Žagarių bažnyčioje vėl skambėjo giesmės Marijai

Šiemet V bažnytinių chorų susitikimas „Giesmių pynė Marijai“ Žagarių šv. Baltramiejaus bažnyčioje vyko 2018-05-12 (šeštadienį). Anksti, palyginti su ankstesniais metais. Renginį organizavo Lietuvių šv. Kazimiero draugija, vadovaujama Algirdo Vektoriaus, o finansiškai parėmė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija, Palenkės vaivadijos maršalkos įstaiga bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas. Tokio renginio neįmanoma suorganizuoti be finansinės paramos.

Šv. Mišias aukoja kun. Mindaugas Bernatavičius (kairėje) iš Vilniaus ir Seinų parapijos vikaras kun. Petras Gucevičius

Šv. Mišias aukoja kun. Mindaugas Bernatavičius (kairėje)
iš Vilniaus ir Seinų parapijos vikaras kun. Petras Gucevičius

11 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo Seinų parapijos vikaras Petras Gucevičius ir kun. Mindaugas Bernatavičius iš Vilniaus. Prieš jas bažnyčioje sugiedota Švč. Mergelės Marijos litanija. Į šventovę susirinko labai daug žmonių. Visos sėdimos vietos buvo užimtos, be to, dar daug asmenų stovėjo. Pamokslą pasakė kun. M. Bernatavičius. Per Mišias Alytaus rajono klubo „Tėkmė“ narys Alfonsas Vitkauskas su Žagarių gyventoja Birute Rogliene padovanojo kun. Petrui Gucevičiui didelį kepalą kaimiškos duonos.

Lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius  sveikina susitikimo dalyvius

Lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius
sveikina susitikimo dalyvius

Mišioms pasibaigus A. Vektorius kalbėjo: „Nuoširdžiai dėkojame gerajam mūsų ganytojui kun. Petrui Gucevičiui už gražias gegužines pamaldas kaimuose, už šią chorų šventę, už visas bendras maldas, giesmes ir nuolatinę dvasinę globą. Lai Dievas suteikia Jums naujų jėgų, neblėstančio ryžto, sveikatos, laimės ir džiaugsmo vedant tikėjimo keliu.

Gegužės mėnuo turtingas ne tik garsiais vardadieniais, obelų žydėjimu, bet ir dvasine prasme. Gegužinės pamaldos, dar vadinamos mojavomis, tai metas, kai visą gegužės mėnesį giedamos pačios gražiausios giesmės Švč. Mergelės Marijos garbei. Giesmėse, skirtose Dievo Motinai, atsispindi meilė, gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai, tapti tikrais Dievo vaikais.“ Jis taip pat pasveikino atvykusius bažnytinius chorus, kuriuos pakvietė giedoti Švč. Mergelės Marijos garbei.

DSC00684

Gieda Suvalkų choras „Ančia“. Iš kairės pirmoje eilėje: Onutė Virbylienė, Danutė Preišegolavičienė, Aldona Šabalaj, Vanda Račienė, Adelė Jalauskienė, Genovaitė Pečiulytė, Gražina Kajackienė, Julija Prelevič, Birutė Mockun, Kastulė Agurkienė, Teresė Šliaužienė, Teklė Gibavičienė, Julija Čėplienė, Teresė Uzdilaitė; antroje eilėje: Kostas Jurkiūnas, Jonas Nevulis, Kazimieras Baranauskas, Ričardas Jurgelevičius, Juozas Vaznelis, Jonas Jasevičius

Iš viso bažnyčioje pasirodė septyni chorai, tie patys, kurie dalyvavo praeitų metų susitikime. Šiemet neatvyko nė vienas choras iš Lietuvos. Prieš kiekvieno kolektyvo pasirodymą buvo trumpai pristatyta jo veikla. Chorai pasirodė tokia tvarka:

  1. Suvalkų choras „Ančia“, laikinai vadovaujamas Arnoldo Vaznelio, sugiedojo „Marija – gražus šis vardas“ ir „Marijai“;
  2. Punsko ansamblis „Gimtinė“, vadovaujamas Angelės Bapkauskienės, atliko giesmes „Švenčiausia pana Marija, ir Tave mylim“ ir „Šventoji Marija“;
  3. Punsko pensininkų ansamblis „Tėviškės aidai“, vadovaujamas Gedimino Kraužlio, sugiedojo „O Marija Motinėle“, „Gailestingoji“ ir „Mariją mylėti“;
  4. Seinų bažnytinis choras, vadovaujamas Vytauto Grigučio, sugiedojo „Būk pasveikinta, Marija“ ir „Motina geroji“. Chorvedys – Slavomiras Kardelis (Sławomir Kardel).
  5. Žagarių bažnytinis choras atliko giesmes „Sveika, Karaliene“ ir „Marijos vardas“. Šiam susitikimui giesmes paruošė Voicechas Šrederis (Wojciech Szreder).
  6. Punsko moterų kvartetas sugiedojo „Dievo Motina Marija“, „Žvelg į mus“ ir „Jau aušrinės skaisčios“.
  7. Punsko bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininko Eugenijaus Parakevičiaus, atliko giesmes „Dangaus Karalienė“, „Mylimoji Karalienė“ ir „Marijos varpelis“.
Gieda Seinų bažnytinis choras

Gieda Seinų bažnytinis choras

Kiekvieno pasirodžiusio kolektyvo vadovui susitikimo organizatoriai įteikė padėką ir puokštę gėlių. Trumpai pasisakė ir švente pasidžiaugė Alytaus rajono literatų klubo pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė ir Alfonsas Vitkauskas. Paskui visi chorai susirinko prie altoriaus, kur kartu sugiedojo „Tarpininkę“ („Prie Tavo palaimintų kojų“) ir Lietuvos himną. Pabaigoje A. Vektorius padėkojo susitikimo dalyviams už dalyvavimą renginyje ir pakvietė į vaišes, kurios vyko šventoriuje. Čia trumpai padainavo Šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas.

Punsko kvartetas. Iš kairės: Alicija Baranauskienė,  Božena Bobinienė, Alicija Liaukevičienė,  Gražina Žilinskienė

Punsko kvartetas. Iš kairės: Alicija Baranauskienė,
Božena Bobinienė, Alicija Liaukevičienė,
Gražina Žilinskienė

Gerai suorganizuotas renginys truko apie tris valandas. Jame taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Oras buvo puikus.

Gieda visi chorai

Gieda visi chorai

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotraukos

 

Komentavimas negalimas.