Šmeižto ir melo banga

Lietuvos Seimo priimtos Švietimo ?statymo pataisos susilauk? Lenkijoje vienašalio vertinimo. Veidmainyst?s žodži? tar? ne tik ?vairi? krypči? politikai, žiniasklaida, bet ir… žmogaus teisi? gyn?jas.

Perspausdindami lenk? dienraščio ?Žečpospolita? straipsn?, norime atkreipti d?mes? ? stulbinant? mąstymą: reikia reikalauti iš Lietuvos net ne?manom? dalyk?, bet bandyti ką nors padaryti d?l lenk? Vokietijoje, kurie neturi net tautin?s mažumos statuso, b?t? klaidinga, nes gali atsitikti, kad ?vokiečiai išduos Vokiečio teisi? kortą? Opol?s ar Silezijos vokieči? mažumos atstovams.“ 

Redakcija ?Žečpospolitos? dienraštyje paviešintoms prof. Romano Wieruszewskio mintims d?l Lietuvos lenk? blog?jančios pad?ties nepritaria ir su jomis nesitapatina.

 

***

 Kokia tarptautin? teis? nustato standartus, apibr?žiančius tautini? mažum? teisi? gerbimą?

 Prof. Roman Wieruszewski: Europos žmogaus teisi? konvencija, kurią ratifikavo Europos Tarybos valstyb?s (Lietuva 2000 metais ? red.). Nustato standartus, tačiau tai pagrind? konvencija, taigi suteikia tam tikroms valstyb?ms manevro laisvę ir galimybę interpretuoti. Pavyzdžiui, Lenkija panaikino 5 procent? rinkim? slenkst? tautini? mažum? atstovams, dalyvaujantiems rinkimuose. Netur?jo tokios pareigos ir netur?jo to daryti, nes niekas mums to neprimet?. Tačiau nor?jo ir padar?. Be to, yra Europos regionini? ar tautini? mažum? kalb? aplankas, kuris susijęs su gatvi? pavadinim? ar tautini? mažum? kalb? vartojimo klausimais. Lietuva jo neratifikavo.

 Ar Lenkija paiso t? standart??

 Paiso j? labai gerai, tod?l Lenkiją gerai vertina Europos institucijos.

 O Lietuva? Ar Lietuvos lenkai teisingai sukilo, kad jie diskriminuojami?

 Aišku, nes Lietuva nesilaiko tarptautini? teisi?, nors yra konvencijos šalis ir pasirašiusi dvišales sutartis su Lenkija. Tiesa, neratifikavo Kalb? aplanko, bet konvencijoje taip pat yra ?rašas, kad kiekviena valstyb? turi gerbti tautin?s mažumos kalbos vartojimą.

 Nei mes, nei lietuviai absoliučiai negalime bloginti mažum? teisi?.

Tai pagrindin? žmogaus teisi? taisykl?.

 Lietuvos elgesys kyla iš istorin?s patirties, tačiau vis tiek ji turi pareigą r?pintis mažumos teis?mis. Šios pareigos ji nevykdo. Traktatuose rašoma apie visišką diskriminacijos draudimą, taip pat apie teisę puosel?ti mažum? tradicijas ir kult?rą bei mokyti kalbos. Kiekviena tautin? mažuma turi teisę reikalauti ?gyvendinti ?sipareigojimus, numatytus traktatuose.

 Ar prezident? Grybauskait? tur?jo teisę lyginti Lietuvos lenk? ir Lenkijos lietuvi? situaciją?

 Lietuvos prezident? pasak?, kad Lietuvos lenk? ir Lenkijos lietuvi? situacija tur?t? b?ti kaip veidrodžio atspindys, o tai didžiul? klaida. Galima tai laikyti politine pasekme, tačiau teis?s atžvilgiu ? tai klaida. Mažum? teisi? apsauga kiekvienoje valstyb?je, kuri ratifikavo Europos konvenciją, tur?t? atspind?ti tos konvencijos b?seną. Negalima leisti to, kad kai, pavyzdžiui, lenkai pablogina lietuvi? situaciją, tai lietuviai iš karto pablogina lenk? situaciją. Tiek mes, tiek lietuviai privalome šioje srityje laikytis vadinam?j? minimali? standart?.

 Ar Lietuva tur?jo teisę pabloginti lenk? mažumos situaciją?

 Galioja nerašyta taisykl?, kurioje teigiama, kad pasiektos b?senos ir kartą paskirt? teisi? nereik?t? bloginti. Tai pagrindin? Žmogaus teisi? koncepcijos tarptautin?je arenoje taisykl?. Nei mes, nei lietuviai jokiu b?du negalime bloginti mažum? teisi?. Tačiau taip pat ? kai panaikinome rinkim? slenkst? mažumoms, nereiškia, kad lietuviai turi daryti tą pat?.

 Kod?l taip sunku gerbti mažum? teises?

 Kiekviena valstyb? kitokia. Blogiausia, kai stengsim?s sumesti jas visas ? vieną maišą. Kalb?dami apie mažumas, turime atsižvelgti ? kiekvienos iš j? situaciją. Lenkija, tai valstyb?, kurioje mažumos sudaro nedidelę gyventoj? dal?, taigi, be jokios abejon?s, galime b?ti kilniaširdžiai, nes niekas mums negresia. Nebijome, kad mažumos galb?t nor?s tur?ti ypating? privilegij? arba, neduok Dieve, nor?s atsiskirti.

Tuo tarpu lietuviai turi su mumis susijusi? didžiuli? istorini? problem?. Taip kaip Estija ar Latvija su rusais, tod?l šios valstyb?s nenori, pavyzdžiui, suteikti jiems pilietyb?s. Vokietijoje yra dar kitaip, nes ten lenkai nelaikomi tautine mažuma, o imigrantais. Tautine mažuma nelaikomi taip pat turkai, o tur?t? b?ti laikomi, nes j? yra labai daug ir jie ten gyvena jau keliasdešimt met?.

 Ar Vokietijoje gyvenantys lenkai tur?t? reikalauti, kad juos pripažint? mažuma?

 Tur?t? tur?ti tam tikras teises ir netur?t? b?ti diskriminuojami. Tačiau reikalaudami turime b?ti atsarg?s, nes jeigu mes reikalausime tam tikr? teisi?, tai iš m?s? taip pat galima bus j? reikalauti. Tuomet, pavyzdžiui, vietnamiečiai pasakys, kad jie yra mažuma Lenkijoje, nes j? yra 30 t?kstanči?. Vis daug?ja ir kin?. Labai džiaugiam?s, kad yra Lenko korta. Tačiau ?sivaizduokime, kad vokiečiai išduos Vokiečio teisi? kortą, kurią gaut? Opol?s ar Silezijos vokieči? mažumos atstovai.

 Kaip veiksmingai kovoti d?l mažumos teisi??

 Be viešosios nuomon?s spaudimo, n?ra griežt? priemoni?, padedanči? ginti teises. Galb?t, pagal ES, tai pakeis Pagrindini? teisi? chartija? Šios problemos n?ra tiek svarbios, kad galima b?t? Lietuvą, pavyzdžiui, apsk?sti. Kol kas n?ra geresni? priemoni? nei tos, kurias naudojame. Tur?kime vilt?, kad tai duos teigiam? rezultat?.

Kalb?josi Katarzyna Zuchowicz

Katarzyna Zuchowicz, ?Žečpospolita?, 2011-03-31 d. Originalus pavadinimas ?Lietuvos prezident? padar? klaidą?

3 koment. Šmeižto ir melo banga

 1. Kaunietis sako:

  Demagogijos virš?n?! Ir dar pakraipant faktus! Latvija ir Estija, girdi, nenori suteikti savo rusams pilietyb?s! Melas! Daugelis Latvijos ir Estijos rus? turi tą pilietybę! Nepiliečiai yra tik tie, kurie nenori nat?ralizuotis, t.y. nenori laikyti valstybin?s kalbos ir šalies istorijos pagrind? egzaminą. Latvijoje nepiliečiai sudaro tik 15 proc. gyventoj?, nors nelatvi? Latvijoje yra ~40 proc.!

 2. Vilniaus „krašto“ sulenkint? lietuvišk? pavardži? KATALOGAS:

  Giniotas – Pilsudski
  Narutis – Narutowicz
  Uogintas – Oginski
  Mickus – Mickiewicz
  Balandis – Bolądz
  Karvelis – Korwel
  Aukštulis – Oksztul
  Jurgelis – Jurgel
  Andriulaitis – Andrulojc
  Petrulis – Petrul
  Motiekaitis – Macejkianec
  Vanag?lis – Wanagel
  Bačiulis – Baczul
  Šarkelis – Szarkel
  Brazys – Brazis, Brozowski
  Šimkus – Szimkus
  Vaitulis – Wojtul
  Vaidila – Wojtyła
  Vainila – Wojniłło
  Verbyla – Wierbiel
  Pirštelis – Pirsztelis, Pirsztel, ??????????, ???????????
  Tolmantas – Talmont
  Oželis – Kozlowski
  Kazlas – Kozlowski
  Kiškis – Kiszkis, Zajanczkowski
  Mažulis – Mazul
  Meška – Mieszko
  Radžvilas – Radziwiłł
  Goštautas – Gasztol
  Katkus – Chodkiewicz
  Sapiega – Sapieha
  Tamošius – Tomaszewski
  T?velis – Tevel
  Krepštulis – Krepsztul
  Laucelis – Lawcel
  Jasiukaitis – Jasiukait
  Daškus – Daszkiewicz
  Kupčelaitis – Kupczelait
  Mažeika – Mazeiko
  Kuklys – Kuklis
  Juselis – Jusel
  Adomaitis – Adamajtis, Adamait
  Gili?nas – Giliun
  Andriulaitis – Andraloit
  Masiulionis – Masiulianiec
  Žygelis – Zigiel
  Vagnorius – Wagner
  Dvynelis – Dvinel
  Gaidys – Gaidis, Gojdz, Gajdamowicz
  Gaidelis -Gaidel, Gaiduliewicz
  Vabalys – Wabalis
  Mas?nas – Masian
  Mažutis – Mazuto
  Laurys – Lawris
  Tatolis – Tatol
  Narkeli?nas – Narkeliun
  Obuoli?kštis – Obolikszto
  Blažys – Blażys
  Gedži?nas – Gedziun
  Gaigalas – Geigal,
  Gulbinas – Gulbinowicz,
  Jok?b?nas – Jakubenas
  Juodelis – Jodelis
  Baliulis – Balulis
  Gintautas – Gintowt
  Meil?nas – Mejłun
  Petraši?nas – Pietraszun
  Jasiulionis – Jasielonis
  Skirt?nas – Skirtun
  Gečys – Giečys
  Maišelis – Maiszel
  Jank?nas – Jankun
  Jočys – Joczys
  R?kštys – Rekst
  Kuk?nas – Kukian
  Ožkelis – Aškilovič
  Ožkelaitis – Aškiloic
  Laurynaitis – Lavrinovič
  Tamulaitis – Tomialoic
  Andriulaitis – Andruloic
  Rudys – Rudzis, Rudz
  Jasiulionis – Jasiulianec
  Paukšt? – Paukšta
  Grigonis – Grigianec
  Ožkinis – Aškinec
  Lazdinis – Lazdin, Lazdinec
  Narbutas – Narbutt
  Baublys – Baublis
  Giedraitis – Giedroic
  Norvaiša – Narwojsz
  Vaišnys – Wojsznis
  D?daitis – Dudojt
  T?velis – Tewel
  Tomaši?nas – Tomaszun
  Radži?nas – Radziun
  Jok?b?nas – Jakubenas
  Valeišis – Wołejszo
  Gotautas – Gotowt
  Vilkaitis – Wiłkojt
  Beinoras – Bejnar
  Paukštelis – Pauksztełło
  Burba – Burbo

 3. juozas 2 sako:

  Ši? met? balandžio 10 d. lenkiškam savaitraštyje ANGORA NR.15(1086),straipsnyje LIETUVA,T?VYN? M?S??, Lietuvos lenk? sąjungos pirmininkas Michał-as Mackiewicz-ius (kalb?damas su redaktoriumi Krzystof-u Różycki-u)išliejo savo neapykanta lietuvos valdžiai,parlamentarams ir prezidentei.Jis tikisi, kad už met? seime bus mažiau ,,šovinist?,fašizuojanči? žmoni?,lietuvišk? ,,talib?,, – mirtin? lenk? prieš?(polakożercy),,. Tvirtina, kad prezidente išaukl?ta bolševikiškai, toliau elgiasi kaip bolševik?.Daro prielaidą, kad lenkiškai toliau reiks mokytis pogrindyje.Redaktorius juokaudamas sako, kad tur?t? gimti antras Żeligožski-s, nes dabartin? lenk? diplomacjia yra neefektyvi ir t.t.. Tiek melo,pagiežos,pasityčiojim?,kaltinim?,melo,neapykantos išlietos lietuviams neteko man skaityti, nors jau man arti 70-t met?. Gal kas išverst? tą straipsn? ? lietuvi? kalbą ir patalpintu šioje svetain?je!Tegul lietuvaičiai žino,kaip Lietuvos lenk? atstovai elgiasi atvaževę ? lenkiją.