Pašventintas paminklas kun. Jurgiui Dailidei Suvalkų kapinėse

 100 ATKURTAI LIETUVAI

 

2018 m. balandžio 29 d. Suvalkuose vyko iškilmingas minėjimas, skirtas a. a. kun. Jurgiui Dailidei pagerbti. Renginys prasidėjo lietuviškomis šv. Mišiomis už a. a. kunigą Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Jas atnašavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pasekretoris kun. Mykolas Sotničenka ir Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Šv. Mišiose dalyvavo ir šios bažnyčios šeimininkas – klebonas prelatas Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski). Tą dieną šventovėje susirinko ne tik daug suvalkiečių, bet ir žmonių iš Punsko, netgi iš Lietuvos, Norvegijos. Šv. Mišių puošmena buvo „Sonantem“ choras iš Kalvarijos, vadovaujamas Ausmos Sakalauskaitės. Skambant jų nuostabiems balsams bažnyčioje vyravo tikrai labai iškilminga ir pakili nuotaika.

 

dailide1

Šv. Mišias už a. a. kun. Jurgį Dailidę atnašauja Lietuvos Vyskupų Konferencijos pasekretoris kun. Mykolas Sotničenka ir Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis

Gražiai pasimeldę, visi nuskubėjo į kapines Bakalariavos (Bakałarzewska) gatvėje. Prie naujai pastatyto paminklo a. a. kun. Jurgiui Dailidei jau visų laukė Šv. Aleksandro parapijos klebonas prelatas Kazimiežas Grybosis (Kazimierz Gryboś), šių kapinių šeimininkas. Paminklo pašventinimo apeigas koordinavo kun. Marius Talutis. Jam prašant paminklą pašventino svečias iš Lietuvos kun. Mykolas Sotničenka. Kartu melstasi, sugiedotas „Viešpaties angelas“ ir Lietuvos himnas. Pašventinimo apeigos buvo pakartotos ir lenkų kalba, joms vadovavo vietiniai kunigai prelatas Kazimiežas Grybosis ir prelatas Jarema Sykulskis. Visus susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji padėkojo suvalkiečiams už lietuvybės išlaikymą. Prie paminklo padėtos gėlės, užžiebtos žvakės. Prie apeigų gražia giesme prisidėjo ir „Sonantem“ choras.

dailide-1024

Gieda choras „Sonantem“ (vad. Ausma Sakalauskaitė)

Vėliau visi sugužėjo į Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klubą, kur vyko tolesnė minėjimo dalis. Choras „Sonantem“ atliko kelias patriotines dainas. Pranas Sovulis perskaitė šiai progai sukurtą savo eilėraštį „Kunigas Jurgis Dailidė“. Vėliau LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė įteikė padėkas tiems, kurie finansiškai parėmė paminklo statymo darbus arba prisidėjo prie renginio organizavimo. Oficialiosios dalies pabaigoje akordeonu pagrojo Norvegijoje gyvenanti Ramunė Sadauskienė (Vasiliauskaitė), kilusi iš Kalvarijos. Tai labai įdomus žmogus, jau pagarsėjusi menininkė, tapytoja. (Jos gražių darbų galima rasti internete, įrašius Ramune Art.) Kelias dainas atliko ir „Ančios“ ansamblis, vadovaujamas Vytauto Batvinsko.

 dailide2

Dainuoja choras „Sonantem“ (vad. Ausma Sakalauskaitė)

Paminklo kun. Jurgiui Dailidei sumanytojai – Kazimieras Baranauskas ir Juozas Vaznelis. Jie pasiūlė pastatyti Suvalkų kapinėse (Bakalariavos g.) akmeninį paminklą, skirtą kun. Jurgiui Dailidei, paaukojusiam savo gyvybę už Lietuvos laisvę. Apie šį kunigą mažai kas girdėjęs, trūksta duomenų, ypač lietuvių kalba. Dvasininkas susijęs ir su mūsų kraštu – Seinuose baigė seminariją, o žuvo Suvalkų mieste. Apie tai Kazimieras Baranauskas surado nemažai žinių. Jau 2013 metais apie kun. Jurgį Dailidę K. Baranauskas buvo užsiminęs straipsnyje „Sausio sukilėlių pėdsakais“ („Suvalkietis“ 2013/2/74), o pernai publikavo atskirą straipsnį Kunigas Jurgis Dailidė (1838–1864) istorijos paveldo metraštyje  Terra Jatwezenorum (2017, 9 t., 1 d.). Čia autorius pateikė daugiau žinių apie nužudytą kunigą. Šia tema rašyta taip pat „Aušroje“ (2018 m. 5 nr.) ir portale punskas.pl.

dailide4

Kalba LLB pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Kadangi nebuvo jokio atminimo ženklo mūsų mieste žuvusiam lietuviui kunigui Jurgiui Dailidei, kaip jau minėjau, nutarėme jam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais pastatyti Suvalkų kapinėse akmeninį paminklą. Mūsų planai įvykdyti. Paminklas stovi netoliese koplyčios, šalia kitų palaidotų kunigų kapų. Norėjome būtinai šį mėnesį pastatyti paminklą, nes kun. Jurgis Dailidė buvo nužudytas balandį. Pasirinktai datai įtakos turėjo ir kunigo vardas. Paminklas pašventintas tą dieną, kai ne vienoje lietuviškoje parapijoje buvo švenčiami Jurginių atlaidai…

Gerbiamieji, labai ačiū Jums, kurie finansiškai parėmėte mūsų iniciatyvą. Džiaugiamės, kad rėmėjų buvo labai daug. Aukojo visų pirma suvalkiečiai, tačiau prisijungė ir žmonės iš Punsko krašto bei Marijampolės. Visi aukojo pagal savo galimybes, pradedant nuo 10 zl. Ypač nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams rėmėjams Genutei ir Broniui Vazneliams iš Suvalkų. Gražiai savo aukomis prisidėjo LLD Suvalkų skyriaus valdyba ir nariai, „Ančios“ ansamblis, „Suvalkiečio“ redkolegija ir kiti. Širdingai dėkojame ir tiems, kurie padėjo suorganizuoti šį mums labai svarbų renginį. Labai džiaugiamės, kad pavyko įvykdyti mūsų planus. Tai dar viena garbinga akimirka, skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui.

 dailide3

Renginio dalyviai prie paminklo a. a. kun. Jurgiui Dailidei po pašventinimo apeigų

Paminklui kun. Jurgiui Dailidei aukojo:

 1. Agurkienė Kastulė – Suvalkai
 2. Baranauskai Elena ir Kazimieras – Suvalkai
 3. Dapkevičiūtė Marijona – Suvalkai
 4. Dapkevičiūtė Petronelė – Suvalkai
 5. Gibavičiai Teklė ir Juozas – Suvalkai
 6. Grigučiai Dalia ir Gediminas – Suvalkai
 7. Jalauskienė Adelė – Suvalkai
 8. Jankauskienė Bronė – Suvalkai
 9. Jasevičius Jonas – Suvalkai
 10. Judickienė Danutė – Suvalkai
 11. Julija Čėplienė – Suvalkai
 12. Jurgelevičius Ričardas – Marijampolė
 13. Jurkiūnas Kostas – Suvalkai
 14. Jurkūnienė Elena – Punskas
 15. Kajackas Juozas – Suvalkai
 16. Kajackienė Gražina – Suvalkai
 17. Kapuscinska Stefanija – Suvalkai
 18. Kardauskai Jūratė ir Romas – Punskas
 19. Kun. Talutis Marius – Punskas
 20. Leončikas Kostas – Suvalkai
 21. Makrickienė Magdalena – Suvalkai
 22. Malinauskai Dalia ir Justinas – Suvalkai
 23. Mockun Birutė – Suvalkai
 24. Nevulis Jonas – Suvalkai
 25. Oluv Birutė  – Suvalkai
 26. Paransevičienė Onutė – Suvalkai
 27. Pečiulytė Genovaitė – Suvalkai
 28. Prelevič Julija – Suvalkai
 29. Račienė Vanda – Suvalkai
 30. Remindavičienė Birutė – Suvalkai
 31. Sendienė Onutė – Suvalkai
 32. Sigitas Staskevičius – Suvalkai
 33. Sovulis Pranas – Suvalkai
 34. Šabalaj Aldona – Suvalkai
 35. Šalčiūnai Irena ir Jeronimas – Marijampolė
 36. Šliaužienė Teresė – Suvalkai
 37. Talaišiai Marytė ir Juozas – Suvalkai
 38. Talaišienė Veronika – Suvalkai
 39. Uzdilai Teresė ir Valentas – Punskas
 40. Uzdilaitė Teresė – Suvalkai
 41. Vasilčik Elena – Suvalkai
 42. Vazneliai Genutė ir Bronius – Suvalkai
 43. Vazneliai Leokadija ir Juozas – Suvalkai
 44. Vazneliai Onutė ir Petras – Ožkiniai
 45. Vazneliai Veronika ir Jonas – Punskas
 46. Venslauskai Zita ir Antanas – Punskas
 47. Virbylienė Onutė – Suvalkai

 Onutė Virbylienė, punskas.pl

 Nuotraukos O. Virbylienės

 

Komentavimas negalimas.