Šv. Kazimiero dienos minėjimas Seinuose

2017 m. kovo 5 d. Seinuose paminėta Šv. Kazimiero – lietuvių tautos globėjo diena. Prieš pamaldas Seinų, kaip ir kitose bažnyčiose, giedoti Graudūs verksmai. Šv. Mišias atnašavo kun. Petras Gucevičius. Jis meldėsi už lietuvių tautos globėją šv. Kazimierą, sveikino Šv. Kazimiero draugijos narius, maldos grupę, linkėjo visiems geros kloties.

Mišioms baigiantis buvo pristatyta palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybė, kalbėta apie mažai žinomus jo gyvenimo epizodus (kai jį persekiojo, areštavo, nuteisė, nekaltai kalino). Teofiliaus Matulionio beatifikacija vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Iš Kaišiadorių katedros požemių bus iškeltos ir atvežtos į Vilnių šio arkivyskupo relikvijos. Seiniškiai ruošiasi piligriminei kelionei.

Mišiose giedojęs Seinų lietuvių choras pagerbė šv. Kazimierą „Šv. Kazimiero himnu“.

Po šv. Mišių Seinų „Lietuvių namuose“ vyko lietuvių tautos globėjo – šv. Kazimiero minėjimas. Susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius. Tarp svečių buvo: LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclav Stankevič, Seinų valsčiaus viršaitis Darius Lastauskas, “Vidupio“ bendruomenės pirmininkas Alfonsas Vitkauskas. Pastarasis pasakojo apie šv. Kazimiero gyvenimą. Vėliau Emilija Krušinienė – „Tėkmės“ literatų klubo pirmininkė – paskaitė savos kūrybos eilių apie šv. Kazimierą.

Meninėje dalyje pasirodė: LLEKD ansamblis „GIMTINĖ“ iš Punsko (vad. Angelė Bapkauskienė), Seinų krašto vokalinė grupė (vad. Vytautas Lastauskas ir Onutė Skripkienė), Šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas (vad. Gediminas Nevulis) bei tautinės dainos choras „LIETUVNINKAS“  iš Marijampolės (vadovė Danutė Klevienė).

 Genutė Pakutkienė, punskas.pl

Filmavo Irena Balulienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.