Šv. Mišių laikas ir intencijos Punsko bažnyčioje

0

(gruodžio 23 d. – gruodžio 29 d.)

Antradienis – gruodžio 24 d.; KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA
8.00 val. – Už mirusį Klemensą Jurkūną (8 mėn.). Už mirusius: Jolantą, Albiną, Mariją, Stanislavą.
9.00 val. – Egzekvijos už mirusį Kostantą Kliučinską (1 metai)
21.00 val. – Piemenėlių šv. Mišios: už parapijiečius.
PL 23.00 – Pasterka. Za parafian
Trečiadienis – gruodžio 25 d.; MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos)
9.00 val. – šv. Mišios Vidugirių koplyčioje.
PL 10.00 – Za zm. Daniel Linka (2 roczn.), Jan Linka (12 roczn.)
12.15 val. – Už mirusius: Romualdą Kalinauską, Marijoną, Kazimierą Kalinauskus.
Už mirusius: Oną Pečiulytę (30 d.), Magdaleną, Alfonsą Abukauskus, Eleną, Petrą Jakčinskus.
Ketvirtadienis – gruodžio 26 d.; Šv. Steponas, pirmasis kankinys
08.00 – Už mirusius: Moniką, Kostantą Pečiulius ir šeimos mirusius.
Už mirusius: Genovaitę Jakubauskienę. Už mirusius: Anelę, Vincą, Magdaleną, Petrą Paznėkus ir jų tėvus.
PL 10.00 – Za zm. Wandę Józefa, cr. Utko, Eugenię Woźnalis (7 dzień). Spotkanie dzieci przy szopce noworocznej.
12.15 val. – Už mirusius: Bronę (8 m.), Petrą Batvinskus. Už mirusius: Alfonsą (32 m.), Heleną, Veroniką, Bernardą Šuminskus ir Elžbietą, Juozą Zdancevičius.
Padėkos intencija ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos 90 gimtadienio proga Marytei Markevičienei. Susitikimas su vaikais prie prakartėlės.
Penktadienis – gruodžio 27 d.; Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas
8.00 val. – Už mirusius: Marytę, Kazimierą Pečiulius ir jų tėvus.
Šeštadienis – gruodžio 28 d.; Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
09.00 val. – Už mirusius: Juozą Valinčį (1 m.)
SEKMADIENIS – gruodžio 29 d.; ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS
8.00 val. – Už mirusius: Bronę, Bronių, Joną, Agnietę Sendus.
Už mirusius: Danutę, Vytautą, Gintautą, Rimantą Zdanius. Už mirusią Anelę Maksimavičienę (1 m.).
Giedos choras „Dzūkija“
PL 10.00 – Za zm. Michalinę Konikowską (2 roczn.)
12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. Už mirusius: Ceciliją, Anelę, Antaną Valinčius, Anelę, Antaną Kmieliauskus. Už mirusį Leoną Cirušį.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia