Palankiai vertino tik 4 veikėjus

Kaip rašo ?Respublika?, naujausiais apklaus? duomenimis, daugiau nei pus? Lietuvos gyventoj? kovo m?nes? palankiai vertino tik 4 visuomen?s veik?jus – prezidentę Dalią Grybauskaitę, kadenciją baigus? prezidentą Valdą Adamk?, Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir socialdemokrat? lyder?, parlamentarą Algirdą Butkeviči?. Nuo vasario m?nesio 4 proc. sumaž?jo palankiai vertinanči? V. Adamk?. Tarp institucij? pasitik?jimo pastebimiausias pokytis nuo vasario apklausos – 5 proc. padaug?jo gyventoj?, pasitikinči? savivaldyb?mis. Jei Seimo rinkimai b?t? vykę pirmąj? pavasario m?nes?, didžioji dalis – 17 proc. – Lietuvos gyventoj? b?t? balsavę už Lietuvos socialdemokrat? partiją. Antroji pagal populiarumą tarp rink?j? b?t? buvusi Darbo partija. Už ją ketino balsuoti daugiau kaip 16 proc. viešosios nuomon?s apklausos dalyvi?. Tai Lietuvos naujien? agent?ros ELTA bei Rinkos ir viešosios nuomon?s tyrim? kompanijos „Baltijos tyrimai“ užsakymu kovo 17-23 dienomis atliktos apklausos duomenys.

?Ni?riausiai ? b?sim? parlamento rinkim? perspektyvą tur?t? pažvelgti pagrindin? valdančioji partija ? konservatoriai, ? rašo ?Lietuvos rytas?. – Dešinieji, kurie dar visai neseniai džiugiai trimitavo apie savo antrąją vietą mandat? dalybose, po kov? d?l svarbiausi? savivaldybi? liko prie suskilusios geldos. Konservatoriai nebetur?s mer? post? n? viename iš septyni? didži?j? šalies miest?. Tai, kod?l pagrindin?s šalies partijos taip ?nirtingai kovojo d?l mer? sost? – pirmiausia didžiuosiuose šalies miestuose, l?m? ir b?sim? Seimo rinkim? išskaičiavimai. Patys politikai atvirai pripaž?sta, kad merai ir administracij? vadovai per greitai prasid?siančią parlamento rinkim? kampaniją tur?s atidirbti savo atstovaujamoms partijoms ir j? kandidatams Seimo rinkim? vienmandat?se apygardose. Kita vertus, didžiosios šalies partijos, pasidalijusios valdžią savivaldyb?se, jau pradeda galvoti ne tik apie galimus sąjungininkus Seimo rinkimuose, bet ir po j?.?

Parengta pagal ELTĄ

Komentavimas negalimas.