Seinuose buvo paminėtas A. Žukauskas

Sausio 22 dieną Seinuose buvo atnašaujamos šv. Mišios už prieš 100 metų gimusius Seinų parapijiečius – poetą Albiną Žukauską bei jo seserį dvynę Onutę Žukauskaitę-Vaitulionienę.

Susirinko nemažas būrys Albino Žukausko giminaičių, gyvenančių Klevuose, Rimkežeriuose, Žvikeliuose, Bubeliuose bei Lietuvoje. Atvyko Prano ir Onos (Žukauskaitės) Vaitulionių vaikai: Regina iš Veisiejų, Pranas, Vida ir Vitas iš Marijampolės, Gražina iš Netičkampio, Juozas iš Garliavos, Edvardas iš Kauno.

Po šv. Mišių giminaičiai bendravo pas Genių Latvį. Apie Poetą ir jo sesę Onutę papasakojo Onos dukra Regina: „1933 m. Bubeliuose per Kūčias, sulaukęs 64 metų, mirė gausios Žukauskų šeimos tėvas Pranciškus Žukauskas. Paliko našlę Oną.

Albino Žukausko tėvas Pranas gimė 1869 m. Juodeliškėje Agnietės ir Jurgio Žukauskų šeimoje. Į Bubelius atėjo pas Brazinskus į žentus.

Albino vyriausia sesuo Marijona Aldona ištekėjo į Rimkežerius už Latvio. Sesuo dvynė Ona Žukauskaitė, būdama 22 metų, 1934-ųjų sausį ištekėjo už Prano Vaitulionio iš Bubelių kaimo. (Pranas atėjo pas Žukauskus į žentus.) Tuo metu broliai Albinas ir Juozas jau mokėsi Vilniuje ir neketino grįžti į tėviškę ūkininkauti. 1941 m. kovo mėn. Vaitulionių šeima priverstinai buvo iškeldinta Lietuvon.

Onos ir Prano Vaitulionių šeimoje užaugo 8 vaikai (keturi vyresnieji gimė dar Bubeliuose, o jaunesnieji Lietuvoje).

Šeima gyveno Kirsnoje, paskui Marijampolėje. Vaitulioniai į Bubelius jau nesugrįžo. Apsigyveno ūkyje prie Netičkampio. Vykdant kolektyvizaciją, jų žemė buvo prijungta prie kolūkio. Onos vyras įsidarbino sandėlininku. Ona anksti liko našlė. Ji mirė 2000 m. gegužės 7 d., sulaukusi 88 metų. Jos brolis dvynys Albinas Žukauskas į Anapilį pasitraukė eidamas 75-uosius. Mirė jis 1987 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje, 13 metų anksčiau už seserį.“

Malonu buvo pažinti garbaus Poeto sesers vaikus ir jų šeimas. Albino Žukausko giminės pažadėjo atvykti į Bubelius, į 2012 m. Poezijos pavasarį. Lauksime.

E. Pakutkienė, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.