Suvalkuose paminėti PLB metai

0

    Nebe pirmus metus Suvalkų lietuviai organizuoja Rudens gėrybių šventę. Šiemet ji vyko praeitą sekmadienį (2019-10-06) ir buvo skirta Pasaulio lietuvių bendruomenei paminėti. Renginys buvo padalintas į 2 dalis – „Lietuvos didvyriams“ ir „Rudens gėrybių šventė su proza ir daina“. Pirmoji dalis prasidėjo 14 val. Suvalkų kapinėse prie Bakalaževska g., kuriose suvalkiečiai su svečiais iš Alytaus ir Vilniaus uždegė žvakeles ant trijų kapų: kun. Jurgio Dailidės, Juozapo Radziukyno ir dviejų Lietuvos partizanų, žuvusių Šlynakiemyje 1949 m. Susirinkusieji prie kunigo kapo sugiedojo „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“, prie J. Radziukyno „Viešpaties angelas“, o prie partizanų sudainavo „Pučia vėjas“.

Suvalkiečiai, svečiai iš Vilniaus ir Alytaus prie Lietuvos partizanų kapo

         15.30 val. Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje prasidėjo lietuviškos šv. Mišios, kurias aukojo kun. Povilas Slaminis. Mišių intencija „Už Lietuvos laisvę žuvusius didvyrius“.

    Mišioms pasibaigus, viešbučio „Velvet“ (Kosciuškos g. 128) konferencijų salėje vyko meninė dalis. Visus atvykusius pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, kuri toliau vedė visą renginį. Pradžioje susirinkę sugiedojo Lietuvos valstybinį himną ir minutės tyla pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius didvyrius. Pirmiausiai pasirodė Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Pasirodė 2 kartus. Pirmoje dalyje sudainavo: „Kokiais keliais bekeliaučiau“, „Atlikęs pareigą Tėvynei“ (partizanų daina) ir „Baltų beržų kalva“. Po jų savo pirmą programos dalį pristatė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, kuriam vadovauja Laima Purlienė. Suvalkuose kolektyvas pasirodė pirmą kartą. Jis gyvuoja nuo 1996 m. Nuo pat pirmos dienos ansambliui vadovauja L. Purlienė. Kolektyve yra per 30 įvairaus amžiaus suaugusių narių, tarp jų mūsų kraštietis Algis Kalinauskas. „Vilnelės“ repertuaras gausus ir įvairus. Jį sudaro per pusę tūkstančio įvairaus žanro kūrinių: autentiškos įvairių Lietuvos regionų folklorinės dainos, įvairių laikotarpių karinės, savanorių, partizanų, tremties ir patriotinės dainos bei pasakojimai. Pirmoje dalyje ansamblis padainavo: „Žvėrys slapstosi urvuose“, „Kai mes išėjom iš gimto krašto“, „Neverk, mamyte, neliūdėk“, „Miegos Tėvynės sodai“, „Man prisiminė rūsčiosios dienos“. Tarp dainų viena moteris aukštaičių tarme papasakojo apie autentišką žiaurų įvykį Ignalinos rajone, beieškant partizanų ryšininko.

Dainuoja Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, vadovaujamas Laimos Purlienės. Pirma iš kairės ansamblio vadovė.

    Antroje dalyje pirmieji buvo Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai: Emilija Lukšytė-Krušinienė, Romaldas Zabulionis, Alfonsas Vitkauskas ir Onutė Baltrukevičienė. Pradžioje klubo pirmininkė E. Krušinienė įteikė Onutei Virbylienei ir Genutei Pečiulytei padėkas už aktyvų dalyvavimą poezijos konkurse „Šaukia tėviškės takai“. Toliau pristatė šiemet išleistą savo romaną „Spygliuotu keliu“ ir perskaitė trumpą jo ištrauką. Suvalkų LLD skyriui padovanojo almanachą-albumą „Lietuva – tai aš“. Savo kūrybą pristatė ir kiti „Tėkmės“ klubo nariai.

Suvalkiečių, svečių iš Vilniaus ir Alytaus bendra nuotrauka

   Paskui antrąkart pasirodė „Ančia“, kuri šįkart sudainavo: „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“, „Jūra“ ir „Plauk sau, skaistus laiveli“. Tarp dainų eilėraščius perskaitė „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas „Miesto globėjai“ (skirtas Suvalkų miesto 300 metų įkūrimo jubiliejui paminėti) ir Pranas Sovulis „Du vyrukai“.

Suvalkų mėgėjų teatro „Sūduvis“ dalyviai. Vidury – vadovas Juozas Vaznelis

    Antroje dalyje „Vilnelės“ kapela pagrojo maršą, valsą ir polką. Dalis žiūrovų pašoko. Paskui išgirdome šias dainas: „Paklausykit, jūs lietuviai“, „Tėvynės dainos jūs malonios“, „Neišeisim iš Tėvynės“.

    Antrąkart Suvalkų lietuvių publikai pasirodė ir poetė, dainų kūrėja bei atlikėja Birutė Kanevičienė. Perskaitė šiuos savo sukurtus eilėraščius: „Rudens drobė“, „Obelis“, „Peizažas“. Padainavo tokias dainas: „Laikinumo šešėlis“, „Nuskriejęs laikas“ ir „Rudeninis tango“.

Dainuoja Birutė Kanevičienė

    Po jos trumpą programą parodė Suvalkų mėgėjų teatras „Sūduvis“, kuris pristatė Jono Nevulio dzūkų šnekta parašytus du dialogus – „Susiprotėjo“ (vaidino Stefanija Kapuscinska ir Jonas Nevulis) ir „Pasišnekėjo“ (vaidino Juozas Vaznelis ir Jonas Nevulis).

    Pabaigoje „Ančia“ ir „Vilnelė“ kartu sudainavo „Augo kieme klevelis“.

Dainuoja Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“. Pirmas iš dešinės su akordeonu vadovas Vytautas Batvinskas

    O. Virbylienė įteikė padėkas ir dovanas: L. Purlienei, B. Kanevičienei, E. Krušinienei, V. Batvinskui ir J. Vazneliui. Padėkose, tarp kitko, įrašyti tokie žodžiai: „Džiaugiamės Jūsų gražia veikla, linkime prasmingų ir svarių darbų, drąsių idėjų, nuostabių gyvenimo akimirkų“.

   Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius nuoširdžiai dėkoja svečiams iš Vilniaus ir Alytaus už dalyvavimą renginyje. Ypač dėkingi esame vilniškiams, kurie nepabūgo ilgos kelionės.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai. Prozą skaito klubo pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė

    Susitikimas truko apie 2,5 valandos. Renginį finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Punsko „Aušros“ leidykla nemokamai pagamino kvietimus, plakatus ir padėkas. Už tai labai dėkojame. Rengėjai: Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius, „Suvalkiečio“ redakcija, ansamblis „Ančia“, Suvalkų mėgėjų teatras „Sūduvis“.  

    Renginiui pasibaigus, LLD Suvalkų skyriaus patalpose vyko bendra suvalkiečių ir svečių vakaronė, kurios metu „Vilnelė“ padainavo daug gražių dainų. Tai buvo labai vykęs ir prasmingas renginys.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

Nuotraukos K. Leončiko

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia