Poezijos ir dainų mėgėjų renginys Suvalkuose

Praėjusį sekmadienį (2018-05-20) Suvalkuose vyko poezijos ir dainų mėgėjų renginys „Kuriu ir dainuoju Lietuvai“. Programa prasidėjo po lietuviškų Mišių Suvalkų 1-ojo Marijos Konopnickos bendrojo lavinimo licėjaus auloje. Tai labai patogi vieta suvalkiečiams organizuoti kultūrinius renginius, kadangi yra arti bažnyčios, kurioje vyksta lietuviškos pamaldos. Be to, netoli esančios ir mūsų patalpos. Laisvai gali nueiti pėsčiomis ir vyresnio amžiaus žmonės. Nereikia automobilio.

DSC00863

Dainuoja Marijampolės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Savito“. Pirmoji iš kairės vadovė Agnė Burbulienė

Be suvalkiečių, į mūsų renginį atvyko nuolatiniai svečiai iš Alytaus literatų klubo „Tėkmė“, Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“, Vilkaviškio literatų klubo ,,Seklyčia“. Buvo ir naujų veidų. Pirmąkart pas mus viešėjo Zina Bražinskienė iš ,,Tėkmės“, Janina Lebskienė iš „Sietyno“, Aldona Širvinskienė iš Anykščių rajono ir Stanislovas Grigas iš Panevėžio rajono literatų klubo ,,Polėkis“. Tarp svečių buvo ir Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič.

DSC00872

Prano Sovulio naujos knygos ,,Pro gyvenimo vartus“ pristatymas. Iš kairės: knygos autorius, Onutė Virbylienė

Renginio pradžioje svečius ir suvalkiečius pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną. Paskui pakviesti paskaityti savo poezijos ,,Tėkmės“ atstovai. Iš šio klubo išsiskyrė Asta Galbuogienė, dėvinti Lietuvos tautinės vėliavos spalvų drabužius (geltoną švarką, žalią palaidinukę ir raudoną sijoną). Ji padainavo kelias patriotines dainas, tarp jų Justino Marcinkevičiaus „Lietuva“. Klubo pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė suvalkiečiams padovanojo keletą leidinių.

DSC00877

Dainuoja Suvalkų ansamblis ,,Ančia“. Iš kairės pirmoje eilėje: Teresė Uzdilaitė, Elena Vasilčik, Julija Čėplienė, Teresė Šliaužienė, Kastulė Agurkienė, Teklė Gibavičienė, Genovaitė Pečiulytė, Julija Prelevič, Gražina Kajackienė, Danutė Preišegolavičienė, Adelė Jalauskienė, Vanda Račienė; antroje eilėje: Pranas Sovulis, Juozas Vaznelis, Ričardas Jurgelevičius, Kazimieras Baranauskas, Jonas Nevulis, Kostas Jurkiūnas, Vytautas Batvinskas (vadovas)

Po alytiškių savo programą pristatė Marijampolės kultūros centro jaunimo vokalinis ansamblis ,,Savito“, vadovaujamas Agnės Burbulienės. Jis pasirodė du kartus. Atliko šias dainas: ,,Angelai“, ,,Mėlynos akys“, ,,Tikėk savim“, ,,Aukštumos“, ,,Būk saulėta diena“, ,,Tu Lietuva“.

Toliau poeziją skaitė du ,,Sietyno“ atstovai: J. Lebskienė eiles ,,Julija“ (apie Marijampolėje mirusią ir palaidotą rašytoją Žemaitę) ir ,,Marija“, o Ričardas Jurgelevičius – „Pavasaris“. Savo kūrybos paskaitė ir ,,Seklyčios“ klubo atstovai Jovita ir Algimantas Grakavinai (A. Grakavinas – „Donelaičio akmuo“) bei A. Širvinskienė ir S. Grigas. Kiekvienam literatų klubui ir ansamblių vadovams O. Virbylienė padėkojo už dalyvavimą ir įteikė padėkas.

DSC00880

Kazimiero Baranausko naujos knygos pristatymas. Iš kairės: Emilija Lukšytė-Krušinienė, knygos autorius

Svarbiausia šio renginio dalis tai dviejų suvalkiečių knygų oficialus pristatymas. Pirmiausia savo naują 139 p. mažo formato knygą ,,Pro gyvenimo vartus“ pristatė Pranas Sovulis. Joje yra eilėraščių ir prozos bei nuotraukų. Labai plačiai ir įdomiai P. Sovulio biografiją, kultūrinę veiklą ir naują knygą pristatė O. Virbylienė. Taip pat ji perskaitė keletą autoriaus eilėraščių. Po tokio ilgo pristatymo P. Sovuliui mažai liko ką papildyti. Jis padeklamavo keletą savo eilėraščių. Įdomu pažymėti, kad knygos autorius yra garbaus amžiaus.

Kitą Kazimiero Baranausko 190 p. didesnio formato knygą ,,Protėvių būtovės alsa“ (kurioje taip pat esą nuotraukų) pristatė E. Lukšytė-Krušinienė. Ji perskaitė keletą eilėraščių. Paskui kalbėjo knygos autorius. Abiejų knygų autorius pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė, įteikdama po rožę.

DSC00889

Renginio dalyviai

Paskui pasirodė Suvalkų ansamblis ,,Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, kuris padainavo ,,Kur gimėm, kur augom“ bei ,,Einu per žemę“. Ansamblio vyrai pirmąkart pasirodė su naujom liemenėm.

Genovaitė Pečiulytė perskaitė savo eilėraštį ,,Karaliui Mindaugui“.      V. Stankevič padėkojo O. Virbylienei už gerai suorganizuotą renginį, Lietuvos lietuviams už dalyvavimą ir ryšių su suvalkiečiais palaikymą. Tarė ačiū taip pat naujų knygų autoriams. Pridūrė, kad aplankė daug pasaulio valstybių, bet jam Lietuva yra pati gražiausia.

Pabaigoje O. Virbylienė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą renginyje ir pakvietė visus į vakaronę, vykusią LLD Suvalkų skyriaus patalpose. Padaryta keletas bendrų nuotraukų. Per vakaronę daug smagių dainų padainavo ,,Savito“. Marijampoliečiams talkino V. Batvinskas.

Renginį rėmė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija. Šeštadienį (2018-05-19) buvo suorganizuota ekskursija į Lietuvą (Lietuvos ir Lenkijos pasienį), kurioje dalyvavo poezijos mėgėjai bei Suvalkuose lietuvių kalbos besimokantys moksleiviai su tėvais.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

3 koment. Poezijos ir dainų mėgėjų renginys Suvalkuose

  1. Juozas sako:

    Algimantai. Lietuvai reikia biedronkos, ne suvalkieciu veiklos.

  2. Algimantui sako:

    Brangusis, Lietuvai reikia Biedronkos ir kaip geriau lenkams prisigerint, o ne suvalkieciu veiklos.

  3. Algimantas sako:

    Suvalkiečiai , labai prašau — rašykite apie savo veiklą dažniau. To — visai Lietuvai reikia.