Turime galvoti apie lenk? ateit?

Robert Mickiewicz, 2011-03-31 d. ?Žečpospolitos? straipsnio vertimas

 Pokalbis su Gintaru Steponavičiumi, Lietuvos švietimo ir mokslo ministru

 Kod?l Lietuva nusprend? priimti Švietimo ?statymo pataisas, kurios suk?l? didžiul? lenk? tautin?s mažumos nerimą?

 Gintaras Steponavičius: Vis? pirma vadovavom?s tuo, kad lenk? tautin? mažuma geriau integruot?si Lietuvoje ir ?sitraukt? ? valstyb?s gyvenimą. Labai svarbu mok?ti valstybinę kalbą. Vis? pirma turime galvoti apie jaunosios kartos, kuri žengdama ? suaugusi?j? gyvenimą netur?t? tur?ti problem? su valstybine kalba, ateit?.

 Žmon?s nenori, kad kas nors prievarta daryt? juos laimingus. Po peticija, kad Seimas nepriimt? šio ?statymo, pasiraš? daugiau nei 60 t?kstanči? žmoni?.

 Kad visuomen? reiškia savo nuomonę ? labai svarbus dalykas. Tačiau reikia atsižvelgti ? visą šio klausimo kontekstą. Manau, kad Seimas pri?m? optimaliausią ?statymo variantą. Juk buvo ir kitos pataisos, tačiau priimtos b?tent tos labiausiai subalansuotos. Vietiniai lenk? politikai pernelyg politizavo š? klausimą. Ypač j? naudodavo per savivaldybi? rinkimus.

 Lietuvos lenkai teigia, kad šis ?statymas varžo j? ligšiolines teises gimtąja kalba ?gyti vidurin?j? išsilavinimą. Tokią teisę jie tur?jo net tarybiniais laikais.

 Lenkai ir toliau tur?s teisę ?gyti išsilavinimą gimtąja kalba. Niekas jiems to nedraudžia. ?statymas didina galimybes išmokti lietuvi? kalbą, pažinti Lietuvos istoriją ir kult?rą, tačiau jokiu b?du nesumažina galimyb?s mokytis gimtosios kalbos.

 Ar yra kokie patikimi duomenys, kurie ?rodo, kad lenkišk? mokykl? absolventai prastai moka lietuvi? kalbą, kad turi problem? su lietuvi? kalba prad?ję mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose?

 Taip. Yra ES Pagrindini? teisi? agent?ros atlikt? tyrim? rezultatai, kurie patvirtina, kad d?l prasto lietuvi? kalbos mok?jimo tautini? mažum? atstovai turi problem? darbo rinkoje.

 Tačiau tie tyrimai buvo atlikti 2008 metais ir liet? vyresnius asmenis, kurie mokyklas baig? tarybiniais laikais.

 Mes vadovaujam?s Europos Sąjungos Pagrindini? teisi? agent?ros atlikt? tyrim? rezultatais.

 Kod?l jau nuo 2013 met? bus suvienodinti baigiamieji egzaminai? Lenkišk? mokykl? mokiniai teigia, kad nesusp?s išmokti medžiagos.

 Žingsniai d?l baigiam?j? egzamin? suvienodinimo prad?ti žengti jau 2008 metais. Be to, sudarysime atitinkamas sąlygas, kad absolventai gerai pasiruošt? egzaminams. Netur?t? kilti problem?. Lankau lenkiškas mokyklas ir kalbuosi su mokiniais. J? teigimu, tose mokyklose nuo seniai buvo tam ruošiamasi. Daugelio dalyk? jie jau dabar mokosi iš lietuvišk? vadov?li?.

 Vilniuje kalb?josi Robert Mickiewicz

Komentavimas negalimas.