Poe­zi­jos pa­va­sa­ris 2018

Vie­nas svar­biau­sių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių Su­val­kų kraš­te yra prieš 32 me­tus pradėtas Poe­zi­jos pa­va­sa­ris. Ką šiandien mums reiškia ši literatūros šventė?

Poezijos festivalį rengti už Lietuvos ribų sumanė 1986-aisiais metais į Puns­ką at­vy­kę poe­tai My­ko­las Kar­čiau­skas ir Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis. Pir­mie­ji vie­nos die­nos Poe­zi­jos pa­va­sa­riai ap­si­lan­ky­da­vo vie­no­je ar kitoje mo­kyk­lo­je. Vė­liau pra­dė­ta or­ga­ni­zuo­ti dvie­jų arba tri­jų die­nų li­te­ra­tū­ri­nius su­si­ti­ki­mus. Renginiai vykdavo Puns­ko, Pri­sta­vo­nių, Na­vi­ny­kų, Kras­na­vo, Vi­du­gi­rių, Kras­na­grū­dos mo­kyk­lo­se, Su­val­kų lie­tu­vių „Vie­ny­bės“ klu­be. Žmonių atmintyje ilgai išliks nuotaikingos Poe­zi­jos pavasario va­ka­ro­nės prie jot­vin­gių pi­lia­kal­nio Eg­li­nė­je.

pp1

Svečius pasitiko LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič

2018 m. gegužės 16 d. Poezijos pavasario paukštė į Suvalkų krašto padangę atskraidino garbingus svečius: poetą ir vertėją Antaną A. Jonyną, poetą, kompozitorių ir dainininką Domantą Razauską bei poetę, prozininkę ir eseistę Agnę Žagrakalytę. Svečius Lazdijų-Aradnykų sienos perėjoje pasitiko Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, konsulato sekretorius Petras Maksimavičius bei šventės organizatorius Sigitas Birgelis. Poetai aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, padėjo gėlių. Apie kovas ties Seinais ir Lietuvos savanorių kapų Berznyke istoriją papasakojo Petras Maksimavičius.

pp2

Prie Lietuvos savanorių kapų Berznyke

Vėliau svečiai, paviešėję LR konsulate, aplankė poeto ir vyskupo Antano Baranausko kapą Seinų bazilikoje.

pp3

Prie vyskupo Antano Baranausko kapo

Vidudienį Seinų kunigų seminarijos Lietuviškoje menėje vyko poezijos priešpietė „Seinų katedros šešėlyje“. Po muzikinio pasveikinimo, kurį atliko Seinų „Žiburio“ mokyklos moksleivis, kalbėjo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Jis papasakojo apie seminarijos patalpose įrengtą Lietuvišką menę. Eiles skaitė: Antanas A. Jonynas,  Agnė Žagrakalytė, Janina Aleksaitė bei Sigitas Birgelis. Gausių plojimų sulaukė Domanto Razausko atliekamos dainos.

pp4

Poezijos priešpietė „Seinų katedros šešėlyje“

Po to Poezijos pavasario skaitymai persikėlė į Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klubą, kur susirinkusius muzikiniu kūriniu pasveikino smuikininkė Jūratė Birgelytė. Apie „Vienybės“ klubą ir Suvalkų lietuvių veiklą papasakojo „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas. Eiles skaitė: Antanas A. Jonynas, Agnė Žagrakalytė bei Sigitas Birgelis. Keletą dainų atliko poetas ir gitaristas Domantas Razauskas.

pp5

 Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klube

Trečias tos dienos Poezijos pavasario renginys, pavadintas „Eilėraščiai Lietuvai“, vyko kun. Simono Norkaus name Punske. Renginį atidarė choreografinio sambūrio „Jotva“ kompozicija. Šventėje dalyvavo Antanas A. Jonynas,  Agnė Žagrakalytė, Domantas Razauskas, Janina Aleksaitė, Algis Uzdila bei Sigitas Birgelis. Smuiku griežė Jūratė Birgelytė. Vakaronėje minute tylos buvo pagerbti neseniai į amžinybę išėję Mykolas Karčiauskas bei Romas Vitkauskas.

pp6

Renginys „Eilėraščiai Lietuvai“

Gegužės 17 dieną poezijos skaitymai „Po Dariaus ir Girėno sparnais“ vyko Punsko mokyklos svetainėje. Svečius pasveikino Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra.

Savo kūrybą skaitė Antanas A. Jonynas, Agnė Žagrakalytė bei Sigitas Birgelis. Moksleiviams patiko Domanto Razausko atliekamos dainos. Renginiui baigiantis kalbėjo Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, kuris padėkojo svečiams už eiles, dainas ir apsilankymą Punske.

pp7

Poezijos skaitymai „Po Dariaus ir Girėno sparnais“

Šiais metais per tris dienas buvo surengti šeši literatūros renginiai. Nuskambėjo daug poezijos posmų, nuotaikingų ir smagių muzikos akordų. Poezijos paukštė, skrisdama per Seinų ir Punsko bei Suvalkų padangę, pasiekė Varšuvą, kur gegužės 17 ir 18 dienomis (Varšuvos universiteto bibliotekoje ir „Niebieski Syfon“ kavinėje) vyko nuotaikingi Poezijos pavasario renginiai. Poezijos pavasario renginiai Varšuvoje suorganizuoti ketvirtą kartą.

pp9

Poezijos pavasario renginys „Niebieski Syfon“ kavinėje Varšuvoje

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.