Sigitas Birgelis. Vilniaus konferencija (3 dalis)

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui    

 
(Tęsinys)                    

 

1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvių konferencija, kuri išrinko dvidešimties žmonių Lietuvos Tarybą. Konferencijai organizuoti buvo pašauktas Organizacinis komitetas (OK). Jis suformulavo konferencijos politines užduotis, numatė suvažiavimo dalyvių kontingentą ir kt.

Organizaciniame komitete buvo šie asmenys:

1. Staugaitis Justinas, kun., 50 m.

2. Smilgevičius Juozas, agron., 47 m., Šoriai, Užventis.

3. Daugirdas Tadas, Kauno muziejaus vedėjas, 64 m.

4. Narutavičius Stanislovas, dvarininkas, 54 m.

5. Gineitis Antanas, ūkininkas, 57 m., Rameikių k. prie Tauragnų.

6. Stakauskas Juozas, kun., 46 m., Krekenava.

7. Banaitis Saliamonas, spaust., 51 m., Vaitėkupiai, Naumiesčio apskr.

8. Dirmontas Boleslovas, dvarin., 34 m., Ukmergė.

9. Povylius Antanas, ūkininkas, 46 m., Žiūronai, Radviliškio valsč., Šiaulių apskr.

10. Šernas Adomas, kun., 32 m., Jaciškiai, Biržų valsč.

11. Simonaitis Motiejus, kun., 57 m., Puodziškė, Marijampolės apskr.

12. Turauskas Pranas, kunigas, 40 m., Utena.

13. Okuličius Kazimieras, inž., 48 m., Latavėnų dv., Ukmergės apskr.

14. Jokantas Kazimieras, gyd., 36 m., Kalvarija.

15. Katilius Juozapas, kunigas, 46 m., Smalėnai, Suvalkų apskr.

16. Mironas Vladas, kunigas, 37 m., Daugai, Alytaus apskr.

17. Šaulys Jurgis, adv., 38 m., Vilnius.

18. Klimas Petras, teisininkas, 26 m., Vilnius.

19. Smetona Antanas, teisininkas, 42 m., Vilnius.

20. Stankevičius Juozas, kunigas, 51 m., Vilnius.

21. Dogelis Povilas, kun., 46 m., Vilnius.

22. Kairys Steponas, inž., 42 m., Vilnius.

23. Alekna Antanas, kunigas, Kaunas.

Taigi matome, kad Organizaciniame komitete dirbo keli Punsko ir Seinų krašto lietuviai.  

Į konferenciją buvo kviečiami asmenys, kurie „būtų dori, susipratę, tvirti, inteligentiški lietuviai, visokių luomų ir srovių, ne jaunesni kaip 25 metų. Išimties pavidalu į Konferenciją gali būti… pakviesti ir tie Lietuvos piliečiai, kurie dar nemoka lietuviškai, bet iš savo darbų yra žinomi kaipo aiškūs mūsų tautos ir mūsų krašto gerovės šalininkai“. Į Lietuvių konferenciją suvažiavo 222 dalyviai. Anot Justino Staugaičio, „visa, kas buvo likę Lietuvoje šviesesnio ir įtakingesnio“.

TEATRAS

Konferencija buvo surengta miesto teatro salėje (dabar Rusų dramos teatras) J. Basanavičiaus gatvėje. 

Iš Seinų ir Suvalkų apskričių konferencijoje dalyvavo 12 žmonių. Visi jie buvo kilę iš valstiečių šeimų. Pagal profesiją – 8 kunigai, 2 mokytojai, 1 ūkininkas ir 1 pirklys.

Du dalyviai kunigai turėjo aukštąjį išsilavinimą, buvo baigę Peterburgo dvasinę akademiją, vienas iš jų dar buvo studijavęs Friburgo universitete Šveicarijoje; 6 kunigai buvo baigę Seinų dvasinę (kunigų) seminariją; 2 mokytojai baigę Veiverių mokytojų seminariją, pirklys buvo baigęs Seinų pradinę mokyklą ir ūkininkas buvo vienus metus mokęsis žemės ūkio mokykloje (prie Varšuvos).

Trys iš jų buvo iš tuometinės Suvalkų apskrities. Punskas, Smalėnai ir Pilypavas pagal administracinį suskirstymą priklausė Suvalkų apskričiai.

Nėra duomenų, kurie Seinų bei Suvalkų apskričių dalyviai kalbėjo konferencijoje, kiek jų buvo pasiūlytų į Lietuvos Tarybą.

(Pabaiga)

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Komentavimas negalimas.