Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai. 1961 ir 1962 metų šventės (5)

0

Tęsiame pasakojimą apie Suvalkų krašte vykstantį lietuviškų ansamblių sąskrydį.

LVKD protokoluose rašoma[1]: „1961.VII.9 d. Klevų piliakalnyje tarp Klevo ir Klevaičio ežerų suvažiavo virš 2 tūkst. žiūrovų… apžiūrėti meno saviveiklos. Klevuose dalyvavo 12 saviveiklos ansamblių – 200 narių. Šiais metais susidarė ansambliai: Radžiūčių, Lumbių, Paliūnų ir prie CV LVKD Seinuose. Šiuo metu veikė 14 meno kolektyvų. 49 kartus šie ansambliai surengė pasirodymus, iš jų 27 nemokamai.

Ansambliai 25 % lėšų už surinktus bilietus perduoda į centro valdybą, likusius naudoja išlaidoms padengti ir taip kaupia banke PKO. Vidugirių ansamblis yra sukaupęs jau 4 000 zlotų ir dar šiemet planuoja užpirkti televizijos aparatą.“

Kelyje į sąskrydį

Apie tų metų sąskrydį Lenkijos lietuvių laikraštis „Aušra“ straipsnyje „Saviveiklos apžiūra Klevų piliakalnyje“ rašė[2]: „Šiais metais liepos 9 d. (1961.VII.9 d.) Klevų piliakalnyje tarp Klevo ir Klevaičio ežerų suvažiavo virš 2 tūkst. žiūrovų. (…) Šiame apžiūros sąskrydyje dalyvavo 12 saviveiklos ratelių ir tinklinio komandų (…): Vidugirių, Žagarių, Punsko vidurinės mokyklos aukštesnių klasių ir skautų, LKN Punske, Radžiūčių, Lumbių, Valinčių, Navinykų, Kreivėnų ir Seinų. Atvyko 200 artistų, kurie sudainavo daug linksmų ir audringų lietuvių liaudies dainų, pašoko įvairius liaudies šokius, deklamavo eilėraščius ir monologus. Pauzėse grojo įvairias liaudies ir estradines melodijas Kampuočių kapelos kvartetas… Pabaigai lietuvių tradiciniu papročiu piliakalnio viršuje sukurtas didelis laužas ir bendrai padainuota liaudies daina „Po beržyną vaikščiojau“. LVKD pirmininkas padėkojo ir paskatino toliau nesigailėti savo jėgų kultūrinio darbo plėtimui. Laužui gęstant, skambiom dainom beaidint, visi traukė namų link (Kadugys).“

1962 m. „Aušros“ puslapiuose apie sąskrydį buvo rašoma taip[3]:

„KULTŪRINĖ ŠVENTĖ

Seinų apskrities gyventojai su dideliu susidomėjimu laukė kada L.V.K.D. Centro Valdyba nustatys sąskrydžio ir kartu saviveiklos ansamblių darbo už 1962 m. apžiūros tikslią datą. Kas liečia vietą, kur turėtų įvykti ši didžioji kultūrinė šventė, tai nebuvo jokių abejonių; kiekvienas buvo tikras, kad tai vyks Klevų apylinkėje, dideliame kalne, pavadintame „Piliakalniu”, besirandančiame tarp dviejų ežerų — „Klevo” ir „Klevaičio”. Vieta labai graži, o apie pat| kalną pasakojama įvairių legendų, pasak kurių ant šio kalno stovėjo kadaise maža pilis ar tvirtovė.

Kada pagaliau buvo nustatyta data š.m. rugpiūčio 5 d., ir pranešta apie tai apylinkės liaudies ansambliams, paskutiniai mėnesiai t.y. birželio ir liepos buvo mūsų jaunimui ruošimosi įkarščio mėnesiais.

Nemaža darbo ir pastangų dėjo pasiruošimui ir patys Prezidiumo nariai, lankydami ansamblius, dalyvaudami atskirų ansamblių atitinkamos programos paruošime.

Pagaliau atėjo rugpiūčio 5 diena. Nuo pat ryto įsigalėjo netikrumo jausmas, nes oras buvo abejotinas. Galų gale apie 9 val. pragiedrėjo, ir visi, panašiai kaip ir oras, su nušvytusiais veidais pradėjo ruoštis kelionėn. Nereikėjo ypatingų skelbimų ir propagandos. Jau nuo 10 val. visais į numatytą vietą vedančiais keliais ir takais traukė sunkvežimiai, lengvosios automašinos, motociklai, dviračiai bei dainuodamos pėsčiųjų grupės.

Sąskrydyje dalyvavo 10 saviveiklos ansamblių, būtent, Klevų, Radžiūčių, Žagarių, Vidugirių, Kampuočių, Valinčių, Kreivėnų, Ožkinių, Aradninkų bei Punsko Lietuvių Kultūros Namų. Pagal numatytą programą, pirmasis išstojo Klevų kaimo choras. Jauniausias jo dalyvis turi apie 40 metų, o tuo tarpu vyriausias — virš 60 metų.

Programos atlikimo metu atvažiavo viešinti Seinų apskrityje žemės ūkio darbuotojų delegacija iš Tarybų Lietuvos, kurią vietinės visuomenės vardu pasveikino Ožkinių saviveiklos ansamblio vadovas pil. Juozas Maksimavičius. Po to išstojo drg. Petras Pridotkas — Lietuvos Komunistų Partijos Kapsuko Rajono Komiteto Sekretorius, kuris keliais žodžiais perdavė širdingus sveikinimus nuo Kapsuko rajono gyventojų ir palinkėjo sėkmingų darbo vaisių statant socializmą Lenkijoje. Vidugirių ansamblio nariai įteikė svečiams gėlių puokštes.

Susirinkusieji, o jų buvo apie 2600, nepaisant nepatogių kalno šlaitų, kur teko jiems stovėti, kantriai ir su dideliu susidomėjimu išklausė visų saviveiklos ansamblių 5 valandas betrunkančios programos, negailėdami jiems plojimų ir gerų atsiliepimų.

20 valandą pasibaigus programai LVKD CV pirmininkas įteikė paskiriems saviveiklos ansambliams diplomus už dalyvavimą Sąskrydyje, po to sekė šokiai.   

A. S.“

Rugpjūčio 9 d. („Aušroje“ minima rugpjūčio 5 d. – SB) jau nuo 10 val. visais į numatytą vietą vedančiais keliais ir takais traukė sunkvežimiai, lengvosios automašinos, motociklai, dviračiai bei dainuodamos pėsčiųjų grupės. Pagaliau 15 val. LVKD pirmininkas atidaro sąskrydį, trumpai pasveikina dalyvius. Dalyvauja 10 saviveiklos ansamblių: Klevų, Radžiūčių, Žagarių, Vidugirių, Kampuočių, Valinčių, Kreivėnų, Ožkinių, Aradnykų, Punsko kultūros namų. Ožkinių kaimo saviveiklos ansamblio vadovas Juozas Maksimavičius pasveikino svečius, atvykusius iš Kapsuko su Petru Pridotku. Žmonių buvo apie 2 tūkst., nepaisant nepatogių kalno šlaitų visi su dideliu susidomėjimu išklausė visų saviveiklos ansamblių 5 valandas betrunkančios programos, negailėdami jiems plojimų ir gerų atsiliepimų.“

(Bus daugiau)

Sigitas Birgelis, punskas.pl


[1] Pakutkienė. E. http://archyvas.punskas.pl/saskrydis-vis-dar-vadinamas-piliakalniu-2-d/

[2]  Saviveiklos apžiūra Klevų piliakalnyje. „Aušra“ 1961 m., 2 nr., 10 p.

[3] Kultūrine šventė. „Aušra“ 1962 m., 5 nr., 7 p.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia