Iš Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio veiklos

0

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) įkurtas 1990 m. Nuo įkūrimo iki dabar Sambūriui pirmininkavo: Vitas Vilkelis, Danelė Didžbalienė, Jurgis Kuliešius, Bronius Degutis, Romas Jonušonis, Violeta Jonušonienė bei Pranas Vilkelis, kuris ir dabar pirmininkauja. Penki iš šių asmenų yra Punsko licėjaus absolventai.

Valdo Ramanausko vadovaujama kaimo kapela, surengusi nemažai pasirodymų Toronto lietuviams įvairiomis progomis. Linksmino dainomis, muzikiniais kūriniais, poezija bei humoristiniais pasakojimais. Fotografuota apie 1990 m.

Per 25 veiklos metus Sambūris yra nemažai nuveikęs, turi kuo pasigirti. Pateikiame svarbesnius atliktus darbus.

Muzikantų kvartetas

1994 ir 1995 metais Sambūris surengė lietuvių paviljoną Toronto tautybių karavane. Surinktas renginių metu lėšas (virš 10 000 dolerių) paskyrė Punsko bažnyčios remontui.

Anapilio sodyboje įvairiomis progomis buvo atliekamos trumpos programėlės. Scenoje (iš kairės): Valdas Ramanauskas, Teresė Vyšniauskaitė-Ramanauskienė, Violeta Pykytė-Ramanauskienė, Kazimieras Jonušonis, Janina Vaznelytė-Dzemionienė, Valdas Žukauskas, Vytas Spudulis. Fotografuota apie 1991–1992 m.
Valdo Ramanausko vadovaujamas bažnytinis vaikų ir jaunimo choras „Angeliukai“ 2000–2008 m. giedodavo Lietuvos kankinių bažnyčioje Mississaugoje, atlikdavo programėles „Labdaros“ senelių prieglaudoje, rengdavo programas parapijos šventėms. 
Koncertas lietuvių paviljone Tautų festivalio metu Carassaugoje 2008 m.

1998 metais Sambūris suorganizavo Punsko lietuvių kultūros namų kaimo kapelos „Klumpė“ apsilankymą Toronte, jų koncertus bei viešnagę.

2000 metais Punsko LKN šokių ansamblis „Jotva“ dalyvavo Toronte vykusioje XI tautinių šokių šventėje. Sambūris suruošė šio kolektyvo koncertą Toronte bei pasirūpino jų viešnage.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris Romuvos skautų stovykloje kasmet organizuoja šeimų stovyklas. Jų rengėjas Pranas Vilkelis. Nuotraukoje 2011 m. stovyklos dalyviai.
Koncertas SKLIS 20-mečio proga. 2011  m.

2004 metais Sambūris pakvietė į Torontą vokalinį-instrumentinį ansamblį „Šešupė“, surengė keletą ansambliečių koncertų ir pasirūpino jų viešnage.

2005 metais Sambūris surengė savo koncertą Toronte. Surinktas lėšas skyrė 2004 m. Pietų Aziją nusiaubusio cunamio aukoms paremti.

SKLIS organizuojami „Rudens šokiai“ Lietuvių namuose Toronte, Mississaugos parapijos salėje. 2012 m.

1997 ir 2008 metais Sambūris surengė Toronte iš Punsko krašto kilusios tapytojos ir interjero dizainerės Alicijos Zimnickaitės parodas.

2007, 2008 ir 2010 metais Sambūris sėkmingai dalyvavo Mississaugos mieste vykstančiame tautų festivalyje Carassauga, surengė lietuvių paviljoną ir pristatė lietuvių kultūrą gausiems lankytojams. Programą atlikti buvo pakviestas Lietuvos skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas.

Romuvos stovykloje 2016 m.

2010 metais globojo ir surengė koncertus Punsko LKN chorui „Dzūkija“, atvykusiam į Toronte vykstančią IX lietuvių dainų šventę.

2012 metais Sambūris pakvietė į Torontą Punsko lietuvių kultūros namų šokių kolektyvą „Vyčiai“, atvykusį į Bostoną, į XIV lietuvių tautinių šokių šventę, surengė jų koncertą Toronte bei pasirūpino jų pobūviu.

Vasario 16-osios minėjimas ir poledinė žūklė Orilijoje. 2018 m. 

2014 metais į Sambūrio tradicinį metų renginį „Rudens šokiai“ su programa buvo pakviestas mūsų kraštietis Kęstutis Nevulis.

Sambūrio kvietimu kasmetiniame tradiciniame renginyje „Rudens šokiai“ yra dalyvavę nemažai žinomų muzikantų ir dainininkų iš Lietuvos, tarp jų Violeta ir Vilius Tarasovai, Evelina Anusauskaitė, Vytautas Šiškauskas.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio informacija ir nuotraukos

punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia