Sudaryta LR Seimo ir PLB komisija

2012 metų rugpjūčio mėnesį Vilniuje vykęs Pasaulio lietuvių bendruomenės XIV Seimas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, prašydamas užtikrinti LR Seimo ir PLB komisijos veiklos tęstinumą. Į PLB prašymą buvo atsižvelgta.

Lietuvos Respublikos Seimas planuoja Komisiją sudaryti. Ji turėtų pradėti savo darbą 2013 m. pavasarį.

PLB valdyba išrinko atstovus ir jų pavaduotojus į LR Seimo ir PLB komisiją.
Ją sudaro Seimo nariai nuo kiekvienos frakcijos bei dešimt kraštų LB pasiūlytų ir PLB valdybos išrinktų kandidatų iš šių regionų.

2013–2016 m. kadencijai į Komisiją buvo išrinkti šie PLB atstovai: JAV – Regina Narušienė, Jonas Prunskis ir Kęstutis Eidukonis, Kanados – Ramunė Jonaitienė, Vakarų Europos – Ričardas Bačkis ir Kęstutis Liobikas, Rytų Europos – Antanas Rasiulis, etninių žemių – Irena Gasperavičiūtė, Pietų Amerikos – Edmundas Putrimas, Okeanijos – Gabrielius Žemkalnis. Pavaduotojai: JAV – Arvydas Urbonavičius, Laura Garnytė, Gediminas Damašius, Kanados – Joana Kuraitė-Lasienė, Vakarų Europos – Živilė Ilgūnaitė ir Marytė Šmitienė, Rytų Europos – Bernardas Razgus, etninių žemių – Vitalija Kolesnikova, Pietų Amerikos – Marisa Leonavičienė, Okeanijos – Henrikas Antanaitis.

LR Seimo ir PLB komisija veikia nuo 1995 metų. Tiesa, tuomet ji vadinosi Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisija. Komisija susirenka ne mažiau kaip du kartus per metus.

Praėjusios kadencijos LR Seimo ir PLB komisijai pirmininkavo Paulius Saudargas ir Irena Gasperavičiūtė (pavaduotojai Rima Baškienė ir Joana Kuraitė-Lasienė).

Komisija svarstė aktualius išeivijai bei Lietuvai klausimus, ieškojo tinkamų sprendimų, priimdavo rezoliucijas.

LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose nagrinėtos temos ir problemos buvo labai įvairios. Pats aktualiausias klausimas – Lietuvos pilietybės išsaugojimas, įgijus kitos valstybės pilietybę. Komisija laikėsi nuostatos, kad reikia ieškoti teisinių galimybių Lietuvos pilietybę įgijusiems gimimu ją išsaugoti net ir gavus kitos valstybės pilietybę.

Kitas svarbus užsienio lietuviams klausimas, kurį svarstė komisija, tai Lietuvos Respublikos ryšiai su užsienyje gyvenančiais lietuviais.

Posėdžiuose buvo nagrinėta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento veikla bei projektinė parama, domėtasi LR diplomatinių atstovybių bendradarbiavimu su tose šalyse gyvenančiomis bendruomenėmis, „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo galimybėmis.

Šioje srityje LR Seimo ir PLB komisija įžvelgė trūkumų. Ji ragino URM pakeisti paramos užsienio lietuviams tą nuostatą, kur numatoma galimybė diplomatinėms atstovybėms rekomendavus paremti neformalias užsienio lietuvių grupes. Deja, į šį komisijos pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.

Viena svarbesnių anos kadencijos komisijos rezoliucijų buvo siūlymas visas su užsienio lietuvių švietimu susijusias kompetencijas iš URM perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai.

Visi komisijos posėdžiai būna transliuojami internetu, surašomos stenogramos. Teisinę ir informacinę medžiagą apie komisiją ir jos darbus galima rasti LR Seimo interneto tinklalapyje www.lrs.lt. Ten taip pat galima rasti visas priimtas rezoliucijas bei kitus dokumentus.

(sb), punskas.pl

Komentavimas negalimas.