Rekolekcijos jaunimui

˜ ™˜ ™˜Kviečiame jaunuolius nuo 16 iki 29 metų į KAIROS rekolekcijas lapkričio 2–5 dienomis Smalėnuose. 

Kas tos KAIROS?

KAI­ROS – tai ne tik vie­nas ki­tą ve­jan­tys siur­pri­zai, tai – rim­ta pa­ra­ma dva­si­nė­je ke­lio­nė­je, pa­de­dan­ti su­vok­ti, ką reiš­kia bū­ti krikš­čio­niu, o tai su­vo­kus – džiu­giai švęs­ti.

KAI­ROS die­nos ir va­ka­rai – ku­pi­ni po­kal­bių ir už­si­ė­mi­mų, pa­de­dan­čių at­si­ver­ti, pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis, su ku­riais esi kar­tu. KAI­ROS ra­gi­na į vis­ką – re­li­gi­ją, drau­gus, šei­mą ir sa­ve pa­tį – pa­žvelg­ti ki­to­je švie­so­je ir tai pri­im­ti šir­di­mi, sie­la ir pro­tu. Tai – ap­si­spren­di­mo ir iš­šū­kio lai­kas, lem­tin­gas mo­men­tas, ga­li­my­bė pa­mąs­ty­ti apie sa­ve, sa­vo san­ty­kius su ki­tais ir Die­vu.

 KAI­ROS yra in­ten­sy­vių re­ko­lek­ci­jų pro­gra­ma vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viams. Kiek­vie­nai re­ko­lek­ci­jų die­nai nu­ma­ty­ta ki­ta te­ma: kas aš esu? kas man yra Kris­tus? ko­kia yra Kris­taus Evan­ge­li­ja? koks ma­no at­sa­kas į Ge­rą­ją Nau­jie­ną? Kiek­vie­ną te­mą pa­gi­li­na dalyvių bei re­ko­lek­ci­jų va­do­vų dis­ku­si­jos ir se­mi­na­rai. Kas­dien šven­čia­ma Eu­cha­ris­ti­ja, ski­ria­mas lai­kas Su­si­tai­ki­ni­mo sak­ra­men­tui.

Svar­biau­sias da­ly­kas – KAI­ROS ne­si­bai­gia po ne­ visų ke­tu­rių re­ko­lek­ci­jų die­nų. Mū­sų pa­ty­ri­mas au­ga nuo­lat, leis­da­mas ki­taip su­vok­ti tai, ko anks­čiau ne­pa­ste­bė­da­vo­me ar klai­din­gai su­pra­to­me.

 

Ar esi pasiruošęs į  visa pažvelgti kitaip? Paskubėk, nes vietų skaičius ribotas!
Registracija iki spalio 15 d.

Rekolekcijų dalyvio įnašas 20 € (visa kaina 45 eurai, galinčius kviečiame prisidėti daugiau).

Įnašo dydis neturi tapti pagrindine priežastimi, kliudančia dalyvauti rekolekcijose. 

Registracijos nuorodą rasi www.vvjc.lt arba rašyk mums el. paštu jaunimo.vvjc@gmail.com, skambink tel. nr. 8 628 954 75 (Rūta) ir mes atsakysime į visus iškilusius klausimus bei padėsime užsiregistruoti.

 

KVIEČIAME, LAUKIAME, RUOŠIAMĖS! :)

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro komanda

 

Komentavimas negalimas.