Kas privalo integruotis?

Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio pareiškimai, kad ne lenkai, o lietuviai turi integruotis Vilniaus krašte, dar labiau paaštrino dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius.

Europarlamentaro mintyse, Seimo nario Gintaro Songailos nuomone, galima ?žvelgti netiesiogin? tautin?s nesantaikos kurstymą.

Ryšardas Maceikianecas, buvęs Seimo narys ir Lenk? sąjungos vadovas, tikina, kad yra duomen?, jog 1990-1992 metais V. Tomaševskis buvo susijęs su garsiosios „Vilniaus brigados“ veikla. Žmon?s š? poną vadino tiesiog „brigados“ klapčiuku, kur? matydavo renkant duokles iš turgaus prekeivi?. Sovietmečiu V. Tomaševskis esą priklaus? vadinamajai „Montan?“ grupuotei, kurios nariai taip vadinti d?l pom?gio d?v?ti garsios firmos džinsus. Jie buvo itin agresyviai nusiteikę pank? atžvilgiu. Tik pankai buvo autentiškas jud?jimas, o „Montanas“, kaip atsvarą antisovietiniais š?kiais kartais pasižym?davusiems pankams, suk?r? KGB.

Buvusio Seimo nario ?sitikinimu, Vilnijoje tautini? problem? n?ra, o yra tik korupcija.

R. Maceikianecas, duodamas interviu ?Respublikai?, teigia, kad LLRA sutvark? taip, jog vietos veik?jai turb?t dešimties bals? tikslumu gal?t? pasakyti atskir? kandidat? rinkim? rezultatus. Jo žiniomis, visa tai žino ir Vyriausiosios rinkim? komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Po paskutini? rinkim? ? Europos Parlamentą ši komisija svarst?, ar d?l pažeidim? skirti dotaciją V. Tomaševskio partijai. Nusižengimai buvo akivaizd?s, tačiau balsavimui klausimas buvo pateiktas taip, kad pinigus LLRA vis tiek gavo.

Žinomas Lietuvos religijotyrininkas, mitologas ir mąstytojas, humanitarini? moksl? daktaras Dainius Razauskas tikina, kad ?gyvenimas nuolatos tikrina šio pasaulio b?tybes, klausdamas, ar jos teb?ra jo vertos. Šiandien šis klausimas griežtai iškilo Lietuvai“. Gr?smingus signalus, Lietuvai siunčiamus iš Lenkijos ir Rusijos, jis laiko ne vien pavojumi, bet ir viltimi: „Nesuprantu, kod?l išvis Lietuva ieškinio Lenkijai nepateikia? Kaip pateik? Rusijai už penkis dešimtmečius okupacijos. Manau, kaip tik nuo ieškinio ir reik?t? prad?ti derybas su lenkais. Apskritai, manau, pagaliau dera užimti tokią politinę poziciją, kuri atsvert? dvi dešimtis met? lenk? okupacijos ir agresyvios polonizacijos. Ir, beje, visą „atlietuvinimo“ politiką reikia daryti b?tent Lenkijos l?šomis. Tegu Lenkija dabar atitaiso mums padarytą žalą, tegu užgydo skaudžią Lietuvos k?ne padarytą žaizdą“.

Akademikas Zigmas Zinkevičius mano, kad „mokslininkai neabejotinai ?rod? balt? kilm?s hidronimijos (upi? ir ežer? pavadinim?) išplitimą dideliuose plotuose ? rytus, pietus ir vakarus nuo Lietuvos ir Latvijos. Lietuviai gyveno t? plot? viduryje, kit? balt? genči? apsuptyje. Tod?l jie išlaik? labai daug senosios indoeuropieči? kalbos element?. Su lenkais jie tada nesisiek?, skyr? vakar? baltai jotvingiai.

Tiesioginis kontaktas tarp lietuvi? ir lenk? atsirado v?liau, kai kryžiuočiai paverg? jotvingius ir juos išnaikino. Lenk? kalba Lietuvoje yra atneštin?, kitaip sakant, išmoktin?. Jos paplitimą nul?m? tragiški Lietuvos ?vykiai XIV amžiaus antrojoje pus?je. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jogailos vainikavimas Lenkijos karaliumi dav? impulsą Lietuvos polonizacijai, kuri po to visą laiką stipr?jo. Tod?l ir dabar lenk? kalba sudaro salas lietuvi? kalbos plote, kurios nesiekia lenk? teritorijos.

Pasirodo, V. Tomaševskis n?ra susipažinęs su savo gimtojo krašto istorija. Priešingu atveju ? jis sąmoningai ar nesąmoningai meluoja. Juk Vilnijos ?lenkai? ? tai Pilsudskio ir Želigovskio ?vykdyto Lietuvos sostin?s Vilniaus atpl?šimo nuo Lietuvos padarinys. To ne?manoma paneigti. Turime gerbti žmoni? tautinius jausmus, bet nevalia jiems meluoti.“

 Parengta pagal ELTĄ ir ?RESPUBLIKĄ? ir DELF?.lt

vienas komentaras Kas privalo integruotis?;

 1. Arvydas Damijonaitis sako:

  Arvydas Damijonaitis
  1.Rusus ir lenkus vienija politika ignoruoti tarptautinę teisę,?zuoliuti Lietuvą tarptautini? arbitraž? erdv?je;
  2. Ir rusai ir lenkai turi savo provokatorius,kurie okupacinius padarinius primeta Lietuvos pusei.Tomaševskiai yra toki? provokatori? pavyzdžiai;
  3.D?l akivaizdži? genocidini? nusikaltim? požymi? Lietuvos pus? gali kreiptis ? tarptautin? arbitražą. Lygiavos principas yra neadekvatus,nes lietuviai neokupavo Varšuvos
  4.Rusija niekšiškai išnaudoja Vilniaus lenkišką okupaciją,kaip priemonę „SKALDYK IR VALDYK“,stato atomines elektrines Lietuvos pasienyje;
  5.Lietuva ir Lenkija gal?t? vieningai pareikšti savo VETO atominiams Rusijos-Baltarusijos žaidimams;