Kalėdinis susitikimas Suvalkuose

0

Š. m. gruodžio 17 d. „Vienybės“ klube, t. y. LLD Suvalkų skyriaus būstinėje, vyko tradicinis kalėdinis susitikimas. Toks susitikimas, vadinamas Kūčiomis, yra organizuojamas kasmet, trečiąjį gruodžio sekmadienį po lietuviškų šv. Mišių.

Šiais metais Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišios buvo neįprastos, iškilmingesnės negu visada, mat jose dalyvavo LASS Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „Puriena“ (vad. Onutė Matusevičiūtė). Svečių tobulas giedojimas labai pozityviai nuteikė visus susirinkusius, laukiančius ateinančių šv. Kalėdų. Pamaldas atnašavo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), kuris kaip ir visada pasakė gražų pamokslą. Psalmę sugiedojo pati „Purienos“ vadovė, skaitinius perskaitė viešnia Regina Karažienė ir Kostas Leončikas, o maldavimus – Aurelija Pečiulytė. Šv. Mišios baigėsi bendra giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“, svečiams pritarė ir vietiniai lietuviai. Labai gerai sekėsi, nes prie vadovės O. Matusevičiūtės vargonėlių skambesio negalima buvo negiedoti.

Vėliau visi persikėlėme į netoliese įsikūrusį „Vienybės“ klubą, kur jau paruoštas buvo Kūčių stalas su kalėdaičiais, žvakėmis, šieneliu ir tradiciniais patiekalais. Sustoję aplink stalą visi išklausėme kun. A. Opanovskio ir K. Leončiko skaitytų apeiginių maldų, o po to dalinomės kalėdaičiais, linkėjome vieni kitiems svarbių žmogui dalykų, laimingų šv. Kalėdų ir sėkmingų ateinančių Naujųjų metų. Džiugu, kad nepasididžiavo ir atvyko į mūsų renginį Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. Jarema Sykulski – lauždamasis kalėdaičiais jis kiekvieną palaimino. Kunigas yra labai palankus mūsų lietuvių bendruomenei, tai jis yra šeimininkas „mūsų“ bažnytėlės… Visada su nuolankumu ir šypsena priima mūsų tikinčiuosius savo „pastogėje“, stengiasi, kad jaustumėmės ten, kaip pas save („Bažnyčioje yra „lietuviškas kampelis“ su pal. Teofiliaus Matulionio relikvijomis, lietuvišku kryžiumi ir  Aušros Vartų paveikslu).

Renginio metu „Purienos“ ansamblis giedojo advento giesmes, o Suvalkų lietuvių ansamblis „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas) sugiedojo ne vieną gražią kalėdinę giesmę. Žinoma, ansambliai vieni kitiems pritarė, todėl giedoti buvo labai smagu. Neužmiršome pakartoti ir šiais metais „Kalėdinės dainelės“, kurios tekstą sukūrė marijampolietis, „Ančios“ dainininkas Ričardas Jurgelevičius. Nuskambėjo ir poezijos posmai. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė perskaitė Prano Sovulio sukurtą lenkų kalba eilėraštį „Jest taki kościół“ („Yra tokia bažnyčia“) apie Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią – Dievo Gailestingumo šventovę (autorius savo eiles padovanojo kun. Jaremai Sykulskiui), o Ričardas Jurgelevičius perskaitė savo sukurtą eilėraštį „Advento tyla“. Dar kartą K. Leončikas perskaitė visiems kalėdinius sveikinimus, kuriuos jau buvo skaitęs bažnyčioje: „Artinasi Kristaus gimimo šventė – šv. Kalėdos. Ta proga Suvalkų lietuvių vardu linkiu visiems malonaus Kūčių vakaro, sveikų, ramių ir linksmų švenčių. Netrukus ateis Naujieji 2024-ieji metai. Ta proga taip pat norėčiau visus pasveikinti. Linkiu pirmiausia geros sveikatos, kuri yra brangiausia žmogaus gyvenime, sėkmės, patirti daug džiaugsmo, kad tęstųsi bendravimas tarp suvalkiečių, taip pat su Alytumi, Marijampole, Kalvarija ir Prienais. Visokeriopos sėkmės ateinančiais metais.“ Prie sveikinimų prisidėjo ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė, jinai perskaitė atsiųstus mūsų gerų bičiulių mokytojų Jeronimo ir Irutės Šalčiūnų iš Marijampolės kalėdinius sveikinimus: „Suvalkų skyriaus nariams/ Šventos KALĖDOS,/ Naujieji metai/ Pasauliui neša/ DŽIAUGSMĄ viltingą – /Būkit laimingi/ Ir darbus tęskit!“

Nuostabu buvo vėl susitikti ir pabendrauti su „Puriena“. Tai buvo tikrai „Džiaugsmo sekmadienis“, kaip jį pavadino svečiai. Su ansambliečiais buvome jau susitikę ne tik Suvalkuose, Žagariuose, bet ir Prienuose. Džiaugiamės, kad mūsų draugystė tęsiasi. Ačiū Irenai Karsokaitei LASS Prienų rajono filialo pirmininkei bei „Purienos“ ansambliui ir jo vadovei Onutei Matusevičiūtei už gražų pasirodymą, bičiulystės ir bendrystės kupiną popietę.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia