„Poezijos pavasaris 2018“ Zomčinėje

e-kvietimas_03-(1)

 

 

TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS

„POEZIJOS PAVASARIS 2018“

„MOKSLEIVIŲ KŪRYBA TĖVYNEI #100“

ANZELMO MATUČIO GIMTINĖJE ZOMČINĖJE, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

2018 M. GEGUŽĖS 23 D. 13.00 VAL.

 

N U O S T A T A I

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 Sūduvos krašto moksleivių kūrybos konkurso „MOKSLEIVIŲ KŪRYBA TĖVYNEI #100“ nuostatai reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

      1. Konkursas vyksta nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. gegužės mėn.11 d.

  1. Konkursą organizuoja Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA).   3.Konkurso koordinatorius – Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

4. Konkurse dalyvauja trijų amžiaus grupių vaikai: 1 – 4 klasių, 5 – 9 klasių  ir 10 – 12 klasių mokiniai.

5. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus; ugdyti mokinių pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijoms.

 

II.   KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos eilėraščius.

7.  Pagrindiniai reikalavimai:

            7.1

1.1  Sukurti eilėraščiai turi būti lietuviški (savo dvasia, kultūra, personažais, vietovardžiais, hidronimais susiję su  Sūduvos kraštu, Tėvyne Lietuva ir poeto Anzelmo Matučio gimtine Zomčine, Igliauka);

7.2 Eilėraščiuose gali būti minimi istoriniai Lietuvos įvykiai;

7.3  Turinys gali turėti tautosakos, etnokultūros ir tarmiškų elementų;

7.4 Pageidautini išskirtiniai eilėraščiai (gimtojo krašto grožio, Tėvynės meilės temomis);

7.5  Pateikiamas vienas atrinktas kūrinys, surinktas kompiuteriu. Kūrinio apimtis neribojama, kūriniai pateikiami elektroniniu formatu.

7.6          Po kūriniu autorius (ė) privalo parašyti savo vardą, pavardę, mokyklą, klasę, miestą, rajoną, kaimą, konsultavusio mokytojo pavardę, mokytojas garantuoja, kad kūrinys yra originalus, moksleivio sukurtas, niekur anksčiau nematytas ir negirdėtas.

7.7          Autorius suteikia leidimą konkurso organizatoriams ir leidyklai spausdinti ar kitaip publikuoti kūrinius.

8               Antraštiniame lape būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, sukūrimo metus, tikslų mokyklos pavadinimą, adresą, mokyklos telefono numerį ir el. paštą.

9               Konkursui kūrinys  pateikiamas iki 2018 m. gegužės 11 d. 17.00 val.

10.  Konkursui pateiktus kūrinius siųsti Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrui adresu: S. Daukanto g. 11, 44305 Kaunas (paštu) „Konkursui „MOKSLEIVIŲ KŪRYBA TĖVYNEI #100“  el. paštu: kaunas@plc.lt

 

III.        KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

11.  Moksleiviai, pateikę kūrinius konkursui, kartu su savo mokytoju yra kviečiami į „Poezijos pavasario 2018“ renginį  – 2018 m. gegužės 23 d., 13.00 val. A. Matučio gimtinėje, Zomčinės km., Igliaukos sen., Marijampolės sav.

12. Vertinimo komisija sudaroma iš tarptautinio poezijos pavasario Zomčinėje  organizatorių pakviestų atstovų.

13. Kūriniai vertinami atsižvelgiant į tikslingą etnokultūros ir tautosakos medžiagos naudojimą, turinio dėstymą, atitinkantį poezijos kūrinio  reikalavimus, kūrybiškumą, meniškumą, originalumą, savarankiškumą, istorinių įvykių atspindžius.

14.   Moksleiviai turi būti pasirengią perskaityti savo kūrinius Poezijos pavasario festivalyje.

15.   Atrinktiems laureatams pranešimai išsiunčiami el. paštu 2018 m. gegužės 15 d., jie laukiami Zomčinėje.

16.   Laureatai apdovanojami:

            *  1-4 klasių grupės nugalėtojas

            *  5-9 klasių grupės nugalėtojas

            *  10-12 klasių nugalėtojas

            *  Originaliausio kūrinio nugalėtojas

            *  Poezijos pavasario 2018 laureatas.

17. Rezultatai skelbiami baigiamosios šventės metu 2018 m. gegužės 23 dieną Zomčinėje.

18.   Pateiktus kūrinius ketiname išleisti knygelėje  iki 2018 m. gegužės 22 d.

19.    Nugalėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų atminimo dovanomis.

 

IV.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.    Organizatoriai turi teisę pasirinkti konkurso aptarimo būdą, laiką ir vietą.

21.  Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

22.    Papildoma informacija teikiama: tel.: 8 687 14895, 8 686 40264, 

el. p. kaunas@plc.lt , dposkiene@gmail.com,

 

Komentavimas negalimas.