

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę

Ketvirtadienis – gruodžio 22 d.                    

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę

Penktadienis – gruodžio 23 d.                                                                        

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę                                                                                                                                                

Šeštadienis gruodžio 24 d.; Kūčios, šv. Kalėdų  išvakarės                                                            

8.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę; už Jolantą, Albiną, Marianą, Stanislavą, Nataliją Jurkūnienę (30 d.)

PL 20:45 – Kolędy        

PL 21:00 – PASTERKA za parafian

22.45 val. – Kalėdinių giesmių giedojimas

23.00 val. – Bernelių šv. Mišios. UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS                     

SEKMADIENIS – gruodžio 25 d. MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos)    

PL 10:00 – Za zm. Daniela Linka (5 roczn.)

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose                                                                          

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Adelę Dzemionienę; už Romualdą Kalinauską; už Marijoną, Kazimierą Kalinauskus; už Eleną, Joną Agurkius

Pirmadienis – gruodžio 26 d.; II šv. Kalėdų diena. Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Šventė

8.00val. –  Grig. už Adelę Dzemionienę; už Juozą Valinčį (4 m.)

PL 10:00 –  Za zm. Bronisławę, Mariana Prawdzik. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Adelę Dzemionienę; už Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; už Eleną, Petrą Jakčinskus; už Juozą Kuculį (2 m.)                    

Evangelija (Lk 2, 15–20)

    Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šį kūdikį.

    O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.

Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.

Skelbimai:

IV Advento sekmadienis

 1. Gruodžio 19 d. lankysime ligonius. Prašom paimti kunigą, o kas negali paimti, prašome paskambinti.
 2. Šeštadienį gruodžio 24 d. Adomo ir Ievos minėjimas, visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos. Primename, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas. Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų. Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.
 3. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lenkų kalba ir 23 valandą lietuvių kalba. Prieš Piemenėlių Mišias bus giedamos kalėdinės giesmės.
 4. Pirmą Kalėdų dieną šventos Mišios 11. 00 val. – Vidugirių koplyčioje, 10 valandą – lenkiškai, 12.15 – lietuviškai.
 5. Antrą Kalėdų dieną, švento kankinio Stepono šventė, šventos Mišios kaip sekmadienį, aukos bus skiriamas seminarijai. Pagal seną Bažnyčios paprotį, kas atsineš šventinsime avižas ir kitą gyvulių maistą.
 6. Nuoširdžiai dėkojame už Marijos valandų giedojimą Advento metu. Dėkojame etnokultūros ansambliui ir visiems giedantiems.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gruodžio 12  d. – 2022 m. gruodžio 18 d.)

Pirmadienis – gruodžio 12  d.                  

PL 15:30 – Za zm. Annę Koncewicz i CR. Koncewiczów i Baudzisów

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę; už Artūrą Žilinską (7 mėn.) ir jo senelį Kęstutį                                                                                 

Antradienis – gruodžio 13  d.; Šv. Liucija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

PL 16:00 – Za zm. Marzenę Marcinkiewicz (10 m-cy)

16.30 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę

Trečiadienis – gruodžio 14 d.; Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę; už       Zofiją Judickienę (30 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 15 d.                    

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę; už Nargį Balytą     

Penktadienis – gruodžio 16 d.                                                                        

PL 15:30 – Za zm. Genowefę Siwicką (30 dzień)

16.00 val. – Grig. Adelę Dzemionienę; už Angelę (17 m.), Joną Šliaužus

Šeštadienis gruodžio 17 d.; Advento rekolekcijos               

9.00 val. – už Danutę Krakauskaitę (I-osios metinė), Valdą Kupčinską (I-osios metinės), Henriką Meigerį (2 m.)

PL 10:30 – Za zm. Jana Matulewicz (20 roczn.)

12.15 val. – už Genę Krakauskaitę

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

16.00 val. – Grig. už Adelę Dzemionienę                                                                     

SEKMADIENIS –  gruodžio 18 d.; IV ADVENTO SEKMADIENIS     

7.15 val. – Švenčiausios Mergelės Marijos valandos

8.00 val. – už Vincą, Oną Komičius ir jų tėvus;  už Sigitą (13 m.), Teklę, Antaną Grigučius; už Algirdą Bernecką; už Valdą, Joną Savickus

PL 10:00 – O zdrowie i Bł. KR. Szołtany

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Adelę Dzemionienę; už Stanislavą, Kazimierą Valinčį ir giminės mirusiuosius; už Petrą Venslauską ir jo tėvus; už Salomėją, Kazimierą Budzeikus; už Anelę, Juozą, Joną, Elzbietą Pečiulius; už Šliaužų ir Baliūnų giminės mirusiuosius; už Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą, Pečiulius; už Šuliauskų šeimos mirusiuosius; už Teofilių Valinčį (I-osios metinės)

Evangelija (Mt 1, 18–24)

    Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai.

    Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras  Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.

    Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš  Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“.

    Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.

    Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

Skelbimai:

III Advento sekmadienis

 1. Gruodžio 17 d. šeštadienį mūsų parapijoje vyks Advento rekolekcijos. Šias rekolekcijas praves Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Tamašiūnas. Kviečiame dalyvauti.
 2. Kunigai važiuoja į kitas parapijas, į rekolekcijas. Galima kreiptis pas kunigus ryte arba vakare.
 3. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių vyksta Senojo Testamento studijos. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. lapkričio 21 d. – 2022 m. lapkričio 27 d.)

Pirmadienis – lapkričio 21 d.; Švč. Mergelės Marijos paaukojimas. Privalomas minėjimas  

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Ignotą, Kazimierą, Veroniką Jasinauskus; už Zofija Judickienę (7 d.)

Antradienis – lapkričio 22 d.; Šv. Cecilija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Alfonsą, Anelę Januškus; už Juozą Kuculį ir jo tėvos. Už sielas reikalaujančias pagalbos. Už mirusius choristus ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos choristams.

Trečiadienis – lapkričio 23 d.                                  

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Juliją (I met.), Juozą Buračiauskus ir Antaną Aleksą

PL 16:30 – za Genowefę Siwicką (7 dzień)

Ketvirtadienis – lapkričio 24 d.; Šv. Andriejus Zung – Lakas, kunigas, ir jo draugai kankiniai. Privalomas minėjimas                 

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už          Eleną Pečiulienę

Penktadienis – lapkričio 25 d.                     

PL 15:30 – O Bł. dla Cecylii w dzień imienin

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Adelę Dzemionienę (4 mėn.); už Bronislavą Buračiauskienę (30 d.)

Šeštadienis lapkričio 26 d.                 

8.00 val. – už Antaną Keizą ir jo tėvus; už Rožę, Dominyką, Viktorą Budzeikus ir giminės mirusiuosius; už Grigučių giminės mirusiuosius

PL 10:00 – Egzekwie za zm. Józefa Romanowskiego (I roczn.)

11.00 val. – Egzekvijos už Juliją Svetlauskienę (I metinės)

12.00 val. – Egzekvijos už Valdą (I metinės), Joną (I metinės) Savickus

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Juozą, Oną, Joną, Kazį Staskevičius; už Pijų, Juozą, Jurgį, Zigmą Kolius; už Joną (4 m.), Zofiją, Magdaleną Sinkevičius ir šeimos mirusiuosius               

SEKMADIENIS – lapkričio 27 d.; I ADVENTO SEKMADIENIS     

8.00 val. – už Juozą, Anelę, Valdą, Aliciją Bobinus; už Antaną, Juozą, Onutę Pečiulius ir jų tėvus;  už Anelę, Praną, Aldonę Stankevičius

PL 10:00 – Za zm. Reginę, Józefa Walejko; Zygmuta, Antoniego, Józefę Pawłowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Petrą Pajaujį; už Antaną Vaicekauską; už Onutę, Valentą Savickus; už Juozą Agurkį; už Juliją, Juozą Kalkauskus; už Anelę, Joną Staskevičius; už Petrą Zakrauską (2 m.)

Evangelija (Mt 24, 37–44)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.

    Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.                       

Skelbimai:

Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus karaliaus) sekmadienis

 1. Šiandien Kristaus Karaliaus sekmadienis, kitą sekmadienį jau prasideda Advento laikotarpis.
 2. Sekančio sekmadienio aukos skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.
 3. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių vyksta Senojo Testamento studijos. Kviečiame dalyvauti.
 4. Lapkričio 15 dieną mirė prelatas Edmundas Putrimas. Jis buvo Lietuvos episkopato delegatas užsienio lietuvių sielovadoje. Daug kartų lankėsi pas mus. Po kiekvienų šv. Mišių pagiedosime Viešpaties Angelo maldą už prelato Edmundo sielą. Prašome pasimelsti mirusiojo intencija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. lapkričio 14 d. – 2022 m. lapkričio 20 d.)

Pirmadienis – lapkričio 14 d.        

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį;  už Liusę, Romą Maldūnus; už Petrą, Fabioną, Teklę, Petrą Ramanauskus

Antradienis – lapkričio 15 d.                                                                                          

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Petrą Dapkevičių ir giminės mirusiuosius; už Petronėlę Sinkevičienę (7 d.)

Trečiadienis – lapkričio 16 d.; Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina. Iškilmė

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Marijoną, Andrių Kalkauskus; už Pajaujų giminės miruriuosius; už Onutę Baliūnaitę

Ketvirtadienis – lapkričio 17 d.; Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Stefaniją, Petrą Birgelius; už Juditą, Petronę, Agurkius; už  Baranauskų giminės mirusiuosius; už Vytą (9 m.), Juozą Ivoškus ir jų tėvus; už Bronę, Antaną Valinčius; už Onutę, Juozą Krakauskus

Penktadienis – lapkričio 18 d.                    

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Juozą Grigutį, Joną, Adelę Dzemionus ir giminės mirusiuosius

Šeštadienis lapkričio 19 d.                 

10.00 val. – Egzekvijos už Alytę Sendaitę (I-osios metinės)

16.00 val. – Grig. Petrą Pajaujį; už Petrą, Petronę Kaminskus ir jų tėvus; už Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą

PL 16:30 – Za zm. KR. Żyrwiny, Mikołajówka i Aleksandrówka

SEKMADIENIS –  lapkričio 20 d.; Kristus Visatos Valdovas (Kristus Karalius)     

8.00 val. – Aldoną Kurnickaitę–Šliaužienę; už Oną, Joną Kurnickus ir šeimos mirusiuosius; už Marytę, Albiną Markevičius                                                                                                                         

PL 10:00 – Za zm. Marię, Józefa, Władysława Kalinowskich; Zygmunta Pawłowskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Petrą Pajaujį; už Nataliją Kalkauskienę, Magdaleną–Birutę Ramidavičienę; už Edvardą Vydrą (2 mėn.);  už Joną  Stankevičių (10 m.), Janiną (6 m.), Mykolą (23 m.) Žilinskus; už Teresę, Oną, Joną, Petrą Zimnickus

Evangelija (Lk 23, 35–43)

    Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“

    Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

    Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“

    Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“.

    Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

    Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.

Skelbimai:

XXXIII eilinis sekmadienis

 1. Šiandien švenčiame paskutinį eilinį sekmadienį. Sekantį sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę.
 2. Caritas jau pardavinėja kalėdines žvakes. Auka 20 zlotų. Surinktos aukos bus skiriamos Ukrainai, o kita dalis benamiams.
 3. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių vyksta Senojo Testamento studijos. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. lapkričio 07 d. – 2022 m. lapkričio 13 d.)

Pirmadienis – lapkričio 07 d.        

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį;  už        Anelę, Antaną Krakauskus; už Juzefą Januškienę; už Alfonsą, Antaną Radzevičius                                       

Antradienis – lapkričio 08 d.                                                                                    

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Julijų, Adelę, Vytą Jurkūnus; už Petronę, Bronių, Romą, Kazį Kuosus

Trečiadienis – lapkričio 09 d.; Laterano bazilikos pašventinimas. Šventė

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Jurgį Bernecką (11 mėn.)

Ketvirtadienis – lapkričio 10 d.; Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Petronę Kaminskienę (7 mėn.)

Penktadienis – lapkričio 11 d.; Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Privalomas minėjimas               

PL 10.00 – Za ojczyznę

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Katrę, Stasį, Česių, Jonuką, Antaną, Oną Bukauskus ir giminės mirusius

Šeštadienis lapkričio 12 d.; Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

11.00 val. – už Janiną Balulienę (I-osios metinės)

PL 12:00 – W intencji dziecka. Chrzest

16.00 val. – Grig. už Petrą Pajaujį; už Artūrą Žilinską (6 mėn.); už Mikasę, Aleksandrą Pečiulius ir giminės mirusius; Algirdą, brolius tėvus Kuosus

16.30 val. – už Juozą Grigutį

SEKMADIENIS – lapkričio 13 d.; XXXIII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Alfonsą, Mikaliną Šimčikus; už Vytautą Račių; už Zigmantą, Anelę, Petrą Pacenkus; už Marijoną, Antaną Cirušus ir giminės mirusiuosius; už Valdą Bobiną 2 metai po mirties; už Etno kultūros bendruomenės mirusius

PL 10:00 – za Teresę Zakrzewską; Zenona Śliwińskiego

12.15 val. – UŽ MIRUSIUS (nuo aukotojų). Grig. už Petrą Pajaujį; už Maženą Marcinkevičienę (9 mėn.); už Onutę, Joną Zdanius; už Onutę Zdanytę; už Oną, Motiejų Goberus ir giminės mirusius; už Agurkių ir Degučių giminės mirusius

Evangelija (Lk 21, 5–19)

Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir ‘Atėjo metas!’ Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus.
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti.
Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Skelbimai:

XXXII eilinis sekmadienis

 1. Lapkričio 11 d. Episkopato paliepimu atšaukiamas pasninkas.
 2. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių vyksta Senojo Testamento studijos. Kviečiame dalyvauti.
 3. Tęsiasi Vėlinių oktava. Po kiekvienų šv. Mišių melsimės už mirusius.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 06 d.)

Pirmadienis – spalio 31 d.        

17.00 val. – už Anelę, Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus; už Jurgį Vaicekauską (10 m.)

Antradienis – lapkričio 01 d.; Visi Šventieji. Iškilmė

8.00 val. – už Vincą, Oną Komičius ir jų tėvus; už Petrą, Henriką Stefanavičius; už Šuščevičių giminės mirusiuosius; už Oną Marteckienę; už Genę Krakauskaitę

PL 10.00 – Za zm. Janinę, Wacława, Stanisława, Wacława, Henryka i CR. Procesja

12. 15 val. – už Anelę, Petrą, Bronių Agurkius; už Jurgį, Juozą, Elžbietą, Uršulę Štukauskus ir Goberų giminės mirusiuosius; už Marytę, Danielių Savickus ir jų tėvus; už Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus ir giminės mirusiuosius; už Bronislavą Buračiauskienę (7 d.)

14.00 val. – Kapinės: Paminklų šventinimas, gedulinė procesija, šv. Mišios už mirusius palaidotus mūsų kapinėse

Trečiadienis – lapkričio 02 d.; Mirusių minėjimo diena (Vėlinės). Tolygi iškilmei                        

8.00 val. – už Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Jonuškų, Maksimavičių, Severinų, Marcinkevičių giminės mirusiusius

PL 10.00 – EGZ. Za zm. Za wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu

12.15 val. – Egzekvijos. Už Algimantą Milončį ir senelius iš abiejų pusiųl už Petrą Bagucką ir giminės mirusiuosius; už Aldutę, Antaną, Valdą Šliaužus ir giminės mirusiusius; už Anelę Čėsną (8 mėn.); už Puzauskų, Liutinskų giminės mirusiuosius; už Eugeniją Valinčienę (2 mėn.) ir giminės mirusiuosius

15.00 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje. Melsimės už visus palaidotus mūsų kapinėse

Ketvirtadienis – lapkričio 03 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

16.00 val. – už Petrą, Juliją, Petrą Zdanius ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – lapkričio 04 d.; Šv. Karolis Baromėjus, vyskupas. Privalomas minėjimas. Pirmasis mėnesio penktadienis

PL 15:30 – Za zm. Józefa (3 roczn.), Jana Urynowicz

16.00 val. – už Jurgį Vaznelį ir jo tėvus; už Anelę ir Vincą

Šeštadienis lapkričio 05 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis

PL 15:30 – Za zm. Romualda, Piotra, Katarzynę Staśkiewicz

16.00 val. – už Antaną, Alfonsą Radzevičius; už Anelę, Albiną, Oną, Jurgį, Anelę Nevulius                                                                                                                  

SEKMADIENIS – lapkričio 06 d.; XXXII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Vidą, Albiną, Aleksus; už Joną, Oną Baliūnus; už Baliūnų ir Tumelių giminės mirusiuosius; už Juozą, Vytautą, Mariją, Juozą Krakauskus; už Klemensą Jurkūną ir jo tėvus; už Onutę, Kostantą Moliušius

PL 10:00 – Za zm. Segiusza Kosę

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Petrą Pajaujį; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Petrą, Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; už Janytę Burdulytę; už Petrą, Marytę, Joną Severinus. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos; už Joną Grigutį (4 m.)

Evangelija (Lk 20, 27–38)

    Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą,

[ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: ‘Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių’. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“]

    Jėzus jiems atsakė:

    „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai.

    O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.                     

Skelbimai:

XXXI eilinis sekmadienis

 1. Šį antradienį, Lapkričio 1 d. – švęsime Visų šventųjų iškilmę. Šventosios Mišios sekmadienio tvarka. Nuo 14 valandos paminklų pašventinimas, procesija, šv. Mišios.
 2. Trečiadienį, lapkričio 2 d. – Vėlinių diena, minėsime visus mirusius. Mišios įprasta sekmadienio tvarka. Po pietų 15 valandą šv. Mišios bus aukojamas Punsko kapinių koplyčioje. Kviečiame užsakyti šv. Mišias, poterius už mirusiuos.
 3. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių vyksta Senojo Testamento studentus. Kviečiame dalyvauti.
 4. Per oktavą po šv. Mišių melsimės už mirusius.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. spalio 24 d. – 2022 m. spalio 30 d.)

Pirmadienis – spalio 24 d.        

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Romą, Juozą Marcinkevičius; už Petrą, Adelę Sendus; už Anelę Grigutienę, už Valdą, Joną Savickus

Antradienis – spalio 25d.                                                                                   

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; Sūnaus intenciją; už Adelę Dzemionienę (3 mėn.); už Puzauskų ir Liutinskų giminės mirusiuosius

Trečiadienis – spalio 26 d.                         

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Ievą, Povilą Zdanius; už      Petronėlę, Albiną Lešiotus; už Rožę, Joną Žiurinskus; už Daivutę Vaičiulytę

Ketvirtadienis – spalio 27 d.                                                                                         

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Zdanių, Valinčių giminės mirusiuosius; už Petronę Kaminskienę

Penktadienis – spalio 28 d.; Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. Šventė                         

PL 16:30 – Za zm. Irenę Itota

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už       Onutę, Kostantą Moliušius ir jų tėvus; už Klemensą Jurkūną; už Antaną Radzevičių

Šeštadienis spalio 29 d.                                                      

10.00 val. – Vaiko intencija, Krikštas.                                                                

PL 16:30 – Za zm. Czesława (15 roczn.); Grażynę, Leszka Juchniewicz; Piotra, Stanisława Okrągłych                     

17.00 val.Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Juozą Grigutį; už Vincą Valinčį

SEKMADIENIS – spalio 30 d.; XXXI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Eleną, Vincą Baliūnus ir šeimos mirusiuosius; už  Nataliją, Juozą Pečekus ir jų tėvus; už Grėbliūnų giminės mirusiuosius; už Angelę Sorokienę (I metinės)                                       

PL 10:00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego, Konstancję i Konstantego Stawieckich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS; už Anelę, Jurgį Kliukinskus; už   Oną, Joną Grudzinskus; už Ivoškų ir Makrickų giminės mirusiuosius; už Joną Kalkauską; už Eugeniją, Vladą Bielskus (I metinės); už Juliją (11 mėn.), Petrą Svetlauskus; už Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą Pečiulius; už Šiuliauskų šeimos mirusiuosius

Evangelija (Lk 19, 1–10)

    Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti.
    Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“
    O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.
    Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Skelbimai:

XXX eilinis sekmadienis

 1. Šiandienos aukos yra skiriamos misijoms. Už aukas dėkojame. Prašome pasimelsti misionierių intencija.
 2. Spalio 29 dieną, 11 valandą Elko katedroje bus naujai pašventintas Elko vyskupijos augziliaras vyskupas nominantas Darius Zalevskis. Prašome pasimelsti naujai pašventinto vyskupo intencija. Dalyvaus delegacija iš mūsų parapijos.
 3. Artėja mirusių paminėjimo diena. Kviečiame melstis už mirusius. Galima užsakyti šv. Mišias, poterius.
 4. Nuo spalio 6 dienos prasidėjo Šventojo Rašto studijos: studijuojamas Senasis Testamentas. Paskaitos vyksta parapijos svetainėje, po vakaro šv. Mišių ketvirtadieniais. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. spalio 17 d. – 2022 m. spalio 23 d.)

Pirmadienis – spalio 17 d.; Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę;  už Zenių Morą; už Adomą, Genę Sinkevičius        

Antradienis – spalio 18d.; Šv. Lukas, evangelistas. Šventė                    

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Magdaleną, Petrą, Juozą, Petrą, Rozaliją, Andrių Venslauskus

Trečiadienis – spalio 19 d.                         

10.00 val. – Egzekvijos už Algį Baranauską (1-osios metinės)

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Teklę, Petrą Kareckus; už Marytę, Bronių Genčius; už Emiliją Sinkevičiūtę

Ketvirtadienis – spalio 20 d.                                                                                         

16.00 val. – Egzekvijos už Eleną Pečiulienę (2 m.)

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę;  už Edvardą Vydrą (30 d.)

Penktadienis – spalio 21 d.

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Alytę Sendaitę (11 mėn.); už Juozą Pečiulį; už Juozą, Veroniką Maciukonius

Šeštadienis spalio 22 d.

PL 16:30 – Za zm. Annę, Piotra Aleksa

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Kazimierą, Viktorą Gudaičius

SEKMADIENIS – spalio 23 d.; XXX EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Petronelę, Juozą Maksimavičius; už Salomėją (1-osios met.), Kazimierą Budzeikus; už Pečiulių giminės mirusiuosius; už Bronių Kuosą (3 m.); už Joną Mazauską

PL 10:00 – Za zm. Stefanię, Stanisława, Tadeusza Szyperek

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Petrą, Eleną Jakčinskus ir jų tėvus; už

Kazimierą Valinčių ir giminės mirusiuosius; už Salomėją, Kazimierą Budzeikus, jų tėvus; už Anelę, Juozą, Joną, Elžbietą Pečiulius ir jų tėvus; už Šliaužų ir Baliūnų giminės mirusiuosius.

Krikštas

Evangelija (Lk 18, 9–14)

    Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas.

    Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės, – plėšikai, sukčiai, svetimautojai, – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’

    Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.                         

Skelbimai:

XXIX eilinis sekmadienis

 1. Šiandien, kaip buvo skelbta yra Popiežiaus diena. Po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas vargšams studentams. Šią akciją pradėjo šv. Jonas Paulius II ir tai yra „gyvas paminklas“. Iš mūsų parapijos yra studentų, kurie gauna tokią stipendiją. Kas nori ir gali prašome padėti. Dėkojame už aukas.
 2. Artėja mirusių paminėjimo diena. Kviečiame melstis už mirusius. Galima užsakyti šv. Mišias, poterius.
 3. Spalio 23 dieną į mūsų parapiją atvyksta „Schola Gregoriana Vilnensis”. Tai yra grigališkojo choralo choras, kuris gieda tūkstanmečio senumo liturginio giedojimo stiliumi. Tai amžių nugludinta maldos forma lotynų kalba. Šioji „Schola Gregoriana Vilnensis” giedos Sumos šv. Mišiose (12.15 val).
 4. 4.      Nuo spalio 6 dienos prasidėjo Šventojo Rašto studijos: studijuojamas Senasis Testamentas. Paskaitos vyksta parapijos svetainėje, po vakaro šv. Mišių ketvirtadieniais. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. spalio 03 d. – 2022 m. spalio 09 d.)

Pirmadienis – spalio 03 d.                               

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Bronę Sinkevičienę (30 d.)                     

Antradienis – spalio 04 d.; Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Vincą, Julę Pavasarius                                                                          

Trečiadienis – spalio 05 d.; Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už        Joną, Oną, Juozą, Petrą Budzeikus                                                                    

Ketvirtadienis – spalio 06 d.; Pirmasis mėnėsio ketvirtadienis                     

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Juozą, Oną, Petrą, Anelę Cirušius                                                                                                        

Penktadienis – spalio 07 d.; Rožinio Švč. Mergelė Marija. Privalomas minėjimas.                       Pirmasis mėnesio penktadienis                                                                                                                                               

PL 16:30 – Za zm. Jana Urynowicz

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Edvardą Vydrą (nuo krikšto dukros)                                                                                                    

Šeštadienis spalio 08 d.

PL 16:00 – w intencji 83 urodzin Cecylii

PL 16:30 – Za zm. Janinę Domel (30 dzień). Za dusze w czyśću cierpiące

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Onutę, Vincentą Nevulius jų tėvus, brolius ir seseris

SEKMADIENIS – spalio 09 d.; XXVIII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Jurgį Bernecką (10 mėn.); už Vincą, Moniką Šupšinskus; už Edvardą Vydrą (nuo aukotojų)                                                                     

PL 10:00 – Za zm. Anastazję Augustaitis; za Wandę Prawdzik (30 dzień)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Vytautą (6 m.), Jurgį (6 m.) Žilinskus

už Joną Gelažauską, jo tėvus ir senelius; už Mikasę, Joną Nevulius; už Oną, Antaną Ramanauskus

Evangelija (Lk 17, 11–19)

    Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos.

    Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“

    Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko.

    Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis.

    Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

    Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė tave“.

Skelbimai:

XXVII eilinis sekmadienis

 1. Šiandien po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukas Karito reikalams padėti išlaikyti namus vienišų motinų. Ačiū už jūsų aukas.
 2. Šią savaitę iškrenta pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis. Kviečiame bendrai maldai.
 3. Nuo spalio 6 dienos prasidės Šventojo Rašto studijos: bus studijuojamas Senasis Testamentas. Paskaitos vyks parapijos svetainėje, po vakaro šv. Mišių ketvirtadieniais. Kviečiame dalyvauti.
 4. Spalio 23 dieną į mūsų parapiją atvyksta „Schola Gregoriana Vilnensis”. Tai yra grigališkojo choralo choras, kuris gieda tūkstantmečio senumo liturginio giedojimo stiliumi. Tai amžių nugludinta maldos forma lotynų kalba. Šioji „Schola Gregoriana Vilnensis” giedos Sumos šv. Mišiose (12.15 val).
 5. Prašome pasiimti likusius Žolinių vainikus. Dėkojame už supratingumą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. rugsėjo 26 d. – 2022 m. spalio 02 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 26 d.                                       

17.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Vincą (20 m.), Birutę Kibyšius; už Teresę Rutavičienę

Antradienis – rugsėjo 27 d.; Šv. Vincentas Paulietis, kunigas. Privalomas minėjimas        

17.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Edvardą Vydrą (7 d.)

Trečiadienis – rugsėjo 28 d.                                                       

17.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Birutę, Juozą Balytus

Ketvirtadienis – rugsėjo 29 d.; Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai. Šventė

17.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę

Penktadienis – rugsėjo 30 d.;  Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas                                                                                                                                                  

17.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Juliją Svetlauskienę (10 mėn.)

Šeštadienis spalio 01 d.; Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

PL 11:00 – Egz. za zm. Anielę Fejfer (I roczn.)

17.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę

SEKMADIENIS – spalio 02 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Magdaleną Gaidzinskienę; už Marytę, Joną Januškus; už Birutę, Edvardą Karmazinus; už Mariją Katiliūtę Lakrima (6 m.), Regina Bakevičiūtę (37 m.)

PL 10:00 – za zm. Stanisława, Michalinę, Józefa                                                                                      

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Anelę Čėsną (7 mėn.); už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą; už  Eugenija Valinčienę (30 d.)

Evangelija (Lk 17, 5–10)

    Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.

    O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’,– tai jis jūsų paklausytų.

    Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako: ‘Tuojau sėsk prie stalo’? Argi nesako: ‘Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi…’ Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?

    Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’“.

Skelbimai:

XXVI eilinis sekmadienis

 1. Šiandien, kaip buvo skelbta, aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Už aukas dėkojame ir prašome pasimelsti pašaukimų į kunigystę intencija.
 2. Šiandien po 8 val. Šv. Mišių vyks vaikų surašymas pirmajai komunijai. Kviečiame pasilikti po Mišių tėvus ir vaikus.
 3. Iš parapijiečių kilo iniacetyva atnaujinti kun. Antano Šuminsko paminklą. Reikia pakeisti plytas, padažyti. Kas nori paaukoti, prašome kreiptis pas Anelę Kliučnikų, Danutę Krivickų ir kleboną.
 4. Nuo spalio 1d. prasideda rožančinė. Rožinio maldą melsimės kiekvieną dieną
 5. Nuo spalio 6 dienos prasidės Šventojo Rašto studijos: bus studijuojamas Senasis Testamentas. Paskaitos vyks parapijos svetainėje, po vakaro šv. Mišių ketvirtadieniais. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. rugsėjo 19 d. – 2022 m. rugsėjo 20 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 19 d.                           

11.45 – Laidotuvės. Alicija Bobin – Kowalewska

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

                            Bronę, Bronių, Agnietę, Joną, Petrą Sendus

Antradienis – rugsėjo 20 d.       Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas ir kiti Korėjos kankiniai. Privalomas minėjimas    

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

Trečiadienis – rugsėjo 21 d.                                                     Šv. Matas, apaštalas, evangelistas. Šventė

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

                            Alytę Sendaitę (10 mėn.)

                            Antaną Rentelį (7 m.)

Ketvirtadienis – rugsėjo 22 d.                                                          

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

Penktadienis –  rugsėjo 23 d.                        Šv. Pijus Petralčinietis, kunigas. Privalomas minėjimas                                                                                                                           

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

Šeštadienis   rugsėjo 24 d.                                                          

12.00 val. – Santuoka

17.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

PL 17:30 – ks. Alfonsa, Zofię, Heliodor Jurkiewicz, Jolanta Prwdzik

SEKMADIENIS –  rugsėjo 25 d.                                            XXVI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. Nataliją Pečekienę

                            Adelę Dzemionienę (2 mėn.)

                            Romą (2m.), Janina, Juozą Janušonius;Magdaleną, Joną, Bolesių Kryžiauskus

PL 10:00 – Za zm. Jozef Tumialis, Annę Žukowską C.R. Tumialisow į Burdynow

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                            Veroniką Talaišienę (I met.)

                            Juozą Grigutį (11 m.)

                            Rožę Buračiauskienę ir gim. m.

Skelbimai:

XXV eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 25 d. sekmadienį po 8 val. Šv. Mišių vyks vaikų surašymas pirmajai komunijai. Kviečiame pasilikti po Mišių tėvus ir vaikus.
 2. Sekantį sekmadienį bus renkamos aukos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.
 3. Nuo spalio 6 dienos prasidės Šventojo Rašto studijos: bus studijuojamas Senasis Testamentas. Paskaitos vyks parapijos svetainėje, po vakaro šv. Mišių ketvirtadieniais. Kviečiame dalyvauti

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. rugsėjo 12 d. – 2022 m. rugsėjo 18 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 12 d.                           

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Artūrą Žilinską (4 mėn.)

Antradienis – rugsėjo 13 d.; Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 18:00 – Za zm. Ryszarda Matulewicz (30 dzień)

18.30 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Maženą Marcinkevičienę (7 mėn.)

Trečiadienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šventė

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę

Ketvirtadienis – rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas                                

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę

Penktadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas                                                                                                                            

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Vincą Valinčių (11 mėn.); už Mikaliną Šimčikienę (2 m.)

Šeštadienis rugsėjo 17 d.

11.00 val. – Egzekvijos už Tomą Vaznelį (1-osios metinės)

12.30 val. – Santuoka

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Joną Pečiulį (12 m.)

PL 18:30 – 18 urodziny Natalki, o bł. dla niej rodziców i rodzeństwa

SEKMADIENIS –  rugsėjo 18 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Liną Kibišytę (3 m.); už Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; už Onutę, Valentą Savickus (2 m.)

PL 10:00 – Za zm. Irenę Itota (2 roczn.)                                                                      

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Alfonsą, Anelę Januškus ir Gaidzinskų giminės mirusiuosius; už Kazimierą Pečiulį (30 m.); už Juozą, Veroniką Sendus; už Juozą, Magelę Valinčius; už Magdaleną, Kostantą Jurkūnus

Evangelija (Lk 16, (1–9). 10–13)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    [„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu’.

    O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos’.

    Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.

    Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.]

    Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!

    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.

Skelbimai:

XXIV eilinis sekmadienis

 1. Šią savaitę melsimės už jaunimą: vaikus ir mokytojus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

Pirmadienis – rugsėjo 05 d.

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Rolandą Čėplą (30 d.); už Romą Kalinauską (3 m.)

Antradienis – rugsėjo 06 d.

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; Dievo gailestingumo prašymas

Trečiadienis – rugsėjo 07 d.                                   

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę

Ketvirtadienis – rugsėjo 08 d. Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė). Iškilmė

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Vytautą Račių (5 m.)

Penktadienis –  rugsėjo 09 d.                                                                                                        

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Jurgį Bernecką (9 mėn.); už Eugeniją Valinčienę (7 d.)

Šeštadienis rugsėjo 10 d.

10.00 val. – Egzekvijos už Juozą Svetlauską (I-osios metinės)

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Petronę Kaminskienę (6 mėn.); už Teresę ir Konstanciją Valinčiūtes (2 m.)

SEKMADIENIS –  rugsėjo 11 d. XXIV EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Nataliją Pečekienę; už Joną (17 m.), Rožę, Joną Milončius; už Simoną, Magdaleną, Jurgį, Petrą, Antaną Aleksus

PL 10:00 – Za zm. Halinę Andrulewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS; už Petrą, Barborą Vasiliauskus ir giminės mirusiuosius; už Jurgį Vaznelį; už Petrą Venslauską; už Salomėją, Kazimierą Budzeikus; už Eliutę Pečiulienę; už Pijų Ramidavičių

Evangelija (Lk 15, 1–10. (11–32))

    Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“.

    Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!’

    Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.

    Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’.    Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“.

   [ Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo.

    Tada susimąstė ir tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!’ Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo.

    O sūnus prabilo: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’…

    Bet tėvas įsakė tarnams: ‘Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime ir linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado’. Ir jie pradėjo linksmintis.

    Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi.

    Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko’. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun.

    O jis atkirto tėvui: ‘Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį’.

    Tėvas atsakė: ‘Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!’“.]

Skelbimai:

XXIII eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 8 dieną švęsime Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmes. Po šv. Mišių bus šventinami grūdai.
 2. 2.      Spalio pirmą sekmadienį bus registruojami vaikai, kurie ruošiasi priimti Pirmąją šv. Komuniją.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. rugpjūčio 22 d. – 2022 m. rugpjūčio 28 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 22 d.                       Švč. Mergelė Marija Karalienė. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

Antradienis – rugpjūčio 23 d.               

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

                             Juozą Nevulį

Trečiadienis – rugpjūčio 24 d.                                                  Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

Ketvirtadienis – rugpjūčio 25 d.                                       

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

                             Adelę Dzemionienę (30 d.)

                             Oną (2 m.), Antaną, Petrą Kuosus ir jų tėvus

Penktadienis – rugpjūčio 26 d.                                                                  

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

                             Anetą Valinčiūtę

                             Joną Birgelį (16 m.)

Šeštadienis  rugpjūčio 27 d.                                                            Šv. Monika. Privalomas minėjimas

PL 15:00 – W intencji dziecka. Crzest                                                                                              

PL 16:00 – Slub

18.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę

                             Petronėlę Sakavičienę (30 d.)

SEKMADIENIS –   rugpjūčio 28 d.                                                   XXII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. Adelę Staskevičienę;

PL 10:00 –  O bl. Boze dla Oli w dniu urodzin. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                             Aldoną Pečiulis (I met.)

                             Marytę (15 m.), Joną (12 m.) Goberus

                             Bronę Aleksienę

Skelbimai:

XXI eilinis sekmadienis

1.  Dėkojame visiems, kurie puošė, tvarkė, plovė ir visaip, kaip prisidėjo prie Žolinės atlaidų organizavimo. Būkit palaiminti.

2. Rugpjūčio 28 d. (sekmadienį) po 12. 15 val. šv. Mišių vyks kanklių muzikos koncertas. Koncertuos Rūta Budrytė ir Aušrinė Ulinskaitė. Programoje lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai. Kviečiame dalyvauti.

(2022 m. rugpjūčio 15 d. – 2022 m. rugpjūčio 21 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Atlaidai

7.00 val. Rožinio malda. Švenčiausios Mergelės Marijos valandos

8.00 val. Grig. už Adelę Staskevičienę; už Albiną Sankauską (22 m.) ir giminės mirusiuosius; už Joną Gelažauską (23 m.); už Petronėlę, Juozą Jakimavičius

PL 9:30 – Za parafian i pielgrzymów; za zm. Andrzeja i CR Prawdzików; za Piotra, Stanisława Dorochowiczów i CR Jaśkiewiczów, Giełażynów. Procesja

12.00 val. – Vainikų ir žolių pašventinimas

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR PILIGRIMUS. Už Vincą Valinčių (10 mėn.); už    Matą Šupšinską (I metinės); už Juozą Jurkūną (I metinės); už Onutę Šliaužienę; Juliją, Joną Marcinkevičius. Procesija

Antradienis – rugpjūčio 16 d.

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Petrą Kuosą (30 d.); už Algį Makauską (30 d.); už Bronę Grigutienę

Trečiadienis – rugpjūčio 17 d.

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Marteckų mirusius senelius

Ketvirtadienis – rugpjūčio 18 d.                       

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Valdą, Joną Savickus

Penktadienis – rugpjūčio 19 d.                                                

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę

Šeštadienis rugpjūčio 20 d.; Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas                                                                  

10.00 val. – Egzekvijos už Zigmą Pacenką (I metinės)                                                                                                        

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; Prašant Dievo palaimos pirmųjų santuokos metinių proga Irenai ir Liviu

PL 18:30 – Za zm. Ryszarda Motulewicz (7 dzień)

SEKMADIENIS – rugpjūčio 21 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Pijų Janušką ir jo tėvus, senelius

PL 10:00 –  Za zm. Czesława (33 roczn.); Stanisława, Jana Sendów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Alytę Sendaitę (9 mėn.); už Petrą Venslauską; Jurgį Vaznelį

Evangelija (Lk 13, 22–30)

    Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.

    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“

    Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse’.

    O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.

    Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

Skelbimai:

XX eilinis sekmadienis

1. Rugpjūčio 15 d. įvyko Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidai. Šią dieną šventėme 425 metų parapijos jubiliejų ir Žolinių atlaidus. Juos pravedė Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Šv. Mišios vyko sekmadienio tvarka. 11.30 val. nuo Punsko valsčiaus savivaldybės pastato prasidėjo eisena su derliniais vainikais į bažnyčią. 12 valandą vyko vainikų ir žolynų pašventinimas, 12.15 val. šv. Mišios, po jų iškilminga procesija.

2. Žolinių dieną galima buvo gauti visuotinius atlaidus. Reikėjo priimti šv. Komuniją ir pasimelsti šv. tėvo intencija.

3. Sekmadienį, po Sumos šv. Mišių vyko Varšuvos politechnikos akademinio choro koncertas. Vadovas Darius Zimnickas.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. rugpjūčio 08 d. – 2022 m. rugpjūčio 15 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 08 d.; Šv. Dominykas kankinys. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Eleną Pečiulienę, Bronislavą Ramanauskienę

Antradienis – rugpjūčio 09 d.; Šv.  Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Jurgį Bernecką (8 mėn.)

Trečiadienis – rugpjūčio 10 d.; Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šventė

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Juozą Svetlauską (11 mėn.); už Petronę Kaminskienę (5 mėn.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 11 d.; Šv. Klara, mergelė. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; Sūnaus intencija

Penktadienis – rugpjūčio 12 d.

10.00 val. – Egzekvijos. Rimą Uzdilą (1-osios metinės)

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Artūrą Žilinską (3 mėn.); už Juliją Balytienę ir jos tėvus, už Juozą, Anelę, Birutę Balytus; už Rolandą Čėplą (7 d.)

Šeštadienis  rugpjūčio 13 d.                                                                         

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas                                                                                                     

18.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Rimą Uzdilą (1-osios metinės)

18.30 val. – už Maženą Marcinkevičienę (6 mėn.)

SEKMADIENIS – rugpjūčio 14 d.; XX EILINIS SEKMADIENIS                                      

8.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Valdą Bobiną (1 m. ir 9 mėn.); už Matą Šupšinską (1-osios metinės); už Vytautą (6 m.), Danutę, Gintautą, Rimantą Zdanius

PL 10:00 – Za zm. Jerzego Zakrzewskiego; Czesławę, Wincentego Góral

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

už Petrą, Anelę (20 m.) Grabauskus; už Jurgį Pečiulį; už Marytę, Juozą, Gediminą, Juozą Vaicekauskus; už Juozą, Anelę Stanelius. Krikštas

Pirmadienis – rugpjūčio 15 d. Švč. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinės). Atlaidai

8.00 val. – Grig. už Adelę Staskevičienę; už Albiną Sankauską (22 m.) ir giminės mirusiuosius; už Joną Gelažauską (23 m.); už Petronėlę, Juozą Jakimavičius

PL 9:30 – Za parafian į pielgrzymów; za zm. Andrzeja CR. Prawdzików; za Piotra, Stanisława Dorochowiczów CR. Jaśkiewiczów, Giełażynów. Procesja

12.00 val. – Vainikų ir žolių pašventinimas

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR PILIGRIMUS

už Vincą Valinčių (10 mėn.); už Matą Šupšinską (1-osios metinės); už Juozą Jurkūną (1-osios metinės); už Onutę Šliaužienę; už Juliją, Joną Marcinkevičius. Procesija

Evangelija (Lk 12, 49–53)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!

    Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

Skelbimai:

XIX eilinis sekmadienis

 1. Artėja Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidai. Šią dieną švęsime 425 metų parapijos jubiliejų.
 2. Rugpjūčio 10 d. Bažnyčia mini kankinį šv. Lauryną. Šią dieną tradiciškai po šv. Mišių bus šventinamas medus.
 3. Trečiadienį pasiruošimas bažnyčios puošimui prie senosios klebonijos. Ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 valandos vainikų pynima. Prašome atsinešti prikarpytų tujų šakelių, gėlių.

Šeštadienį bus puošiami bažnyčios altoriai.

 • Sekmadienį po Sumos šv. Mišių vyks Varšuvos politechnikos akademinio choro koncertas. Vadovas Darius Zimnickas.
 • Rugpjūčio 15 d. švęsime Žolinės atlaidus. Juos praves Vilniaus vyskupas augzeliaras Darius Trijonis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Vainikus kviečiame suvežti prie Punsko valščiaus ir 11.30 val.  prasidės eisena su vainikais į bažnyčią. 12 valandą vainikų ir žolių pašventinimas. 12.15 val. šv. Mišios, po jų iškilminga procesija. Kviečiame dalyvauti vaikus, jaunimą ir visus.
 • Šią dieną galima gauti visuotinius atlaidus. Reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti šv. tėvo intencija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. liepos 25 d. – 2022 m. liepos 31 d.)

Pirmadienis – liepos 25 d.; Šv. Jokūbas, apaštalas. Šventė                                    

PL 17:30 – Za zm. Zofię Zdanowicz (30 dzień)

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Valdą, Joną Savickus                       

Antradienis – liepos 26 d.; Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai. Privalomas minėjimas

18.00 val. –Grig. už Sigitą Šliaužį

Trečiadienis – liepos 27 d.

PL 17:30 – Za zm. Józefa, Jana Urynowicz

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį

Ketvirtadienis – liepos 28 d.                                                                                

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį

Penktadienis – liepos 29 d.; Šv. Morta, Marija ir Lozorius. Privalomas minėjimas  

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Bronislavą (I-osios metinės), už Vladą Fedorovičių; už Petrą Kuosą (30 d.)

Šeštadienis liepos 30 d.                                                                                                          

PL 12:00 – W intencji dziecka. Chrzest

13.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:00 – Ślub (Widugiery)

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Juliją Svetlauskienę (8 mėn.)

SEKMADIENIS – liepos 31 d.; XVIII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Pijų Batvinską; už Julianą Agurkienę (30 d.); už Antano ir Stasės santuokos 50–ies metų jubiliejų. Prašant Dievo palaimos; už Oną, Bronių ir giminės mirusiuosius

PL 10:00 – Za zm. Anastazję, Józefa Sadowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Algirdą, Stefaniją, Juozą Zdanavičius

Evangelija (Lk 12, 13–21)

    Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.

    Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“

    Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“.

    Jis pasakė jiems palyginimą:

    „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’

    O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’

    Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

Skelbimai:

XVII eilinis sekmadienis

 1. Ryt minėsime šv. Kristaforą – keliautojų globėją. Sveikiname visus Kristaforus ir linkime Dievo palaimos. Šiandien po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami automobilių. Prašome nelaukti ir privažiuoti prie bažnyčios vartų Pagal episkopato paliepimą, surinktos aukos bus skiriamos misionieriams dirbantiems Ukrainoje. 
 2. Liepos 26 d. minėsime Šv. Joakimą ir Oną. Visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos.

2022 m. liepos 18 d. – 2022 m. liepos 24 d.)

Pirmadienis – liepos 18 d.                                       

10.30 val. Petro Kuosos laidotuvės.

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį.

Antradienis – liepos 19 d.                         

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Eleną Pečiulienę, Artūrą Kotanskį (20 m.)

Trečiadienis – liepos 20 d.

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Antaną Kardauską (2 m.) ir jo tėvus Petrą, Anelę

Ketvirtadienis – liepos 21 d.                                                               

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Alytę Sendaitę (8 mėn.); už Artūrą Žilinską (2 mėn.); Prašant Dievo palaimos Alvydui ir jo sūneliui Jokūbui gimtadienių proga

Penktadienis – liepos 22 d.; Šv. Marija Magdalietė. Šventė

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Mariją, Juozą, Mariją, Vytą, Rimą Uzdzilus

Šeštadienis liepos 23 d.; Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja. Šventė                                              

17.30 val. Antano ir Aldutės Staskevičių santuokos keturiasdešimties metų jubiliejus

18.00 val. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Anelę Staskevičienę (Nuo Vloclavek miesto finansų skyriaus darbuotojų)

18.30 val. už Benjaminą Kalinauską (30 d.); už Petrą Kuosą (7 d.)

SEKMADIENIS – liepos 24 d.; XVII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Vincą, Oną Komičius ir jų tėvus; už       Pijų Batvinską; už          Onutę, Valentą Savickus

PL 10:00 – Za zm. Józefa, Leokadię Brezgieł

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Sigitą Šliaužį; už Pečiulių ir Sendų šeimų mirusius.

Už pasaulio lietuvių jaunimą, prašant Dievo palaimos ir Šventosios Dvasios dovanų.

Evangelija (Lk 11, 1–13)

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

    Jėzus tarė jiems: Kai melsitės, sakykite:

    ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.

    Teateinie  tavo karalystė.

    Kasdieninės mūsų duonos duok mums kasdien

    ir atleisk mums mūsų kaltes,

    nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams,

    ir nevesk mūsų į pagundą’“.

    Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko duoti valgyti’. O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia“.

    „Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir bus jums duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

Skelbimai:

XVI eilinis sekmadienis

 1. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Punske ir jo apylinkėse vyks pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Informacija apie kongreso programą yra mūsų parapijos skelbimų lentoje. Kviečiame dalyvauti.
 2. Liepos 25 minėsime šv. Kristaforą – keliautojų globėją. Liepos 24 d. sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius. Rinksime aukas misionieriams, kurie dirba Ukrainoje.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. liepos 11 d. – 2022 m. liepos 17 d.)

Pirmadienis – liepos 11 d.; Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas. Šventė

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Petronę Kaminskienę (4 mėn.)

Antradienis – liepos 12 d.                         

18.00 val. -Grig. už Sigitą Šliaužį; už         Artūrą Žilinską (2 mėn.)

Trečiadienis – liepos 13 d.                                   

PL 17:30 – Za zm. Teresę Robak; za Marzenę Marcinkiewicz (5 m-ce)

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį

Ketvirtadienis – liepos 14 d.                                                                           

PL 17:30 – O zdrowie dla Elżbiety

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį

Penktadienis – liepos 15 d.; Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas 18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už         Valdą Kupčinską (7 mėn.)

Šeštadienis liepos 16 d.

PL 16:00 – Ślub        

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už         Vincą Valinčių (9 mėn.); už Juliją Gasparavičienę (2 m.)

SEKMADIENIS – liepos 17 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Pijų Batvinską; už Kostantą Zdanavičių; už Petronėlę, Juozą Rėkus

PL 10:00 – za Andrzeja, Irenę, Jana Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Sigitą Šliaužį; už Petrą Stefanavičių (2 m.). Krikštas

Evangelija (Lk 10, 38–42)

    Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.

    Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.

Skelbimai:

XV eilinis sekmadienis

 1. Šį sekmadienį 14 valandą Vidugiriuose buvo švenčiami palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Šiuos atlaidus pravedė Lazdijų klebonas kun. Nerijus. Giedojo choras Navis. Buvo pašventintas koplytstulpis skirtas pal. Jurgiui Matulaičiui atminti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. liepos 04 d. – 2022 m. liepos 10 d.)

Pirmadienis – liepos 04 d.

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Albiną Drūtį (30 d.)

Antradienis – liepos 05 d.                         

PL 17:30 – Za zm. Jolantę Płocińską (6 mies.)

18.00 val. -Grig. už Sigitą Šliaužį                                                                                       

Trečiadienis – liepos 06 d.                                     

18.00 val. – Už Lietuvą.

Grig. už Sigitą Šliaužį.

Dievo palaimos ir sveikatos 80–ojo gimtadienio proga

Ketvirtadienis – liepos 07 d.; Pirmas mėnesio ketvirtadienis

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Krakauskų ir Zimnickų šeimų mirusius.

Dievo palaimos ir sveikatos 70–ojo gimtadienio proga

Penktadienis – liepos 08 d.                                                                              

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Petrą Kuosą (7 d.); už Julianą Agurkienę (7 d.)                            

Šeštadienis liepos 09 d.                                    

14.30 val. – Santuoka

16.00 val. – Santuoka Vidugiriuose                        

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už Jurgį Bernecką (7 mėn.); už Julių Vaznelį Simono sūnų (30 m.) ir giminės mirusiuosius

PL 18.30 – Za zm. Piotra, Danutę, Annę Dembowskich i zdrowie dla Michaliny

SEKMADIENIS – liepos 10 d.; XV EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Juozą Svetlauską (10 mėn.); už Adelę, Motiejų Šiupšinskus; už Pijų Batvinską; už Marytę Markevičienę (30 d.)

PL 10:00 – za Józefa CR. Chrapowickich i CR. Kiewlaków  

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Sigitą Šliaužį; už Joną Bobiną (7 m.); už Marijaną, Juozą Jakubauskus; už Antaną, Oną Pykius; už Česlovą Balytą (I-osios metinės) ir giminės mirusiuosius; už Algimantą Gaidzinską

14.00 val. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Vidugiriuose. Procesija

Evangelija (Lk 10, 25–37)

    Anuomet atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą!“

    Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“

    Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą, kaip save patį“.

    Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

    Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Jėzus prabilo:

    „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kita kelio puse.

    O vienas pakeleivis, samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’.

    Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“

    Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumo“.

    Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Skelbimai:

XIV eilinis sekmadienis

 1. Saleziečiai iš Suvalkų organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis: Suvalkai–Vilnius. Kas nori dalyvauti, kviečiame užsiregistruoti iki liepos 14 dienos.
 2. Liepos 9 dieną 10 valandą Lipske bus aukojamos šv. Mišios už uošvius.
 3. Sekantį sekmadienį Sumos šv. Mišiose giedos choras Navis iš Širvintų. 
 4. Sekantį sekmadienį 14 valandą Vidugiriuose bus švenčiami palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Šiuos atlaidus praves Lazdijų klebonas kun. Nerijus. Giedos choras Navis. Bus pašventintas koplytstulpis skirtas pal. Jurgio Matulaičio atminimui. Dėkojame visiems, kas prisidėjo.
 5. Pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Kviečiame bendrai maldai.

(2022 m. birželio 27 d. – 2022 m. liepos 03 d.)

Pirmadienis – birželio 27 d.

PL 12:30. Pogrzeb Zofii Zdanowicz

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę

Antradienis – birželio 28 d.; Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 Za zm. Grażynę (9 roczn.), Czesława, Leszka Juchniewiczów

18.00 val. -Grig. už  Marijoną Gibienę; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus

Trečiadienis – birželio 29 d.; Šv. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI. Iškilmė

8.00 val. – už Nataliją, Juoz Pečekus ir Grėbliūnų giminės mirusiuosius; už Petrą, Veroniką Makauskus. Prašant Dievo palaimos ūkyje. Už Alių Pachucką (4 m.)

PL 9.30 val. – Za zm. Grażynę (9 roczn.), Czesława, Leszka Juchniewiczów; za Telesfora, Klemensa Balitów. Procesja

12.15 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Vaclovą (36m.), Liudviką, Joną Čeropskus; už Petrą Pajaujį; už Anelę, Petrą Agurkius; už Oną, Julijoną Bapkauskus. Procesija

Ketvirtadienis – birželio 30 d.       

17.30 val. – už Benjaminą Kalinauską (7 d.)

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Magdaleną Gaidzinskienę (pusė metų); už Juliją Svetlauskienę (7 m.)

Penktadienis – liepos 01 d.; Pirmas mėnesio penktadienis

PL 17:30 –  O Bł. Boże

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už        Anelę Stankevičienę (30 d.)

Šeštadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė.

Privalomas minėjimas. Pirmas mėnesio šeštadienis

PL 17:30 – Za zm. Zofię Zdanowicz (7 dzień)                               

18.00 val. – Grig. už Sigitą Šliaužį; už        Anelę Čėsną (4 mėn.); už Anelę, Petrą, Bronių Agurkius

SEKMADIENIS – liepos 03 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Pijų Batvinską; už Arvydą Sendą (20 m.); už Juozą Grigutį ir jo tėvus           

PL 10:00 – Za zm. Henryka Tylendę; za Helenę, Jana Korenkiewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Sigitą Šliaužį; už Kostantą Pečiulį (4 m.); už Teresę Lukoševičienę (4 m.); už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už   Juozą Ivošką (7 m.) ir jo tėvus; už Jurgį Vaznelį (11 m.)

Evangelija (Lk 10, 1–9. (10–12. 17–20)

    Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.

    Jis sakė jiems:

    „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus, lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė!’

    [O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: ‘Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia!’ Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau, negu anam miestui.

    Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“.

    O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.]

Skelbimai:

XIII eilinis sekmadienis

 1. Trečiadienį Petro ir Povilo atlaidai. Pamaldų tvarka, kaip sekmadienį. Po Sumos šv. Mišių procesija. Kviečiame vaikus, jaunimą, parapijiečius ir svečius. Atlaidus ves kun. Robert Vojczan. Sumos pamaldose dalyvaus Punsko lietuvių bendruomenės ir Vilkaviškio muzikos mokyklos jungtinis kamerinis orkestras ir choras (vad. A. Pečkaitis ir D. Balčiūnienė)
 2. Pirmasis mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Kviečiame bendrai maldai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. birželio 20 d. – 2022 m. birželio 26 d.)

Pirmadienis – birželio 20 d.

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Eleną Pečiulienę, Emiliją Ramanauskienę

Antradienis – birželio 21 d.; Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Privalomas minėjimas

18.00 val. -Grig. už Marijoną Gibienę; už Alytę Sendaitę (7 mėn.)                             

Trečiadienis – birželio 22 d.                                                        

18.00 val. – Grig. už  Marijoną Gibienę; už Valentą, Onutę, Kazimierą, Maženą Mulerčikus

Ketvirtadienis – birželio 23 d.; Šv. JONO KRIKŠYTOJO GIMIMAS. Iškilmė 

17:30 – O bł. boże i bł. dzieci i ziół

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę. Palaiminimas vaikų ir žolynų

Penktadienis – birželio 24 d.; Švč. JĖZAUS ŠIRDIS. Iškilmė 

PL 17:30 – O zdrowie i bł. dla KR. Żyrwiny i Mikołajówka

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Leoną Radvilą. Už mirusius klasiokus: Teresę Goberaitę, Danutę Dembauskaitę, ElęVinikaitytę, Ireną Stoskeliūnaitę, Juozą Kuosą

Šeštadienis birželio 25 d.; Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdis. Privalomas minėjimas

PL 11:00 – EGZ. za zm. Jana Urynowicza (I roczn.)

PL 16:00 – Ślub                                

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę

19.00 val. – Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje. Už mirusius (Senose kapinėse)

SEKMADIENIS – birželio 26 d.; XIII EILINIS SEKMADIENIS                                     

8.00 val. – už Algirdą Bernecką (11 mėn.); už Sigitą, Teklę, Antaną Grigučius; už Pijų Batvinską; už Petronę, Petrą Kaminskus ir jų tėvus

PL 10:00 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Marijoną Gibienę; už Bronę, Juozą, Joną, Petrą Žardeckus; už Antaną, Veroniką Radzevičius; už Onutę, Stasį Kiršinus

Evangelija (Lk 9, 51–62)

    Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui.

    Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“

    Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą.

    Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

    Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“

    Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“.

    Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.

Skelbimai:

XII eilinis sekmadienis

 1. Dėkojame visiems, kurie statė altorėlius Dievo Kūno šventei. Ačiū už bendrą maldą.
 2. Ketvirtadienį bus Devintinių oktava ir palaiminimas vaikų ir žolynų. 
 3. Birželio 24 dieną švęsime ir šv. Jono Krikštytojo gimimą. Sveikiname visus varduvininkus.
 4. Birželio 26 dieną vysk. Rimantas Norvila švenčia 25 metų vyskupystės jubiliejų. Kviečiame pasimelsti už Vilkaviškio vyskupijos ordinarą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. birželio 13 d. – 2022 m. birželio 19 d.)

Pirmadienis –  birželio 13 d. Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 17.30 – Za zm. Antoniego Motulewicza

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę 

18.30 val. – už Maženą Marcinkevičienę (4 mėn.)

Antradienis – birželio 14 d.                                                                                                                     

PL 17:30 – O błogosławieństwo

18.00 val. -Grig. už Marijoną Gibienę 

Trečiadienis – birželio 15 d.                                                       

PL 17:30 – O błogosławieństwo

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Valdą Kaminską (6 mėn.); už Jolantą, Albiną, Marianą, Stanislavą

19.00 val. – Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje. Už mirusius                

Ketvirtadienis – birželio 16 d.; KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Iškilmė

8.00 val. – už Pijų Batvinską; už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius

PL 09:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosów; za Jana Żardeckiego. Procesja

12.15 – Grig. už Marijoną Gibienę; už Vincą Valinčių (8 mėn.); už Oną, Antaną Kuosus ir jų tėvus; už Joną, Albiną, Kazimierą Markevičius. Procesija                                                                                                                            

Penktadienis – birželio 17 d.                

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Adelę (6 m.), Joną (4 m.) Krakauskus; už Joną–Sigitą Dzemioną, Vincą Zdanį, Anelę Sakalauskienę

18.30 val. – už Marytę Markevičienę (7 d.)

Šeštadienis birželio 18 d.                                              

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Valdą (pusė metų), Joną Savickus

19.00 val. – Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje. Už mirusius. (Prie kryžiaus)

SEKMADIENIS – birželio 19 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS                                      

8.00 val. – už Adelę, Danielių Makauskus; už Antaną, Oną Nevulius; už Juzefą, Antaną Kulponus; Ievą Šimčikienę

PL 10:00 – Za zm. Annę Żukowską, Józefa Tumialisa; CR Żukowkskich i Tumialisów; za Henryka Gryszkiewicza

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Marijoną Gibienę; už Eleną Matulevičienę (I met.); už Teofilių (6 mėn.), Magdaleną (31 m.) Valinčius

Evangelija (Lk 9, 11–17)

   Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai„.

   O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite juos būriais po penkiasdešimt“. Jie taip padarė ir visus susodino.

   Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.

Skelbimai:

Švenčiausioji Trejybė

 • Sekmadienio aukos buvo skirtos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.
 • Ketvirtadienį Devintinės. Po Sumos šv. Mišių bus einama procesiją per Sūduvos, Dariaus ir Girėno, Mickevičiaus gatvėmis. Labai prašome paruošti Devintinių altorėlius. Pirmoji stotis bus prie „Geležinės” parduotuvės. Ruošia Liepų gatvė. Antroji stotis bus prie Kupčinskų. Ruošia Sūduvos, Dariaus ir Girėno gatvės. Trečioji stotis bus Kliučinykų. Ruošia Dariaus ir Girėno gatvė. Ketvirtoji stotis bus prie bažnyčios. Ruošia Etnokultūros draugija. Kviečiame vaikus, jaunimą ir visus dalyvauti procesijoje.
 • Policija prašo saugoti savo asmeninį turtą, nes padaugėjo telefoninių sukčių, kurie per apgaulę išvilioja iš žmonių pinigus ir materialinį turtą. Būkite budrūs.
 • Sekantį sekmadienį po kiekvienų šventųjų Mišių kultūros namai rinks aukas įsigyti garsiakalbiams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. birželio 06 d. – 2022 m. birželio 11 d.)

Pirmadienis – birželio 06 d.; Šv. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina. Privalomas minėjimas 

8.00 val. – Dievo palaimos Baranauskų ūkyje

PL 10:00 – O bł. w gospodarstwie

12.15 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Anelę (7 d.), Joną (8 m.) Staskevičius

18.00 val. – Šv. Mišios už mirusius tėvus kapinių koplyčioje

19.30 val. – Prašant Dievo palaimos Vidugirių kaimo ūkyje ir už mirusius

Antradienis – birželio 07 d.                                                                                    

18.00 val. -Grig. už Marijoną Gibienę; už Artūrą Žilinską (nuo Onutės Baranauskienės)

PL 19:00 – Próba do I komunii św.

Trečiadienis – birželio 08 d.                                                        

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Vladą, Marę, Vytą Vilkelius; už Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (13 m.), Vytą, Ievą, Jurgį Vaznelius

Ketvirtadienis – birželio 09 d.; Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė 

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Jurgį Bernecką (6 mėn.)

PL 19:00 – Spowiedź dzieci                                                                    

Penktadienis – birželio 10 d.                

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Juozą Svetlauską (9 mėn.)

Šeštadienis birželio 11 d.; Šv. Barnabas, apaštalas. Privalomas minėjimas

9.00 val. – Julijos ir Juozo 50 metų Santuokos jubiliejus

10.00 val. – I Komunia św.

PL 17:00 – Chrzest

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Petronę Kaminskienę (3 mėn.)

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius (Bažnyčioje)

SEKMADIENIS – birželio 12 d.; ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Iškilmė

8.00 val. – už Aldoną, Antaną, Valdą Šliaužus; Petrą Bagucką; už Pijų Batvinską; už Salomę, Vladą Valinčius ir jų tėvus. Prašant sveikatos Juozams

PL 10:00 –  Za zm. Annę, Jerzego Balitów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Marijoną Gibienę; už Joną Buračiauską; už Danutę, Eugeniją Aleksus; už Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; už Anelę, Antaną, Anelę Grigučius; už Danutę, Vytą, Gintą, Rimą Zdanius; už Artūrą Žilinską (30 d.)

Evangelija (Jn 16, 12–15)

Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Skelbimai:

 1. Baigiasi velykinis laikotarpis, prasideda eilinis liturginis laikotarpis.
 2. Sekantį sekmadienį aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijai išlaikyti. Kviečiame pasimelsti už pašaukimus.
 3. Sekantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę.
 4. Nuo antradienio vaikams, kurie priėmė pirmąją komuniją, prasideda baltoji savaitė. Kviečiame vaikus ir tėvus 18 valandos Mišioms. Bus šventinama: antradienį – maldaknygės, trečiadienį – rožančiai, ketvirtadienį – medalikėliai, grandinėlės ir visa kt.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gegužės 30 d. – 2022 m. birželio 05 d.)

Pirmadienis – gegužės 30 d.              

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza

18.00 val. – Grig. už Onutę Šliaužienę; Aliciją Berneckaitę (6 mėn.) ir jos tėvus Aldoną, Joną Berneckus; už Juliją Svetlauskienę

Antradienis – gegužės 31 d.; Švč. Mergelės Marijos apsilankymas. Šventė                                                           

18.00 val. – už Petronę Kaminskienę (vardadienio proga)

19.00 val. – Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje ir už mirusius

Trečiadienis – birželio 01 d.; Šv. Justinas, kankinys. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Juliją Ivoškienę (30 d.); už vaikus ir jaunimą

19.00 val. –  Dievo palaimos Taurusiškių kaimo ūkyje ir už mirusius                 

Ketvirtadienis – birželio 02 d.

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę; už Anelę Čėsną (3 mėn.)

18.30 val. – Vaikų išpažintys, kurie eina pirmosios komunijos ir kurie buvo pernai prie pirmosios komunijos

Penktadienis – birželio 03 d.; Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O błogosławieństwo w gospodarstwie

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę

Šeštadienis birželio 04 d.                                                             

11.00 val. – Pirmoji komunija

PL 16:00 – Ślub

18.00 val. – Grig. už Marijoną Gibienę. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos versle

SEKMADIENIS – birželio 05 d.; ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
8.00 val. – už Vytą, Romą Pachuckus; už Marytę, Danielių Savickus; už Pijų Batvinską. Dievo palaimos Vaičiuliškių kaimo ūkyje ir už mirusius

PL 10:00 – Za zm. Stanisława (25 roczn.), Czesława, Jana Sendów

12.15 val. – VAIKŲ IR TĖVŲ PADĖKA UŽ EUCHARISTIJOS DOVANĄ

Grig. už Marijoną Gibienę; už Teresę Lukoševičienę, Vincą Čeponą; už Romą Marcinkevičių (nuo draugų)

už Juliją, Kazimierą Kuosus ir šeimos mirusiuosius; už Anelę, Juozą Maksimavičius

Evangelija (Jn 20, 19–23)**

        Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

       O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Skelbimai:

Šeštinės

 1. Šiandien švenčiame Kristaus žengimą į dangų. Sekantį sekmadienį Sekminės.
 2. Nuo ketvirtadienio prasidės birželinės pamaldos. Taip pat ketvirdaienį yra vaikų diena – melsimės už vaikus.
 3. Ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių bus klausomos vaikų ir šeimų išpažintys. Kviečiame taip pat visus vaikus, kurie praeitais metais priėmė pirmąją komuniją.
 4. Sekmadienį per Sumos šv. Mišias dėkos vaikai, kurie prieš metus priėmė pirmąją komuniją.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gegužės 23 d. – 2022 m. gegužės 29 d.)

Pirmadienis –  gegužės 23 d.              

PL 17:30 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę

Antradienis – gegužės 24 d.                                                            

PL 16:00 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

                                               Janina ejmel (I rocz)

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę   

Trečiadienis – gegužės 25 d.                                                                                               

PL 17:30 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę

                        60 – ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos ir sveikatos

19.00 val. – Dievo palaimos Punsko kaimo ūkyje ir gyventojams

Ketvirtadienis – gegužės 26 d.                                           Šv. Pilypas Neris, kunigas. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę

                                   Eleną Kliučinskienę (I met.)

                                   Birutę, Albiną, Marytę Žukauskus; Marytę Puniškienę

19.00 val. –  Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusius

Penktadienis – gegužės 27 d.

PL 17:30 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę

                                   Eleną Pečiulienę, Anelę Ramanauskienę

19.00 val. – Dievo palaimos Šlynakiemio kaimo ūkyje ir mirusius

Šeštadienis gegužės 28 d.

10.00 val. Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

                                               Krystynę Mariana Kierejszys

                                               Jan Urynowicz (11 mies)

18.00 val. – Grig. Onutę Šliaužienę

19.00 val.  Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje ir mirusius

SEKMADIENIS –  gegužės 29 d.                             KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
8.00 val. – Pijų Batvinską

                   Onutę, Valentą Savickus; 95 – ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos Onutei Agurkienei

PL 10:00 – Greg. Za zm. Jerzy Andrulewicz

                                               Marię Januszewską (4 rocz)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                        Grig. Onutę Šliaužienę

                                   Vytą Jankeliūną (8 mėn.), Anelę Sendienę

                                   Joną, Genę Buračiauskus ir gim.m.

                         Dievo palaimos Kampuočių kaimo ūkyje ir mirusius

Skelbimai:

VI Velykų sekmadienis

 1. Sekantį sekmadienį bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius.
 2. Šeštadienį bus gyvojo rožinio pirmasis Elko vyskupijos kongresas. Šv. Mišios 12 valandą Krasnym Borze. Iš Punsko vyks delegaciją. Kas nori dalyvauti, ar individualiai važiuoti, prašom kreiptis pas kunigus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gegužės 16 d. – 2022 m. gegužės 22 d.)

Pirmadienis – gegužės 16 d.              

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za Czesławę Roman (30 dzień)

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę

Antradienis – gegužės 17 d.                                                            

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę. Už mirusį Petrą Venslauskągimtadienio proga 

Trečiadienis – gegužės 18 d.                                                                        

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za Mieczysława Motulewicz (30 dzień)

18.00 val. – Grig. už Onutę Šliaužienę; už Antaną Radzevičių

Ketvirtadienis – gegužės 19 d.

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Onutę Šliaužienę; už Artūrą Žilinską (7 d.)

Penktadienis – gegužės 20 d.

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Onutę Šliaužienę. Prašant Dievo palaimos ūkyje

Šeštadienis gegužės 21 d.                                                            

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za Janinę Konewko, Stefanię Sejnowską

18.00 val. – Grig. už Onutę Šliaužienę

19.00 val. Prašant Dievo palaimos Pristavonių kaimo ūkyje. Už mirusius

SEKMADIENIS – gegužės 22 d.; VI VELYKŲ SEKMADIENIS
8.00 val. – už Pijų Batvinską; už Juozą–Vytą Krakauską ir jo tėvus

PL 10:00 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za Albinę, Stanisława, Jana, Antoniego, Bronisławę Szczęsnych; za Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Onutę Šliaužienę; už Alytę Sendaitę (6 mėn.); už Anelę, Antaną, Anelę Grigučius; už Juozą Gibą (7 m.); už Aleksų giminės mirusiuosius ir gyvuosius

Evangelija (Jn 14, 23–29)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

    Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.

    Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę“.                        

Skelbimai:

V Velykų sekmadienis

 1. Dėkojame visiems, kas adoravo ir meldėsi už pašaukimus.
 2. Parapijoje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimas. Praeitą sekmadienį visus kvietėme į bendrą maldą. Buvo, tokia situacija. Viena moteris atnešė intenciją ir pasakė, kad negalima ateiti antradienį į bažnyčią, nes bus Sutvirtinimo sakramentas. Dėkojame už maldą jaunimo intencija. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie organizacinių darbų.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gegužės 09 d. – 2022 m. gegužės 15 d.)

Pirmadienis – gegužės 09 d.              

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką (5 mėn); Grig. už Onutę Šliaužienę; už          Vytą Žilinską (30 d.)

Antradienis – gegužės 10 d.                                                            

PL 16:00 – Bierzmowanie.            Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Sutvirtinimas. Grig. už Jurgį Bernecką;Grig. už Onutę Šliaužienę; už Juozą Svetlauską (8 mėn)        

Trečiadienis – gegužės 11 d.     

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Petronę Kaminskienę (2 mėn.)                                                  

Ketvirtadienis – gegužės 12 d.                                                                         

16.00 val. – Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Pašaukimų intencija

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Albiną, Joną Savickus. Prašant Dievo palaimos ūkyje. Švenčiausiojo Sakramento įstatymas                                                      

Penktadienis – gegužės 13 d.                                                                                        

16.00 val. – Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Pašaukimų intencija

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Leoną Cirušį (6 m.); Maženą Marcinkevičienę (3 mėn.). Švenčiausiojo Sakramento įstatymas            

Šeštadienis gegužės 14 d.; Šv. Motiejus, apaštalas. Šventė

16.00 val. – Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Pašaukimų intencija

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Juozą Auruškevičių (30 d.)

Švenčiausiojo Sakramento įstatymas                            

SEKMADIENIS – gegužės 15 d.; V VELYKŲ SEKMADIENIS
8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Magdaleną, Joną Žilinskus; Juliją, Dominyką, Antaną Baguckus; už Pijų Batvinską               

PL 10:00 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za Zygmunta Pawłowskiego (6 roczn.)                          

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Onutę Šliaužienę; už Vincą Valinčių (7 mėn.); už Valdą Kupčinską (5 mėn.); už Adolfą Vydrą ir giminės mirusiuosius; už         Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus

Evangelija (Jn 13, 31–33a. 34–35)

Judui pasišalinus, Jėzus prabilo:

„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins.

Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti… Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.                    

Skelbimai:

IV Velykų sekmadienis

1. Pagal episkopato paliepimą, kiekvienai parapijai yra priskirtos dienos, kurių metu meldžiamąsi už pašaukimus. Mūsų parapijoje melsimės už pašaukimus gegužės 12, 13, 14, 15 dienomis. Kiekvieną dieną 16 valandą bus Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Iki šv. Mišių adoracija vyks individualiai. Po šv. Mišių bus adoracija tęsis toliau. Kviečiame maldai už pašaukimus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. gegužės 02 d. – 2022 m. gegužės 08 d.)

Pirmadienis –  gegužės 02 d.                                                     

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza; Arvida Czaplisa CR. Lipieniów

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Anelę Čėsną (2 mėn.); už Antaną Puzauską (5 m.); už Magdaleną, Joną Cirušus; už Valdą, Joną Savickus

19.00 val. – Šv. Mišios už mirusias motinas kapinių koplyčioje

Antradienis – gegužės 03 d.

PL 10:00 – Za ojczyznę

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza; za Piotra Dorochowicza; za Helenę, Konstantego Jaśkiewiczów

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; prašant sveikatos Artūrui ir stiprybės jo šeimai

18.30 val. – Sutvirtinamųjų išpažintys                            

Trečiadienis – gegužės 04 d.                                                                         

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Dzemionų ir Kaimaičių giminių mirusius

Ketvirtadienis – gegužės 05 d.                                                                    

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Dzemionų ir Vaznelių giminių mirusius                        

Penktadienis – gegužės 06 d.

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę

PL 18:30 – Spowiedź do bierzmowania                       

Šeštadienis gegužės 07 d.                                                        

PL 17.00 – 50 roczn. ślubu Jana i Salomei

PL 17:30 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza; za Anastazję, Jozefa Sadowskich CR. O nawrócenie grzeszników

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Grig. už Onutę Šliaužienę; už Klemensą, Romą Bendorius ir Martyną

SEKMADIENIS – gegužės 08 d.; IV VELYKŲ SEKMADIENIS
8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Oną Baguckienę (2 m.); už Pijų Batvinską; už Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius; už Anelę, Antaną Kmieliauskus; už Anelę, Juozą Nevulius

PL 10:00 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicza; za Stefana Puniszko (10 roczn)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Onutę Šliaužienę; už kun. Alfonsą Jurkevičių (30 d.); už Moniką Pečiulienę (5 m.); už Juozą Sidarį (16 m.); už Petrą, Anelę Jurgį Černelius; už Bronių (40 m.), Juliją, Joną Pečiulius; už Marytę, Joną, Petrą Markevičius ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Jn 10, 27–30)

Jėzus žydams pasakė:

„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.

Skelbimai:

III Velykų sekmadienis

 1. Nuo šiandien jau prasideda Gegužės mėnesį. Šis mėnuo skirtas Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Prašome sutvarkyti prie kelio esančius kryžius ir koplytstulpius. Kiekvieną dieną bus įstatomas Švenčiausias Sakramentas ir giedama Marijos litanija. Kviečiame dalyvauti, o kas negali tai prašome namie pasimelsti.
 • Gegužės 04 dieną – pirmas mėnesio ketvirtadienis. Po vakaro šv. Mišių vyks pal. Jurgio Matulaičio maldos grupės susitikimas.
 • Gegužės 8–ąją dieną organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Išvykstame Gegužės 8–ąją dieną dešimtą valandą nuo bažnyčios aikštės. Kviečiame registruotis pas Anelę Krakauskienę ir Anastaziją Sidarienę.

(2022 m. balandžio 25 d. – 2022 m. gegužės 01 d.)

Pirmadienis – balandžio 25 d.; Šv. Morkus, evangelistas. Šventė

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za zm. Mieczysława Motulewicz (7 dzień)

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Kmieliauskų šeimos mirusius.

Prašant Dievos palaimos ūkyje. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos.

Antradienis – balandžio 26 d.

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Maksimavičių giminės mirusiuosius                                   

Trečiadienis – balandžio 27 d.                                                                              

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Jurgį Žilinską (30 d.).

Prašant Dievo palaimos Agurkių ūkyje.

Ketvirtadienis – balandžio 28 d.                                                                

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za zm. Jana Urynowicz (10 m-c)

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką

Padėka Viešpačiui. Prašant sveikatos ir Dievo palaimos gimtadienio proga

Penktadienis – balandžio 29 d.; Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja. Šventė

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Joną Bagucką (13 m.)

Šeštadienis balandžio 30 d.                                                             

14.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za zm. Piotra Aleksa

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Juliją Svetlauskienę (5 mėn.)

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Vaitakiemio kaimo ūkininkams; už Vaitakiemio kaimo mirusius

SEKMADIENIS – gegužės 01 d.; III VELYKŲ SEKMADIENIS
8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Boženą Volukonienę (16 m.); už Ireną, Antaną, Joną Gričiauskus ir giminės mirusiuosius; už Vytautą Žilinską (nuo krikšto mamos)

PL 10:00 – Greg. za zm. Jerzego Andrulewicz; za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Onutę Šliaužienę; už Joną, Oną, Baliūnus; už Tumelių ir Baliūnų giminės mirusiuosius; už Marytę, Danielių Savickus; už Jakubonių, Savickų giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę, Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Jn 21, 1–14. (15–19)

Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip.

    Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame kartu su tavimi“. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nepagavo.

    Rytui auštant, ant kalno pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?“

    Tie atsakė: „Ne“.

    Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės.

    Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, – mat buvo neapsirengęs, – ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto – maždaug už dviejų šimtų mastų – ir atitempė tinklą su žuvimis.

    Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų“. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies.

    Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.

Skelbimai:

Dievo gailestingumo sekmadienis. Šv. Jurgio atlaidai

1. Šiandien švenčiame šv. Jurgio atlaidus. Kviečiame užsakyti šv. Mišias individualiai ir bendrai; prašant Dievo palaimos ūkyje. Sveikiname visus varduvininkus ir linkime Dievo palaimos.

2. Šiandien Dievo gailestingumo sekmadienis. Po šv. Mišių melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį.

3. Sekantį sekmadienį po sumos šv. Mišių vyks susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi priimti pirmą ją komuniją.

4. Sekantį sekmadienį prasideda Gegužės mėnesį. Šis mėnuo skirtas Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Prašome sutvarkyti prie kelio esančius kryžius ir koplytstulpius. Kiekvieną dieną bus įstatomas Švenčiausias Sakramentas ir giedama Marijos litanija. Kviečiame dalyvauti.

5. Dėkojame parapijiečiams, kurie dalyvavo sinodo susirinkimuose. Dėkojame poniai Natalijai Januškienei už šio sinodo vedimą ir protokalavimą.

6. Gegužės 8–ąją dieną organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Išvykstame Gegužės 8–ąją dieną dešimtą valandą nuo bažnyčios aikštės. Kviečiame registruotis pas Anelę Krakauskienę ir Anastaziją Sidarienę.

 Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. balandžio 18 d. – 2022 m. balandžio 24 d.)

Pirmadienis – balandžio 18 d.; II ŠV. VELYKŲ DIENA                                

8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; Juozą (11 m.), Irutę, Jurgį Valinčius; Veroniką, Kostantą Baranauskus; už Matą Šupšinską. Krikštas

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Balita; Karola i CR Prawdzików. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Petrą, Eleną Jakčinskus ir jų tėvus; už Stasį Vilčiauską; už Juozą Nevulį (2 m.) jo tėvus; už Stasę, Jurgį, Petrą, Marytę, Petrą Slabašauskus

PL 13:45 – Pogrzeb Czesławy Roman

Antradienis – balandžio 19 d.

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Romualdą Liutecką (3 m.)

18.30 val. – už Juozą Auruškevičių (laidotuvių šv. Mišios)                                 

Trečiadienis – balandžio 20 d.                                                                              

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Petrą Pajaujį (30 d.); už Eleną Pečiulienę. Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Kostui gimtadienio proga

Ketvirtadienis – balandžio 21 d.                                                                

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za Antoniego, Helenę Rekus

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Alytę Sendaitę (5 mėn.)

Penktadienis – balandžio 22 d.                                                                   

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za Czesławę Roman (7 dzień)

18.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Juozą Auruškevečių (7 d.); už Salomėją (pusė metų), Kazį Budzeikus.

Šeštadienis balandžio 23 d.                                                             

PL 9.00 – W intencji dziecka. Chrzest

PL 10:00 – W intencji dziecka. Chrzest

11.00 val. – Valdo Rupinsko laidotuvės

14.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za Teresę Szinder (I roczn.)

18.00 val. – Penkiasdešimties metų santuokos jubiliejus. Padėka ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos Veronikai ir Jonui Ivoškams.

18.30 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Nataliją (I met.), Joną (9 m.) Balkus; už Vladą, Joną Pajaujus

SEKMADIENIS – balando 24 d.; II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS

(Dievo Gailestingumo sekmadienis), Šv. Jurgio atlaidai

8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Romą (10 m.); už Juozą, Petronėlę Maksimavičius

Prašant Dievo palaimos Radzevičių šeimai ir jų ūkyje.

PL 9.30 – Greg. za zm. Annę Balita; za Juliana i CR. Prawdzików

12.15 val. – PRAŠANT DIEVO PALAIMOS ŪKININKAMS.

Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje. Už mirusį: Vytą Jankeliūną (7 m.); už Klemensą Jurkūną (3 m.) ir jo tėvus; už Onutę, Kostantą Moliušus; už Krakauskų šeimos mirusiuosius; už Jurgį, Jadvygą Adukauskus

Evangelija (Jn 20, 19–31)

    Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

    Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

    Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako:

    „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Skelbimai:

II šv. Velykų diena

1. Dėkojame visiems, kas padėjo papuošti bažnyčią Velykų iškilmei.

2. Pagal episkopato prašymą II šv. Velykų dienos aukos yra skiriamos katalikų universitetui Liubline. Dėkojame už jūsų aukas.

3. Sekantį sekmadienį švęsime šv. Jurgio atlaidus. Atlaidus praves kariuomenės kapelionas kun. Saulius Kristapavičius.

4. Melskime šv. Jurgio užtarimo užsakant šv. Mišias prašant Dievo palaimos ūkyje: individualiai ir bendrai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. balandžio 11 d. – 2022 m. balandžio 18 d.)

Pirmadienis – balandžio 11 d.

PL 18:00 – Greg. za zm. Annę Balita

Antradienis – balandžio 12 d.       

PL 18:00 – Greg. za zm. Annę Balita; Albina, Mariannę, Jolantę, Stanisława

Trečiadienis – balandžio 13 d.

PL 18:00 – Greg. Za zm. Annę Balita; Marzenę Marcinkiewicz (2 m-ce)

Ketvirtadienis – balandžio 14 d.; Didysis Ketvirtadienis  

PL 18.00 – Ostatnia Wieczerza. Greg. za zm. Annę Balita

Penktadienis – balandžio 15 d.; Didysis Penktadienis

PL 15.00 – Droga Krzyżowa i Pamiątka Męki Chrystusa. Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. – Kryžiaus Kelias ir Kristaus Kančios pamaldos

Šeštadienis balandžio 16 d.; Didysis Šeštadienis (Velyknaktis)  

Valgių šventinimas: PL 10; LT 11; 12; 13 val.

19.00 val. – VELYKNAKČIO PAMALDOS: UŽ PARAPIJIEČIUS.

Greg. za zm. Annę Balita; už Valdą Kupčinską (4 mėn.); už Juozą Jurkūną (8 mėn.); Teklę, Vitalių Agurkius

SEKMADIENIS – balandžio 17 d. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)

5.30 val. – Procesija ir šv. Mišios už parapijiečius ir geradarius

PL 8.00 – Procesja i Msza św. za parafian. Greg. Za zm. Annę Balita. O bł. Boże dla Moniki w dniu urodzin

12.15 val. – už Vincą Valinčių (6 mėn.); Joną Liutecką (10 m.); už Joną, Marytę Januškus; Romualdą, Klemensą, Oną Liuteckus        

Pirmadienis – balandžio 18 d.        ; VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Grig. už Jurgį Bernecką; už Juozą (11 m.), Irutę, Jurgį Valinčius; Veroniką, Kostantą Baranauskus; už Matą Šiupšinską. Krikštas

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Balita; za Karola i CR Prawdzików. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už Petrą, Eleną Jakčinskus ir jų tėvus; už Stasį Vilčiauską; už Juozą Nevulį (2 m.) jo tėvus; Stasę, Jurgį, Petrą, Marytę, Petrą Slabašauskus              

Evangelija (Jn 20, 1–9)

    Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“.

    Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo.

    Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet suvyniotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

Skelbimai:

 • Dėkojame už aukas bažnyčios papuošimui.
 • Raginame parapijiečius padėti paruošti Paskutinės Vakarienės altorėlį, Kristaus kapą ir visą bažnyčią Velykų šventėms.
 • Ateinanti savaitė – Didžioji savaitė, nes minime Didžiuosius Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykius. Didįjį Ketvirtadienį minime Paskutinės Vakarienės – Eucharistijos ir kunigystės sakramento įsteigimą. Didįjį Ketvirtadienį pasimelskite už mus kunigus, kad geriau tarnautume Dievui ir Bažnyčiai. Pamaldos 18 val., pagal tradiciją – lenkų kalba.
 • Ligonius lankysime Didįjį Penktadienį.
 • Didįjį Penktadienį minime Jėzaus Kristaus Kančios ir mirties dieną, prašome užlaikyti rimtį ir sausą pasninką. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šventųjų Mišių, tik atlieka Kristaus Kančios pamaldas. 18 val. – Kryžiaus kelias. Po to vyks Kristaus kančios pamaldos. Kryžiaus pagerbimo metu bučiujame kryžių, po to bus šv. Komunija ir procesija į Kristaus kapą. Po visko vyks individuali adoracija.
 • Penktadienio Kryžiaus Adoracijos rinkliava visame pasaulyje yra skiriama Šventosios Žemės katalikiškų bažnyčių išlaikymui.
 • Nuo Didžiojo Penktadienio vakaro pradėsime Dievo Gailestingumo noveną – devyndienį.
 • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, užlaikome rimtį ir pasninką. Šventinsime Velykų stalo valgius. 10 PL; 11 LT; 12LT; 13 LT.
 • Vakare – 19 val. pradėsime Velyknakčio pamaldas. Prašome atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventam vandeniui. Šiomis dienomis galime išgyventi daug dvasinio gyvenimo momentų, tik reikia ateiti į bažnyčią ir nuoširdžiai dalyvauti apeigose,  ar tyloje pasimelsti – adoruoti Jėzų.
 • Sekmadienį švęsime Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmę. 5.30 pradėsime procesiją aplink bažnyčią, paskui šv. Mišios, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir palaiminimas. Į iškilmingą Velykų ryto procesiją kviečiame dalyvauti vaikus, jaunimą, šeimas, visus procesijos dalyvius apsirengusius šventiniais arba tautiniais rūbais.  Kviečiame visus svečius ir parapijiečius aktyviai dalyvauti pamaldose.
 • Velykų Antrą dieną, pirmadienį, šventos Mišios sekmadienio tvarka. Tos dienos aukos bus skiriamos katalikų universitetui Liubline.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. balandžio 04 d. – 2022 m. balandžio 10 d.)

Pirmadienis – balandžio 04 d.                                      

PL 18:00 – Greg. za zm. Annę Balita

Antradienis – balandžio 05 d.                           

PL 18:00 – Greg. za zm. Annę Balita

Trečiadienis – balandžio 06 d.                                                                     

PL 18:00 – Greg. za zm. Annę Balita

Ketvirtadienis – balandžio 07 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis                          

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

18.00 val. –         

Penktadienis – balandžio 08 d. Gavėnios rekolekcijos                                                                            

9.00 val. – už Teklę, Antaną, Vincą Valinčius ir jų tėvus

PL 10:30 – Greg. za zm. Annę Balita. Droga Krzyżowa.

12.15 val. – už Stanislavą, Eugeniją, Antaną Grigučius

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusius: Juozą (9 m.), Juliją, Petrą Pečiulius

Šeštadienis balandžio 09 d.; Gavėnios rekolekcijos                                                            

9.00 val. – už Jurgį Bernecką (4 mėn.)

PL 10:30 – Greg. za zm. Annę Balita; za Janinę Agurkis

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Vaclovui–Kazimierui Mieldažiui 80–ojo gimtadienio proga

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

17.00 val. –

SEKMADIENIS – balandžio 10 d.; KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

8.00 val. – už Juozą Svetlauską (7 mėn.); už Vincą, Oną Komičius ir jų tėvus; už Artūrą Jurkūną (18 m.)

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Balita; za Jana, Antoniego, Stanisława, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; Piotra Soroko. Gorzkie Żale.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Alfonsą Dzemioną (21 m.), jo tėvus Oną, Petrą, Vincą Valiunčių; už Petronę Kaminskienę (30 d.); už Juozapą Josvilą. Graudūs verksmai

Evangelija (Lk 19, 28–40)

    Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę.

    Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos, ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui’“.

    Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkai klausė: „Kam atrišate asilaitį?“

    Mokiniai atsakė: „Jo reikia Viešpačiui“.

    Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant, žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“

    Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: „Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“

    Jis atsakė jiems: „Sakau jums, jei šitie tylės – akmenys šauks!“

Skelbimai:

V Gavėnios sekmadienis

1.Pagal Episkopato paliepimą ir liturgines nuorodas nuo V Gavėnios sekmadienio bažnyčiose kryžiai su nukryžiuotuoju yra uždengiami.

2.Pagal episkopato paliepimą, šiandienos aukos yra renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.

3.Balandžio 8–ąją ir 9–ąją dienomis vyks Gavėnios rekolekcijos. Šias rekolekcijas praves

kun. Vinc Nguyen Kim Hoan (kun. Vincentas) iš Vietnamo. Kviečiame susitaikyti su Viešpačiu.

4.Sekantis sekmadienis yra Kristaus kančios sekmadienis. Verbos bus šventinamos per kiekvienas šv. Mišias. Procesija bus einama per Sumos šv. Mišias. Surinktos aukos bus skiriamos bažnyčios puošybai šv. Velykų proga.

5.Sekantį sekamdienį po aštuntos valandos šv. Mišių parapijos salėje bus susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą.

6.Gegužės 8 dieną yra organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Kviečiame dalyvauti. Registruotis galima pas Anastaziją Sidarienę ir Anelę Krakauskienę.

7.Gavėnios laikotarpiu penktadieniais einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos giedami Graudūs verksmai ir einama procesija.

8.Šiandien 15 valandą vyks Sinodo susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Evangelija (Lk 22, 14–23, 56)

    Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“.

    Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo karalystė“.

    Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“.

    „Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manąja ant stalo. Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, per kurį jis bus išduotas!“ Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kas gi iš jų galėtų šitai padaryti.

    Tarp apaštalų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu.

    Bet Jėzus jiems pasakė: „Pagonių tautų karaliai engia jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias jūsų tarpe, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš jūsų tarpe esu kaip tas, kuris patarnauja.

    Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę. Kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių“.

    „Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiausi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu savo ruožtu stiprink brolius!“

    Petras atsiliepė: „Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį!“

    Bet Jėzus atsakė: „Sakau tau, Petrai: dar gaidžiui šiąnakt nepragydus, tu tris kartus išsiginsi mane pažįstąs“.

    Jis paklausė juos: „Ar jums ko trūko, kai aš jus buvau išsiuntęs be piniginės, be krepšio, ir be kurpių?“

    Jie atsakė: „Nieko netrūko“.

    Tada jis tęsė: „Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį, o kas neturi kalavijo, teparduoda apsiaustą ir tenusiperka. Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta: ‘Jis bus priskaitytas prie piktadarių’; tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą“.

    Apaštalai tarė: „Viešpatie, štai čia pora kalavijų“.

    Jis atsakė: „Gana!“

Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į Alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis įspėjo: „Melskitės, kad nepakliūtume į pagundą!“

    Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ Jam apsireiškė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn.

    Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius. Jis tarė jiems: „Kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“

    Jam bekalbant, pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas Iš Dvylikos – Judas. Jis prisiartino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė: „Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus Sūnų!“

Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė: „Viešpatie, gal smogti kalaviju?“ Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį.

    Bet Jėzus sudraudė: „Liaukitės! Gana!“ Ir, palietęs tarno ausį, išgydė jį.

    Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, sargybos viršininkams ir seniūnams jis pasakė: „Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais?! Kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip! Dabar atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas“.

    Suėmę Jėzų, jie nusivedė jį ir atgabeno į vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo jų tarpe. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdintį prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė: „Ir šitas buvo kartu su juo“.

    Bet jis išsigynė: „Moterie, nepažįstu jo!“

    Netrukus kažkas kitas, jį pamatęs, tarė: „Ir tu iš jų tarpo“.

    Petras atkirto: „Ką tu, žmogaus! Tik jau ne aš!“

    Maždaug po valandos dar kažin kas ėmė atkakliai tvirtinti: „Tikrai šitas buvo su juo! Juk jis galilėjietis!“

    Petras atsakė: „Žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai“. Ir tuoj pat, dar jam tebekalbant, pragydo gaidys.

    Tuomet Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą Viešpaties žodį: „Dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko.

    Jėzų saugantys vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengę jam akis, jie klausinėjo: „Pranašauk, kas tave užgavo!“ Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį.

    Rytui išaušus, susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai. Jie liepė atvesti Jėzų į savo tribunolą ir pareikalavo: „Jei tu Mesijas, tai prisipažink mums!“

    Jėzus atsiliepė: „Jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite, o jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto Žmogaus Sūnus sėdės Dievo Galybės dešinėje“.

    Tada jie visi sujudo klausti: „Tai tu esi Dievo Sūnus?“

    O jis atsakė: „Taip yra, kaip sakote: Aš Esu!“

    Tuomet jie tarė: „Kam dar mums liudytojai?! Mes girdėjome iš jo paties lūpų!“

    Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą.

    Ten jie ėmė jį skųsti, sakydami: „Mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs Mesijas ir karalius“.

    Tada Pilotas paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“

    Jėzus jam atsakė: „Taip yra, kaip sakai“.

    Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“.

    Bet jie vis atkakliau tvirtino: „Jis savo mokslu kursto tautą visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia“.

    Tai išgirdęs, Pilotas paklausė, ar tas vyras galilėjietis. Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusiuntė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje.

    Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs, ir tikėjosi pamatysiąs jį darant kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai apstoję be paliovos jį skundė. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengę jį baltu drabužiu, pasiuntė atgal Pilotui. Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi.

    Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir liaudį, pareiškė: „Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudies kurstymu. Bet aš, jį apklausęs jūsų akyse, neradau nė vienos jam primetamos kaltės; taip pat ir Erodas, nes sugrąžino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Aš tad jį nuplakdinsiu ir paleisiu“.

    Tuomet jie visi ėmė šaukti: „Mirtis šitam! Paleisk mums Barabą!“ O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę.

    Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas dar kartą kreipėsi į juos, bet jie nesiliovė šaukę: „Ant kryžiaus, ant kryžiaus jį!“

    Tada jis trečią kartą klausė: „O ką gi pikta jis yra padaręs? Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti. Taigi nuplakdinsiu jį ir paleisiu“. Tačiau jie, garsiai šaukdami, vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus, ir jų šauksmai ėjo vis smarkyn.

    Galiausiai Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai.

    Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų.

    Jį lydėjo didelis būrys liaudies ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: ‘Laimingos nevaisingosios! Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!’ Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’ Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“

    Kartu su Jėzumi buvo vedami žudyti du piktadariai.

    Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukuolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius – vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“. Kareiviai pasidalijo Jėzaus drabužius, mesdami burtą.

    Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“

    Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“

    Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

    Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“

    Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.

    Buvo apie šeštą valandą, kai visoje šalyje sutemo, ir buvo tamsu iki devintos valandos, saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir su tais žodžiais numirė.

************

    Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“ Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė.

    Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisingas žmogus, kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos ir gyveno, laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai dėjosi Prisirengimo dieną, jau beprasidedant šeštadieniui.

    Lydinčios moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų, o šeštadienį ilsėjosi, kaip reikalavo Įstatymas.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. kovo 28 d. – 2022 m. balandžio 03 d.)

Pirmadienis –  kovo 28 d.                                      

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

PL 17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (9 m-c)

Antradienis – kovo 29 d.                

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Trečiadienis – kovo 30 d.                                                                              

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už Juliją Svetlauskienę (4 mėn.)

Ketvirtadienis – kovo 31  d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis                        

17.00 val. – už Anelę, Česlovą, Stanislavą, Romą Vovakus; už Stanislavą Vovakienę; už Joną Ramanauską (I-osios metinės)

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

Penktadienis – balandžio 01 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis                                                                            

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Greg. za zm. Annę Balita

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Už Oną Nevulienę (30 d.)

Šeštadienis balandžio 02 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis

10.00 val. – Egzekvijos už Kazimierą Jurkūną (I-osios metinės)

11.00 val. – Egzekvijos už Nataliją Pečekienę (I-osios metinės)

17.00 val. – už Anelę Česną (3 mėn.)  

PL 17:30 – Greg. za zm. Annę Balita

SEKMADIENIS – balandžio 03 d.; V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Keistutį (4 m.), Bronę, Algį, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusiuosius; už Aleksandrą, Petronelę Krivickus; už Vytautą Vaznelį (4 m.); Vidą–Romą Aleksą (3 m.)

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Balita; za Mateusza (7 roczn.), Bolesława Kotowskich. Gorzkie Żale. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Joną, Kastulę, Valdą Misiukonius; už Adelę Dzemionienę (6 m.); už Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; už Alavačių ir Radžiūnų giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius. Graudūs verksmai. Procesija

Evangelija (Jn 8, 1–11)

    Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.

    Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti.

    Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jie atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris.

    Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“

    Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.

    Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.

Skelbimai:

IV Gavėnios sekmadienis

1. Sekantį sekmadenį aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.

2. Vyksta Gavėnios rekolekcijos kitose parapijose. Esant reikalui prašom pas kunigą kreiptis ryte arba vakare.

3. Mūsų parapijoje Gavėnios rekolekcijos vyks balandžio 8–9 dienomis. 

4. Gegužės 8 dieną yra organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Kviečiame dalyvauti. Registruotis galima pas Anastaziją Sidarienę ir Anelę Krakauskienę.

5. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos giedami Graudūs verksmai ir einama procesija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. kovo 21 d. – 2022 m. kovo 27 d.)

Pirmadienis – kovo 21 d.                                      

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už Eleną Pečiulienę, Jurgį Ramanauską

Antradienis – kovo 22 d.                                              

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Trečiadienis – kovo 23 d.                                                                              

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Ketvirtadienis – kovo 24 d.                                                         

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Penktadienis – kovo 25 d.; Viešpaties Apsireiškimas Švenčiausiai Mergelei Marijai. Iškilmė                                                                  

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Helenę Wasilewską od KR. Mikołajówka, Aleksandrówka,  Żyrwiny.

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Grig. už Jurgį Vaznelį; už Juozą Kulpaną (30 d.)

Šeštadienis kovo 26 d.                                        

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:30 – Za zm. Zofię Prawdzik (I roczn.); Bronisławę, Zygmunta

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį. Prašant Dievo palaimos Teresei, Tomui ir Dariui

17.30 val. – Už Romą Vitkauską (4 m.)

SEKMADIENIS – kovo 27 d.; IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Makauskų šeimai; už Jadvygą (6 m.), Leoną (3 mėn.) Grigenčius

PL 10.00 – Za zm. Stanisława Kiewlak (10 roczn.). Gorzkie Żale. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Jurgį Vaznelį;už Vytą Jankeliūną (6 mėn.); už Vincą, Teklę Valinčius. Graudūs verksmai. Procesija

Evangelija (Lk 15, 1–3. 11–32)

    Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą:

 „Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį.

    Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo.

    Tada susimąstė ir tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!’ Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.

    Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’…

    Bet tėvas įsakė tarnams: ‘Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime, linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado’. Ir jie pradėjo linksmintis.

    Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko’. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: ‘Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį’.

    Tėvas atsakė: ‘Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!’“

Skelbimai:

III Gavėnios sekmadienis

1. Caritas dėkoja už aukas migrantams. Mes surinkome 2817 zlotų. Mes taip pat padedame migrantams, kurie pas mus yra apsistoję. Kovo 7 dieną nuvežėme maisto produktų už 500 zlotų, kovo 10 dieną nuvežėm higienos priemonių, vaistų už 500 zlotų.

2. Parapija taip pat priėmė migrantų: 2 mamos ir du vaikus.

3. Caritas pardavinėja velykinius avinėlius. Galima panaudoti, kaip velykų stalo dekoraciją. Surinktos aukos bus skiriamos benamiams.

4. Emigrantų skaičius daugėja. Todėl episkopatas prašo ir šiandien rinkti aukas migrantams iš Ukrainos. Kas nori ir gali prašome padėti.

5. Šv. Tėvo ir mūsų episkopato prašymu kovo 25–ąją ir 26–ąją po šv. Mišių vakare iki 20.00 valandos vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Per šią adoraciją melsimės šiomis intencijomis:

 1) dėkosime už 30 metų mūsų vyskupijos jubiliejų

 2) melsime taikos Ukrainai ir visam pasauliui

 3) melsimės už dvasinius įsivaikinimus

 4) melsime Dievo gailestingumo nusidėjeliams ir atsivertimo malonės

Kviečiame bendrai maldai. 

6. Kovo 25–ąją dieną Bažnyčia švenčia Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Tądien pasninko nėra.

7. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos šv. Mišių giedami Graudūs verksmai ir einama procesija.

8. Šiandien 15 valandą vyks Sinodo susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. kovo 14 d. – 2022 m. kovo 20 d.)

Pirmadienis – kovo 14 d.                                      

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už Albiną, Marijaną, Jolantą, Stanislavą

Antradienis – kovo 15 d.                           

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už         Valdą Kupčinską (3 mėn.)

Trečiadienis – kovo 16 d.                                                            

PL 16:30 – Za zm. Józefa Adukowskiego (30 dzień)

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už         Vincą Valinčį (5 mėn.)

Ketvirtadienis – kovo 17 d.                                                           

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; Vaicekauskų, Murauskų, Zimnickų giminės mirusiuosius; už Petronę Kaminskienę (7 d.)

Penktadienis – kovo 18 d.                                                                  

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Marię, Józefa, Własdysława Kalinowskich

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Grig. už Jurgį Vaznelį; už Valdą, Joną Savickus

Šeštadienis kovo 19 d.; Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Iškilmė

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už         Juozą Zakrauską;

Prašant Dievo palaimos Juozui Žilioniui. Prašant Dievo palaimos Tomui laikant abitūros egzaminus. Už mirusį Juozą Kuculį vardadienio proga.

SEKMADIENIS – kovo 20 d.; III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Marytę Magdaleną Bancevičienę (4 m.)

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Dariui ir Jono šeimoms

PL 10.00 – Za zm. Helenę Dziemian, Honoratę Macieja Burdyn. Gorzkie żale. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Jurgį Vaznelį; už Alytę Sendaitę (4 mėn.); už Povilą, Jurgį, Rožę Mazauskus; už           Magdaleną, Juozą Degučius; už Joną Judicką; už Juozą Valinčį (14 m.); Stanislavą Pšibilskį (32 m.)

Evangelija (Lk 13, 1–9)

Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:

„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“.

Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’ Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi’“.

Skelbimai:

II Gavėnios sekmadienis

1. Sekantį sekmadienį, Carito prašymu, rinksime aukas migrantams iš Ukrainos.

3. Kovo 19 d. Bažnyčia mini šv. Juozapą. Sveikiname visus varduvininkus, o visiems kitiems linkime šv. Juozapo globos

4. Gavėnios laikotarpio penktadieniais yra einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos šv. Mišių giedame Graudžius verksmus ir einame procesiją. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. kovo 07 d. – 2022 m. kovo 13 d.)

Pirmadienis – kovo 07 d.                                      

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Antradienis – kovo 08 d.                                              

17.00 val. – Grig. Jurgį už Vaznelį; už Joną Dzemioną (31 m.); Birutę Kibyšienę (2 m.)

Trečiadienis – kovo 09 d.                                                                              

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už        Jurgį Bernecką (3 mėn.)

17.30 val. – Egzekvijos už Oną Žilinskienę (1-osios metinės)

Ketvirtadienis – kovo 10 d.                                                         

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už        Juozą Svetlauską (6 mėn.)

Penktadienis – kovo 11 d.                                                

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Jerzego, Władysławę, Danutę, Albinę Stefanowicz

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Grig. už Jurgį Vaznelį; už Nataliją, Konstantą Pykius; už Janiną, Joną Balulius

Šeštadienis kovo 12 d.                                                                       

PL 16:30 – Za zm. Aleksandra Misiewicz (I roczn.)

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį; už        Birutę, Vladą Dzemionus; už Oną Nevulienę.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Teresei

SEKMADIENIS – kovo 13 d.; II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Genovefą, Joną Sinkevičius; už Alfonsą, Eugeniją Bobinus; už Juozą, Magdaleną, Teresę Kraučeliūnus

PL 10.00 – Za zm. Piotra, Helenę, Antoniego Romanowskich. Gorzkie Żale. Procesja

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Punsko licėjų: prašant Dievo palaimos mokytojams ir moksleiviams.

Grig. už Jurgį Vaznelį; už Pijų, Anelę Kadišus; už Aldoną Vasilčik; už Maženą Marcinkevičienę (30 d.). Graudūs verksmai. Procesija

Evangelija (Lk 9, 28b–36)

     Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus.

    Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando.

    O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas.

    O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.

Skelbimai:

I Gavėnios sekmadienis

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais bus einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame vaikus, jaunimą ir visus dalyvauti.

3. Kitą sekmadienį, kovo 13 dieną, mūsų bažnyčioje vyks iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.

Programoje:

12.00 val. – eitynės Punsko gatvėmis nuo licėjaus iki bažnyčios;

12.15 val. – iškilmingos šv. Mišios, o po jų bažnyčioje vyks meninė programa. Kviečiame dalyvauti.

4. Pagal episkopato paliepimą sekmadienį, kovo 13 d.) po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos misijoms.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. vasario 28 d. – 2022 m. kovo 06 d.)

Pirmadienis – vasario 28 d.                                      

10.30 val. – Laidotuvės. Juozas Kulpanas

17.00 val. – už Anelę, Gediminą Buračiauskus; Vitalių, Genę Dzemionus; už Juliją Svetlauskienę (3 mėn.)

PL 17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (8 m-c)

Antradienis – kovo 01 d.                 

8.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Trečiadienis – kovo 02 d.; Pelenų trečiadienis

8.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

PL 10.00 – Za zm. Czeslawę, Józefa Kotnarowskich

12.15 val. – už Juozą, Magdaleną, Julių, Julę Degučius; už Anelę Česnienę (30 d.)

Ketvirtadienis – kovo 03 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

Penktadienis – kovo 04 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas. Iškilmė

PL 16.00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Sabinę Zdzisława Staśkiewicz

17.00 val. –  Kryžiaus kelias. Grig. už Jurgį Vaznelį; už Juozą Kulpaną (7 d.)

Šeštadienis kovo 05 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis

10.00 val. – Egzekvijos už Marijoną Gibienę (1-osios metinės)

PL 16:30 – Za zm. Piotra, Annę Sejnowskich CR.

17.00 val. – Grig. už Jurgį Vaznelį

SEKMADIENIS – kovo 06 d.; I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Julių Sendą ir jo tėvus; už Magdaleną, Jurgį, Petrą, Oną Tumelius; už Algimantą, Gintuką Kalesinskus; už Motiejų, Adelę Šupšinskus

PL 10.00 – Za zm. Henryka (6 roczn.), Piotra Stefanowskich; za Józefa Strękowskiego (I roczn.), Zofię i Józefa

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Jurgį Vaznelį; už Petrą Gavėną (13 m.); už Teresę Lukoševičienę ir gim. m.; Vincą Čeponą (2 m.); už Antaną, Marytę Žebrauskus; už Anelę Sendienę (30 d.); už Adomuką Batvinską (1-osios metinės); už Joną Pečiulį, Valdą Sendą

Skelbimai:

VIII eilinis sekmadienis

1. Pagal episkopato paliepimą, šiandien rinksime aukas migrantams iš Ukrainos. Pasimelskime už taiką Ukrainoje ir pasaulyje.

2. Šį trečiadienį pradėsime gavėnią, švęsime Pelenų dieną. Katalikams šią dieną privalomas sausas pasninkas. Popiežius Pranciškus prašo, kad būtų iš tikrųjų pasninkaujama. Šio pasninko intencija yra  taika pasaulyje. Mišios sekmadienio tvarka.

3. Per Gavėnią bus einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias, sekmadienį po Sumos giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame vaikus, jaunimą dalyvauti procesijoje.

4. Parapijos kalėdojimas jau eina į pabaigą. Dėkojame visiems organizatoriams, seniūnams, visiems kas vežė, priėmė, vaišino kunigus. Dėkojame už aukas parapijos reikalams ir mums kunigams. Iš religinio gyvenimo labai gerai, kad yra kalėdojimas, nes yra proga bent vieną kartą metuose susitikti ir pamatyti parapijiečius. Kas per kalėdojimą negalėjo būti namuose, prašome asmeniškai susitarti su kunigu dėl aplankymo.

5. Šiandien po dvyliktos valandos šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyks Ukrainos palaikymo ir solidarumo akcija. Dabar ten vyksta karas ir žūsta žmonės. Kviečiame dalyvauti.

Evangelija (Lk 4, 1–13)

    Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!“

   Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią ir didingumą; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“.

    O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“

    Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį“.

   Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“

    Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 20 d.)

Pirmadienis – vasario 14 d.; Šv. Kirilas, vienuolis, ir Metodijus, vyskupas, Europos globėjai. Šventė

17.00 val. – už Juozą Šidlauską (5 mėn.)

Antradienis – vasario 15 d.                                          

16.30 val. – Egzekvijos už Onutę Šliaužienę (I-osios metinės)

17.00 val. – už Valdą Kupčinską (2 mėn.)

Trečiadienis – vasario 16 d.                                                

17.00 val. – Už Lietuvą: prašant Dievo palaimos lietuvių tautai; už Vincą Valinčių (4 mėn.)

Ketvirtadienis – vasario 17 d.                                       

08.00 val. –

Penktadienis – vasario 18 d.                                                               

08.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

Šeštadienis vasario 19 d.                                                                  

10.00 val. – Egzekvijos už Juozą Kuculį (I-osios metinės)

17.00 val. – už Zigmą Pacenką (6 mėn.); už Savickų, Sendų, Gronckų giminės mirusiuosius

SEKMADIENIS – vasario 20 d. VII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Anelę, Petrą, Antaną Kardauskus; Adelę, Julijų, Vytą Jurkūnus; už Pranę, Vincą, Viganauskus; už Joną, Gediminą, Kazį, Vladą, Marijoną Jurkūnus

PL 10.00 – Za zm. Jana Żardeckiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už Alytę Sendaitę (3 mėn.); už Eleną Pečiulienę.

Prašant sveikatos Dariui.

Už Jurgį, Elzbietą, Mykolą, Agotą Degučius.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos 88–ojo gimtadienio proga Jonui Cirušui

Evangelija (Lk 6, 27–38)

    Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai:

    „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite.

    Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą.

    Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.

    Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

2022 m. vasario 07 d. – 2022 m. vasario 13 d.)

 • Pirmadienis – vasario 07 d. 08.00 val.

– Antradienis – vasario 08 d. 08.00 val.

– Trečiadienis – vasario 09 d. 17.00 val. – Jurgį Bernecką (2 mėn.) Anelę Česną (7 d.)

 • Ketvirtadienis – vasario 10 d. Šv. Scholastika, mergelė. Privalomas minėjimas 17.00 val. – Juozą Svetlauską (5 mėn.)
 • Penktadienis – vasario 11 d. 08.00 val.

– Šeštadienis – vasario 12 d. 08.00 val. – SEKMADIENIS – vasario 13 d. VI EILINIS

 • SEKMADIENIS 8.00 val. – Česių Sinkevičių (8 m.) Alfonsą Šimčiką (10 m.)PL 10.00 – Za zm. Czeslaw Fejfer CR12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS Juliją (10 m.), Petrą, Juozą Pečiulius Albiną, Michaliną Malinauskus; Algirdą, Nijolę Pajaujus

Skelbimai:V eilinis sekmadienis

1. Sekančio sekmadienio rinkliava skiriama Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

2. Nuo rytojaus vėl prasideda parapijos kalėdojimas. Kaimai kalėdojami nuo 9 valandos ryto, o Punsko miestelyje bus kalėdojama nuo 15 valandos.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. sausio 31 d. – 2022 m. vasario 06 d.)

Pirmadienis – sausio 31 d.; Šv. Jonas Boskas, kunigas. Privalomas minėjimas     

16.00 val. –

Antradienis – vasario 01 d.                                          

16.00 val. –

Trečiadienis – vasario 02 d.; Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Šventė

8.00 val. – už Vincą, Oną Komičius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm.Wincentego Witolda Jankowskiego (10 rocz). Procesja

12.15 val. – už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Antaną Radzevičių (2 m.); už Stanislovą, Oną, Jurgį, Marytę Malinauskus. Procesija

Ketvirtadienis – vasario 03 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. Laisvas minėjimas

16.00 val. –

Penktadienis – vasario 04 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis             

16.00 val. – 

Šeštadienis vasario 05 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Agota, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

PL 16:00 –  EGZ. za zm. Eugenię Pietruszkiewicz (I roczn.)

LT 16.30 val. – už Vladą Dzemioną (30 d.)

SEKMADIENIS – vasario 06 d.; V EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Juliją, Petrą Rėkus ir giminės mirusiuosius.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Albiną Savicką ir jo tėvus

PL 10.00 – Za zm. Anielę Jaśkiewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS; už Petrą Zdanį jo tėvus Juliją ir Petrą Juozą Agurkį; už Onutę, Valentą Savickus; už Juliją, Juozą Kalkauskus; už Dominyką, Vladą, Agotą Malinauskus

Evangelija (Lk 5, 1–11)

    Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties.

    Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“. Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo.

    Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“.

    Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

Skelbimai:

IV eilinis sekmadienis

1. Kalėdojimas dėl pandemijos yra sustabdytas.

2. Vasario 2-ąją dieną, trečiadienį, bus Grabnyčios – Kristaus paaukojimo šventė. Per kiekvienas Mišias bus šventinamos žvakės, prieš Sumą eisime procesiją. Tą dieną minėsime pašvęstojo gyvenimo dieną ir melsimės pašaukimų į vienuolynus.

3. Vasario 3–iąją dieną Bažnyčia mini šv. Blažiejų, vyskupą kankinį. Liturgijos metu bus pašventintos ir ant kaklo dedamos vaškinės žvakės nuo gerklės ligų.

 • Vasario 5–ąją dieną Bažnyčia mini šv. Agotą mergelę, kankinę. Tradiciškai vakaro šv. Mišiose šventinsim duoną ir vandenį nuo gaisrų ir visokių nelaimių.
 • Šią savaitę minėsime pirmuosius mėnesio ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį – kviečiame į bendrą maldą.
 • Ketvirtadienį po šv. Mišių prašom pasilikti pal. Jurgio Matulaičio grupės narius.
 • Nuo spalio mėnesio prasidėjo sinodas. Pagal episkopato paliepimą, kiekvienoje parapijoje turėtų būti sinodinė grupė. Mažiausiai turėtų būti 12 žmonių. Yra suformuotos temos diskusijai. Iš šios diskusijos turėtų būti parašytas protokolas ir išsiųstas į kuriją. Labai prašom, kas nori kitą sekmadienį 15 valandą susirinkti parapijos svetainėje. Pagal episkopato paliepimą, reikia būtinai surinkti ir suformuoti grupelę diskusijai ir parašyti protokolą.
 • 8.     Mirė Kalvarijos klebono kun. Algirdo Žukausko mama. Po palaiminimo pagiedosime „Viešpaties angelo“ maldą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. sausio 30 d.)

Pirmadienis – sausio 24 d.; Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Albiną, Marijaną, Jolantą, Stanislavą

Antradienis – sausio 25 d.; Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas. Šventė 

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

Trečiadienis – sausio 26 d.; Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai. Privalomas minėjimas       

16.00 val. – Grig. už Jurgį  Pečiulį

Ketvirtadienis – sausio 27 d.; Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas. Privalomas minėjimas                                  

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Petrą Venslauską (30 d.)

Penktadienis – sausio 28 d.; Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. –  Grig. už Jurgį Pečiulį

PL 16:30 – Za zm. Jana Urynowicz (7 m-cy)

Šeštadienis sausio 29 d.

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

SEKMADIENIS – sausio 30 d.; IV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Nataliją (10 mėn.), Juozą Pečekus ir jų tėvus; už Teklę (6 m.), Antaną, Sigitą Grigučius; už Algirdą Bernecką

PL 10.00 – Za zm. Danutę CR. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Jurgį Pečiulį; už         Vytą Jankeliūną (4 mėn.); už Juozą Budzeiką (17 m.); už Juliją Svetlauskienę (2 mėn.); už Magdaleną Gaidzinskienę (30 d.)

Evangelija (Lk 4, 21–30)

    Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“

    O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: ‘Gydytojau, pats pasigydyk’ – padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“. Jis dar pridūrė:

    „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.

    Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

Skelbimai:

III eilinis sekmadienis

 1. Didėjant paskutinėmis dienomis sergamumui kalėdojimas yra laikinai sustabdomas kol kas vienai savaitei, o toliau priklauso nuo situacijos.
 2. Šią savaitę visa Bažnyčia meldžiasi už krikščionių vienybę. Kviečiame bendrai maldai.

Kalėdojimas 2022

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2022 m. sausio 10 d. – 2022 m. sausio 16 d.)

Pirmadienis – sausio 10 d.                                

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Juozą Svetlauską (4 mėn.)

Antradienis – sausio 11 d.    

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

Trečiadienis – sausio 12 d.          

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Vladą Dzemioną (7 d.)

Ketvirtadienis – sausio 13 d.                                           

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį. Už žuvusius laisvės gynėjus

Penktadienis – sausio 14 d.                                                                                                                  

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Juozą Šidlauską (4 mėn.)

Šeštadienis sausio 15 d.

10.00 val. – Egzekvijos už Petronę Pečiulienę (I-osios metinės)

16.00 val. – už Petronėlę, Aleksandrą Krivickus; už Teofilių Valinčį (30 d.)         

16.30 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Valdą Kupčinską (30 d.)

SEKMADIENIS –  sausio 16 d.; II EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Petronėlę Pečiulienę, Vytautą Damulevičių; už Valinčių ir Žilinskų mirusius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Utko, rodziców i dziadków; za Marię, Józefa, Władysława Kalinowskich

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Jurgį Pečiulį; už Vincą Valinčį (3 mėn.); už Stefaniją, Joną Balytus. Išklausyti prašymą

Evangelija (Jn 2, 1–12)

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.

Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“

Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.

Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.

Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. Otu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.

Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.

Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.                                       

Skelbimai:

Kristaus Krikštas

 1. Prasidėjo eilinis liturginis laikotarpis.
 2. Sausio 17 d. planuojame pradėti kalėdojimą. Kaimus kalėdosime nuo 9 valandos, o miestelį nuo 15 valandos. Prašome seniūnus pranešti, kas yra karantine. Mes kunigai, esame pasiskiepiję.

(2022 m. sausio 02 d. – 2022 m. sausio 09 d.)

Pirmadienis – sausio 03 d.                              

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už        Petrą Venslauską (7 d.)

Antradienis – sausio 04 d.    

16.00 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

Trečiadienis – sausio 05 d.          

16.00 val. – Grig. už Jurgį  Pečiulį

Ketvirtadienis – sausio 06 d.; Kristaus Apsireiškimas (Trys karaliai). Iškilmė

8.00 val. – už Anelę, Petrą, Bronių Agurkius; už Oną, Julioną Bapkauskus

PL 10:00 – za Leszka (15 roczn.), Czesława, Grażynę Juchniewiczów

12.15 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį; už Petronėlę Krakauskienę.

Išklausyti prašymą

Penktadienis – sausio 07 d.                                                                                              

10.00 val. – Giedros Matukienės laidotuvės.

16.00 val. –  Grig. už Jurgį Pečiulį; už        Magdaleną Gaidzinskienę (7 d.)

Šeštadienis sausio 08 d.

10.00 val. – Egzekvijos už Angelę Makauskienę (I-osios metinės)

11.00 val. – Egzekvijos už Petrą Grimalauską (I-osios metinės)

12.00 val. – Egzekvijos už Anelę Grigutienę (I-osios metinės)

PL 16:00 val. – za Leona Grygieńć (30 dzień)

16.30 val. – Grig. už Jurgį Pečiulį

SEKMADIENIS –  sausio 09 d.; Kristaus krikštas. Šventė

8.00 val. – už Vidą–Romą Aleksą; už Vincą, Anelę, Jurgį, Arvydą Sendus; už Jurgį Bernecką (30 d.)

PL 10.00 – Za zm. Elżbietę, Jana, Romualda; CR Budzińskich; Banaszewskich; Kłoczko

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Jurgį Pečiulį; už kun. prel. Bronislovą Kuculį; už Zofiją, Vincentą Kuculius; už Danutę (7 m.), Juozą (3 m.) Januškus; už Danutę Krakauskaitę (30 d.)

Evangelija (Lk 3, 15–16. 21–22)

Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“.

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Skelbimai:

II Kalėdų sekmadienis

 1. Sausio 6 d., ketvirtadienį švęsime Viešpaties Apsireiškimo šventę – Tris karalius. Per kiekvienas šv. Mišias bus šventinama kreida, smilkalai, auksas. Skatiname pašventinta kreida užrašyti ant durų trijų karalių vardų pirmąsias raides ir metus.
 2. Sausio 9 dieną švęsime Kristaus krikšto šventę. Su šia švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas. Kviečiame į bendrą maldą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 02 d.)

Pirmadienis – gruodžio 27 d.; Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas. Šventė

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Kazimierą, Marytę Pečiulius ir jų tėvus

Antradienis – gruodžio 28 d.; Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. Šventė

PL 15:30 – Za zm. Jana Urynowicza (6 m-cy)

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Anelę, Juozą, Elžbietą, Joną Pečiulius; už Salomėją, Kazimierą Budzeikus

Trečiadienis – gruodžio 29 d.           

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Alytę Berneckaitę (30 d.); už Petrą Sendą (30 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 30 d.                               

16.00 val. – Grig. už Matą Šiupšinską; už Juliją Svetlauskienę (30 d.)

Penktadienis – gruodžio 31 d.                                                                              

16.00 val. – už Kęstutį Mazauską (I-osios metinės);

Prašant sveikatos ir Dievo palaimos Antanui, Stasei, Aleksui Zimnickams

Padėkos šv. Mišios už 2021 metus

2021 metai

Šeštadienis sausio 01 d. ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Iškilmė

8.00 val. – už Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius; už Anelę, Antaną Kmieliauskus; už Anelę, Juozą Nevulius; už Valdą Bobiną

10.00 – Za zm. Daniela Linka (4 roczn.); za Jana, Stanisławę, Józefa, Marię Stefanowicz

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – už Janiną Balulienę; už Anelę (3 m.), Juozą Maksimavičius; už Nijolę, Algirdą, Zenoną

SEKMADIENIS – sausio 02 d.; II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

8.00 val. – už  Juozą Valinčių (3 m.); Antaną (3 m.), Oną Kuosus; už Jurgį Bernecką

PL 10.00 – Za zm. KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Skelbimai:

Šv. šeimos šventė

– Dėkojame parapijos jaunimui ir šeimoms, kad papuošė bažnyčią.

– Kol kas nekalėdosime, nes daug žmonių serga, daug šeimų karantinuojasi. Pranešime dėl kalėdojimo tvarkos.

– Gruodžio 31–ąją paskutinė metų diena. Kviečiame į bendrą maldą dėkojant Dievui už gautąsias malones praeitais metais

– Šeštadienį Sausio 1–ąją, Naujųjų metų dieną švęsime Dievo Gimdytojos šventę.  Kviečiame į bendrą maldą.

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.

————————————————————————————

[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]

————————————————————————————

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

————————————————————————————

[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“.

Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. gruodžio 20 d. – 2021 m. gruodžio 26 d.)

Pirmadienis –  gruodžio 20 d.

10.45 val. – Valdo Savicko laidotuvės.                                    

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Eleną Pečiulienę; už Juozą Kuculį (10 mėn.)

Antradienis – gruodžio 21 d.    

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už      Alytę Sendaitę (30 d.); už Teresę Zimnickaitę (30 d.)

Trečiadienis –gruodžio 22 d.

16.00 val. – Grig. už Matą Šiupšinską; už Julioną Buračiauskienę (30 d.); už Teofilių Valinčių (7 d.)

16.30 val. – užValdą Kupčinską (7 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 23 d.                                                                                                      

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už       Vladą, Eugeniją (30 d.) Bielskus.

Prašant Dievo palaimos „Aušros“ leidyklos darbuotojams

Penktadienis – gruodžio 24 d.; Kūčios

8.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Vincą Valinčių, Juozą Grigutį; už Albiną, Mariją, Jolantą, Stanislavą

20:30 val. – Kalėdinių giesmių giedojimas

21.00 val. – Už parapijiečius

PL 22:45 – Śpiewanie kolęd

PL 23:00 – Za parafian

Šeštadienis gruodžio 25 d.  MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos). Iškilmė

PL 10.00 – Za zm. Michalinę Konikowską (4 roczn.). Chrzest

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Romualdą Kalinauską; už Kazimierą, Marijoną Kalinauskus; už Eleną, Joną Agurkius; už Valdą Savicką (7 d.)

SEKMADIENIS – gruodžio 26 d.; ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. Šventė

8.00 val. – už Nataliją (9 mėn.), Juozą Pečekus ir Grebliūnų giminės mirusiuosius; už Valdą Bobiną ir jo tėvus; už Michaliną Kereišienę (30 d.)

PL 10.00 – Za zm. Bronisławę, Marianę Prawdzik

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Grig. už Matą Šupšinską; už Bronę (10 m.), Petrą Batvinskus; už Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Eleną, Petrą Jakčinskus; už Aldoną Pečiulienę (4 mėn.); už Vytą Jankeliūną (3 mėn.); už Juozą Ramanauską (30 d.)

Evangelija (Lk 2, 41–52)

    Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų.

    Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

    Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.

    O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių.

    Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

    O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Skelbimai:

IV Advento sekmadienis

 1. Dėkojame visiems, kas giedojo Švč. Mergelės Marijos valandas Advento metu. Ačiū visiems parapijiečiams, kurie dalyvavo Advento rekolekcijose. Deja daug parapijiečių nebedalyvavo. Pirmadienį lankysime ligonius; prašome paimti kunigus.
 2. Gruodžio 24 d. ketvirtadienį Adomo ir Ievos liturginis minėjimas, visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos. Primenu, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas.
 3. Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų. Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.
 4. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lietuvių kalba ir 23 valandą lenkų kalba. Pusvalandį  prieš piemenėlių šv. Mišias bus giedamos kalėdines giesmes.
 5. Pirmą Kalėdų dieną šventos Mišios bus 10 valandą – lenkiškai, 12.15 val. – lietuviškai. Vidugirių koplyčioje – 11 val.
 6. Antrąją šv. Kalėdų dieną, sekmadienį, švęsime šv. šeimos šventę. Kviečiame šeimas ateiti į Mišias; bus atnaujinama santuokos sakramento priesaika ir suteiksime šeimoms palaiminimą. Surinktos aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. gruodžio 13 d. – 2021 m. gruodžio 19 d.)

Pirmadienis –  gruodžio 13 d.; Šv. Liucija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską

Prašant Dievo palaimos ir Šventosios Dvasios dovanų jaunimo šlovinimo grupei καιρος (Kairos). 2-sios metinės nuo įsisteigimo.

Antradienis – gruodžio 14 d.; Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Česių, Genutę, Igną Drūčius, Aldutę Drūtytę–Vasilčik; už Juozą Šidlauską (3 mėn.)

Trečiadienis – gruodžio 15 d.           

PL 15:30 – Za zm. Leona Grygieńcia (7 dzień)

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską

Ketvirtadienis – gruodžio 16 d.                                                                                          

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Vincą Valinčių (2 mėn.); už Magdaleną–Birutę Ramidavičienę (30 d.)

Penktadienis – gruodžio 17 d.                                                                               Advento Rekolekcijos

9.00 – Grig. už Matą Šupšinską

PL 10:30 – Za zm. Michalinę Józefa, Stanisława Kosów

12.15val. –

16.00 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai

Šeštadienis gruodžio 18 d.

Advento Rekolekcijos

9.00 val. – už Leoną, Anelę, Juozą Cirušus

PL 10:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosów

12.00 val. – už Genę Krakauskų

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

16.00 val. –          Grig. už Matą Šupšinską; už Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus, jų tėvus ir gim. m.; Joną, Oną Bancevičius

SEKMADIENIS – gruodžio 19 d.; IV ADVENTO SEKMADIENIS

7.00 val. – Švč. M. Marijos valandos

8.00 val. – Oną, Vincą Komičius jų tėvus; už Sigitą (11 m.), Teklę, Antaną Grigučius; už Algirdą Bernecką

PL 9:20 – Godzinki NMP

PL 10.00 – Za zm. Helenę Dziemian; Macieja, Honoratę Burdyn

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Matą Šupšinską; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Kostantą, Moniką, Juozą, Agotą Pečiulius; už Joną, Kastulę, Antaną Liutinskus; už Birutę, Joną Itotus

Evangelija (Lk 1, 39–45)

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:

„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo palaiminimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

Skelbimai:

III Advento sekmadienis

Švenčiausios Mergelės Marijos valandos bus giedamos IV Advento sekmadienį prieš 8.00 val. šv. Mišias.

Caritas platina žvakes. Surinktos aukos skiriamos benamiams žmonėms. Kas nori gali prisidėti.

Mūsų parapijoje Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17–18 dienomis. Rekolekcijas praves kun. Gediminas Tamašiūnas. Kviečiame visus sudalyvauti adventinėse rekolekcijose. Šeštadienį vaikai neina į mokyklą – kviečiame į bažnyčią pasiruošti save šv. Kalėdų šventėms.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. gruodžio 06 d. – 2021 m. gruodžio 12

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. gruodžio 13 d. – 2021 m. gruodžio 19 d.)

Pirmadienis –  gruodžio 13 d.; Šv. Liucija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską

Prašant Dievo palaimos ir Šventosios Dvasios dovanų jaunimo šlovinimo grupei καιρος (Kairos). 2-sios metinės nuo įsisteigimo.

Antradienis – gruodžio 14 d.; Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Česių, Genutę, Igną Drūčius, Aldutę Drūtytę–Vasilčik; už Juozą Šidlauską (3 mėn.)

Trečiadienis – gruodžio 15 d.           

PL 15:30 – Za zm. Leona Grygieńcia (7 dzień)

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską

Ketvirtadienis – gruodžio 16 d.                                                                                          

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Vincą Valinčių (2 mėn.); už Magdaleną–Birutę Ramidavičienę (30 d.)

Penktadienis – gruodžio 17 d.                                                                               Advento Rekolekcijos

9.00 – Grig. už Matą Šupšinską

PL 10:30 – Za zm. Michalinę Józefa, Stanisława Kosów

12.15val. –

16.00 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai

Šeštadienis gruodžio 18 d.

Advento Rekolekcijos

9.00 val. – už Leoną, Anelę, Juozą Cirušus

PL 10:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosów

12.00 val. – už Genę Krakauskų

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

16.00 val. –          Grig. už Matą Šupšinską; už Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus, jų tėvus ir gim. m.; Joną, Oną Bancevičius

SEKMADIENIS – gruodžio 19 d.; IV ADVENTO SEKMADIENIS

7.00 val. – Švč. M. Marijos valandos

8.00 val. – Oną, Vincą Komičius jų tėvus; už Sigitą (11 m.), Teklę, Antaną Grigučius; už Algirdą Bernecką

PL 9:20 – Godzinki NMP

PL 10.00 – Za zm. Helenę Dziemian; Macieja, Honoratę Burdyn

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Matą Šupšinską; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Kostantą, Moniką, Juozą, Agotą Pečiulius; už Joną, Kastulę, Antaną Liutinskus; už Birutę, Joną Itotus

Evangelija (Lk 1, 39–45)

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:

„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo palaiminimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

Skelbimai:

III Advento sekmadienis

Švenčiausios Mergelės Marijos valandos bus giedamos IV Advento sekmadienį prieš 8.00 val. šv. Mišias.

Caritas platina žvakes. Surinktos aukos skiriamos benamiams žmonėms. Kas nori gali prisidėti.

Mūsų parapijoje Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17–18 dienomis. Rekolekcijas praves kun. Gediminas Tamašiūnas. Kviečiame visus sudalyvauti adventinėse rekolekcijose. Šeštadienį vaikai neina į mokyklą – kviečiame į bažnyčią pasiruošti save šv. Kalėdų šventėms.

d.)

Pirmadienis – gruodžio 06 d.                         

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską; už Alytę Berneckaitę (7 d.).

Prašant sveikatos ir Dievo palaimos Birutei ir Antanui.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei–Aldutei

16.30 val. – už Petrą Sendą (7 d.)

Antradienis – gruodžio 07 d. Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Danutę Lukoševičienę, Marytę (16 m.); Pijų, Vytą Vaznelius

16.30 val. – už Juliją Svetlauskienę (7 d.)

Trečiadienis –gruodžio 08 d.; ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Iškilmė

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Joną Jalauską (1-osios metinės).

Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“ (trečios metinės nuo įsisteigimo)

PL 16:30 –

Ketvirtadienis – gruodžio 09 d.                                                                                          

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Marytę, Petrą Vaznelius; Rimą Uzdilą

Penktadienis – gruodžio 10 d.  

9.00 val. – už Juozą Svetlauską (3 mėn.)

10.00 val. – Egzekvijos už Anelę Šidlauskienę (1-osios metinės).

16.00 val. – Grig. už Matą Šupšinską; už Alytę Sendaitę (nuo maldos grupės „Tėvai už vaikus“)

Šeštadienis gruodžio 11 d.                                                                  

PL 10:00 –  EGZ. za zm. Eugenię Morusiewicz (I roczn.)

PL 11:00 – EGZ. za zm. Irenę (I roczn.), Andrzeja, Jana

PL 12:00 – EGZ. za zm. Annę Koncewicz (I roczn.)

13.00 val. – Egzekvijos už Moniką Šupšinskienę (30 m.)

14.00 val. – Egzekvijos už Oną (1-osios metinės), Antaną Tumelius

16.00 val. –          Grig. už Matą Šupšinską; už Jurgį Kasparavičių (30 d.)

SEKMADIENIS –  gruodžio 12 d. III ADVENTO SEKMADIENIS

7.00 val. – Švč. M. Marijos valandos

8.00 val. – už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius ir jų tėvus; už Juliją, Vincą Pavasarius

PL 9:20 – Godzinki NMP

PL 10.00 – O zdrowie Teresy i Marka

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Matą Šupšinską; už Anelę, Alfonsą Januškus ir giminės mirusiuosius; už Petronę, Bronę, Zitą Pečiulius; už Marytę, Dominyką Kmieliauskus; už Joną Vaznelį, Janiną, Antaną Bartnykus; už Onutę Pečiulytę (2 m.) ir Supronų giminės mirusiuosius

Evangelija (Lk 3, 10–18)

    Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“

    Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.

    Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“

    Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“.

    Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“

    Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.

    Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

    Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.

Skelbimai:

 1. Gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas. Kviečiame į bendrą maldą.
 2. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos misijoms paremti.
 3. Švenčiausios Mergelės Marijos valandos bus giedamos III ir IV adavento sekamdieniais prieš 8.00 val. šv. Mišias.
 4. Caritas platina žvakes. Surinktos aukos skiriamos benamiams žmonėms. Kas nori gali įsigyti ir prisidėti paramos vargšams.
 5. Mūsų parapijoje Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17–18 dienomis.
 6. Elko vyskupas augziliaras Adrianas Galbas išvyksta atlikti ganytojiškas pareigas į Katovicas. Pasimelskime už vyskupą, kad Viešpats jį toliau laimintų tolimesnėje jo tarnystėje.
 7. Kviečiame visus į bendrą maldą Advento metu.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. lapkričio 29 d. – 2021 m. gruodžio 05 d.)

Pirmadienis – lapkričio 29 d.                                 

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių; už Juozą Grigutį (4 m.); už Julianą Buračiauskienę (7 d.)

Prašant sveikatos malonės Petronėlei-Aldutei

Antradienis – lapkričio 30 d.; Šv. Andriejus, apaštalas. Šventė

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei-Aldutei

Trečiadienis – gruodžio 01 d.

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei-Aldutei

Ketvirtadienis – gruodžio 02 d.; Pirmas mėnesio šeštadienis                 

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei–Aldutei

PL 16:30 – O powołania

Penktadienis – gruodžio 03 d.; Pirmas mėnesio penktadienis; Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas. Privalomas minėjimas      

16.00 val. – Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską; už Onutę Krakauskienę; Bronę, Antaną Valinčius.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei–Aldutei              

Šeštadienis gruodžio 04 d.; Pirmas mėnesio šeštadienis

PL 10:00 – Egz. za zm. Bolesława Kotowskiego (1 roczn.)

PL 15:30 – Za zm. Edwarda, Piotra, Stanisławę, Romualda Pijai i rodziców

16.00 val. –          Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską; už Oną Račiuvienę (11 mėn.); už Anelę Grigutienę ir jos tėvus.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei-Aldutei                         

SEKMADIENIS – gruodžio 05 d.; II ADVENTO SEKMADIENIS

8.00 val. –  už Izabelę, Stasį, Juozą Krijerus ir jų tėvus; už Onutę, Valdą Savickus; už Juozą, Magdaleną Kraučeliūnus ir jų tėvus

PL 9:20 – Godzinki NMP

PL 10.00 – Za zm. Jan Matulewicz; Leokadię, Józefa Misiukiewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Edvardą Valinčių; Grig. už Matą Šupšinską; už Genę Matulevičienę, Petrą Grimalauską (11 mėn.); už Marijoną Gibienę (9 mėn.); už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą; už Juozą Grigutį (7 m.) ir šeimos mirusiuosius.

Prašant sveikatos malonės Petronėlei-Aldutei

Evangelija (Lk 3, 1–6)

    Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.

    Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

    „Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.

Skelbimai:

I Advento sekmadienis

 1. Dėkojame mūsų parapijos jaunimui ir  mūsų bendruomenės aktyvui už nupintą Advento vainiką.
 2. Kviečiame visus į bendrą maldą Advento metu.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. lapkričio 22 d. – 2021 m. lapkričio 28 d.)

Pirmadienis – lapkričio 22 d.; Šv. Cecilija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

PL 15:30 – O bł. Boże i zdrowie dla Cecylii w dniu imienin

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Teklę, Petrą Ramanauskus, Onutę Baliūnaitę; už Michaliną, Joną Agurkius ir giminės mirusiuosius

Antradienis – lapkričio 23 d.                                               

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Marijoną, Bernardą Kalkauskus; Pajaujų giminės mirusiuosius; už Joną (21 m.), Juliją Gasparavičius

16.30 val. – Magdaleną, Birutę Ramidavičienę (7 d.)

Trečiadienis – lapkričio 24 d. Šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Stefaniją, Petrą Birgelius; už Juditą, Petronę, Anelę Brilienę; už Juozą, Genę Baranauskus; už Salomėją Budzeikienę (30 d.)

Ketvirtadienis – lapkričio 25 d.                   

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Joną (3 m.), Zofiją (23 m.), Magdaleną (30 m.) Sinkevičius; už Joną Savicką (30 d.)

Penktadienis – lapkričio 26 d.                

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Kliučnikų šeimos mirusiuosius; už Magdaleną, Birutę Ramidavičienę

Šeštadienis – lapkričio 27 d.                                                               

10.00 val. – Egzekvijos už Petrą Zakrauską (1-osios metinės)

PL 15:30 – Za zm. Jana Urynowicz (5 m-ce)

16.00 val. –          Grig. už Adomą Valinčių; už Veroniką Talaišienę (2 mėn.); už Angelę Sorokienę (30 d.)

16.30 val. – Už Jurgį Pečiulį (1-osios metinės)               

SEKMADIENIS – lapkričio 28 d.; I ADVENTO SEKMADIENIS

8.00 val. – Už Antaną Keizą ir jo tėvus; už Albiną Aleksą; už Nataliją (8 mėn.), Juozą Pečekus ir Grėbliūnų giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Annę, Piotra Aleksów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Adomą Valinčių; už Petronę, Juozą Černelius; už Petrą, Julę Rėkus; už Gintuką, Algimantą, Adomą, Rožę Kalesinskus; už Aldoną Pečiulienę (3 m.); Anelę, Kazimierą, Rožę, Antaną Sadauskus

Evangelija (Lk 21, 25–28. 34–36)

    Jėzus pasakė savo mokiniams:

    „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.

    Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.

    Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Skelbimai:

 • Sekantį sekmadienį prasidės Advento laikotarpis. Prasidės nauji liturginiai metai.
 • Sekantį sekmadienį rinkliava bus skirta Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 • Pirmadienį minime šv. Ceciliją. Sveikiname varduvininkes. Visiems choristams ir muzikantams linkime Dievo palaimos.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. lapkričio 15 d. – 2021 m. lapkričio 21 d.)

Pirmadienis – lapkričio 15 d.                                                                                              

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Praną, Salomėją Valinčius ir giminės mirusiuosius

Antradienis – lapkričio 16 d.; Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo motina. Iškilmė

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Vincą Valinčių (30 d.)

Trečiadienis –lapkričio 17 d.; Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė. Privalomas minėjimas

16.00 val. –  Grig. už Adomą Valinčių; už Teofilę, Oną, Andrių, Magdaleną, Praną Balytus

Ketvirtadienis – lapkričio 18 d.                 

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Vytą (8 m.), Juozą, Anelę, Joną Ivoškus

Penktadienis – lapkričio 19 d.

PL 15:30 – Za zm. Albina, Marię, Jolantę, Stanisławę

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Algį Baranauską (30 d.); už Vladą Bielskį (30 d.)

Šeštadienis lapkričio 20 d.; Šv. Rapolas Kalinauskas. Privalomas minėjimas

12.00 val. – Egzekvijos už Juozą Kajacką (1-osios metinės)

PL 15:30 – Za zm. Katarzynę, Piotra, Romualda Staśkiewicz

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Magdaleną, Petrą Pajaujus; už Anelę Murinaitę; už Eleną Pečiulienę

SEKMADIENIS – lapkričio 21 d.; Kristus Visatos Valdovas (Kristus karalius). Iškilmė

8.00 val. – už Joną, Oną Kurnickus; už Aldoną Kurnickaitę–Šliaužienę ir šeimos mirusiuosius; už Vidą–Romą Aleksą; už Juliją, Juozą Kalkauskus; Liusę, Romą Maldūnus

PL 10.00 – Za zm. Zenona Śliwińskiego (19 roczn.); Teresę Zakrzewską (I roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už Adomą Valinčių; už Birutę, Juozą Balytus; už Michaliną, Joną Agurkius ir jų tėvus; už Petrą Šliaužį ir šeimos mirusiuosius; už Kazimierą, Veroniką, Ignotą Jasionauskus; už Vincą Valinčių (5 m.)

Evangelija (Jn 18, 33–37)

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“

Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“

Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“

Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“.

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“

Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Skelbimai:

XXXIII eilinis sekmadienis

 1. Pagal episkopato paliepimą, sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas emigrantams.
 2. Norim priminti, kad pagal sanepido paliepimą bažnyčioje reikia devėti kaukę. Galima šv. Komuniją priimti į rankas ir suvalgyti prie kunigo. Priimantys į rankas šv. Komuniją turi ateiti pirmi, į eilės priekį.
 3. Baigiasi liturginiai metai; sekantį sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2021 m. lapkričio 08 d. – 2021 m. lapkričio 14 d.)

Pirmadienis –  lapkričio 08 d.                                                                            

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Zigmą Pacenką jo tėvus; už Antaną, Marijoną Cirušus; už Jurgį Vaznelį

Antradienis – lapkričio 09 d., Laterano bazilikos pašventinimas. Šventė

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Jurgį, Anelę, Juozą, Oną, Antaną, Alfonsą Radzevičius

Trečiadienis – lapkričio 10 d.; Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

16.00 val. –  Grig. už Adomą Valinčių; už Juozą Svetlauską (2 mėn.); už Malinauskų giminės mirusiuosius; už Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus

Ketvirtadienis – lapkričio 11 d.; Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – Za Ojczyznę

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už   Mikasę, Aleksandrą Pečiulius ir Valinčių giminės mirusiuosius; už Antaną, Anelę Krakauskus; už Juzefą Januškienę

PL 16:30 – Za zm. Elżbietę Lutkiewicz (30 roczn.)

Penktadienis – lapkričio 12 d.; Šv. Juozapatas, vyskupas kankinys. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Vytautą Račių, Michaliną, Alfonsą ir Šimčikų šeimos mirusius

Šeštadienis lapkričio 13 d.                                                         

11.00 val. – 90–ojo gimtadienio proga: prašant Dievo palaimos ir sveikatos Kastulei Vydrienei

12.00 val. – Egzekvijos už Sarginą Kuosą (1-osios metinės)

14.00 val. – Egzekvijos už Valdą Bobiną (1-osios metinės)

PL 15:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (11 m-cy)

16.00 val. – Grig. už Adomą Valinčių; už Vytą Krakauską ir jo tėvus; už Praną, Anelę, Aldoną Stankevičius;

už Rimą Uzdzilą (3 mėn.)                         

SEKMADIENIS – lapkričio 14 d.; XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – už Oną (11 mėn.), Antaną Tumelius; už Valdą Bobiną (1-osios metinės); už Antaną Vaicekauską (1-osios metinės); už Onutę, Valentą Savickus; už Juozą Agurkį, jo tėvus

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Józefa, Reginę, Antoniego, Józefę

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už Adomą Valinčių; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Nataliją Kalkauskienę; už Joną, Oną Baliūnus; Baliūnų, Tumelių mirusius; už Oną Zdanienę–Krakauskienę, Joną Zdanį

Evangelija (Mk 13, 24–32)

    Jėzus aiškino savo mokiniams:

    „Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.

    Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.

    Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visa tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio.

    Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta, ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“.

Skelbimai:

XXXII eilinis sekmadienis

 1. Dėkojame organizatoriams, aukotajams už aukas kapinių reikalams. Surinkta 5173 zlotai.
 2. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos vargingoms parapijoms Rytuose.
 3. Parapijos Caritas jau platina kalėdines žvakes. Auka 15 zlotų.

2021 m. lapkričio 01 d. – 2021 m. lapkričio 07 d.)

Pirmadienis –  lapkričio 01 d.; Visi Šventieji. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Vincą (33 m.), Oną Komičius ir jų tėvus; už Henriką, Petrą Stafanavičius; už Joną Savicką (7 d.)

PL 10.00 – Za zm. Romka, Witolda Pachuckich; Telesfora, Klemensa, Balitów, Stanisława. Procesja

12.15 val. – Už mirusius: Aldoną, Valdą, Antaną Šliaužus; už Oną, Antaną Stefanavičius; už Petrą Janušką, Antaną Radzevičių; už Genę, Oną Krakauskienes

14.00 val. – Kapinės: Paminklų šventinimas, gedulinė procesija, šv. Mišios.

Antradienis – lapkričio 02 d.; Mirusių minėjimo diena (Vėlinės). Tolygi iškilmei

8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių Savickus; už Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; už Savickų, Jokūbonių, Makrickų, Alavočių giminės mirusiuosius

PL 10.00 – EGZ. Za zm. KR. Szołtany

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius: Juozą Grigutį; Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius

15.00 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje. Melsimės už visus palaidotus mūsų kapinėse

Trečiadienis – lapkričio 03 d.        

PL 15:30 – Za zm. Piotra, Stanisława Okrągłych                

16.00 val. – Už mirusius: Marioną Gibienę (8 mėn.); už Magdaleną, Vincą, Vytą Grimalauskus; už Angelę Sorokienę (7 d.)

Ketvirtadienis – lapkričio 04 d. Pirmasis mėnesio ketvirtadienis.Šv. Karolis Baromiejus. Privalomas minėjimas

PL 15:30 – Za zm. Aleksandra CR. Bujnowskich

16.00 val. – Už mirusius: Anelę, Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus; už Puzauskų giminės mirusiuosius; už Juozą, Oną, Kazimierą, Joną Staskevičius; už Pijų, Jurgį, Juozą, Zigmą, Rapolą Kolius ir šeimos mirusiuosius; už Palaimintojo Jurgio Matulaičios maldos grupės narius

Penktadienis – lapkričio 05 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis

PL 15:30 – Za zm. Rodziców CR. Włodarczyków

16.00 val. –  Už mirusius: Genę Matulevičienę; už Petrą Grimalauską (10 mėn.); už Jurgį Vaznelį, jo tėvus Oną, Motiejų Goberus ir giminės mirusiuosius

Šeštadienis lapkričio 06 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis    

PL 10:00 – EGZ. Za zm. Piotra – Stanisława Dorochowicz

PL 15:30 – Za zm. Adelę, Antoniego, Wandę Sokołowskich

16.00 val. –          Už mirusius:         Antaną Radzevičių; už Anelę, Albiną, Oną Nevulius  

SEKMADIENIS –  lapkričio 07 d. XXXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Joną Degučius; už Antaną Miločį; už Adelę, Petrą Sendus; už Juozą Marcinkevičių; Anelę, Antaną, Anelę, Anelę Grigučius; už Danutę, Vytautą, Rimą, Gintautą Zdanius; už Kostantą Zdanavičių (15 m.)

PL 10.00 – Za zm. Janinę, Wacława CR.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Adomą Valinčių; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą; už Juozą Krakauską (50 m.); Mariją, Vytautą, Juozą, Klemensą Jurkūną ir jo tėvus; už Joną Grigutį (3 m.)

Evangelija (Mk 12, 38–44)

    Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai:

    „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir pirmąsias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.

    Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką.

    Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“.

Skelbimai:

XXXI eilinis sekmadienis

1. Kviečiame visus į bendrą maldą Visų šventųjų ir mirusiųjų minėjimo dienomis. Lapkričio 1 – ąją dieną pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Taip pat per Visus šventuosius 14.00 val. – kapinėse bus šventinami paminklai, vyks gedulinė procesija ir bus aukojamos šv. Mišios už mirusius. Prašome aktyviai dalyvauti, procesijos metu nestovėti šonuose, bet eiti ir melstis kartu, kad nebūtų žiūrovų. Per šias dienas svarbiausia ne žvakės ir gėlės, o malda.

2. Per Vėlines, Lapkričio 2 dieną šventos Mišios sekmadienio tvarka. Prieš sumą giedosime egzekvijas už visus mirusius.  

3. Tą pačią, lapkričio 2 dieną, 15 valandą, kapinių koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus mirusius, palaidotus mūsų parapijos kapinėse.

4. Iki lapkričio 7 dienos bus meldžiamasi prie katafelio, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir giedamas Viešpaties angelas už mirusius. Per visą oktavą galima dėti ant sudėtinių mišių. Bažnyčia suteikia visuotinius atlaidus per oktavą. Popiežius Pranciškus prailgino oktavą iki pirmojo Advento sekmadienio. Norint gauti atlaidus reikia priimti komuniją, aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusius.

 • Lapkričio 1–ąją dieną per Visus šventus parapijos CARITAS rinks aukas stovėjimo aikšteles tvarkymui.

7. Nuo lapkričio mėnesio 1–aisiais ir 3–aisiais šeštadieniais po vakaro šv. Mišių vyks adoracijos, kurių metu bus meldžiamasi įvairiomis intencijomis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. spalio 25 d. – 2021 m. spalio 31 d.)

Pirmadienis –  spalio 25 d.                                                

17.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Sūnaus intencija

Antradienis – spalio 26 d.                        

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Veroniką Talaišienę (30 d.); už Algį Baranauską (7 d.)

Trečiadienis – spalio 27 d.                            

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Anelę, Antaną Agurkius; Ceciliją, Petrą Vydrus, Kęstutį Mazauską

Ketvirtadienis – spalio 28 d.; Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. Šventė

PL 16:30 – Za zm. Jana Urynowicz (4 m-ce)

17.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Vincą Šupšinską

Penktadienis – spalio 29 d.

17.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Katrę, Stasį, Česių, Jonuką, Oną, Antaną Bukauskus ir giminės mirusiuosius

Šeštadienis spalio 30 d.                                                                        

10.00 val. – Egzekvijos už mirusį Kastantą Vaznelį (1-osios metinės)

PL 16:30 – Za zm. Józefa Szyszko; CR Januszewiczów

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Gibų ir Babrauskų giminės mirusiuosius

SEKMADIENIS – spalio 31 d.; XXXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Eleną, Vincą Baliūnus ir šeimos mirusiuosius; už Nataliją (8 mėn.), Juozą Pečekus; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grėbliūnus; už Jurgį, Anelę Kliukinskus; Joną, Oną Grudzinskus

PL 10.00 – Za zm. KR Zaboryszki

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Michaliną, Juozą Kuculius ir giminės mirusiuosius; už          Joną Kalkauską, Kazimierą Valinčį ir šeimos mirusiuosius; Anelę, Juozą, Elžbietą, Joną Pečiulius; už Kazimierą Budzeiką ir jo tėvus; už Šliaužių, Baliūnų šeimų mirusiuosius.

Už Birutę Ramidaviečienę 89–ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos

Evangelija (Mk 12, 28–34)

    Vienas iš Rašto aiškintojų priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“

    Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis’. Antrasis: ‘Mylėk savo artimą, kaip save patį’. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“.

    Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: ‘Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo; o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą, kaip save patį’ svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.

    Matydamas kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo Karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

Skelbimai:

XXX eilinis sekmadienis

 1. Prašom pasimelsti misijų intencija.
 2. Kviečiame užsakyti šv. Mišias ir poterius  už mirusius.
 3. Tęsiasi spalio – rožinio mėnuo. Kiekvieną dieną po šv. Mišių yra kalbama rožinio malda. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. spalio 18 d. – 2021 m. spalio 24 d.)

Pirmadienis – spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę. Prašant sveikatos

Antradienis – spalio 19 d. Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai. Laisvas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Trečiadienis – spalio 20 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Eleną Pečiulienę (1-osios metinės)

Ketvirtadienis – spalio 21 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Mariojoną, Petrą Uzdzilus ir giminės mirusiuosius; už Petrą Dapkevičių

Penktadienis – spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Rožę, Joną Žiurinskus; už Petronę, Albiną Lešiotus

Šeštadienis – spalio 23 d.

PL 16:30 – Za zm. Anielę Fejfer (30 dzień)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Veroniką Talaišienę (nuo Suvalkų šeimos centro)

SEKMADIENIS – spalio 24 d. XXX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Juozą (14 m.), Antaną (1-osios metinės), Petrą, Danielių, Eugeniją Makauskus ir tėvus; už Makauskų, Sakavičių giminės mirusiuosius; už Oną Tumelienę (1-osios metinės)

PL 10.00 – Za zm. Czesława (13 rocz), Grażynę, Leszka Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus, senelius; Mikasę, Joną Nevulius, Oną, Antaną Ramanauskus; Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Oną, Anelę, Juozą Cirušus ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mk 10, 46–52)

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!” Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“

Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“

Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“

Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Skelbimai:

1. Popiežius Pranciškus su vyskupais pradėjo sinodą. Sinodas skirtas pasauliečių tarnystei Bažnyčioje.

2. Pirmadienį šv. Luko evangelisto liturginis minėjimas. Melsimės už medicinos darbuotojus.

3. Sekančio sekmadienio aukos bus skirtos misijoms.

4. Spalio 22 dieną (penktadienį) po vakaro šv. Mišių vyks kun. Povilo Slaminio knygos „Gilyn į dievišką gelmę“ pristatymas. Bus sakomas mokymas tema: „Dievo Žodžio svarba liturgijoje“. Mokymą sakys kun. Gabrielius Satkauskas. Taip pat bus pateikiamas autoriaus žodis – „Gilyn į dievišką gelmę“ gimimas. Po pristatymo, bus galima įsigyti knygą „Gilyn į dievišką gelmę“. Kviečiame dalyvauti.

5. Žmonės tvarko savo artimųjų kapus. Labai prašome rūšiuoti šiukšles, kas gali paimti šiukšles namo. Yra tokių situacijų kai iš namų veža šiukšles ir meta į konteinerius. Parapijai reikia daug mokėti už šiukšlių išvežimą.

6. Geriausia dovana mirusiems tai yra mūsų maldos. Kviečiame užsakyti šv. Mišias ir poterius.

******

Ketvirtadienis – spalio 14 d.                                                      

17.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Juozą Šidlauską (30 d.)

Penktadienis – spalio 15 d. Šv. Jėzaus Terėsė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Privalomas minėjimas 17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Petrą Dapkevičių ir jo tėvus

Šeštadienis spalio 16 d.                                                                        

PL 16:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (11 m-cy);

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Veroniką Talaišienę (nuo Suvalkų šeimos centro)               

SEKMADIENIS – spalio 17 d. XXIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Petrą, Juliją, Petrą Zdanius ir giminės mirusiuosius; už Bronių Kuosą (2 m.); už Matą Šupšinską (nuo Malgośkos)

PL 10.00 – Za zm. CR Poźniaków i Sendów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petronėlę, Juozą Maksimavičius; už Kastulę, Vincą, Juozą Žukauskus; už Tomą Vaznelį (30 d.); už Petrą (23 m.), Bronę Batvinskus; už Edvardą (I-osios metinės); už Ceciliją Valinčius, Petronę, Zitą Pečiulius

Evangelija (Mk 10, 35–45)

     Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytu, ko prašysime“.

     Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“

     Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“

     Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“

     Jie sako: „Galime“.

     Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“.

     Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono.

     Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo:

     „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Skelbimai:

XXVIII eilinis sekmadienis

 1. Sanepidas primena, kad bažnyčioje reikia devėti kaukes ir laikytis atstumų. Gali būti kontrolė. Prašome devėti kaukes.
 2. Spalio 14–oji yra Mokytojų diena – melsimės už pedagogus ir katechetus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. spalio 04 d. – 2021 m. spalio 10 d.)

Pirmadienis – spalio 04 d.; Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Privalomas minėjimas                            

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Antradienis – spalio 05 d.; Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Genę už Matulevičienę

Trečiadienis –spalio 06 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; Petrą Sakavičių ir giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – spalio 07 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis; Rožinio Švč. Mergelė Marija. Privalomas minėjimas

PL 16:30 – Za zm. Anielę Fejfer (od pracownikow į nauczycieli SP w Raczkach)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Penktadienis – spalio 08 d.                                                          

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę

Šeštadienis spalio 09 d.                                                    

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:30 – Za zm. Helenę, Dominikę Kierejszys

17.00 val. – Už mirusius: Grig. Mikaliną už Šimčikienę                           

SEKMADIENIS – spalio 10 d.; XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Vincą, Moniką Šupšinskus; už         Juozą Svetlauską (30 d.)

PL 10.00 – Za zm. Józefa i Reginę (za dzieci i mlodzież od grupy Rodzice za dzieci)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Eleną, Petrą Jakčinskus ir giminės mirusiuosius; už     Oną (10 mėn.), Antaną Tumelius; 80-ojo gimtadienio proga prašant Dievo palaimos ir sveikatos Onai. Už vaikus ir jaunimą (nuo maldos grupės „Tėvai už vaikus”)

Evangelija (Lk 10, 25–37)

    Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

    Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“

    Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“.

    Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

    Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“

    Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse.

    O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį.

    Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’.

    Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“

    Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumo“.

    Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Skelbimai:

XXVII eilinis sekmadienis

 1. Prasidėjo spalio mėnuo. Kasdien po šv. Mišių melsimės rožinio maldą. Kviečiame dalyvauti.
 2. Praeitą sekmadienį, pagal episkopato paliepimą, buvo skaičiuojami žmonės. Pas mus sekmadienį pamaldose dalyvavo 606 žmonės. Komuniją priėmė 208 žmonės. Lankomumas apie 15 procentų. Tai reiškia, kad 3400 žmonių negirdi evangelijos, negirdi skelbimų. Kviečiame dalyvauti, o ypatingai sekmadienį.
 3. Sekantį sekmadienį bus Popiežiaus diena. Po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos neturingiems studentams, mokiniams. Tokias stipendijas gauna mūsų parapijos jaunimas. Šią akciją pradėjo šv. Jonas Paulius II.  Tai yra gyvas „paminklas“ skirtas šventajam popiežiui.
 4. Pirmadienį minėsime šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginį minėjimą. Melsimės už popiežių Pranciškų.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 27 d. – 2021 m. spalio 03 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 27 d.; Šv. Vincentas Paulietis, kunigas. Privalomas minėjimas       

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Aldoną Pečiulienę (30 d.)

Antradienis – rugsėjo 28 d.                                                                

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Jana Urynowicza (3 m-ce)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

18.00 val. – Už mirusius: už Birutę Šiulauskienę ir jos tėvus Marijoną ir Petrą

Trečiadienis –rugsėjo 29 d.; Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, angelai. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Ketvirtadienis – rugsėjo 30 d.; Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčio mokytojas. Privalomas minėjimas   

PL 16:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Anielę Fejfer (7 dzień)

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

Penktadienis – spalio 01 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę. Rožinis

Šeštadienis spalio 02 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Angelai sargai. Privalomas minėjimas

10.00 val. Egzekvijos. Už mirusį Juozą Kalinauską (I-osios metinės)

PL 16.00 – Ślub

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę                           

SEKMADIENIS – spalio 03 d.; XXVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Mikaliną Šimčikienę; už Adelę, Joną Dzemionus ir šeimos mirusiuosius; už Juozą Grigutį; už Rimantą (13 m.), Gintautą (11 m.), Vytautą (5 m.), Danutę Zdanius

PL 10.00 – Za zm. CR. Jaśkiewiczów, Gielażynów, Dorochowiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petrą Grimalauską (9 mėn.); už Marijoną Gibienę (7 mėn.); už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Petrą, Anelę, Bronių Agurkius

Evangelija (Mk 10, 2–16)

Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.

Jis atsakė jiems: ‘O ką jums yra įsakęs Mozė?“

Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.

Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios ‘Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu’. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“

Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.

Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Skelbimai:

XXVI eilinis sekmadienis

 1. Sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas vienišoms, neturtingoms ir daugiavaikėms motinoms. 
 2. Spalio 3 dieną, kaip jau skelbėm, bažnyčioje po Sumos bus rodomas filmas apie šv. Jono Pauliaus II vizitą Lomžoje, kur vyko susitikimas su lietuviais. Susitikimo metu popiežius kalbėjo lietuviškai. Dalyvavo daug žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš mūsų parapijos. Tame filme galėsite atrasti ir save. Šio filmo neišvysite niekur kitur tik bažnyčioje – jis nerodomas kino teatruose.
 3. Penktadienį prasideda spalio mėnuo. Kasdien po šv. Mišių melsimės rožinį. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 20 d. – 2021 m. rugsėjo 26 d.)

Pirmadienis –  rugsėjo 20 d.; Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas ir kiti Korėjos kankiniai. Privalomas minėjimas    

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę; za zm. Józefa Budzejko (24 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Eleną Pečiulienę (11 mėn.), Jurgį Ramanauską (50 m.)

Antradienis – rugsėjo 21 d.; Šv. Matas, apaštalas evangelistas. Šventė  

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Antaną Rentelį ir mamą Mikasę; už Juozą Šidlauską (7 d.)

Trečiadienis – rugsėjo 22 d.                             

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Oną Krakauskienę ir jos tėvus; už Antaną, Bronę Valinčius, Juozą Krakauską; už        Vytą Ivošką ir jo tėvus Anelę, Antaną Ivoškus

Ketvirtadienis – rugsėjo 23 d.; Šv. Pijus Pietralčinietis, kunigas. Privalomas minėjimas  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; grig. už Sarginą Kuosą

Penktadienis – rugsėjo 24 d.     

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Petronelę, Juozą Rėkus; už Konstantą Zdanavičių

Šeštadienis rugsėjo 25 d.   

12:00 – W intencji dziecka. Chrzest

PL 17:30 – Greg. za zm. Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Teresę Rutavičienę (3 mėn.); Vincą, Birutę Kibyšius; už Algimantą Tumelį (11 m.) jo tėvus ir Valinčių šeimos mirusiuosius

SEKMADIENIS – rugsėjo 26 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją (6 mėn.), Juozą Pečekus; už Romą Janušonį (1-osios metinės); 50–mečio proga už mylimą vyrą, tėvelį, prašant tolimesnės Dievo palaimos gyvenimo kelyje

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, CR Pawłowskich; za Zofię Prawdzik (6 m-ce)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; grig. už Sarginą Kuosą; už Veroniką, Juozą Sendus; už Magelę, Juozą Valinčius; už Magdaleną, Kostantą  Jurkūnus; už Juozą Nevulį

Skelbimai:

XXV eilinis sekmadienis

 1. Sekantį sekmadienį rinkliava bus skiriama Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 2. Mūsų parapijoje jau pora metų groja ir gieda jaunimo grupė. Šita grupė suburta tam kad pritrauktų daugiau jaunų žmonių, šeimų į bažnyčią šv. Mišioms. Kaip matome, grupė dažniau gieda, o jaunimo toliau nesimato bažnyčioje. Kviečiame jaunimą ir šeimas dalyvauti šv. Mišiose sekmadieniais.
 3. Paskutiniu metu daug žmonių nedalyvauja sekmadienio šv. Mišiose. Kviečiame nepamiršti Eucharistijos svarbos ir pareigos mūsų gyvenime.

Evangelija (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)

   Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.

    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!

    Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio.

    Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą.

    Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugsėjo 13 d. – 2021 m. rugsėjo 19 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 13 d.; Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusias: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (1-osios metinės)

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (9 m-ce); Stanisławę, Lucjana Morusiewicz; greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Rimą Uzdilą (30 d.)

18.30 val. – Egzekvijos. Už mirusius Onutę, Valentą Savickus (1-osios metinės)

Antradienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus išaukštinimas. Šventė

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Matą Šupšinską (30 d.); už Joną Pečiulį (11 m.)

Trečiadienis –rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Juozą Jurkūną (30 d.)

Ketvirtadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius ir  Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę; za Sergiusza Kosę (10 m-cy)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Anelę, Alfonsą Januškus ir Gaidzisnkų giminės mirusiuosius

Penktadienis – rugsėjo 17 d.     

PL 17:30 –  Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Onutę Krakauskienę, Bronę, Antaną Valinčius

18.30 val. – Už mirusį Juozą Svetlauską (7 d.)

Šeštadienis rugsėjo 18 d.   

10.00 val. – Egzekvijos. Už mirusią Michaliną Šimčikienę (1-osios metinės)

PL 11:00 – Za zm. Józefa Tumialis CR; Annę Żukowską

15.00 val. Egzekvijos. Už mirusias: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (1-osios metinės)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

19.00 val. – Vidugiriai. Vaiko intencija.

SEKMADIENIS –  rugsėjo 19 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (2 m.); Anelę Šidlauskienę (9 mėn.); Mikasę (20 m.), Joną Nevulius

PL 10.00 – Greg. za Sergiusza Kosę; za zm. Irenę Itota (1 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Kazimierą Aleksą (40 m.), Jurgį Vaicekauską (9 m.); Agurkių, Degučių šeimos mirusiuosius; už Zigmą Pacenką (30 d.). Krikštas

Skelbimai:

XXIV eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 26 dieną Punsko bažnyčioje po sumos šv. Mišių bus rodomas filmas apie šv. Jono Pauliaus vizitą Lomžoje, kurio metu vyko susitikimas su lietuviais iš Punsko.
 2. Trečiojo amžiaus universitetas organizuoja šeimų pikniką. Šis piknikas vyks rugsėjo 18 dieną 14 valandą Punsko skansene.
 3. Rugsėjo 19 dieną t. y. sekmadienį vyks vaikų ir jaunimo norinčių priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios komunijos sakramentus registracija. Po 8 val. šv. Mišių vyks registracija norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis kviečiame 7–8 klasių moksleivius. O po Sumos šv. Mišių bus registruojami vaikai Pirmajai komunijai.

Evangelija (Mk 9, 30–37)

    Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.

Kas didesnis?

    Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.

    Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“

    Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

*********************

(2021 m. rugsėjo 06 d. – 2021 m. rugsėjo 12 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 06 d.          

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Antradienis – rugsėjo 07 d.                                                 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Trečiadienis – rugsėjo 08 d.; Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė). Iškilmė           

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Vytautą Račių (4 m.); už Joną Staskevičių (30 d.)

Ketvirtadienis – rugsėjo 09 d.                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Penktadienis – rugsėjo 10 d.     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Šeštadienis rugsėjo 11 d.   

9.00 val. – Už mirusį Artūrą Jurkūną (17 m.)

12.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą          

SEKMADIENIS – rugsėjo 12 d.; XXIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (9 mėn.), Antaną Tumelius; už Joną (16 m.), Rožę, Joną Milončius, Simoną, Magdaleną, Jurgį, Petrą, Joną Aleksus. Krikštas

PL 10.00 – Za zm. Halinę Andrulewicz (11 rocz), cr. Bożenę. Greg. za Sergiusza Kosę

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; Pijų Ramadavičių ir Talaišų giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius

14.00 val. – Konsekracijos metinės Vidugirių koplyčioje

Evangelija (Mk 8, 27–35)

     Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“

    Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“.

    Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti.

    Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai.

    Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“

    Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

Skelbimai:

XXIII eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 12 dieną 14 valandą bus švenčiamos Vidugirių pal. Jurgio Matulaičio koplyčios konsekracijos metinės. Šv. Mišias aukos ir iškilmes praves kun. Marius Talutis. Po šv. Mišių bus iškilmingai atidengta ir pašventinta atminimo lenta.  Kviečiame dalyvauti.
 2. Rugsėjo 12 dieną bus paskelbtas palaimintuoju kardinolas Stefanas Višinskis ir sesuo vienuolė Elžbieta Čacka. Iškilmės vyks Varšuvoje.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 30 d. – 2021 m. rugsėjo 05 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 30 d.      

10.45 val. – Laidotuvės. Aldona Pečiulienė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 31 d.                                                      

18.00 val. – 

Trečiadienis –rugsėjo 01 d.                                       

8.00 val. – Prašant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; Grig. už Sarginą Kuosą

Ketvirtadienis – rugsėjo 02 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę. O powołania                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį

Penktadienis – rugsėjo 03 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis; Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL. 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Juozą Kalinauską (11 mėn.); už Stanislavą Prakapą (iš Toronto – 30 d.)

18.30 val. – Už mirusią Aldoną Pečiulienę (7 d.)

Šeštadienis rugsėjo 04 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis  

12.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Greg. za Sergiusza Kosę

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Anelę Grigutienę ir jos tėvus                         

SEKMADIENIS – rugsėjo 05 d.; XXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (19 m.), Vincą Komičius ir jų tėvus; už Petronę (8 mėn.), Bronislavą (13 m.), Zitą Pečiulius, už Bronę Aleksienę

PL 10.00 – Greg. za Sergiusza Kosę; za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Juozą Kuculį; už Genę Matulevičienę, Petrą Gričiauską; už Oną Gibienę (6 mėn.); už Anelę Žilinskienę; Žilinskų, Kalesinskų giminės mirusiuosius; už Juozą Makauską ir giminės mirusiuosius; už Romualdą Kalinauską (2 m.)

Romo Tumelio 90–ojo gimtadienio proga; padėka Dievui ir prašant sveikatos ir Dievo palaimos.

Skelbimai:

XXII eilinis sekmadienis

 1. Rugsėjo 1–ąją prasideda nauji mokslo metai. Šv. Mišios 8 val. ryto. Melsimės už mokytojus, mokinius, auklėtojus, tėvus. Kviečiame į bendrą maldą.
 2. Rugsėjo 1–ąją 19 val. kultūros namuose bus rodomas filmas „Jotvos ženklu pažymėti“. Kviečiame dalyvauti.
 3. Rugsėjo 11–ąją šv. Kazimiero draugija iš Seinų organizuoja piligrimystę į Šiluvą. Kelionės kaina 80 zlotų. Išvykimas 6.30 val. nuo bažnyčios aikštės. Registruotis pas Anelę Krakauskienę.
 4. Praeitą sekmadienį rožančiaus metu atėjo į bažnyčią vyras, kuris keikėsi, rėkė ir trukdė melstis. Prašome parapijiečių, kad sureaguotų į tokius išpuolius. Už tokius veiksmus yra keliama baudžiamoji atsakomybė. Kai vyksta pamaldos ar šv. Mišios negalima trukdyti maldos. Šv. Mišių metu negalima ateiti į presbiteriją – gali joje būti tik kunigai ir patarnautojai.
 5. Galima jau pasiimti Žolinių vainikus iš Bažnyčios ir parsigabenti į savuosius kaimus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 23 d. – 2021 m. rugpjūčio 29 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 23 d.        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Matą Šupšinską (nuo maldos grupės ,,Tėvai už vaikus”)

Antradienis – rugpjūčio 24 d.; Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Trečiadienis –rugpjūčio 25 d.                                   

10.00 val. – Egzekvijos už Oną Kuosienę (I-osios metinės); už Bapkauskų, Kuosų, Kardauskų, Agurkių giminės mirusiuosius

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Ketvirtadienis – rugpjūčio 26 d.                          

17.30 val. – Už mirusį Zigmą Pacenką (7 d.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Anetą Valinčiūtę (20 m.); už Joną Birgelį (15 m.) ir jo tėvus

Penktadienis – rugpjūčio 27 d.; Šv. Monika. Privalomas minėjimas

PL 13:00 – W intencji dziecka. Chrzest

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Šeštadienis rugpjūčio 28 d.; Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

14.00 val. – Santuoka

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (2 m-ce)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Birutę, Juozą, Anelę, Juliją Balytus                        

SEKMADIENIS – rugpjūčio 29 d.; XXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liuciją, Romą Maldūnus. Padėka už Dalios ir Dariaus 13–ąsias santuokinio gyvenimo metines prašant tolimesnės Dievo palaimos.

PL 10.00 – Za zm. Stanisława, Jana, Antoniego, Albinę, Bronisławę, Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Bronę, Joną Aleksus; už Bronę Fedoravičienę (30 d.); už Romą Kalinauską (nuo Bancevičių)

Evangelija (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)

    Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo.

    Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?“

    Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina,

mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“.

    Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

Skelbimai:

1. Kviečiame visus į bendrą maldą. ���������������������O

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 16 d. – 2021 m. rugpjūčio 22 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 16 d.       

PL 17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (9 m-cy)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Mikaliną Šimčikienę (11 mėn.)

Antradienis – rugpjūčio 17 d.                                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Trečiadienis –rugpjūčio 18 d.                                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Ketvirtadienis – rugpjūčio 19 d.                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską

Penktadienis – rugpjūčio 20 d. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už       Eleną Pečiulienę (10 mėn.)

Šeštadienis rugpjūčio 21 d. Šv. Pijus, popiežius. Privalomas minėjimas

13.00 val. – Krikštas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską  

SEKMADIENIS – rugpjūčio 22 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: už Liną Kibišytę; Joną, Magdaleną Žilinskus; Vytautą Damulevičių

Dievo palaimos ūkyje

PL 10.00 – Za zm. Czesława (32 roczn.), Stanisława, Jana Sendów. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius:  Grig. už Petrą Grimalauską; už Pijų Janušką, jo tėvus ir senelius; už Anelę, Antaną, Kalesinskus; už Juozą Bansevičių (nuo Kružikų šeimos); už Agotą Balytienę; už Anelę, Petrą Šidlauskus, Albiną Kalesinskienę (nuo anūkų)

Evangelija (Jn 6, 60–69)

Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“

Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki“.

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakau: niekas neateis pas mane, jeigu jam nebus duota Tėvo“.

Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“

Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu – Dievo Šventasis“.

Skelbimai:

 1. Dėkojame visiems už vainikus, už bažnyčios papuošimą.
 2. Dėkojame kun. Gintarui už bendrą maldą, už pamokslą ir visiems svečiams ir parapijiečiams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 09 d. – 2021 m. rugpjūčio 15 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 09 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėjaŠventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas, diakonas, kankinysŠventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Trečiadienis – rugpjūčio 11 d. Šv. Klara, mergelėPrivalomas minėjimas 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Dievo palaimos sūnui

Ketvirtadienis – rugpjūčio 12 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Bronę, Bronių, Petrą, Agnietę, Petrą, Joną Sendus

Bronių, Emiliją, Jurgį Ramanauskus ir gim.m.

Penktadienis – rugpjūčio 13 d.

PL 17:30 – Za zm. Eugenia Morusiewicz (8 mies)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Šeštadienis – rugpjūčio 14 d. Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinysPrivalomas minėjimas 

15.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16:00 – Slub.

PL 17:30 – Za zm. Czeslawę Wincentego Góral Jerzego Zakrzewskiego (30 rocz)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Petronę (7 mėn.), Bronislovą (13 m.), Zitą Pečiulius

SEKMADIENIS – rugpjūčio 15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Atlaidai

6.50 val. – Rožinio malda. Švč. Mergelės Marijos valandos

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją, Juozą Pečekus, Oną, Joną Jurkūnus,

Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

Albiną Senkauską ir jo tėvus

PL 09:30 – Za rolnikow. Za zm. Andrzeja CR. Prawdzikow. Procesja

12.00 val. – Vainikų ir žolynų pašventinimas

12.15 val. – UŽ ŪKININKUS

Už mirusius: Grig. Petrą Grimalauską

Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius

Valdą Bobiną (9 mėn.)

Joną Gelažauską (22 m.)

Onutę Šliaužienę, Juliją Marcinkevičienę

Nataliją, Joną Balkus

Petronėlę, Juozą Jakimavičius. Procesija

Skelbimai:

 1. Sekantį sekmadienį švęsime titulinius Žolinės atlaidus. Šiuos atlaidus praves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Gintaras Blužas. Prieš aštuntos valandos šv. Mišias bus meldžiamasi Rožinio malda ir giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
 2. Pagal tradiciją, Žolinės taip pat yra ir padėkos už derlių diena. Kviečiame padaryti vainikus ir sudėti juos ant bažnyčios laiptų.
 3. Per Žolines 12 valandą bus šventinami Žolinių vainikai ir žolynai.
 4. Kviečiame dalyvauti, visus lietuvius su vainikais, iš Seinų, Žagarių ir Suvalkų švęsti Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidus. Kviečiame vaikus ir jaunimą dalyvauti procesijoje. Pageidaujame, kad apsirengtų tautiniais rūbais. Vidugiriuose šv. Mišios nebus aukojamos.
 5. Kviečiame pinti vainikus. Pradžia 9 valandą trečiadienį.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. rugpjūčio 02 d. – 2021 m. rugpjūčio 08 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 02 d.

18.00 val. – Už mirusį: Grig. už Petrą Grimalauską

Antradienis – rugpjūčio 03 d.                      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Trečiadienis – rugpjūčio 04 d.; Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Marijoną Gibienę (5 mėn.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 05 d.                         

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Genę Matulevičienę; Česių Balytą (30 d.); Bronislavą Fiodoravičienę (7 d.)

Penktadienis – rugpjūčio 06 d.; Kristaus Atsimainymas. Šventė

PL 17:30 –

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; Oną, Gediminą Savickus

Šeštadienis rugpjūčio 07 d.;

PL 11.00 – W intencji rodziny

16.00 val. – Santuoka

17.00 val. – Prašant Dievo palaimos Daivai ir Pauliui. Pasisekimo moksle.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę                            

SEKMADIENIS –  rugpjūčio 08 d.; XIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (8 mėn.), Antaną Tumelius; už Genovaitę Jakubauskienę (5 m.); už Anelę, Aldoną, Praną Stankevičius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Krzysztofa, Daniela. Chrzest. I roczn. Justyny i Adama

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Marytę (24 m.), Sigitą Šliaužius ir  jų tėvus, Eleonorą, Vitalių Bancevičius; už Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius.

Skelbimai:

 1. Šią savaitę pirmasis mėnesio ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Penktadienį švęsime Kristaus Atsimainymą. Kviečiame į bendrą maldą.

************************

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 26 d. – 2021 m. rugpjūčio 01 d.)

Pirmadienis – liepos 26 d. Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O zdrowie i bł. Boże dla Anny

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Oną, Vitalių Nevulius

Antradienis – liepos 27 d.                         

PL 17:30 – Za zm. Józefa Urynowicz (14 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Genutę Krakauskaitę, Oną Krakauskienę, Oną Zimnickienę, Oną Marteckienę. Dievo palaimos 50 – ojo santuokos jubiliejaus proga

Trečiadienis –liepos 28 d.                                                      

17:30 – Za zm. Jana Urynowicz (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 29 d. Šv. Morta, Marija ir Lozorius. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juliją Balytienę ir jos tėvus; už Anelę, Birutę Balytus

Penktadienis – liepos 30 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Šeštadienis liepos 31 d. Šv. Ignacas Lojola, kunigas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – W intencji dziecka. Chrzest

11.00 val. – Už mirusį Juozą Bansevičių (6 mėn.)

14:00 val. – Santuoka                                        

SEKMADIENIS – rugpjūčio 01 d. XVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Nataliją (4 mėn.), Juozą Pečekus; už Genovaitę Jukubauskienę; Jurgį, Oną Radzevičius ir jų tėvus; už Marytę Kraužlienę, Aldoną Stankevičienę (3 m.)

PL 10.00 – Za zm. Irenę Szczęsną od KR. Zaboryszki

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Petrą Grimalauską; už Juozą Kalinauską (10 mėn.); už Algimantą Šimelevičių; Petrą, Barbora Vasiliauskus; Oną (4 m.), Vincentą (11 m.) Nevulius

Evangelija (Jn 6, 24–35)

    Sužinoję, kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?“

    O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs“.

    Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?

    Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“.

    Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi stebuklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: ‘Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus’“.

    Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“.

    Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“

    Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Skelbimai

 1. Pagal episkopato paliepimą, sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas nukentėjusiems nuo potvynio.
 2. Ryt šv. Onos ir Joakimo liturginis minėjimas. Sveikiname visus varduvininkus.
 3. Vakar pasibaigė parapijos lankymas. Dėkojame seniūnams, organizatoriams, vairuotojams ir visiems kurie mus priėmė. Dėkojame už aukas parapijos reikalams ir mums kunigams. Kas negalėjo priimti, tai gali kunigą pasikviesti individualiai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 19 d. – 2021 m. liepos 25 d.)

Pirmadienis – liepos 19 d.                         

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

                                      Eleną Motulevičienę

Antradienis – liepos 20 d.                    

17.30 val. – Už mirusį:Antaną Kardauską ( I met.)

18.00 val. – Grig. Genę Matulevičienę

                   Eleną Pečiulienę (9 mėn.), Artūrą Kotanskį (19 m.)

18.30 val. – Egzekvijos. Už mirusią Anelę Čeponaitę (I met.)

Trečiadienis – liepos 21 d.                                        

8.00 val. – Už mirusią: Grig. Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 22 d.                                                           . Marija Magdalietė. 革entė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

Penktadienis – liepos 23 d.                                     . Brigita, vienuolė, Europos globėja. 革entė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę

Šeštadienis liepos 24 d.                                                                

8.00 val. – Už mirusius: Grig. Genę Matulevičienę                                   

SEKMADIENIS –  liepos 25 d.                                                   XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus

                                      Onutę, Valentą Savickus, Teresę, Konstanciją Valinčiūtes

                                      Petronę (20 m.), Alfonsą, Vytą Valinčius

PL 10.00 – Za zm. Anastazję (10 rocz), Jozefa Sadowskich, Eugenia, Zygmunta Sowulow

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

                   Už mirusius:  Grig. Genę Matulevičienę

                                       Oną Kuosienę (11 mėn.) ir jos tėvus

                                      Bronę Žardeckienę (2 m.)

                                      Joną, Kastulę, Antaną Liutinskus, Birutę, Joną Itotus

Skelbimai:

 1. Už savaitės minėsime šv. Kristaforą – keliautojų globėją. Šią dieną melsimės už keliaujančius. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami vairuotojai, keliaujantys ir automobiliai. Pagal episkopato paliepimą bus renkamos aukos misionierių automobilių remontui.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. liepos 12 d. – 2021 m. liepos 18 d.)

Pirmadienis – liepos 12 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Algirdą Zdanavičių ir jo tėvus; už Česių Balytą (7 d.)

Antradienis – liepos 13 d.                    

17:30 – Za zm. Teresę Robak (5 roczn.); Eugenię Morusiewicz (7 m-c)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Marijoną, Česlovą, Antaną Ramanauskus

Trečiadienis – liepos 14 d.                                         

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Ketvirtadienis – liepos 15 d.                   

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę

Penktadienis – liepos 16 d.                                     

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Mikaliną Šimčikienę (10 mėn.), Sarginą Kuosą (8 mėn.)

Šeštadienis liepos 17 d.                                                                

10.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Adelę, Juozą Budzeikus

PL 11:00 – Egz. za zm. Piotra Stefanowicz (I roczn.)

PL 12:00 – O bł. Boże i zdrowie

SEKMADIENIS –  liepos 18 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; už Juozą Ivošką (6 m.); už Juliją, Vincą Pavasarius

PL 10.00 – O bł. Boże dla Iwony i Grzegorza (33 roczn. ślubu)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Joną Bobiną (6 m.); Marijoną, Juozą Jakubauskus; už Petronelę (7 mėn.), Zitą, Bronių Pečiulius; už Antaną, Veroniką Radzevičius ir Marijoną Ramanauskienę

Evangelija (Mk 6, 30–34)

      Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.
      Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.
      Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Skelbimai

 1. Šiandien 14 valandą pirmą kartą Vidugiriuose bus švenčiami pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Atlaidus ves kun. pranciškonas Antanas Grabnickas iš Kauno. Po šv. Mišių bus Švenčiausiojo Sakramento įstatymas, pal. Jurgio Matulaičio litaniją ir iškilminga procesija su relikvijomis palaimintojo arkivyskupo Jurgio. Atlaidus švęsime kasmet antrą liepos sekmadienį. Kviečiame visus į bendrą maldą.
 2. Dėkojame už jūsų aukas parapijos reikalams.
 3. Nuo trečiadienio kalėdojimo metu šv. Mišios bus aukojamos 8 valandą ryte.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. birželio 28 d. – 2021 m. liepos 04 d.)

Pirmadienis – birželio 28 d.; Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Jana Żardeckiego

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus.      Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkiui

Antradienis – birželio 29 d. Šv. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI. Išilmė. Atlaidai.

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Nataliją (3 mėn.), Juozą Pečekus ir Alių Pakutką (3m.)

PL 09.30 – Za zm. Telesfora, Klemensa Balitów; Rozalię Matulewicz, cr. Matulewiczów i Sakowiczów. Procesja

12.15 val. – Už parapijiečius ir geradarius. Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; Petrą (21 m.), Anelę (20 m.) Pacenkus; už Oną, Joną, Juozą, Petrą Budzeikus. Procesija

Trečiadienis –birželio 30 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Vladą, Mariją, Juzefą, Joną, Gediminą, Kazį.

Ketvirtadienis – liepos 01 d.                   

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Arvydą Sendą

Penktadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, šeimų Karalienė. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Petrą, Anelę Agurkius; Petrą, Marytę Severinus

Šeštadienis liepos 03 d. Šv. Tomas, apaštalas. Šventė 

PL 11:00 – W intencji dziecka. Chrzest.

PL 17:30 – Za zm. Helenę, Konstantego Jaśkewiczów

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juozą Grigutį ir jo tėvus             

SEKMADIENIS – liepos 04 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą, Petrą, Anelę Cirušus; Juozą, Aleksandrą Markevičius ir gim.m., Joną Priclėką jo tėvus ir gimines

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja, Jana, Irenę Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.      Už mirusius: Grig. už Genę Matulevičienę; už Juozą Kalinauską (9 mėn.); už Veroniką, Aleksandrą Jakčinskus ir gim. m.; už Oną Tumelienę; Petrą Grimalauską (6 mėn.), Joną Pykį (15 m.); Marijoną Gibienę (4 m.). Krikštas

Evangelija (Mk 6, 1–6)

Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadieniui, jis pradėjo mokyti sinagogoje.

Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė: „Iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!“ Ir jie piktinosi juo.

    O Jėzus jiems tarė: „Tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose, taip negerbiamas pranašas“. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė.

Skelbimai:

 1. Birželio 29 d. švęsime šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. Atlaidus ves Kalvarijos klebonas kunigas Algirdas Žukauskas. Po Sumos šv. Mišių bus Švč. Sakramento įstatymas ir procesija. Kviečiame vaikus, jaunimą ir visus parapijiečius dalyvauti. Šią dieną galima gauti atlaidus: reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti apaštališkojo sosto intencija.
 2. 2.     Ketvirtadienį birželio 24 dieną siautė audra. Šioji audra išlaužė medžius kapinėse – buvo sugriauti ir sudaužyti keli paminklai. Remiantis įstatymu parapija nėra atsakinga už padarytą žalą. Kviečiame pasirūpinti ir apdrausti savo artimųjų kapavietes.
 3. Prasidėjo atostogų laikas. Kviečiame nepamiršti maldos ir šv. Mišių: nuo maldos nėra atostogų.
 4. Liepos 2 dieną 20.30 val. Punsko senosiose kapinėse prie koplyčios vyks giesmės ir maldos vakaras. Giedos mūsų parapijos jaunimas ir svečiai iš Lietuvos. Esant blogam orui renginys vyks kultūros namuose. Kviečiame dalyvauti. Renginio metu bus renkamos aukos muzikinei įrangai įsigyti.
 5. Toliau tęsime kalėdojimą. Dėkojame už aukas parapijos reikalams.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2021 m. birželio 21 d. – 2021 m. birželio 27 d.)

Pirmadienis – birželio 21 d.; Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus. Prašant sveikatos Matui ir Dievo palaimos šeimai

Antradienis – birželio 22 d.

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Trečiadienis – birželio 23 d.                                      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Mikaliną, Aleksandrą, Vytuką, Zitukę ir Gadliauskų giminės mirusiuosius; už Anelę, Kazimierą Uzdilus; už Ulijaną Lukoševičių, Joną Grigutį ir jo diedulius; už Praną, Verusę, Juozą

Ketvirtadienis – birželio 24  d.; Šv. JONO KRIKŠYTOJO GIMIMAS. Iškilmė

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel (30 dzień); za zm. Jana Marczaka

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Penktadienis – birželio 25 d.                                                              

8.00 val. – Padėka už praeitus mokslo metus.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Eleną Pečiulienę (8 mėn.), Emiliją Ramanauskienę (50 m.)

Šeštadienis birželio 26 d.          

PL 10.00 – Egz. za zm. Mariana Prawdzika (I roczn)

PL 11.00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 11.30 – 90 urodziny Heleny Jesionowskiej

12.00val. – Už mirusį Kęstutį Mazauską (6 mėn.). Giedamas rožinis

PL 17.30 – Za zm. Piotra Burzyńskiego

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Elę Kliučnikienę (30 d.)                   

SEKMADIENIS –  birželio 27 d.; XIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Juozą, Anelę Bobinus, Emiliją Budzinskienę, Valdą Bobiną; už Stefaniją, Antaną, Jurgį Baranauskus ir Kalkauskų š. m.; už Algirdą Bernecką (10 m.) ir prašant sveikatos žmonai

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Antoniego Pawlowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Oną Kuosienę (10 mėn.); Anelę, Petrą Agurkius; Kostantą (3 m.), Moniką, Pečiulius; Bronę, Juozą, Joną, Petrą Žardeckus

Evangelija (Mt 7, 6. 12–14)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:

    „Neduokite, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.

    Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai ir yra Įstatymas ir Pranašai.

    Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda”.

Skelbimai:

 1. Penktadienį 8 val. bus aukojamos padėkos šv. Mišios už praeitus mokslo metus.
 2. Pagal episkopato paliepimą sekantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas jaunimo sielovadai paremti.
 3. Nuo šito sekmadienio yra nuimama dispensa pandeminiams reikalavimams. Tai reiškia, kad reikia sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose.
 4. Kiekvienais metais saleziečiai organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis į Aušros Vartus. Kas nori dalyvauti – informacija pas mus, o prie bažnyčios durų rasite informacinius lankstinukus.
 5. Birželio 23 dieną nuo 13 val. sveikatos punkte bus vykdomi įvairiausi medicininiai tyrimai. Registracija telefonu.
 6. Birželio 21 dieną prasideda kalėdojimas. Kalėdojimas yra parapijos lankymas neatkreipiant dėmesio į metų laiką – jis gali vykti ne tik sausio ar vasario mėnesiais, bet ir kitu metu. Reikia kryžiaus ir žvakių. Kaimai kalėdojami nuo 9 valandos, o Punskas – 15 valandos. Prašome seniūnus pranešti gyventojams ir suorganizuoti kalėdojimą. Informacija yra internete ir skelbimų lentoje.

(2021 m. birželio 14 d. – 2021 m. birželio 20 d.)

Pirmadienis – birželio 14 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus.

Prašant sveikatos Antanui Zimnickui ir Dievo palaimos šeimai.

Antradienis – birželio 15 d.                                     

PL 17:30 – Za zm. Jolantę, Albina, Mariana, Stanisława

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Joną-Sigitą Dzemioną (11 m.), Anelę Sakalauskienę (9 m.), Vincą Zdanį (5 m.).

Trečiadienis –birželio 16 d.                                       

PL 17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (7 m-ce)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Mikaliną Šimčikienę (9 mėn.); už Joną (I-osios metinės), Albiną, Kazimierą Markevičius.

Ketvirtadienis – birželio 17 d.  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Joną (3 m.), Adelę (5 m.) Krakauskus

Penktadienis – birželio 18 d.                                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Albertą (5 m.), Kastulę (17 m.) Staskevičius                  

Šeštadienis birželio 19 d.          

PL 12:00 – W intencji dziecka. Chrzest.

PL 13:00 – Za zm. Annę Żukowską į Józefa Tumialis, CR. Tumialisów

14.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Juozą Kuculį (4 mėn.)

19.00 val. – Dievo palaimos Šlynakiemio kaimo ūkyje ir už mirusius                          

SEKMADIENIS –  birželio 20 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Liną Kibišytę; už Magdaleną, Joną Žilinskus; Juliją, Dominyką, Antaną Baguckus

PL 10.00 – Za zm. Juliana, cr. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.      Už mirusius: Rožę, Dominyką, Viktorą Budzeikus; Petronelę (6 mėn.), Zitą, Bronių Pečiulius; už Anelę Agurkienę (3 m.); už Reginą Nevulienę (30 d.). Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos šeimai

Evangelija (Mk 4, 35–40)

    Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys.

    Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.

    O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo?“ Juos pagavo didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Skelbimai:

 1. Birželio 20-ąją bus giedamas rožinis už Pečiulių, Uzdilų, Grigučių šeimų mirusius.
 2. Pagal episkopato paliepimą jau galima kalėdoti. Kalėdojimą pradėsime birželio 21 d.

(2021 m. birželio 07 d. – 2021 m. birželio 13 d.)

Pirmadienis – birželio 07 d.                                     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus. Prašant Dievo palaimos ir sveikatos šeimai ir ūkiui

19.00 val. – Šv. Mišios už mirusius tėvus kapinių koplyčioje

Antradienis – birželio 08 d.     

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Danielių (3 m.), Marytę Savickus; už Joną Staskevičių (7 m.)

Trečiadienis – birželio 09 d.

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną (6 m-ce)                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų (12 m.) ir Vytą Vaznelius

Ketvirtadienis – birželio 10 d.  

PL 17:30 – O bł. w gospodarstwie rodziny Kotowskich – bł. dzieci

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Adelę (pirmosios metinės), Sarginą (18 m.) Staskevičius.

Vaikų palaiminimas

Penktadienis – birželio 11 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS. Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis birželio 12 d. Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis. Privalomas minėjimas

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (6 m-ce); Antoniego, Marianę, Zefiryna Matulewicz

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Anelę, Antaną Grigučius; Danutę, Vytą, Rimą, Gintautą Zdanius; už Antaną Puzauską

18.30 val. – Prašant Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS –  birželio 13 d. XI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Oną (6 mėn.), Antaną Tumelius;          Marytę Žilinskienę (6 m.); už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius ir jų tėvus; už Antaną Bobiną (30 m.)

PL 10.00 – Za zm. Grażynę (7 roczn.), Czesława, Leszka Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Petrą Stefanavičių (11 mėn.); Degučių, Malinauskų, Zimnickų giminės mirusiuosius; už Joną, Ievą, Oną Tumelius; už Oną, Bronių Petruškevičius ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mk 4, 26–34)

Jėzus kalbėjo minioms:

„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.

Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžiančias plačias šakas, taip kad jo pavėsį gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

Skelbimai:

 • Ketvirtadienį Devintinių oktava. Po šv. Mišių bus vaikų palaiminimas
 • Ateinančio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

(2021 m. gegužės 31 d. – 2021 m. birželio 06 d.)

Pirmadienis – gegužės 31 d. – Mergelės Marijos Apsilankymas. Šventė

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel (7 dzień); Krystynę (2 roczn.), Marianę (2 roczn.) Kierejszys

18.00 val. – Už mirusius: Anelę, Gediminą Buračiauskus; Vitalių, Genę Dzemionus; Albiną, Nataliją Marcinkevičius; Artūrą Karanecką

19.00 val. – Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje ir už mirusius

Antradienis – birželio 01 d. – Justinas, kankinys. Privalomas minėjimas

17:30 – O bł. w gospodarstwie rodziny Łatwisów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus

Už vaikus ir jaunimą nuo maldos grupės „Tėvai už vaikus“

Trečiadienis –  birželio 02 d.                                                

PL 17:30 – Za zm. Janinę Łejmel

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Stasį Gibą (10 m.); Elę Kliūčnykienę (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 03 d. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Kazimierą, Eleną Mukauskus; už Nataliją (2 mėn.), Juozą Pečekus

PL 10.00 – O bł. dla dzieci. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Juozą Kalinauską (8 mėn.); Marijoną Gibienę (3 mėn.)

Penktadienis – birželio 04 d.

15.00 val. – Švenčiausiojo Sakramento įstatymas

PL 17:30 – Za zm. Bolesława (6 mies.), Mateusza Kotowskich; Helenę, Adolfa Motulewiczów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Anelę Grigutienę ir jos tėvus

Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 21.00 valandos.

Šeštadienis – birželio 05 d. – Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Švenčiausiojo Sakramento įstatymas. Adoracija iki 21.00 valandos.

16.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Aleksandra Misiewicza – od sąsiadów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už Genę Matulevičienę; už Birutę, Juozą Balytus; už Kazį Jurkūną ir jo tėvus Marytę ir Vladą

19.00 val. – Dievo palaimos Pristavonių ūkyje ir mirusius (kaime prie kryžiaus)

SEKMADIENIS – birželio 06 d.  X EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Katrę, Juozą Pakutkus; už mirusius Salomėją, Vladą Valinčius ir jų tėvus. Padėka Dievui ir prašant palaimos, sveikatos 50–ies metų bendro gyvenimo proga.

PL 10.00 – Za zm. Stanisława (24 roczn.), Czesława, Jana Sendów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Petrą Grimalauską (5 mėn.); Magdaleną, Jurgį Judickus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; Bronę, Marytę, Antaną Baranauskus; Oną, Kostantą Kelerius. Padėka Dievui ir prašant palaimos, sveikatos 40–ies metų Aldutės ir Jono bendro gyvenimo proga. Krikštas

Evangelija (Mk 14, 12–16. 22–26)

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?”

Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums”. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!” Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje”.

Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

Skelbimai.

1. Birželio 1-oji „Vaikų diena“. Prašome pasimelsti už vaikus.

2. Ketvirtadienį Devintinės. Šv. Mišios  kaip sekmadienį. Po Sumos procesija bažnyčios šventoriuje. Kviečiame visus norinčius padėti paruošti altorius procesijai. Kviečiame vaikus, kurie buvo prie pirmosios komunijos ir jaunimą dalyvauti procesijoje.

3. Birželio 4 ir 5 dienomis mūsų parapijoje vyks Švenčiausiojo Sakramento nuolatinė adoracija. Kviečiame asmeninei maldai prie Švenčiausiojo Sakramento.

21 m. gegužės 24 d. – 2021 m. gegužės 30 d.)

Pirmadienis – gegužės 24 d. Antroji Sekminių diena. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Joną, Magdaleną; Žilinskų, Valinčių giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Pečiulių ir Žukauskų ūkyje.

PL 10:00 – Za zm. Albina (6 m-cy), Leokadię (7 m-cy) Chmielewskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Oną Kuosienę (9 mėn.); Antaną, Sarginą Kuosus ir jų tėvus

Antradienis – gegužės 25 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Albiną, Marytę, Birutę Žukauskus; už Marytę Puniškienę; už Staskevičių šeimos mirusius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Taurusiškių kaimo ūkyje. Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje

19:00 – Próba dzieci przystępujących do I Komunii św.

Trečiadienis – gegužės 26 d.; Šv. Pilypas Neris, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Juozą Kuculį gimtadienio dieną ir jo tėvus; už Onutę Šliaužienę

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusiuosius

Ketvirtadienis – gegužės 27 d.; Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Genutę, Igną Drūčius; už Reginą Nevulienę (7 d.)

19:00 val. – Spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii św.

Penktadienis – gegužės 28 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Kotryną, Antaną Paznėkus ir giminės mirusiuosius

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis gegužės 29 d.

11:00 – I Komunia św.      

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Juozą, Ievą.

Po šv. Mišių išpažintys vaikų, kurie praeitais metais priėmė I šv. komuniją.

Spowiedź dzieci, które rok temu przyjęły I Komunię Świętą

19.30 val. – Prašant Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius            

SEKMADIENIS – gegužės 30 d.; ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Onutę, Valentą Savickus; už Teresę, Konstanciją Valinčiūtes; už Jurgį Pečiulį (6 mėn.); Anelę, Petrą Grabauskus.

Prašant Dievo palaimos Vaiciuliškių kaimo ūkyje ir už mirusius    

PL 10.00 – Za zm. Czesława Fejfer (2 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Juditą, Romaną Kelerius; Oną, Antaną Tumelius.

Dievo palaimos Petrui Venslauskui 95-ojo gimtadienio proga.

Prašant Dievo palaimos Kampuočių kaimo ūkyje ir už mirusius

Evangelija (Mt 28, 16–20)

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.

    Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.

    Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Skelbimai:

 1. Gegužės 30 – ąją  dieną bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos gyviesiems.

2021 m. gegužės 17 d. – 2021 m. gegužės 24 d.)

Pirmadienis – gegužės 17 d.                                                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Ireną Gričiauskienę, Praną, Vincą Viganauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – gegužės 18 d.                                                                                             

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Oną, Klemensą, Romualdą Liuteckus ir už skaistykloje kenčiančias vėles

19.00 val. – Pirmosios Komunijos vaikų repeticija

Trečiadienis –  gegužės 19 d.                                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Anelę, Juozą ir jų tėvus, dukrą Anelę, Oną Abukauskus. Dievo palaimos Jonui. Prašant Dievo palaimos Pečiulių šeimai ir ūkyje

Ketvirtadienis – gegužės 20 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Eleną Pečiulienę (7 mėn.). Už Anelę Ramanauskienę (80 m.)

19.00 val. – Pirmosios Komunijos vaikų ir šeimų išpažintys. Pirmosios Komunijos vaikų repeticija

Penktadienis – gegužės 21 d.       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Antaną, Romą, Jonuką Birgelius; Kastulę, Joną Pajaujus. Prašant Dievo palaimos Jonui

Šeštadienis gegužės 22 d.

11.00 val. – Pirmoji komunija

PL 17:30 – Za zm. Teresę Szinder (30 dzień). Za zm. Stefana Puniszko (9 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Adolfą, Tomą Vydrus; Veroniką, Jurgį Kaleinykus; už Juozą (6 m.), Antaną, Oną Gibus; Magdaleną, Stasį Babrauskus                      

SEKMADIENIS gegužės 23 d. Sekminių iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Liną Kibišytę; už Joną, Oną Baliūnus; už Baliūnų ir Tumelių giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm.Albinę, Stanisława, Jana, Antoniego, Bronisławę Szczęsnych

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Anelę, Petrą Šidlauskus; Degučių, Malinauskų, Zimnickų giminės mirusiuosius; už Juozą-Vitą Krakauską (7 m.); Nataliją Balkus (30 d.)

Pirmadienis – gegužės 24 d. Antroji diena. Sekminių iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Joną, Magdaleną, Žilinskų, Valinčių  giminės mirusiuosius.

Prašant Dievo palaimos Pečiulių ir Žukauskų ūkyje

PL 10:00 – Za zm. Albina (6 m-c), Leokadię (7 m-c) Chmielewskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; Oną Kuosienę (9 mėn.), Antaną, Sarginą Kuosus ir jų tėvus

Evangelija (Jn 20, 19–23)**

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Skelbimai:

 2.  Ateinantį šeštadienį lietuviška vaikų grupė priims Pirmąją Komuniją. Paveskime Viešpačiui vaikus ir šeimas, kad šis sakramentas sustiprintų jų tikėjimą.

 3.  Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo rinkliavos yra skiriamos jaunimo sielovadai.

 4.  Gegužės 30 d. prieš Sumą bus giedamas rožinis už Kampuočių kaimo mirusius ir prašant Dievo palaimos šeimoms.

 5.  Kitą savaitę švęsime Sekmines, prašysime Dievo dovanų.

 6.  Kviečiame visus į Gegužines pamaldas.

2021 m. gegužės 10 d. – 2021 m. gegužės 16 d.)

Pirmadienis – gegužės 10 d.                                       

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Juozą Bancevičių (nuo Zitos ir Rimo Krūžikų iš Toronto); Dievo palaimos Makrickų ūkyje

Antradienis – gegužės 11 d.                                                                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; Bronių, Anelę Bancevičius; Anelę, Antaną Agurkius ir Keistutį Mazauską. Prašant Dievo palaimos Agurkių ūkyje

Trečiadienis –  gegužės 12 d.                                                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Gustavą Lentenbauerą, Joną (11 m.), Oną Bancevičius

Ketvirtadienis – gegužės 13 d.

PL 17:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (5 mc); Wiktorię Baranowską (48 roczn.)

O bł. w gospodarstwie rodziny Szczęsnych

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už       Leoną Cirušį ir jo tėvus Juozą ir Anelę

Penktadienis – gegužės 14 d. Šv. Motiejus, apašalas. Šventė                                 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę. Padėka nuo Janikauskų šeimos. Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje

Šeštadienis gegužės 15 d.            

PL 13.00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 17.30 – O zdrowie i bł. dla KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. O bł. w gospodarstwie rodziny Luteckich

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę

PL 18.30 – Za zm. Zofię Prawdzik – od KR. Zaboryszki                         

SEKMADIENIS – gegužės 16 d.; KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Mikaliną Šimčikienę (8 mėn.); už Valdą Bobiną (6 mėn.); už Petrą, Anelę, Antaną Kardauskus

PL 10.00 – Za zm. Annę, Jerzego Balita

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Petrą Stefanavičių (10 mėn.); Sarginą Kuosą (6 mėn.); Petrą, Ceciliją, Petrą Vydrus; Onutę, Valentą Savickus. Prašant sveikatos mamai gimtadienio proga ir prašant sveikatos malonės Alicijai

Evangelija (Mk 16, 15–20)

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Skelbimai:

 1.  Kviečiame melstis į Švenčiausiąją Mergelę Mariją Gegužinėse pamaldose.

 2.  Birželio 8 d. (antradienį) nuo 14.00 iki 15.30 prie gaisrinės vyks akių kompiuteriniai tyrimai. Daugiau informacijos skelbime ant durų.

 3.  Už savaitės švęsime Kristaus žengimą į dangų – šeštines.

2021 m. gegužės 03 d. – 2021 m. gegužės 09 d.)

Pirmadienis – gegužės 03 d.; Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai. Šventė 

PL 17:30 – 18 roczn. urodzin Radosława

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Antaną, Joną Gričiauskus

19.00 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusias motinas

Antradienis – gegužės 04 d.                                                                   

18.00 val. – Už mirusias: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Marijoną Gibienę (2 mėn.)                             

Trečiadienis –gegužės 05 d.                                                         

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną w dzień imienin

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; grig. už Anelę Grigutienę; už Genę Matulevičienę; Kazimierą Jurkūną (30 d.)                    

Ketvirtadienis – gegužės 06 d.

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už Petrą (4 mėn.), Stasę, Juozą Grimalauskus; Juozą (15 m.), Ireną, Kotryną, Ievą, Juozą, Leoną, Marytę, Genę, Kostą Sidarus

Penktadienis – gegužės 07 d.

18.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už        Juozą Bancevičių (3 mėn.) – nuo vaikų iš Toronto; Dievo palaimos tėviškei

Šeštadienis gegužės 08 d.            

PL 17:30 – Za zm. Piotra Dorochowicz (6 mc)

18.00 val. –          Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; Juozą, Magdaleną Kraučeliūnus ir jų vaikus                           

SEKMADIENIS – gegužės 09 d.; VI VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: grig. už Marytę Savickienę; už Oną (5 mėn.), Antaną Tumelius; už Genovefą, Vitalijų Dzemionus; už Angelę Makauskienę

PL 10.00 – Za zm. Stefanię, Janinę Konewko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Moniką (4 m.), Kostantą Pečiulius; Joną, Teresę Zdanavičius; Marytę, Joną, Petrą Markevičius ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Jn 15, 9–17)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

    Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

    Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

    Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.

    Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.

    Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!”.

2021 m. balandžio 26 d. – 2021 m. gegužės 02 d.)

Pirmadienis – balandžio 26 d.                                                           

PL 11:00 – Pogrzeb Teresy Szinder

PL 17:30 – Za zm. Zofię Prawdzik (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Anelę Grigutienę; už Oną Kuosienę (8 mėn.)

Padėka Dievui už suteiktas sveikatos malones ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos Agurkių šeimai

Antradienis – balandžio 27 d.                                                                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę.

Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje.

Trečiadienis – balandžio 28 d.                                                              

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Gelažauskų, Baranauskų, Nevulių, Dziedulikų giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Baranauskų šeimai ir ūkyje.

Ketvirtadienis – balandžio 29 d. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Marytę (1 metinės) ir Savickų, Sendų ir Gronckų šeimų mirusius.

Penktadienis – balandžio 30 d.     

PL 17:30 – Za zm. Teresę Szinder (7 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską (30 d.); Nataliją Balkus (7 d.)

Šeštadienis gegužės 01 d.            

PL 11:00 – W intencji dziecka – chrzest

PL 17:30 – Za zm. Arwida Czeplisa (20 roczn.); Grażynę Jurkun (1 roczn.)

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; Grig. už Marytę Savickienę; už Oną Baguckienę (1 metinės)

19.00 val. – Vaitakiemio kaimo intencija – prašant Dievo palaimos ūkyje.

SEKMADIENIS – gegužės 02 d.; V VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Marytę Savickienę; už Antaną Grigutį (30 m.); Boženą Valukonienę ir jos tėvus; už Juozą Kalinauską (7 mėn.), Anelę (30 m.), Ceciliją, Antaną Valinčius; už Anelę, Antaną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius; už Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego (5 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Gintautą (30 m.), Algį (17 m.) Kalesinskus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Nataliją Pečekienę (30 d.)

Evangelija (Jn 10, 1–10)

    Jėzus kalbėjo:

    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet kopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

    Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.

    O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys ir plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.

Skelbimai:

 1. Šią savaitę, pagal episkopato paliepimą, melsimės už pašaukimus.
 2. Šeštadienį pradėsime Gegužines pamaldas. Kiekvieną dieną po šv. Mišių giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Kviečiame į bendrą maldą.
 3. Prašome sutvarkyti kryžius ir koplytstulpius prie kelio.

(2021 m. balandžio 19 d. – 2021 m. balandžio 25 d.)

Pirmadienis – balandžio 19 d.                                                           

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juozą Kuculį (2 mėn.) ir jo tėvus

Antradienis – balandžio 20 d.                                                                         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Eleną Pečiulienę (6 mėn.).

Dievo palaimos Kostantui Pečiuliui gimtadienio proga

Trečiadienis –balandžio 21 d.                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Angelę Makauskienę (nuo tetos Onos Birgelienės)

Ketvirtadienis – balandžio 22 d.                                                           

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 23 d.; Šv. Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę. Dievo palaimos Savickų ūkyje  

Šeštadienis balandžio 24 d.; Šv. Adalbertas (Vaitiekus), vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Bronisławę (6 roczn.), Birutę (5 roczn.)

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę

SEKMADIENIS – balandžio 25 d.; IV VELYKŲ SEKMADIENIS. Šv. Jurgio atlaidai

8.00 val. – Už mirusius: Jurgį Ramanauską, Jurgį Baranauską, Jurgį Šuščevičių ir giminės mirusiuosius. Prašant Dievo palaimos Radzevičių ūkyje

PL 9:00 – Śpiew Chóru

PL 9.30 – Za zm. Edwarda, Anastazję Augustaitis; Jerzego, Jadwigę. Procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Anelę, Elzbietą, Juozą, Joną Pečiulius ir šeimos mirusiuosius; už Klemensą Jurkūną ir jo tėvus; už  Onutę, Kostantą Moliušius. Procesija

Evangelija (Jn 10, 11–18)

Jėzus kalbėjo:

„Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.

Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso,

ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Skelbimai.

(2021 m. balandžio 12 d. – 202 m. balandžio 18 d.)

Pirmadienis – balandžio 12 d.                                                           

18.00 val. –  Už mirusius: Grig. Anelę Grigutienę; už Kazimierą Jurkūną (7 d.)

Antradienis – balandžio 13 d.                                                                         

PL 17:00 – Za zm. Aleksandra Misiewicz (30 dzień); Eugenię Morusiewicz (4 mies.)

17.30 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Trečiadienis – balandžio 14 d.                                                              

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Ketvirtadienis – balandžio 15 d.                                                           

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 16 d.                                                              

PL 16:00 – Intencja dziecka – chrzest

17:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (5 mies.)

18.00 val. –  Už mirusias: grig. už Anelę Grigutienę; Mikaliną Šimčikienę (7 mėn.)    

Šeštadienis balandžio 17 d.

11.00 val. – Ekzekvijos už Oną Malinauskienę (1 metinės)

17.00 val. – Ekzekvijos už Juozą Nevulį (1 metinės)

18.00 val. –  Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Romualdą Liutecką (2 m.); už Juozą (10 m.), Irutę, Jurgį Valinčius; už Kostantą, Veroniką Baranauskus ir gim.                                 

SEKMADIENIS – balandžio 18 d.; III VELYKŲ SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Magdaleną, Joną Žilinskus; Juozą Kajacką

PL 10.00 – Za zm. Karola CR. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Liutecką (9 m.); Petrą Stefanauską (9 mėn.); už Povilą, Rožę, Jurgį Mazauskus; už Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą ir giminės mirusiuosius; už Petronėlę, Juozą Sendus

Evangelija (Lk 24, 35–48)

    O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

    Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

    Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Auką galima pervestį į sąskaitą.

Nr. 71 9354 0007 0070 0700 0505 0001 BS Punsk.

2021 m. balandžio 05 d. – 2021 m. balandžio 11 d.)

Pirmadienis – balandžio 05 d.; VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Už mirusius: Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; Keistutį (2 m.), Algį, Bronę, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusiuosius; už Vytautą Vaznelį (3 m.)

PL 10.00 – Za zm.         Mateusza (6 roczn.), Bolesława Kotowskich. Chrzest.                     

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Genę Matulevičienę; Petrą Grimalauską (3 mėn.); Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus, jų tėvus; Joną, Oną Bancevičius

Antradienis – balandžio 06 d.; Velykų trečioji diena

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Teklę, Vincą, Antaną Valinčius ir jų tėvus

Trečiadienis –balandžio 07 d.; Velykų ketvirtoji diena

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską (7 d.); Nataliją Pečekienę (7 d.)

Ketvirtadienis – balandžio 08 d.; Velykų penktoji diena. Pirmasis mėnėsio ketvirtadienis

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –  Grig. už mirusią Anelę Grigutienę

Penktadienis – balandžio 09 d.; Velykų šeštoji diena. Pirmasis mėnesio penktadienis.

PL 17:30 – Za zm. Irenę Szczęsną – od rodziny

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juliją, Petrą, Juozą Pečiulius; už Oną Žilinskienę (30 d.)

Šeštadienis balandžio 10 d.; Velykų septintoji diena. Pirmasis mėnesio šeštadienis

PL 13:00 – Chrzest

18.00 val. –          Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Joną Ramanauską – nuo pasieniečių iš Augustavo. Prašant sveikatos Ramūnui            

SEKMADIENIS – balandžio 11 d.;        II VELYKŲ SEKMADIENIS. ATVELYKIS

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Dzemioną (20 m.) ir jo tėvus. Prašant Dievo palaimos Dzemionų ūkyje; už Juozą, Nataliją Pečekus; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grėbliūnus

PL 10.00 – Za zm. Jana, Antoniego, Stanisława, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; za Piotra Soroko

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Anelę Grigutienę; už Juozą Janušką; už Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą, Oną (4 mėn.), Antaną Tumelius; Petronelę (3 mėn.), Bronių, Zitą Pečiulius

Evangelija (Jn 20, 19–31)

    Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!” Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu”. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,– sulaikytos”.

Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!”

    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu”.

    Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!” Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis”.

    Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!”

    Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!”

    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Skelbimai:

 1. Dėkojame tiems kas paruošė verbas, kas padėjo daryti velykines dekoracijas.
 2. Velykų II dienos aukos skiriamos Elko kunigų seminarijai.
 3. Per Velykų oktavą melsimės Dievo gailestingumo noveną.

2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. balanio 05 d.)

Pirmadienis – kovo 29 d.                                         

PL 9:45 – Pogrzeb Zofii Prawdzik

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Anelę, Juozą Pečiulius, Onutę, Leoną Ramanauskus jų tėvus

Antradienis – kovo 30 d.                                           

PL 17:00 – Za zm. Wandę, Adelę Antoniego Sokołowskich

Trečiadienis – kovo 31 d.                                                                              

PL 17:00 – CR. Włodarczyków Bujnowskich

Ketvirtadienis – balandžio 01 d.; Didysis Ketvirtadienis

PL 18.00 – Ostatnia Wieczerza. Za parafian        

Penktadienis – balandžio 02 d.; Didysis Penktadienis       

PL 14.30 – Droga Krzyżowa i Pamiątka Męki Chrystusa.

17.00 val. – Kryžiaus Kelias ir Kristaus Kančios pamaldos

Šeštadienis balandžio 03 d.; Didysis Šeštadienis                                

Valgių šventinimas: PL 10; LT 11; 12; 13 val.

19.00 val. – VELYKNAKČIO PAMALDOS: UŽ PARAPIJIEČIUS.  

SEKMADIENIS – balandžio 04 d.; VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

5.30 val. – Procesija ir šv. Mišios už parapijiečius

PL 8.00 – Procesja i Msza św. za parafian

12.15 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (6 mėn.); Aleksandrą, Petronėlę Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Adomuką Batvinską (30 d.); už Marijoną (30d.), Juozą ir sūnų Juozą Gibus

Pirmadienis – balandžio 05 d.; VELYKŲ ANTROJI DIENA

8.00 val. – Už mirusius: Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus; už Keistutį (2 m.), Algį, Bronę, Juozą Kraužlius ir šeimos mirusiuosius; už Vytautą Vaznelį (3 m.)

PL 10.00 – Za zm.         Mateusza (6 roczn.), Bolesława Kotowskich. Chrzest.                     

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Genę Matulevičienę

Petrą Grimalauską (3 mėn.); už Petrą, Kotryną, Leoną Ivoškus jų tėvus, Joną, Oną Bancevičius

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas bažnyčios papuošimui.
 • Raginame parapijiečius padėti paruošti Paskutinės Vakarienės altorėlį, Kristaus kapą ir visą bažnyčią Velykų šventėms.
 • Ateinanti savaitė – Didžioji savaitė, nes minime Didžiuosius Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykius. Didįjį Ketvirtadienį minime Paskutinės Vakarienės – Eucharistijos ir kunigystės sakramento įsteigimą. Didįjį Ketvirtadienį pasimelskite už mus kunigus, kad geriau tarnautume Dievui ir Bažnyčiai. Pamaldos 18 val., pagal tradiciją – lenkų kalba.
 • Ligonius lankysime per visą Didžiąją savaitę. Kas nori prašome paimti kunigą.
 • Didįjį Penktadienį minime Jėzaus Kristaus Kančios ir mirties dieną, prašome užlaikyti rimtį ir sausą pasninką. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šventųjų Mišių, tik atlieka Kristaus Kančios pamaldas. 17 val. – Kryžiaus kelias. Po to vyks Kristaus kančios pamaldos. Kryžiaus pagerbimo metu nebučiuojame kryžiaus tik atiduodame pagarba nusilenkimu, po to bus šv. Komunija ir procesija į Kristaus kapą. Po visko vyks individuali adoracija.
 • Penktadienio Kryžiaus Adoracijos rinkliava visame pasaulyje yra skiriama Šventosios Žemės katalikiškų bažnyčių išlaikymui.
 • Nuo Didžiojo Penktadienio vakaro pradėsime Dievo Gailestingumo noveną – devyndienį.
 • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, užlaikome rimtį ir pasninką. Šventinsime Velykų stalo valgius. 10 PL; 11 LT; 12LT; 13 LT.
 • Vakare – 19 val. pradėsime Velyknakčio pamaldas. Prašome atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventam vandeniui. Šiomis dienomis galime išgyventi daug dvasinio gyvenimo momentų, tik reikia ateiti į bažnyčią ir nuoširdžiai dalyvauti apeigose ar tyloje pasimelsti – adoruoti Jėzų.
 1. Sekmadienį švęsime Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmę. 5.30 pradėsime procesiją aplink bažnyčią, paskui šv. Mišios, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir palaiminimas. Į iškilmingą Velykų ryto procesiją kviečiame dalyvauti vaikus, jaunimą, šeimas, visus procesijos dalyvius apsirengusius šventiniais arba tautiniais rūbais.  Kviečiame visus svečius ir parapijiečius aktyviai dalyvauti pamaldose.
 1.  Velykų Antrą dieną, pirmadienį, šventos Mišios sekmadienio tvarka.
 1.  Pagal valdžios nustatytą tvarką bažnyčioje gali būti vienas žmogus ant dvidešimties kvadratinių metrų.

(2021 m. kovo 22 d. – 2021 m. ovo 28 d.)

Pirmadienis – kovo 22 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Michaliną jos tėvus, brolius ir seseris

Antradienis – kovo 23 d.                                           

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę

Trečiadienis – kovo 24 d.                                                                              

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Romą (3 metai), Anelę Vitkauskus

Ketvirtadienis – kovo 25 d.; VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI. Išilmė 

17.00 val. – Už mirusią: Grig. už Eleną Pečiulienę.

Prašant Dievo palaimos moksleiviams, kurie laikys baigiamuosius egzaminus

Penktadienis – kovo 26 d.; Rekolekcijos           

9.00 val. – Už mirusią: Grig. už Eleną Pečiulienę

PL 10:30 – Za zm. Krystynę, Mariana Krzyżewskich – Droga Krzyżowa.

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai

16.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusius: Anelę, Česlovą, Stanislavą, Romą Vovakus

Šeštadienis kovo 27 d.jj; Rekolekcijos                                                         

9.00 val. – Už mirusius: Adą, Ceciliją Valinčius

PL 10:30 – Za zm. Bronisławę (6 roczn.), Birutę (5 roczn.)

12.15 val. – Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkiui

14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

16.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę

SEKMADIENIS – kovo 28 d.; KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Marytę (11 mėn.), Danielių Savickus; už Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm.         Piotra, Helenę Antoniego Romanowskich. Gorzkie żale.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Adelę Dzemionienę (4 m.); už Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą, Juozą Pečiulius. Graudūs verksmai.

Evangelija (Mt 21, 1–11)

    Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaustų: ‘Ką čia darote?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins’“.

    Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?“ O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis.

    Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė:

    „Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

    Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! Osana aukštybėse!“

Evangelija (Mk 14, 1–15, 47)

    Iki Velykų ir Neraugintos duonos šventės tebuvo likę pora dienų. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio“.

    Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam: „Kam tas tepalo eikvojimas?! Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už tris šimtus denarų ir pinigus išdalyti vargšams!“ Taip jie murmėjo prieš tą moterį.

    Bet Jėzus atsiliepė: „Palikite ją ramybėje! Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galite jiems gera daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi“.

    Judas Iskarijotas, vienas iš Dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti.

    Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

    Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums“. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

    Vakare jis atėjo su Dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane“. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: „Nejaugi aš?“ O jis tarė: „Vienas iš Dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, Žmogaus Sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti“.

    Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos.

    O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.

    Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

    Jėzus jiems tarė: „Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta: Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją“.

    Petras atsiliepė: „Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš!“

    Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nė dukart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi“.

    Petras dar atkakliau tvirtino savo: „Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu“. Tą pat kalbėjo ir visi kiti.

    Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi“. Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!“

    Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad, jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė: „Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu…“

    Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui: „Simonai, tu miegi? Neįstengei nė vienos valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“.

    Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius – jų akys buvo mieguistos, ir jie nežinojo, ką atsakyti.

    Jis ateina trečią kartą ir taria jiems: „Vis dar tebemiegate, tebesiilsite? Gana! Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“.

    Ir tuojau, jam tebekalbant, pasirodė vienas iš Dvylikos – Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiųstas aukštųjų kunigų, Rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą: „Kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite!“

    Taigi atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: „Rabi!“, ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį.

    O Jėzus prabilo jiems: „Tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jus, mokiau šventykloje, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau teišsipildo Raštai“. Tada, palikę jį, visi [mokiniai]pabėgo.

    Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo.

    Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir Rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies.

    Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį, teigdami: „Mes girdėjome jį sakant: ‘Aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo’“.

    Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus?“. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė: „Ar tu esi Mesijas, Šlovingojo Sūnus?“

    Jėzus jam atsakė: „Taip, Aš Esu. Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse“.

    Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas: „Kam dar mums liudytojai? Girdėjote piktžodžiavimą. Kaip jums regis?“ Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo: „Pranašauk!“ O tarnai daužė jį per veidą.

    Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: „Ir tu buvai su šituo Nazaretiečiu, su Jėzumi“.

    Petras išsigynė, sakydamas: „Nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai“. Jis išėjo į prieškiemį, ir gaidys pragydo.

    Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams: „Šitas yra iš jų!“ Jis vėl išsigynė.

    Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: „Tu tikrai vienas iš jų: juk tu irgi galilėjietis“.

    Tada jis šoko prisiekinėti ir dievagotis: „Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate“. Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus: „Gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi“. Ir jis pravirko.

    Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir Rašto aiškintojais bei visa teismo taryba, padarę sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: „Ar tu esi žydų karalius?“

    Jis atsakė: „Taip yra, kaip sakai“.

    Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina“. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi.

    Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: „Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?“ Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmones reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą.

    Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: „O ką man daryti su žydų karaliumi?“

    Tie ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį!“

    Pilotas dar klausė: „O ką gi pikta jis yra padaręs?“ Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: „Ant kryžiaus jį!“ Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti.

    Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: „Sveikas, žydų karaliau!“ Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį.

    Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais.

    Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“.

    Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės.

    Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs: „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume“. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji.

    Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!

    Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo“. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti“. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią.

************

    Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“

    Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo; tarp jų Marija Magdalietė, Marija – Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina – ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę.

    Jau vakarui atėjus (kadangi buvo Prisirengimas, arba šabo išvakarės), atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas.

Skelbimai:

 1. Už savaitės Verbų sekmadienis. Šventinsime verbas per kiekvienas šv. Mišias. Per Sumą bus procesija. Aukos bus skiriamos bažnyčios papuošimui.
 • Penktadienį ir šeštadienį mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Kviečiame atlikti išpažintį ir taip pasiruošti Kristaus prisikėlimo šventei. Rekolekcijas, jeigu viskas gerai, praves pranciškonas Tomas Pilch.
 • Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Kas nori gali pervesti auką per sąskaitą.

Nr.71 9354 0007 0070 0700 0505 0001 BS Punsk.

 • Remiantis įstatymu bažnyčioje gali būti vienas žmogus ant 15 kvadratinių metrų. Mūsų bažnyčioje gali būti apie 60 žmonių.

(2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. kovo 21 d.)

Pirmadienis – kovo 15 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną Šliaužienę (30 d.), Juozą Šliaužį ir jo tėvus

Antradienis – kovo 16 d.                                           

PL 16:30 – Za zm. Sergiusza Kosę (4 m-ce)

17.00 val. – Už mirusias: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Mikaliną Šimčikienę (6 mėn.)

Trečiadienis – kovo 17 d.                                                                              

17.00 val. – Už mirusias: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną Žilinskienę (7 d.)

Ketvirtadienis – kovo 18 d.

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Romą (6 mėn.), Juozą, Janiną, Joną Janušonius; už Joną, Magdaleną, Bolesių Kryžiauskus

Penktadienis – kovo 19 d.; Šv. JUOZAPAS, Švč. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS. Iškilmė

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Mariannę, Eugeniusza Musiałowicz; Józefa Szymielewicz (w dzień imienin)                   

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Mariją–Magdaleną Bancevičienę. Už maldos grupę: Tėvai už vaikus

Šeštadienis kovo 20 d.                                                                       

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Juozą Kuculį (30 d.)                                             

SEKMADIENIS – kovo 21 d.; V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Oną Kuosienę.

Už mirusį Adomuką Batvinską ir prašant stiprybės ir Dievo palaimos jo tėvams

PL 10.00 – Za zm. Józefa, Leokadię Brezgieł.

Chrzest.

Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Degučių, Malinauskų, Zimnickų šeimų mirusius ir gyvuosius; už Oną (10 m.), Antaną Pykius; Stasį, Eugeniją, Antaną Grigučius.

Graudūs verksmai – procesija.

Evangelija (Jn 12, 20–33)

   Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu – Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė:

   „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.

  Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“

  Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ Aplink stovinti minia, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“.

  Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.

Skelbimai:

 1. Dėkojame aukas šeimoms, kurios paaukojo parapijos reikalams.
 2. Caritas pardavinėja velykinius avinėlius. Aukos bus skiriamos segantiems ir vargingiems žmonėms.
 3. Kovo 19 d. šv. Juozapo iškilmė. Sveikiname visus varduvininkus. Taip pat šią dieną nėra pasninko.
 4. Už savaitės aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
 5. Kviečiame visus į bendrą maldą

2021 m. kovo 08 d. – 2021 m. kovo 14 d.)

Pirmadienis – kovo 08 d.                                         

17.00 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Joną Jankauską ir giminės mirusiuosius

Antradienis – kovo 09 d.                                           

PL 16:30 – Za zm. Irenę Szczęsną (od chrzestnej)

17.00 val. – Grig. už Eleną Pečiulienę

Trečiadienis – kovo 10 d.                                                                              

PL 16:30 – Za zm. Henryka Radzewicz

17.00 val. – Grig. už Eleną Pečiulienę

Ketvirtadienis – kovo 11 d.

17.00 val. – Už Lietuvą

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Marioną Gibienę (7 d.)

Penktadienis – kovo 12 d.                                                   

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Za zm. Czesława, Stanisława Sienica; Renatę, Ignacego Wowak

17.00 val. – Kryžiaus kelias.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Veroniką, Antaną, Juozą Adukauskus, Magdaleną, Joną Bolesių Kryžiauskus

Šeštadienis kovo 13 d.                                                                        

14.00 val. – Egzekvijos už mirusį Vincą Čeponą (1 metinės)

PL 17:00 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (3 mies.)

17.30 val. – Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Oną, Leoną Ramanauskus, Česlovą Vaicekauską, Albiną Vyšniauską                 

SEKMADIENIS – kovo 14 d.; IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą, Oną (3 mėn.), Antaną Tumelius

PL 10.00 – Za zm.         Reginę, Józefa Walejko, Józefę Pawłowską. Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Eleną Pečiulienę; už Henriką (5 m.), Petrą (8 mėn.) Stefanauskus; už Juozą Zdanavičių (30 d.), Onutę, Valentą Savickus (6 mėn.); Juliją, Juozą Kalkauskus, Juozą Agurkį.

Už Petronę (2 mėn.), Bronių, Zitą Pečiulius. Graudūs verksmai – procesija.

Evangelija (Jn 3, 14–21)

  Jėzus Nikodemui pasakė:

   „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

   Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

  Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“

Skelbimai:

 1. Kviečiame  į bendrą maldą. Penktadieniais eiti kryžiaus kelią, o sekamdieniais dalyvauti procesijoje.

(2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 21 d.)

Pirmadienis – vasario 15 d.        

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Prašant Dievo palaimos Paznėkų šeimai užtariant šv. Judui Tadui.

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Grudžių šeimai

Antradienis – vasario 16 d.          

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; Sergiusza Kosa (3 m-ce)

17.00 val. – Šv. Mišios už Lietuvą; už mirusią Michaliną Šimčikienę (5 mėn.)

Trečiadienis – vasario 17 d.; Pelenų trečiadienis

8.00 val. – Už mirusį Vytą Degutį (2 mėn.) nuo Trečiojo amžiaus universiteto

PL 10:00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Czesława Feifer (2 roczn.)

12.15 val. – Prašant sveikatos Daliai

Ketvirtadienis – vasario 18 d.      

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Už mirusią Anelę Sakavičienę (30d.)

Penktadienis – vasario 19 d.                                                        

PL 16:00 – Droga Krzyżowa. Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Piotra, Annę Sejnowskich

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Šv. Mišios

Šeštadienis – vasario 20 d.

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Piotra Stefanowicz (7 m-ce)

17.00 val. – Už mirusią Eleną Pečiulienę (4 mėn.)

SEKMADIENIS – vasario 21 d.; I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Oną Kuosienę (6 mėn.); Antaną Matulevičių (30 d.)

PL 10.00 – O zdrowie dla Julii i rodziny. Gorzkie żale – procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Grig. už Oną Koncevičienę. Graudūs verksmai – procesija.

Skelbimai:

1. Trečiadienį – Pelenų diena, privalomas sausas pasninkas be mėsos ir pieno. Mišios vyks sekmadienio tvarka, kviečiame į bažnyčią. Penktadienį pradėsime kryžiaus kelių apmąstymus, sekmadienį giedosime Graudžius verksmus ir eisime procesiją. Kviečiame vaikus ir jaunimą dalyvauti procesijoje.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje šiais metais vyks kovo 26-27 dienomis – penktadienį ir šeštadienį prieš Verbas.

3. Kiekvieną Gavėnios dieną nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo penktadienio punskas.pl portale bus rodomi mokymai/liudijimai dienos evangelijos pagrindu. Kviečiame žiūrėti šiuos mokymus ir taip gilinti savo santykį su Dievu ir Bažnyčia.

4. Kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių vyks Šventojo Rašto studijos susijusios su Didžiosios savaitės Viešpaties Kristaus išgyventais išganingais įvykiais. Kviečiame gilinti savo žinias katalikiško tikėjimo plotmėje.

5. Antradienį vasario 16–ąją dieną – Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Kviečiame švęsti Šv. Mišias ir pasimelsti, kad Dievas laimintų Lietuvą, saugotų nuo priešų ir toliau palaikytų laisvėje.

Evangelija (Mk 1, 12-15)

Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

(2021 m. vasario 08 d. – 2021 m. vasario 14 d.)

Pirmadienis – vasario 08 d.                                      

16.00 val. – Už mirusią Angelę Makauskienę (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Antradienis – vasario 09 d.                                        

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Irenę Szczęsną (od znajomych i sąsiadów)

Trečiadienis –vasario 10 d.; Šv.Skolastika, mergelė. Privalomas minėjimas

PL 15.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; Henryka Radzewicz

16.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Onutei gimtadienio proga

Ketvirtadienis – vasario 11 d.                                                            

PL 10:00 – W intencji chorych. Sakrament namaszczenia

12.15 val. – Ligonių intencija. Ligonių patepimo sakramentas

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val – Už mirusius: Oną (2 mėn.), Antaną Tumelius

Penktadienis – vasario 12 d.                                                    

PL 16:30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

17.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Šimčiką (9 m.); Česlovą, Anelę, Stanislavą, Romą Vovakus        

Šeštadienis vasario 13 d.                                                        

PL 16:00 –  Greg. za zm. Annę Koncewicz; Eugenię Morusiewicz (2 mies.)

16.30 val. – Už mirusį Juozą Žilinską (7 d.)

SEKMADIENIS – vasario 14 d.; VI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Valdą Baliūną (13 m.), Oną Kurnickaitę–Ramanauskienę (10 m.); Česių Sinkevičių (7 m.)

PL 10.00 – Za zm. Danutę CR Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Degučių, Malinauskų, Zimnickų gyvus ir mirusius; už Petronę Pečiulienę (30 d.); už Valdą Bobiną (3 mėn.); Grig. už Oną Koncevienę

Evangelija (Mk 1, 40–45)

Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.

Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.

O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Skelbimai:

 1. Vasario 11 – ąją minėsimė Lurdo  Švč. Mergelės Marijos minėjimą. Tai yra pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišios bus 12.15 val. ligonių intencijoje su patepimo sakramentu.

(2021 m. vasario 01 d. – 2021 . vasario 07 d.)

Pirmadienis – vasario 01 d.                                      

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Antradienis – vasario 02 d.; Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Šventė

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (4 mėn.); Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus; Oną, Aleksandrą, Danielių, Joną Antaną Januškus

PL 10.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz. Procesja

12.15 val. – Šv. Mišios. Procesija

17.00 val. – 

Trečiadienis –vasario 03 d.; Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. Laisvas minėjimas

10.00 val. – Egzekvijos už mirusį Antaną Radzevičių (1-osios metinės)

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Ketvirtadienis – vasario 04 d.; Pirmasis mėnesio ketvirtadienis

16.00 val. – Už mirusią Anelę Grigutienę (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Penktadienis – vasario 05 d.; Pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Agota, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

16.00 val. – už mirusį Petrą Grimalauską (30 d.)

PL 16.30 – Greg. za zm. Annę Koncewicz

Šeštadienis vasario 06 d.; Pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 16.00 – Greg. za zm. Annę Koncewicz; za Jana Rzodkiewicza

16.30 val. –

SEKMADIENIS – vasario 07 d.; V EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; Anelę Kliučinskienę, Michaliną Berneckienę; Grig. už Oną Koncevičienę

PL 10.00 – Za zm. Leszka (14 roczn.), Grażynę, Czesława Juchniewiczów. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Anelę Jaskevičienę (15 m.); Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (11 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Juliją, Petrą, Juozą Pečiulius

Skelbimai:

 1. Vasario 2–ąją dieną švęsime Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Prašome atsinešti savo žvakes – jas šventinsime per kiekvienas šv. Mišias. Per Sumos šv. Mišias bus einama procesija.
 2. Pagal episkopato paliepimą Vasario 2–osios dienos aukos bus skiriamos sesėms vienuolėms.
 3. Vasario 3–ąją dieną šv. Blažiejaus diena. Šis šventasis saugoja nuo gerklės ligų. Bus žvakių palaiminimas.
 4. Vasario 5–ąją dieną šv. Agotos diena. Šventinsime duoną ir vandenį.
 5. Sekančio sekmadienio aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.

Evangelija (Mk 1, 29–39)

      Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti.

     Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

     Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“.

     Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. sausio 31 d.)

Pirmadienis – sausio 25 d.; Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas. Šventė     

12.45 val. – Laidotuvės. Valentas Mulerčikas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusią Anelę Sekavičienę (7d.). Prašant sveikatos malonės

Antradienis – sausio 26 d.; Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai. Privalomas minėjimas 

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 27 d.; Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 28 d. Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Antaną Matulevičių (7 d.)

Penktadienis – sausio 29 d.          

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (9 mėn.), Danielių Savickus

Šeštadienis sausio 30 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 val. – Už mirusį Valentą Mulerčiką (7d.)

SEKMADIENIS – sausio 31 d.; IV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kęstutį Mazauską (30 d.); Antaną (2 m.), Kotryną, Kazimierą Skirkevičius; Violetą, Juliją, Silvestrą, Antaną Vaicekauskus

PL 10.00 – Za zm. Elżbietę, Jana, Romualda; CR Budzińskich, Banaszewskich, Kłoczków

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Grig. už mirusią Oną Koncevičienę

Evangelija (Mk 1, 21–28)

Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.

 Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.


2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. sausio 24 d.)

Pirmadienis – sausio 18 d.                                         

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Prašant malonės, kad išklausyti prašymą

Antradienis – sausio 19 d.    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 20 d.                      

8.00 – Už mirusią Eleną Pečiulienę (3 mėn.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 21 d.; Šv. Agnietė, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas

15.30 – Už mirusią Petronę Pečiulienę (7 d.)

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich;

Za zm. Irenę Szczęsną (w dzień babci od wnuków i prawnuków)

Penktadienis – sausio 22 d.          

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 23 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.00 – Už mirusius: Petronėlę, Vincą Budzeikus ir Pijų Sendą

SEKMADIENIS – sausio 24 d.; III EILINIS SEKMADIENIS

8.00 – Už mirusius: Oną (5 mėn.), Antaną (2 m.) Kuosus; Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Burzyńskiego CR.

12.15 – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už Degučių, Malinauskų, Zimnickų šeimų gyvus ir miruosiuosius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 2, 18–22)

Tuo metu Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne?“

Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi prie savęs jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus.

Niekas nesiuva lopo iš nesuvelto milo ant palaikio drabužio; kitaip lopas atplėštų nuo jo gabalą (naujas nuo seno), ir pasidarytų dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui – nauji vynmaišiai!“

Skelbimai:

 1. Dėkojame už aukas parapijiečiams kurie paaukojo parapijos reikalams.

(2021 m. sausio 11 d. – 2021 m. sausio 17 d.)

Pirmadienis – sausio 11 d.

15.30 val. – Už mirusias: Anelę Grigutienę ( 7 d.); Oną Tumelienę (30 d.)                                    

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 12 d.

PL 15.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; za Annę Koncewicz (30 dzień)

16.00 val. – Už mirusį Petrą Grimalauską (7 d.)

Trečiadienis –sausio 13 d.                         

16.00 val. – Už tragiškai žuvusius laisvės gynėjus; Už mirusį Vytą Degutį (nuo „Viltelės” klubo)

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Ketvirtadienis – sausio 14 d.

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Eugenię Morusiewicz (30 dzień)

Penktadienis – sausio 15 d           

PL 16.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

16.30 val. – Už mirusius: Petronėlę, Aleksandrą Krivickus ir giminės mirusiuosius; už Angelę Makauskienę (7 d.)

Šeštadienis sausio 16 d.

13.00 val. – Mindaugo Vainos laidotuvės

PL 16.30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich; Władysława Kosickiego (I roczn.)

17.00 val. – Už mirusią Michaliną Šimčikienę (4 mėn.)

SEKMADIENIS – sausio 17 d.; II EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Juozą Gasparavičių (pusė metų); Vytą Degutį (30 d.)

PL 10.00 – za zm. Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Raimondą Gavienaitę (6 m.); Petrą Stefanavičių (6 mėn.); Anelę Šidlauskienę (30 d.); grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 35–42)

Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: „Ko ieškote?“

Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“

Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug dešimta valanda.

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.

Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Skelbimai.


(2021 m. sausio 04 d. – 2021 m. sausio 10 d.)

Pirmadienis – sausio 04 d.                                         

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Antradienis – sausio 05 d.    

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Trečiadienis –sausio 06 d.; KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Ireną, Juozą, Oną, Pijų Jalauskus ir šeimos mirusius.

Prašant sveikatos malonės Beatai

PL 10.00 – Za zm. Józefa, Czesławę Kotnarowskich

12.15 val. – Už mirusius: Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus; už Danutę Januškienę; Marytę, Sigitą Šliaužius; Jurgį Ramanauską

Ketvirtadienis – sausio 07 d.

16.00 val. – Už mirusį Kęstutį Mazauską (7 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Penktadienis – sausio 08 d.          

16.00 val. – Už mirusį Joną Jalauską (30 d.)

PL 16:30 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Šeštadienis sausio 09 d.

PL 16:00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

Za zm. Irenę Szczęsną (30 dzień)

SEKMADIENIS – sausio 10 d.; KRISTAUS KRIKŠTAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusį Vidą Romą Aleksą (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Vincą, Anelę, Jurgį, Arvydą Sendus; Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus; Teresę Lukoševičienę (2,5 m.) ir gimininės mirusiuosius, Vincą Čeponą (10 mėn.) ir gimininės mirusiuosius. Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Mk 1, 7–11)

Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Skelbimai

1. Sausio 6 dieną Viešpaties Apreiškimo (Trijų karalių) šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bus šventinama kreida, o taip pat auksas, smilkalai ir myra.

2. Sausio 7 dieną yra pirmas mėnesio ketvirtadienis. Melsimės palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo. Kviečiame dalyvauti visus norinčius ir pal. Jurgio Matulaičio maldos grupės narius rinktis švęsti Eucharistiją. Po šv. Mišių vyks susitikimas parapijos svetainėje.


(2020 m. gruodžio 28 d. – 2021 m. sausio 03 d.)

Pirmadienis – gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Grig. už Antaną Radzevičių

Antradienis – gruodžio 29 d.        

16.00 val. – Už mirusius: Marytę (8 mėn.), Danielių Savickus; už Jurgį Pečiulį (30 d.)

Trečiadienis – gruodžio 30 d.        

16.00 val. – Už mirusią Anelę Šidlauskienę (nuo firmos Centermet)

Ketvirtadienis – gruodžio 31 d.

16.00 val. – Už parapijiečius.

Po šv. Mišių adoracija: intencija padėka Dievui už praeitus metus

Penktadienis – sausio 01 d.; ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Kalinauską (3 mėn.); už Joną Priclėką, jo tėvus ir giminės mirusius

PL 10.00 – Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nijolę, Algirdą, Zenoną

Šeštadienis sausio 02 d. Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Privalomas minėjimas

PL 16:00  –  Greg. za zm. Leokadię, Albina Chmielewskich

SEKMADIENIS – sausio 03 d.; II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Kmieliauską (nuo krikšto dukros); už Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Bolesława Kotowskiego (30 dzień)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Nataliją, Kostantą Pykius; Grig. už Leokadiją, Albiną Kmieliauskus

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.

————————————————————————————

[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]

————————————————————————————

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

————————————————————————————

[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“.

Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]


( 2020 m. gruodžio 21 d. 2020 m. gruodžio 27 d.)

Pirmadienis – gruodžio 21 d.                

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

PL 16:30 – Za zm. Eugenię Morusiewicz (7 d.)

Antradienis – gruodžio 22 d.        

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Trečiadienis – gruodžio 23 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių

Ketvirtadienis – gruodžio 24 d.                                                                                  Kūčios              

8.00 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Jolę, Albiną, Stanislavą, Marijaną, Albiną Kmieliauską (30 d.)

8.30 val. – Už mirusius: Anelę Šidlauskienę (7 d.); Vytą Degutį (7 d.)                                           

PL 20:45 – Spiew kolęd

PL 21:00 – Za parafian

22:45 val. – Kalėdinių giesmių giedojimas

23.00 val. – Už parapijiečius.

Penktadienis – gruodžio 25 d.; MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos). Iškilmė

PL 10.00 – Za zm. Daniela (3 roczn.), Jana Linka

11.00 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose

12.15 val. – Už mirusius: Genovaitę Marcinkevičienę (10 m.); Romualdą Kalinauską ir Marijoną, Kazimierą Kalinauskus; už Eleną, Joną Agurkius; Oną (4 mėn), Antaną Kuosus; grig. už Antaną Radzevičių

Šeštadienis gruodžio 26 d.; Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Šventė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Petrą Agurkius, Oną, Julioną Bapkauskus; Romą Janušonį; Dievo palaimos ir sveikatos Irenos ir Antano santuokos 50-mečio proga

PL 10.00 – Za zm. Michalinę Konikowską (3 roczn.)

12.15 val. – Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; už Bronę (9 m.), Petrą Batvinskus; Oną, Valentą Savickus; Magdaleną, Alfonsą, Juozą Abukauskus; Eleną, Petrą Jakčinskus

SEKMADIENIS – gruodžio 27 d.; ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. Šventė 

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Valinčį (2 m.); Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius; Anelę, Antaną, Albiną Kmieliauskus; Anelę, Juozą Nevulius ir Valdą Bobiną

PL 10.00 – Za zm. Annę Koncewicz od rodziny Borowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: grig. už Antaną Radzevičių; Petrą Zakrauską (30 d.); už Anelę (2 m.), Juozą (30 m.) Maksimavičius; už Kazimierą, Marytę Pečiulius ir jų tėvus

SKELBIMAI

IV Advento sekmadienis

Gruodžio 20 diena

1. Šiandien ketvirtas advento sekmadienis. Dėkojame visiems kas giedojo Švč. Mergelės Marijos valandas Advento metu. Dėkojame visiems kurie, padės papuošti Bažnyčią.

2. Gruodžio 24 d. ketvirtadienį Adomo ir Ievos liturginis minėjimas, visiems varduvininkams linkiu Dievo palaimos. Primenu, kad per Kūčias visiems privalomas pasninkas.

Vakare valgysime Kūčių vakarienę, dalinsimės kalėdaičiu, linkėsime vieni kitiems geriausių dalykų.  Ir mes, jūsų kunigai, prisijungiame prie visų linkėjimų ir tuo pačiu atsiprašome už klaidas.

3. Piemenėlių Mišios šiais metais – 21 valandą lenkų kalba ir 23 valandą lietuvių kalba. 15 minučių  prieš piemenėlių Mišias bus giedamos kalėdines giesmes.

4. Pirmą Kalėdų dieną, šventos Mišios bus 11 val. – Vidugirių koplyčioje, 10 valanda – lenkiškai, 12.15 – lietuviškai.

5. Antrą Kalėdų dieną, švento kankinio Stepono šventė, šventos Mišios kaip sekmadienį, aukos bus skiriamas seminarijai. Pagal seną Bažnyčios paprotį, kas atsineš šventinsime avižas ir kitą gyvūnų maistą. 

6. Trečia Kalėdų dieną, sekmadienį, švęsime šv. šeimos šventę. Kviečiame šeimas ateiti į Mišias, suteiksime šeimoms palaiminimą.


( 2020 m. gruodžio 14 d. 2020 m. gruodžio 20 d.)

Pirmadienis – gruodžio 14 d. Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas    

16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Romualdą – Antaną Vaicekauską (30 d.)

Antradienis – gruodžio 15 d.
16.00 val. – Už mirusius:(Grig.) Antaną Radzeviči
Joną Jalauską (7 d.)                                              

Trečiadienis – gruodžio 16 d.   
10.00 val. –  Egzekvijos. Oną Kurnickienę (I met.)
PL 15:30 – Za zm. Irena Szczęsna (7 dzien)
16.00 val. – Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių 
Michalina Šimčikienę (3mėn.)
Sarginą Kuosą (30 d.)
Juozą Kajacką (30 d.)

Ketvirtadienis – gruodžio 17 d.  
16.00 val. –  Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Jurgį, Juliją Jankauskus, Joną, Juliją Budzeikus

Penktadienis – gruodžio 18 d.        

9.00 –
PL 10:30 – Za zm. KR. Žyrwiny, Mikolajowka, Aleksandrowka
12.15 val. –   Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
16.00 val. –  Už mirusią Oną Tumelienę (7d.)

Šeštadienis gruodžio 19 d.
9.00 – Už mirusį (Grig.) Antaną Radzevičių
PL 10:30 – Za zm. Bronislawę, Mariana Prawdzik
14.30 val. – Šv. Mišios Vidugiriuose  
16.00 val. –  Už mirusius: Ivoškų ir Mokrickų gim. m.

SEKMADIENIS – gruodžio 20 d.  IV ADVENTO SEKMADIENIS

7.20 val. – Švč. Mergelės Marijos valandos
8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą Komičius ir jų tėvus
Kazimierą Valinčį ir jo tėvus, Anelę, Juozą, Joną, Elzbietą, Juliją, Bronių Pečiulius ir š. m.
PL 10.00 – Za zm. Piotr Stefanowicz (5 mies)
12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: (Grig.) Antaną Radzevičių
Liną Kibišytę
Eleną Pečiulienę (2 mėn.)
Dievo malonės Vaznelių šeimai

Skelbimai

 1. Pandemijos metu kai yra ribojamas skaičius bažnyčioje dėl to kviečiame kiekvieną dieną atlikti išpažintį. Išpažintį galima atlikti prieš kiekvienas šv. Mišias.
 2. Penktadienį ir šeštadienį  pamaldos bus rekolekcijų tvarka. Kas negali tuo metu atvykti, tai kviečiame kitomis dienomis atlikti išpažintį ir tokiu būdu pasiruošti šv. Kalėdoms.

( 2020 m. lapkričio 23 d. – 2020 m. lapkričio 29 d.)
Pirmadienis – lapkričio 23 d.
16.00 val. – Už mirusius: Onutę Tumelienę (30 d.)
Sarginą Kuosą (7 d.)
Juozą Kajacką (7d.)
Antradienis – lapkričio 24 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (20 m.), Julija ( 4 mėn.)
Valdą Bobiną nuo direkcijos
Trečiadienis – lapkričio 25 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (3mėn.) ir jos tėvus
Valdą Bobiną nuo bendradarbių
Ketvirtadienis – lapkričio 26 d.
16.00 val. – Už mirusius: Joną (2m.), Zofiją (22 m.) Sinkevičius
Penktadienis – lapkričio 27 d.
PL 15:30 – Za zm. Ireneusz Lutynski (30 dzien)
Šeštadienis – lapkričio 28 d.
16.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą, Kazį, Joną Staskevičius
SEKMADIENIS – lapkričio 29 d. I ADVENTO SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Marytę (7mėn.), Danielių Savickus
Onutę ir Valentą Savickus
PL 10.00 – Za zm. chorzystow
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Stefaniją, Joną Balytus
Juozą Grigutį (6 m.), Marytę, Antaną ir jų tėvus


2020 m. lapkričio 09 d. – 2020 m. lapkričio 15 d.)

Pirmadienis – lapkričio 09 d.; Laterano bazilikos Pašventinimas. Šventė

16.00 val. – Už mirusius: Jurgį, Bronių, Anelę Malinauskus; Praną, Magdaleną Balytus ir giminės mirusiuosius; Juozą, Michaliną Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – lapkričio 10 d.; Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 15:30 – Za zm. Piotra Dorochowicz (7 dzień)

16.00 val. – Už mirusius: Vidą Romą (20 mėn.) Aleksą; Edvardą Valinčį (30 d.)

Trečiadienis – lapkričio 11 d.; Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Privalomas minėjimas

PL 10:00 – Za Ojczyznę

PL 15:30 – Za zm. Piotra, Stanisława Okrągłych

Ketvirtadienis – lapkričio 12 d.; Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Juditą, Petronę Ogurkius ir Baranauskų giminės mirusiuosius

Penktadienis – lapkričio 13 d.

16.00 val. – Už mirusius: Kalkauskų, Pajaujų giminės mirusiuosius; Stefaniją, Petrą Birgelius

Šeštadienis – lapkričio 14 d.

PL 15:30 – O zdrowie i za zm. CR. Baudzisów i Koncewiczów

16.00 val. – Už mirusius: Liusę, Romą Maldūnus; Petrą, Fabijoną, Teklę, Petrą Ramanauskus; Pijų, Jurgį, Juozą, Zigmą Kolius

SEKMADIENIS – lapkričio 15 d. XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Onutę, Valentą Savickus; Juozą Agurkį; Juliją, Juozą Kalkauskus. Dievo palaimos ir sveikatos Aldonos ir Petro 40 metų santuokos proga.

PL 10.00 – Za zm. Zenona Śliwińskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Zdanių, Valinčių giminės mirusiuosius; Oną (25 m.), Boleslovą Jonuškus; Adelę, Juozą Budzeikus; Mariją, Juozą, Vytautą, Juozą Krakauskus

Evangelija (Jn 2, 13–22)

    Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.

    Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.

    Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“.

    Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“

    Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“.

    Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.

    Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Skelbimai

1. Šiandien po Sumos šv. Mišių važiuosime į kapines šventinti paminklų.

2. Už savaitės šventinsime vandenį. Prašome atsinešti savo vandenį. Bus padėtas staliukas ir ant jo padėkite savo atsineštą vandenį.

3. Pandemijos metu prašome Bažnyčioje dėvėti kaukes.

4. Mirusiųjų oktava baigiasi lapkričio 30 dieną.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

( 2020 m. lapkričio 02 d. 2020 m. lapkričio 08 d.)

Pirmadienis – lapkričio 02 d.; MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius; už Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

Antradienis – lapkričio 03 d.                            

16.00 val. – Už mirusius: Janytę Burdulytę, Rožę, Antaną Kaluškevičius, Petrą Puzauską, Albiną Markevičių, Albiną Aleksą, Edvardą Pečiulį

Trečiadienis – lapkričio 04 d.; Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Privalomas minėjimas

16.00 val. – Už mirusius: Joną (10 m.), Oną (4 m.) Baliūnus; už Tumelių ir Baliūnų šeimos mirusiuosius

Ketvirtadienis – lapkričio 05 d.          

16.00 val. – Už mirusius: Pal. Jurgio Matulaičio prašant globos mirusiems; Irutę, Juozą, Jurgį Valinčius; Kostantą, Veroniką Baranauskus; už Puzauskų ir Liutinskų giminės mirusiuosius

PL 16:30 – O powołania

Penktadienis – lapkričio 06 d.

16.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Grigučius; Danutę, Vytautą, Gintautą, Rimą Zdanius; už Adelę, Petrą Sendus; už Juozą Marcinkevičių

Šeštadienis lapkričio 07 d.              

PL 14:00 – W intencji dziecka. Chrzest                        

15.00 val. – Už mirusius: Adelę, Danielių Makauskus ir giminės mirusiuosius; už Vytą Krakauską, jo tėvus ir Stankevičių šeimos mirusiuosius

PL 15:30 – Za zm. Józefa (11 roczn.), Katarzynę, Piotra, Romualda Staśkiewicz

SEKMADIENIS – lapkričio 08 d.; XXXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Alfonsą Šimčiką, Vytautą Račių; Moniką, Kostantą, Agotą, Pečiulius; Paznėkų ir Šiuliauskų giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, CR Pawłowskich – poświęcenie pomników

12.15 val. –  UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Onutę, Joną, Zdanius, Onutę Zdanytę; Juozą Grigutį, jo tėvus ir senelius; Joną Grigutį (2 m.); Jurgį Vaznelį, jo tėvus, Oną, Motiejų Goberius ir giminės mirusiuosius. Paminklų pašventinimas.

15.00 val. – Šv. Mišios kapinėse už Punske palaidotus.

Evangelija (Mt 25, 1–13)

    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

    „Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo.

    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’.

    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’

    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.

Skelbimai

 1. Lapkričio 1 ir 2 dienomis kapinės uždarytos. Pagal episkopato paliepimą nebus šios dienos apeigų kapinėse. Vėlinių oktava pratęsiama iki lapkričio 30 d. Galima melstis už mirusius ir gauti atlaidus.
 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.
 3. Lapkričio 8 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

(2020 m. spalio 26 d. – 2020 m lapkričio 02 d.)

Pirmadienis – spalio 26 d.              

PL 16:30 – Za zm. Leokadię Chmielewską (7 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus; Dzidolikų giminės mirusiuosius; už Mikasę, Joną Nevulius; Petrą, Veroniką Makauskus ir giminės mirusiuosius

Antradienis – spalio 27 d.                                  

17.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Agurkius; Ceciliją, Petrą Vydrus; Juozą, Petrą, Magdaleną, Gertrūdą Venslauskus; Eleną Pečiulienę (7 d.)

Trečiadienis – spalio 28 d.; Šv.Simonas ir Judas (Tadas), apašalai. Šventė

17.00 val. – Už mirusius: Vincą Šupšinską, Šupšinskų, Pajaujų ir Keizų giminės mirusiuosius; už Leoną, Anelę, Juozą Cirušius

Ketvirtadienis – spalio 29 d.    

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (6 mėn.), Danielių Savickus; Aleksų giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 30 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Joną Kalkauską; Salomę, Vladą, Anelę Valinčius ir jų tėvus; Onutę Tumelienę (7 d.)

Šeštadienis spalio 31 d.                  

PL 16:30 – Za zm. Krystynę, Mariana Krzyżewskich                         

17.00 val. –  Už mirusius: Anelę, Jurgį Kliukinskus; Oną, Joną Grudzinskus; Antaną Radzevičių

SEKMADIENIS – lapkričio 01 d.; VISI ŠVENTIEJI. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Vincą (32 m.), Oną Komičius ir jų tėvus; už          Marytę, Sigitą, Aldoną, Valdą, Antaną Šliaužius

PL 10.00 – Za zm. Henryka, Piotra (3 mies.) Stefanowicz

12.15 val. – Už mirusius parapijiečius ir geradarius; už Magdaleną, Antaną Aleknavičius; Juozą, Michaliną Kuculius; Stanislovą; Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius; už Vincą Čeponą (8 mėn.) ir giminės mirusiuosius

Pirmadienis – lapkričio 02 d.  Išilmė

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę; Genę, Oną Krakauskus ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Egzekwie za zmarłych

12.15 val. – Egzekvijos. Už mirusius parapijiečius: Šupšinskų, Keizų, Pajaujų, Jurkūnų giminės mirusiuosius, už Januškų, Maksimavičių, Marcinkevičių, Severinų giminės mirusiuosius; už Romą Kuosą (30 d.); už Juozą Kalinauską (30 d.)

15. 00 val. – Šv. Mišios koplyčioje už Punsko kapinėse palaidotus

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos. Pandemijos metu, episkopatas prašo individuliai aplankyti kapines. Nebus procesijos kapinėse ir šv. Mišių lapkričio 1 dieną. 14 val. šventinsime paminklus ir apie 14:30 val. prie koplyčios bus viena paskutinė stotis – melsimės už visus mirusius ir atgiedosime „Viešpaties angelas“.

 2. Lapkričio 2 d. per Vėlines prieš Sumos šv. Mišias, giedosime egzekvijas už visus mirusius.

 3. Lapkričio 2 d. per Vėlines 15 val. bus aukojamos šv. Mišios kapinių koplyčioje už Punske palaidotus. 

 4. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.

 5. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.


2020 m. spalio 19 d. 2020 m. spalio 25 d.)

Pirmadienis – spalio 19 d.             

17.00 val. –  Už mirusius: Michaliną, Juozą Kuosus; Krakauskų ir Linkų giminės mirusiuosius; už Katrę, Stasį, Česlovą,Antaną, Oną, Joną Bukauskus ir š. m.

Antradienis – spalio 20 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Antaną, Alfonsą Radzevičius; už Anelę, Antaną Krakauskus, Juzefa Januškienę

Trečiadienis – spalio 21 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Eleną, Petrą Jakčinskus ir jų tėvus; už Antaną Aleksą

Ketvirtadienis – spalio 22 d.              

17.00 val. –  Už mirusius: Oną Krakauskienę (30 d.); Tumelių giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 23 d.

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Radzevičių; už Radzevičių ir Nevulių giminės mirusiuosius

Šeštadienis spalio 24 d.                    

PL 11:00 – W intencji Dziecka. Chrzest.

12.00 val.  – Egzekvijos už Alfonsą Jesionauską (1 metinės)

PL 16:00 – Za zm. Zbigniewa Jurkun (3 roczn.)

PL 16:30 – Za zm. Mariannę, Eugeniusza Musiałowicz; Stefana Puniszko

17.00 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Genutei Dzemionienei 80–ojo gimtadienio proga

SEKMADIENIS – spalio 25 d.; XXX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Eleną, Vincą Baliūnus; už Juozą Pečeką; Oną, Joną Jurkūnus; Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czesława (13 roczn.), Leszka, Grażynę Juchniewiczów

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petrą, Marijoną, Joną Severinus ir jų tėvus; Klemensą Jurkūną ir jo tėvus Onutę, Kostantą Moliušius.

Prašant Dievo palaimos sūnui

Evangelija (Mt 22, 34–40)

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Skelbimai

 1. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Sielos laukia ir prašo maldos.
 2. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu. Kas turi problemų kreipkitės į valsčių.

(2020 m. spalio 12 d. – 2020 m spalio 18 d.)

Pirmadienis – spalio 12 d.             

17.00 val. – Už mirusius: Joną, Rožę Žurinskus; Albiną, Petronę Lešiotus;           Birutę, Elegijų Nevulius

Antradienis – spalio 13 d.                                

17.00 val. – Už mirusius: Teresę, Konstanciją Valinčiūtes (30 d.); Valentą, Oną Savickus (30 d.)

Trečiadienis – spalio 14 d.         

17.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus. Padėka Dievui už gautąsias malones

Ketvirtadienis – spalio 15 d.  Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažyčios mokytoja. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Svetlauską (5 m.); Antaną, Kotryną Paznėkus ir giminės mirusiuosius

Penktadienis – spalio 16 d.

PL 16: 30 – Za zm. Irenę Itota (30 dzień)

17.00 val. –  Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę ( 30 d.); Ievą, Juozą

Šeštadienis spalio 17 d.; Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas       

PL 10:00 – Egz. za zm. Zygmunta Utko (I roczn.)

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 12:00 –  W intencji dziecka. Chrzest

17.00 val. – Už mirusius: Darių Zimnicką; Petrą (22 m.), Bronę Batvinskus

18.00 val. – Už Bronių Kuosą (I m.)

18.30 val. Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – spalio 18 d.; XXIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Anelę Agurkienę (30 m.); už Kazimierą ir jo tėvus; už Anelę, Juozą Pečiulius ir šeimos mirusiuosius; už Kazimierą Budzeiką ir jo tėvus. Už Antaną (2 m.), Juozą, Onutę Pečiulius ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm. Piotra Stefanowicz (3 m-ce)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Petronelę Maksimavičienę (23 m.), Maksimavičių ir Severinų giminės mirusiuosius;

Teresę, Konstanciją Valinčiūtes. Padėka Dievui ir prašant sveikatos bei Dievo palaimos Sigitui 80–ojo gimtadienio proga.

Evangelija (Mt 22, 15–21)

Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje.

Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą.

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“

Jie atsakė: „Ciesoriaus“.

Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Skelbimai

 1. Spalio 14 d. Mokytojų diena. Pasimelskime už mokytojus ir katechetus.
 2. Kito sekmadienio aukos bus skiriamos misijoms.
 3. Iki lapkričio 30 dienos vyksta ūkio surašinėjimas. Galima registruotis internetu.  Kas turi problemų kreipkitės į valščių.
 4. Artėja „Visų šventųjų“ ir Vėlinių šventės. Minėsime mirusius artimuosius. Prašom užsakyti šv. Mišias ir poterius. Malda yra geriausia dovana mūsų mirusiems artimiesiems. Tvarkant kapines prašom rūšiuoti šiukšles.
 5. Iki šios dienos niekas nepateikė jokio kandidato į parapijos tarybą.
 6. Policijos prašymas. Tamsiu paros metu nešioti atšvaitus, kad būti matomais.

( 2020 m. spalio 05 d. – 2020 m. spalio 11 d.)
Pirmadienis – spalio 05 d. Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Privalomas minėjimas
11.00 val. Laidotuvės. Juozas Kalinauskas
17.00 val. –
Antradienis – spalio 06 d.
17.00 val. – Už mirusius: Kotryną, Joną,Antaną Šliaužus, Ona Diedulikaitę,
Veroniką, Joną Grigučius
Trečiadienis – spalio 07 d.
17.00 val. –
Ketvirtadienis – spalio 08 d.
17.00 val. – Už mirusį Romą Kuosą (7 d.)
Penktadienis – spalio 09 d.
17.00 val. – Už mirusius: Agurkių, Degučių š.m.
Juozą Kalinauską (7 d.)
Šeštadienis – spalio 10 d.
10.00 val. – Egzekvijos. Juozą Šiupsinską ( I met.)
PL 11:00 – Egz. Henryk Sinder ( I rocz)
PL 16:30 – 50 lat slubu
17.00 val. – Už mirusius: Vytą (20 m.), Birutę Linkus
SEKMADIENIS – spalio 11 d. Popiežiaus diena XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
8.00 val. – Už mirusius: Jolantą Vasiliauskienę, Pajaujų ir Nevulių š.m.
Teresę ir Konstanciją Valinčiūtes
PL 10.00 – Za grupę modlitewą rodzice za dzieci
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS
Už mirusius: Moniką, Kostantą, Juozą, Agotą Pečiulius
Prašant Dievo palaimos ir globos Rimantei
Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“


Skelbimai

 1. Kai buvo paskelbta, pagal episkopato paliepimą po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatvynei veiklai.
 2. Už savaitės bus Popiežiaus diena, po kiekvienų šv. Mišių, rinksime aukas neturtingiems studentams. Šią akciją pradėjo šv. popiežius Jonas Paulius II.
 3. Spalio 7 dieną 15 valandą prie bažnyčios bus daromi tyrimai nuo širdies, cukrinio diabeto ir t.t.
 4. Baigiasi mūsų parapijos tarybos kadencijos laikas. Pagal mūsų vyskupo paliepimą reikia perinkti parapijos tarybą iki spalio dvidešimt penktos dienos. Prašom siūlyti kandidatus iki spalio dvidešimtos dienos, nes paskui parapijiečiai kalba, kad nežino, kas yra taryboje arba kad nėra tarybos. Kviečiam būti aktyvesniais siūlant kandidatus. Parapija turi dirbti bendrai tik tada galima padaryti daug gero.Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugsėjo 28 d. 2020 m. spalio 04 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 28 d.

17.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 29 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marytę (5 mėn.), Danielių Savickus

Trečiadienis – rugsėjo 30 d.       

17.00 val. –

Ketvirtadienis – spalio 01 d.

PL 16:30 – O powołania

17.00 val. –

Penktadienis – spalio 02 d. 

17.00 val. – 

Šeštadienis spalio 03 d.           

PL 16:30 – Za zm. Annę, Piotra Aleksa

17.00 val. – Už mirusius: Petrą Sakavičių; Ievą, Joną Valinčius ir giminės mirusiuosius

18.00 val. – Joną (41 m.), Jurgį (15 m.), Genutę (70 m.) Aleksus

SEKMADIENIS – spalio 04 d.; XXVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Makauską (13 m.), brolius ir  tėvus Anelę, Petrą Agurkius ir jų tėvus.

Prašant Dievo palaimos šeimai ir ūkyje.

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta, Antoniego, Józefę, Reginę, Józefa Pawłowskich.

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Teresę Lukaševičienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (7 mėn.) ir giminės mirusiuosius.; už Teresę, Konstanciją Valinčiūtes.

Evangelija (Mt 21, 33–43)

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’.

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.

Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse’.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

Skelbimai:

 1. Šiandienos šv. Mišių aukos bus skiriamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Už aukas dėkojame ir prašome pasimelsti klierikų intencija ir pašaukimo intencija.

Informuojame, kad šiemet Elko seminarijoje pirmame kurse mokosi tik 3 klierikai.

 • Spalio 3 dieną 10 val. Studeničnoje vyks mokytojų susitikimas. Bus šv. Mišios, konferencija. Kviečiame dalyvauti.
 • Už savaitės, po Sumos šv. Mišių prasidės susitikimai su vaikais, kurie ruošiasi priimti pirmąją šv. komuniją. Prašome dalyvauti ir tėvus. Vyks vaikų registracija.
 • 4.     Už savaitės, pagal episkopato paliepimą, po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas karitatyviniai veiklai.
 • Spalio mėnuo yra rožinio mėnuo. Rožinį melsimės kiekvieną dieną po kiekvienų šv. Mišių.

(2020 m. rugsėjo 21 d. 2020 m. rugsėjo 27 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 21 d.;  Šv. Matas, apašalas, evangelistas. Šventė

17.00 val. –  Už mirusius: Antaną Rentelį (5m.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Karoliny, Michała Bienek)

Antradienis – rugsėjo 22 d.                              

17.00 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od Aliny, Józefa Zaręba)

Trečiadienis – rugsėjo 23 d.       

17.00 val. – Už mirusius: Mikaliną Šimčikienę (7 d.); už Marijoną, Valentą Savickus (od Zarządu Firmy ZABI)

Ketvirtadienis – rugsėjo 24 d.

PL 17:00 – Za zm. Józefa Zdanowicz (I roczn.);

17.30 val. – Už mirusius: Marijoną, Valentą Savickus (od pracowników Firmy ZABI)

Penktadienis – rugsėjo 25 d. 

17.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (30 d.); Marijoną, Valentą Savickus (od obsługi Firmy ZABI)

Šeštadienis rugsėjo 26 d.         

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

14.00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusius: Algimantą Tumelį ir jo tėvus, Juozą, Magdaleną Valinčius

SEKMADIENIS – rugsėjo 27 d.; XXVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Petronėlę, Juozą Rėkus, Konstantą Zadanavičių; Vincą Kibyšį (18 m.)

PL 10.00 – Za zm. Zofię Garandźa, Julię Chmielewskę z d. – Wąsewicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą, Stanislavą, Bronių Keizus, Stefaniją Valuckienę; Juozą Grigutį (9 m.)

Evangelija (Mt 21, 28–32)

Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“

Jie atsakė: „Pirmasis“.

Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Skelbimai

1. Dėkojame visiems, kurie sveikino vyskupą ir kurie buvo užsiangažavę vyskupijoje vizitacijoje.

2. Tvarkant kapines prašome rūšiuoti šiukšles, o taipogi nevedžioti kapinėse šunų, be reikalo nevažinėti automobiliu kapinėse.

3. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta Elko kunigų seminarijos išlaikymui.


(2020 m. rugsėjo 14 d. 2020 m. rugsėjo 20 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 14 d.; Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šventė            

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 15 d.; Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Privalomas minėjimas                

18.00 val. –

Trečiadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Oną Malinauskienę (nuo trečio amžiaus studentų); Aldutę Drūtytę Vasilczyk ir jos tėvus

Ketvirtadienis – rugsėjo 17 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 18 d. 

18.00 val. –

Šeštadienis rugsėjo 19 d.         

10.00 val. – Ekzekvijos už Liną Kibišytę (1 metinės)

11.30 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – 70 urodziny Heleny Sokołowskiej

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicza (2 m-c)

SEKMADIENIS – rugsėjo 20 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (11 mėn.); Anelę (37 m.), Alfonsą Jonuškus, tėvus ir senelius; Antaną Kardauską ir jo tėvus

PL 10.00 – Za zm. Michalinę, Józefa, Stanisława Kosów. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Pečiulį (10 m.), Zigmantą (4m.), Magdaleną, Zigmą Makrickus, Danielių Savicką

Dievo palaimos 18-ojo gimtadienio proga Gabrieliui

Dievo palaimos 90-ojo gimtadienio proga Onai Gelažauskienei

Evangelija (Mt 20, 1–16)

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.

    Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.

    Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.

    Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?    Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’

    Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Skelbimai

1. Rugsėjo 14 d. rytoj Kryžiaus išaukštinimo šventė. Prašome sutvarkyti kryžius, koplystulpius prie namų ir kelio.

2. Šią savaitę melsimės už vaikus, jaunimą ir auklėtojus. Rugsėjo 18 d. yra minimas Stanislovas Kostka. Jis yra vaikų ir jaunimo globėjas.

3. Šeimų centras kviečia daugiavaikes šeimas Rugsėjo 17 d. ketvirtadienį atvykti į Studiničną 17 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurias aukos Elko vyskupas.

4. Šiandien 15.30 val. vyks Vidugirių koplyčios šventinimas. Kviečiame bendrai maldai.


(2020 m. rugsėjo 07 d. 2020 m. rugsėjo 13 d.)

Pirmadienis – rugsėjo 07 d.                              

18.00 val. – 

Antradienis – rugsėjo 08 d.; Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė). Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Vytautą Račių (3 m.); Petrą, Juliją, Juozą Pečiulius

Po šv. Mišių grūdų šventinimas.

Trečiadienis – rugsėjo 09 d.

PL 17:30 – Dzień imienin Sergiusza

18.00 val. – Už mirusius: Birutę Kibišienę (6 mėn.)

PL 18:30 – 40 urodziny Wojciecha

Ketvirtadienis – rugsėjo 10 d.

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 11 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Sigitą Šliaužus; Levutę, Vitalių, Marytę, Konstatantą Bancevičius

Šeštadienis rugsėjo 12 d.          

13:00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 15:00 – Spowiedź do bierzmowania

18.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

SEKMADIENIS – rugsėjo 13 d.; XXIV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Joną (15 m.), Rožę, Joną Milončius; Simoną, Magdaleną, Petrą, Jurgį Aleksus

PL 10.00 – Bierzmowanie

Za zm. Halinę Andrulewicz (10 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

15.30 val. – Vidugirių koplyčios pašventinimas

Skelbimai:

 1. Dėkojame parapijos delegacijai, kuri dalyvavo Elko vyskupijos padėkos už derlių šventėje Krasnopolyje. Buvo graži šventė.
 2. Rugsėjo 08 d., per Šilinę, po šv. Mišių grūdų šventinimas.
 3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo Jerzy Mazur vizitacija. 8 val. vyskupo ingresas, 10 val. sutvirtinimas lenkų kalba ir po šv. Mišių susitikimas bažnyčioje su parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, choru, ekonomine ir sielovados taryba.

Po Sumos šv. Mišių bažnyčioje bus susirinkimas su lietuviais parapijiečiais: su Gyvojo Rožinio nariais, pal. Jurgio Matulaičio maldos grupe, su choru, sielovados taryba ir ekonomine taryba.

         15.30 val. Vidugiriuose vyks istorinis įvykis –  koplyčios pašventinimas. Bus labai graži liturgija. Kviečiame visus tikinčiuosius dalyvauti, nes toks pašventinimas vyksta labai retai. Tai yra įvykis, kuris nutinka vieną kartą gyvenime.  Pagal kanonų teisę, bažnyčią arba koplyčią gali šventinti tik vietos vyskupas.

Evangelija (Mt 18, 21–35)

    Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

    Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!’ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.

    Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas:     ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.

    Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.

    Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 31 d. – 2020 m. rugsėjo 06 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 31 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugsėjo 01 d.

08.00 val. – Prašant Dievo palaimos mokytojams, tėvams ir mokytojams

18.00 val. – Už mirusius: Oną Kuosienę (7 d.); Bronę Aleksienę (31 m.) ir giminės mirusiuosius

Trečiadienis – rugsėjo 02 d.

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugsėjo 03 d.; Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugsėjo 04 d.

18.00 val. –

Šeštadienis – rugsėjo 05 d.

09.30 val. – Egzekvijos už Bronę Žardeckienę (I metinės)

13:00 val. – Santuoka

18.00 val. – Už mirusį Romualdą Kalinauską (I metinės)

SEKMADIENIS – rugsėjo 06 d. XXIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną (18 m.), Vincą Komičius ir jų tėvus; už Joną Gričiauską (17 m.); už Teresę Lukoševiečienę ir giminės mirusiuosius, Vincą Čeponą (6 mėn.) ir giminės mirusiuosius

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Pijų Ramidavičių (10 m.) ir Talaišų giminės mirusiuosius; už

Juozą, Veroniką Sendus; Juozą, Magelę Valinčius; Konstantą, Magdaleną Jurkūnus ir giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 18, 15–20)

Jėzus pasakė savo mokiniams:

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.

Skelbimai:

1. Nuo rugsėjo 1 d. prasideda mokslo metai. Šv. Mišios bus aukojamos 8 valandą. Kviečiame visus į bendrą maldą.

2. Šeštadienį, rugsėjo 5 d., mūsų vyskupijoje, Krasnopolio parapijoje vyks padėkos už derlių šventė. Reikia, kad iš mūsų parapijos važiuotų delegaciją su derliaus vainiku.

3. Rugsėjo 13 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks vyskupo vizitacija. Keisis šv. Mišių tvarka Vidugiriuose. Konkrečiau paskelbsime už savaitės.

4. Kviečiame dalyvauti pirmuose mėnesio ketvirtadieniuose, penktadieniuose ir šeštadieniuose.


(2020 m. rugpjūčio 24 d. – 202 m. rugpjūčio 30 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 24 d.; Šv. Baltramiejus, apaštalas. Šventė

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 25 d.                    

18.00 val. – Už mirusius Marę, Stasį Degučius

Trečiadienis – rugpjūčio 26 d.         

18.00 val. – Už mirusį Joną Birgelį (14 m.); Anetą Valinčiutę

Ketvirtadienis – rugpjūčio 27 d.; Šv. Monika. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 28 d.; Šv. Augustinas, vyskupas, Bažyčios mokytojas. Privalomas minėjimas 

18.00 val. –

Šeštadienis – rugpjūčio 29 d.; Šv. Jono Krikšytojo Nukankinimas. Privalomas minėjimas

11.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:30 – Za zm. Sadowskich, Sowulów

18.00 val. – Už mirusius Marytę (4 mėn.), Danielių Savickus

PL 18:30 – Intencja dziecka. Chrzest

SEKMADIENIS – rugpjūčio 30 d.; XXII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Kuosų ir Jurkūnų giminės mirusiuosius; už Anelę, Juozą Bobinus ir Emilija Budzinskienę

PL 10.00 – Za zm. Adrzeja i cr. Prawdzików

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juliją, Juozą Rentelius

Evangelija (Mt 16, 21–27)

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus“.


(2020 m. rugpjūčio 17 d. 2020 m. rugpjūčio 23 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 17 d.

18.00 val. –

Antradienis – rugpjūčio 18 d.                                

PL 17:30 – Za zm. Piotra Stefanowicz (30 dzień)

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 19 d.       

18.00 val. –

Ketvirtadienis – rugpjūčio 20 d.; Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (30 d.); Oną Maksimavičienę (30 d.)

Penktadienis – rugpjūčio 21 d.; Šv. Pijus X, popiežius. Privalomas minėjimas

17.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

Šeštadienis rugpjūčio 22 d.; Švč. Mergelė Marija Karalienė. Privalomas minėjimas

PL 14:00 – Ślub

PL 17:00 – Za zm. Danutę (30 rocz.), Edwarda (10 rocz) Dawidowicz

PL 17:30 – Za zm. Romualda, Konstancję, Konstantego Stawieckich; Bronisława, Stefanię, Stanisława, Mieczysława, Małgorzatę, Antoniego Sobota

SEKMADIENIS – rugpjūčio 23 d.; XXI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (11 mėn.); Juozą Ivošką

PL 10.00 – Za zm. Stanisława, Jana, Antoniego, Albinę, Bronisławę Szczęsnych; Piotra Soroko; Henryka Radzewicz od kolegów Technikum Handlowego w Suwałkach, maturzystów 1954 r.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Jurgį Štukauską; Pijų Jonušką (21 m.), Jonuškų, Marcinkevičių giminės mirusiuosius.

Evangelija (Mt 19, 23–30)

Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“. 
Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ 
Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. 
Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ 
O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kuris palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi“.

Skelbimai

 1. Dėkojame visiems parapijiečiams, kurie prisidėjo prie Žolinės atlaidų organizavimo.
 2. Pagal episkopato prašymą rinksime aukas nukentėjusiems Beirute. Kas nori ir kam leidžia galimybės prašome prisidėti.

(2020 m. rugpjūčio 10 d. 2020 m. rugpjūčio 16 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 10 d.; Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. Šventė

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Julijoną Gasperavičienę (30 d.)

Antradienis – rugpjūčio 11 d.; Šv. Klara, mergelė. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusį Sigitą Šliaužį (30 d.); Prašant Dievo palaimos sūnui

Trečiadienis – rugpjūčio 12 d.      

18.00 val. – Už mirusius: Algį Puzauską (25 m.), Puzauskų, Liutinskų, Itatų giminės mirusiuosius

Ketvirtadienis – rugpjūčio 13 d.             

18.00 val. – Už mirusius: Juliją, Joną Budzeikus

Penktadienis – rugpjūčio 14 d.; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Privalomas minėjimas

PL 17:30 – 90 urodziny Izabeli

18.00 val. –

Šeštadienis rugpjūčio 15 d.; Šv. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė). Iškilmė 

8.00 val. – Už mirusius: Albiną Sankauską (20 m.) ir giminės mirusiuosius; už Joną Pricleką ir giminės mirusiuosius; Magdaleną, Petrą, Juozą Venslauskus

PL 9:30 – Za zm. Annę, Stanisława, Antoniego Kosa; Albinę, Stanisława Wąsewicz; O bł. Boże dla KR Szołtany. Procesja

12.00 val. – Vainikų šventinimas

12.15 val. –  Prašant Dievo palaimos mūsų parapijos ūkininkams; Už mirusį Joną Gelažauską; Petronėlę, Juozą Jakimavičius;          Už mirusius Seinų apskrities finansininkus. Procesija

SEKMADIENIS – rugpjūčio 16 d.;        XX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Bronių Kuosą (10 mėn.)

Juozą Pečeką, Oną, Joną Jurkūnus, Oną, Joną, Algį, Genių Grebliūnus

PL 10.00 – Za zm. Czeslaw (31 rocz), Stanislaw, Jan Senda

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Juozą Nevulį (4 mėn.); Oną Malinauskienę nuo III amžiaus studentų; Oną, Juozą Krakauskus; Joną Markevičių (2 mėn.); Juliją Vartavičienę.

Evangelija (Mt 15, 21–28)

    Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. 
    Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos rėkdama!“ 
    Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“. 
    Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“
    Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
    O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. 
    Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Skelbimai

 1. Kviečiame visus norinčius pinti vainikus ir padėti papuošti bažnyčią Žolinių atlaidams. Kasmet ateina vis mažiau žmonių padėti pinti vainikus, todėl jus raginame ir prašome angažuoti ir pamokinti jaunimą pinti vainikus. Palaikykime šią gražią tradiciją, kad neišnyktų.
 2. Visus vainikus atneštus iš kaimo, kaip padėką už derlių, prašome pastatyti prieš bažnyčią. 12 valandą bus pašventinimas, o vėliau prašome nešti juos procesijoje.
 3. Žolinė – tituliniai mūsų parapijos atlaidai. Norint juos gauti reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. rugpjūčio 03 d. 2020 m. rugpjūčio 09 d.)

Pirmadienis – rugpjūčio 03 d.                           

18.00 val. Už mirusį Antaną Radzevičių (6 mėn.)

Antradienis – rugpjūčio 04 d.; Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Privalomas minėjimas

18.00 val. –

Trečiadienis – rugpjūčio 05 d.                                    

18.00 val. – Už mirusius: Juozą Nevulį (3 mėn.); Stasį Gibą (9 m.)

Ketvirtadienis – rugpjūčio 06 d.; Kristaus Atsimainymas. Šventė             

PL 17:30 – O powołania

18.00 val. –

Penktadienis – rugpjūčio 07 d.                                                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Marytę, Juozą, Vitą Uzdzilus                                        

Šeštadienis rugpjūčio 08 d.; Šv. Dominykas, kunigas. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Prašant Dievo palaimos Vidugirių kaimo ūkininkams. Už mirusius. (Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje)

15.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów,Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – Už mirusius.

SEKMADIENIS – rugpjūčio 09 d.; XIX EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Genovefą Jakubauskienę (4 m.); Algimantą Šimelevičių ir giminės mirusiuosius.

PL 10.00 – 90 urodziny Izabeli

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Vytautą (4 m.), Danutę, Rimantą, Gintautą Zdanius.

Skelbimai

 1. Pagal episkopato paliepimą kas nori gali šv. Komuniją priimti į rankas. Yra tokių žmonių, kurie nežino, kaip reikia priimti. Reikia sudėti rankas taip, kad kairė ranka būtų viršuje, o dešinė ranka apačioje.  Kunigas uždeda ant kairės rankos Švenčiausiąjį Sakramentą, o dešine ranka įsidedame į burną. Suvalgome iš karto prie kunigo. Negalima Švenčiausiojo Sakramento nešiotis. Buvo, tokių situacijų, kai paima ir nueina per bažnyčią.
 2. Kviečiame visus į bendrą maldą.

Evangelija (Mt 14, 22–33)

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti.

Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“

Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“.

Jis atsakė: „Eik!“

Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“

Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.

Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“


Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. liepos 27 d. 2020 m. rugpjūčio 02 d.)

Pirmadienis – liepos 27 d.                       

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (30 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Šimelevičių šeimos mirusiuosius, už          Onutę, Stasį Kiršinus

18:30 – Už mirusias: Anelę Čeponaitę (7 d.); už Oną Maksimavičienę (7 d.)

Antradienis – liepos 28 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 29 d.; Šv. Morta.Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę (3 mėn.), Danielių Savickus

Ketvirtadienis – liepos 30 d.                   

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 31 d.; Šv. Ignacas Lojola. Privalomas minėjimas

11:00 val. – Egzekvijos už Juliją Balytienę (I metinės)                                       

18.00 val. – Už mirusius: Onutę (15 m.), Kostantą Maliušus ir jų tėvus, už Klemensą Jurkūną                                              

Šeštadienis rugpjūčio 01 d.;        Pirmas mėnesio šeštadienis

PL 11:00 – Intencia dziecka. Chrzest.

13.00 val. – Santuoka

PL 16:00 – Ślub

PL 17:30 – Za zm. Dorochowiczów, Giełażynów, Jaśkiewiczów

18.00 val. – 

SEKMADIENIS – rugpjūčio 02 d.; XVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Dominyką Nevulį (10 m.), jų tėvus ir sūnų Jurgį; Dievo palaimos ir sveikatos Adelei aštuoniasdešimto gimtadienio proga                               

PL 10.00 – Za zm. Anastazję, Józefa Sadowskich; Eugenię, Zygmunta Sowul; Eugenię, Mariana Stachurskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (11 mėn.); už Jurgį Liutecką; už Vincą Čeponą (5 mėn.); už Teresę Lukoševičienę; Aldoną Stankevičienę (2m.)

Evangelija (Mt 14, 13–21)

Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius.

Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“.

Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“.

Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“.

Jėzus tarė: „Atneškite man juos“.

Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Skelbimai

Už savaitės atvyksta choras „Navis“ iš Lietuvos. Choras giedos per Sumos šv. Mišias, o po jų vyks trumpas koncertas.


2020 m. liepos 20 d. 2020 m. liepos 26 d.)

Pirmadienis – liepos 20 d.                       

PL 10:30 – Pogrzeb Piotra Stefanowicza

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Česių Sinkevičių, Danutę, Igną Drūčius                           

Antradienis – liepos 21 d.

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 22 d.; Šv. Marija Magdalietė. Šventė  

PL 17:30 – Dziękczynno–błagalna dla Anny w dzień urodzin

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Marytę Uzdilienę ir Birutę Dzemionienę; už Adelę Staskevičienę nuo etnokultūros bendruomenės

Ketvirtadienis – liepos 23 d.; Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Penktadienis – liepos 24 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę                                                     

Šeštadienis liepos 25 d.; Šv. Jokūbas, apaštalas. Šventė                       

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

PL 17:00 – Za zm. Piotra Stefanowicza (7 dzień)

17.30 val. – Už mirusius: Ireną, Onutę, Česių Gibus (Za zm. Irenę, Annę, Czesława Gibas)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Kazimierą Šiupšinskus, Oną Stoskeliūnienę; už Onutę, Joną Pykius ir Onutę Abukauskienę

SEKMADIENIS – liepos 26 d.; XVII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Oną, Vincą, Komičius ir jų tėvus; už Anastazijų Mazauską, už Danutę ir Stasį; už Aldoną, Joną Žukauskus; už Anelę, Juozą Pečiulius

PL 10.00 – Za zm. Andrzeja, Jana, Szczęsnych; Marcina, Annę Józefa, Piotra, Stanisława, Meczysława

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petronėlę, Joną Gavienus; už Oną, Bronių Petruškevičius ir giminės mirusiuosius; už Joną Zdanį.

Onutės ir Prano Grigučių penkiasdešimties metų Santuokos jubiliejus.

Prašant sveikatos ir Dievo palaimos. Krikštas

Skelbimai

1. Dėkojame tėvams, kurių vaikai priėmė vakar pirmąją šv. Komuniją, už aukas parapijos reikalams. Paaukojo 300 zlotų.

2. Liepos 25 dieną. Bažnyčia mini šv. Kristoforą – vairuotojų ir keliautojų globėją, o sekmadienį liepos 26 dieną melsimės už vairuotojus ir keliaujančius. Po kiekvienų šv. Mišių šventinsime automobilius. Šventinimo metu, pagal episkopato prašymą rinksime aukas misionieriams taisyti jų automobilius.

3. Kviečiame visus į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį.

Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52))

Jėzus bylojo minioms:

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

[Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Ar supratote visa tai?“

Jie jam sako: „Taip“.

Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.]


(2020 m. liepos 13 d. 2020 m. liepos 19 d.)

Pirmadienis – liepos 13 d.                            

10.00 val. – Sigito Šliaužio laidotuvės

PL 14:00 – Pogrzeb Henryka Radzewicz

PL 17:30 – Za zm. Teresę Robak (4 rocznica)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 14 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Šidlauską (30d.)

Trečiadienis – liepos 15 d.; šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę;

Prašant Dievo palaimos ir sveikatos Teresei gimtadienio proga                    

Ketvirtadienis – liepos 16 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Juozą Nevulį (3 mėn.); už Joną Markevičių (30 d.); už Oną Malinauskienę (nuo trečiojo amžiaus studentų)

19:00 val. – Pirmosios šv. komunijos išpažintys

Penktadienis – liepos 17 d.                                                               

PL 17:00 – W intencij dziecka – Chrzest

PL 17:30 – Za zm. Henryka Radzewicz (7 dzień)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Anelę, Praną, Aldoną Stankevičius; Julianą Gasparavičienę (7 d.)                                                                               

Šeštadienis liepos 18 d.                              

11.00 val. – Pirmoji šv. Komunija

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Sigitą Šliaužį (7d.)                                      

SEKMADIENIS – liepos 19 d.; XVI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: už Liną Kibišytę (10 mėn.); už Bronių Kuosą (9 mėn.); už Oną (3 m.), Vincentą (10 m.) Nevulius. Krikštas

PL 10.00 – Za zm. Henryka Tylendę (5 roczn.).

Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Joną Sigitą Dzemioną (10 m.); už Anelę Sakalauskienę (8 m.); už Vincą Zdanį (4 m.); už Petrą, Barborą Vasiliauskus ir giminės mirusiuosius

Evangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))

    Jėzus pateikė minioms palyginimą:

    „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau.

    Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime’. Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.

Skelbimai.

Ketvirtadienį 19.00 valandą bus klausomos I-osios šv. Komunijos vaikų ir visų norinčių išpažintys.

Šeštadienį mūsų parapijoje vyks I-oji šv. Komunija. Kviečiam visus į bendrą maldą.


(2020 m. liepos 06 d. 2020 m. liepos 12 d.)

Pirmadienis – liepos 06 d.                            

18.00 val. – Už mirusius:  Grig. Birutę Balytienę

Antradienis – liepos 07 d.

PL 17.30 – Za zm. Pawła Obuchowskiego (1 roczn.)

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Trečiadienis – liepos 08 d.                                                    

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Oną, Vitalių Nevulius

Ketvirtadienis – liepos 09 d.                        

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Petrą, Marytę Vaznelius, prašant Dievo palaimos ūkyje

Penktadienis – liepos 10 d.                                                               

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Adelę Staskevičienę (30 d.)

Šeštadienis liepos 11 d.; Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas. Šventė

9.00 val. –  Vaiko intencija. Krikštas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

12.00 val. – Santuoka

13.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Vidą Aleksą (1,5 m.)

SEKMADIENIS – liepos 12 d.; XV EILINIS SEKMADIENIS             

8.00 val. – Už mirusius: už Juliją Balytienę (11 mėn.) ir jos tėvus; už Joną, Marytę, Nikodemą Murauskus; Prašant Dievo palaimos Valinčių kaimo ūkyje ir už mirusius.

PL 10.00 – Za zm. Romka, Witolda Pachuckich. Chrzest.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę; už Pečiulių ir Sendų giminės mirusiuosius; už Adelę Šupšinskienę (31 m.), Šupšinskų, Pajaujų, Keizų giminės mirusiuosius; už Joną Bobiną (5 m.)

Evangelija (Mt 9, 18–26)

Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant jos ranką, ir ji atgis“. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais.

Ir štai moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: „Jei tik palytėsiu jo drabužį – išgysiu“.

Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: „Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave“. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo.

Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minią, Jėzus paliepė: „Išeikite, nes mergaitė ne mirus, o miega“. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos, ir ji atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą.

Skelbimai

 1. Dėkojame už aukas parapijos reikalams. Ačiū tėvams, kurių vaikai vakar priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Dabar yra daromas vargonų remontas. Kviečiame padėti, kas nori, kas gali, nes kalėdojant ne visi aukojo – daug kas aukojo simboliškai. Tai yra proga prisidėti prie parapijos bendruomenės reikalų. Geriausia aukas pervesti į banko saskaitą.
 2. Kviečiame į bendrą maldą, o ypatingai sekmadienį, nuo maldos nėra atostogų.

(2020 m. birželio 29 d. 2020 m. liepos 5 d.)

Pirmadienis – birželio 29 d.; Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai

8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)

PL 9.30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja

12.15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; už Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija. Grig. už Oną Malinauskienę

Antradienis – birželio 30 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Trečiadienis – liepos 01 d.                                                  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Ketvirtadienis – liepos 02 d.; Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė. Šventė 

PL 17.30 – o powołania

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

19.00 val. – Sutvirtinamųjų išpažintys. Repeticija.

Penktadienis – liepos 03 d.; Šv. Tomas, apaštalas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

Šeštadienis liepos 04 d.

10.00 val. –  Sutvirtinimas

13.00 val. – Santuoka

PL 17:30 – Za zm. Marianę Prawdzik (7 d.); za zm. Helenę, Konstantego Jaśkiewicz

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Birutę Balytienę

SEKMADIENIS – liepos 05 d.; XIV EILINIS SEKMADIENIS                     

8.00 val. – Už mirusius: Juozą Grigutį (20 m.) ir Dzemionų giminės mirusiuosius; už Arvydą Sendą

PL 10.00 – Za zm. Czesławę, Józefa Kotnarowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: už Romualdą Kalinauską (10 mėn.); už Vincą Čeponą (4 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševičienę (2 m.); už Kostantą Pečiulį (2 m.) ir giminės mirusiuosius; grig. už Birutę Balytienę

Evangelija (Mt 16, 13–19)

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?”

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų”.

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?

Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!”

Jėzus jam tarė: „Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje”.

Skelbimai

 1. Birželio 29 d. minime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus. Atlaidus ves kun. Daniel Narkun.

2. Per šv. Petro ir Pauliaus iškilmę galima gauti visuotinius atlaidus. Norint gauti atlaidus reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

3. Penktadienį pasibaigė mokslo metai. Dėkokime Dievui už praeitus mokslo metus.


(2020 m. birželio 22 d. – 2020 m. birželio 29 d.)

Pirmadienis – birželio 22 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną (29 m.), Juozą Valinčius

Antradienis – birželio 23 d.
LT 10.00 val. – Egzekvijos už Liuciją Maldūnienę (1 metinės) ir Nataliją Kalkauskienę;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Markevičių (7d.)

Trečiadienis – birželio 24 d. Šv. Jono Krikštytojo gimimias. Iškilmė
PL 17:30 – Za zm. Jan Żardeckiego;
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Leoną Radvilą

Ketvirtadienis – birželio 25 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Penktadienis – birželio 26 d. 
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

Šeštadienis – birželio 27 d.
12.00 val. – Santuoka
PL 17:30 – Za zm. Władysława Kosickiego
18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

SEKMADIENIS – birželio 28 d. XIII EILINIS SEKMADIENIS 
8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę, Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS 
Už mirusius: Juozą, Adelę Budzeikus – Krikštas

Pirmadienis – birželio 29 d. Šv. apaštalai Petras ir Paulius. Šventė. Atlaidai
8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Danielių (2 m.) Savickus; už Petrą Šliaužį ir jo tėvus; už Petrą Šidlauską (16 m.)
PL 9:30 – O Bł. Boże KR. Żyrwiny, Mikołajówka, Aleksandrówka. Procesja
12:15 val. – Už mirusius: Vaclovą (34 m.), Liudviką, Joną Čeropskus; Anelę, Petrą Agurkius ir Antaną Kuosą; už Alių Pachucką (1 metinės). Procesija

Evangelija (Mt 10, 37–42)

    Jėzus bylojo savo apaštalams: 
    „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. 
    Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 
    Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 
    Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Skelbimai

1. Birželio 24 d. minėsime šventojo Jono Krikštytojo gimimą. Visiems varduvininkams linkime Dievo palaimos ir sveikatos.

2. Birželio 29 d. minėsime šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Mūsų parapijoje yra atlaidai. Kviečiame visus švęsti atlaidus.


(2020 m. birželio 15 d. 2020 m. birželio 21 d.)

Pirmadienis – birželio 15 d.  

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą (Tėvo dienos proga) ir prašant sveikatos mamai ir dukroms; už Jolantą, Albiną, Marijaną ir Stanislavą

Antradienis – birželio 16 d.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Nevulį (2 mėn. )

Trečiadienis – birželio 17 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Adelę (4 m.), Joną (2 m.) Krakauskus; už Adelę Staskevičienę (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 18 d.       

PL 17:30 – O bł. dla dzieci

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant Dievo palaimos Žilinskų ūkyje. Vaikų laiminimas. Vainikų šventinimas

Penktadienis – birželio 19 d.; Švenčiausioji Jėzaus širdis. Iškilmė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą, Magdaleną, Zofiją, Joną Sinkevičius

Šeštadienis birželio 20 d.; Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdis. Privalomas minėjimas

PL 11:00 – I Komunia ŚW.

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę;

Prašant sveikatos Jonui, Dariui Pečiuliams ir Jonui Ramanauskui.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Navinykų kaimo ūkyje

SEKMADIENIS – birželio 21 d.; XII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liną Kibišytę (9 mėn.); Bronių Kuosą (8 mėn.); Anelę Agurkienę (2 m.)

PL 10.00 – Za zm. Annę Żukowską (3 roczn.); Józefa Tumialis

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Joną Buračiauską, Danutę – Eugeniją Aleksus; Vytą, Zitą, Aleksandrą, Michaliną Pečiulius; už Anelę, Kazimierą Uzdilus ir giminės mirusiuosius; už Joną Lukoševičių. Grig. Oną Malinauskienę

Evangelija (Mt 10, 26–33)

Jėzus bylojo apaštalams:

„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių.

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

Skelbimai

 1. Dėkojame už Devintinių procesiją ir padarytus altorėlius.
 2. Ketvirtadienį Devintinių oktava. Po Mišių bus laiminami vaikai ir šventinami vainikai.

(2020 m. birželio 08 d. 2020 m. birželio 14 d.)

Pirmadienis – birželio 08 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Vladą, Marę, Vitą Vilkelius

19.30 val. – Šv. Mišios kapinių koplyčioje už mirusius tėvus

Antradienis – birželio 09 d.

PL 17:30 – Za zm. Rozalię Matulewicz cr. Matulewiczów i Sakowiczów

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Joną Staskevičių (6 m.)

Trečiadienis – birželio 10 d. 

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Alfonsą, Anelę Januškus ir jų tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 11 d.        ; Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas. Iškilmė

8.00 val. – Už mirusius: Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius jų tėvus; Antaną Kuosą; Oną, Julioną Bapkauskus

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego (4 roczn.) – procesja

12.15 val. –  Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Antaną, Aldoną, Valdą Šliaužius; už Marytę Žilinskienę (5 m.)

Evangelija (Jn 6, 51–58)

Jėzus pasakė žydų miniai: 
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: 
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Penktadienis – birželio 12 d.         

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juliją Balytienę (10 mėn.) ir jos tėvus

Šeštadienis birželio 13 d.; Šv. Antanas Paduvietis, kunigas Bažnyčios mokytojas Privalomas minėjimas

10.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Juozą Buračiauską ir jo tėvus, Antaną Aleksą ir jo tėvus

19.00 val. – Dievo palaimos Pelelių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 14 d.; XI EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Magdaleną, Joną Žilinskus ir Petronėlę Pečiulienę

PL 10.00 – Za zm. Stefana Poniszko (8 roczn.)

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

Už mirusius: Antaną Radzevičių vardadienio proga; už Vincą Čeponą (3 mėn.) ir giminės mirusiuosius; už Teresę Lukoševienę ir giminės mirusiuosius.

Evangelija Mt 9, 36 – 10, 8

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales.

Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:

„Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!


(2020 m. birželio 01 d. 2020 m. birželio 7 d.)

Pirmadienis – birželio 01 d.; Švč.Mergelė Marija Bažnyčios motina. Privalomas minėjimas

8.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę

PL 10.00 – Za dzieci

12.15 val. – Už maldos grupę „Tėvai už vaikus“

Antradienis – birželio 02 d.

PL 17.30 – Za zm. Krystynę (I roczn.), Mariana (I roczn.) Kierejszys

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Oną Baguckienę (30 d.)

Trečiadienis – birželio 03 d.; Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; už Marytę Savickienę (nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupelės narių)

19.30 val. – Šv. Mišios Vidugirių koplyčioje: prašant Dievo palaimos Taurusiškių ūkyje

Ketvirtadienis – birželio 04 d.        Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Šventė

18.00 val. – Už mirusius: Grig. už Oną Malinauskienę; Prašant sveikatos Teresei, Tomui ir Dariui

Penktadienis – birželio 05 d.; Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Už mirusias: Grig. už Oną Malinauskienę; už Genę Matulevičienę (3 mėn.)

19:00 val. – Prašant Dievo palaimos Trakiškių kaimo gyventojams, ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis birželio 06