AZ-1

?Nenuorama žmona?

Š. m. birželio 11-12 dienomis Punsko skansene Lietuvi? kult?ros nam? klojimo teatras vaidino Juozo Grušo vodevil? ?Nenuorama žmona?. Spektakl? režisavo Jolanta Malinauskait?. Vaidino: Donatas Ališauskas,…

automob

Dvigubas apmokestinimas?

Kaip  rašo ?Vakaro žinios?, Lietuvos Premjeras Andrius Kubilius yra linkęs pritarti si?lymams apmokestinti automobilius. Tokią id?ją kone kasmet Lietuvai perša Tarptautinis valiutos fondas (TVF), o…

skundai

Pavliko Morozovo sindromas

Žmon?ms, kurie bent nedidelę sąmoningo savo gyvenimo dal? praleido ?prie soviet??, ko gero, nereikia pasakoti, koks istorinis veik?jas buvo Pavlikas Morozovas. Išaukštintas propagandos, jis tapo…

imagesCA5TVFD8

Mokslin? elektronin? biblioteka

Mokslin? elektronin? biblioteka eLIBRARY.LT (www.elibrary.lt), septintus metus veikianti atvir? ištekli? kaupimo ir platinimo srityje, tampa socialin?s ir filantropin?s veiklos pavyzdžiu. Mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT skelbiami…

nivea

NIVEA rengia žaidim? aikšteles

NIVEA 100-ojo gimtadienio proga pildo svajones ir rengia žaidim? aikšteles. Aikštel?s bus rengiamos tose vietov?se, kurios gaus daugiausia bals? www.nivea.pl interneto svetain?je. Balsuoti galima kasdien…

stovyklos-Eko-vaikai-simbolis

Laisvalaikis be kompiuterio

Šiuolaikin?ms šeimoms vis mažiau laiko lieka galvoti apie ekologiją ir sveiką gyvenimo b?dą, o ką jau kalb?ti apie jo propagavimą vaikams. Dažniausiai tikimasi, kad š?…

kon3

Konkursas gimnazistams ir lic?jaus mokiniams

Gimnazist? viktorinoje rung?si 8 grup?s po penkis moksleivius iš Punsko Dariaus ir Gir?no bei Sein? lietuvi? ?Žiburio? gimnazij?. Ji vyko labai sklandžiai. Ištraukusios klausimą grup?s…

alga

Minimalios algos dydžiai

PAP skelbia minimalios algos dydžius eurais: Pranc?zija ? 1365, Didžioji Britanija ? 1139, Slov?nija ir Ispanija ? po 748, Lenkija ? 349 (vyksta derybos d?l…

AZ

Prisiminim? vakaras

Birželio 7 dieną Punsko bažnyčioje buvo atnašaujamos pamaldos už šviesaus atminimo kunigą Arvydą Petrą Žygą. Pamaldoms pasibaigus žmon?s rinkosi Punsko valsčiaus svetain?je, kur vyko prisiminim?…

Zuve-uz-Lietuva

Varvišk?s m?šis

Birželio 11 d. (šeštadien?) 10 val. Leipalingio parapijos bažnyčioje (Druskinink? sav.) bus aukojamos šv. Mišios už 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje (Kapčiamiesčio valsč.)…

nenuorama-small

„Nenuorama žmona“

2011 m. birželio 11 dieną (šeštadien?) 19.00 val. ir 12 dieną (sekmadien?) 15.00 val. Punsko skansene Klojimo teatras vaidins Juozo Grušo vodevil? „Nenuorama žmona“. Bilieto kaina – 8 zl., mokiniams – 5 zl.

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

kon1

Lietuvi? kalbos konkursas

Navinyk? mokykla. Š. m. birželio 6 dieną Navinykuose vyko Lietuvi? kalbos ir literat?ros konkursas, kuriame dalyvavo Punsko, Navinyk?, Vidugiri? bei Sein? ?Žiburio? mokykl? penkt? ir šešt?…

PLEF

Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas

World Lithuanian Economic Forum 4-5 July 2011 Vilnius, Lithuania Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas 2011 m. liepos 4?5 d. Vilnius, Lietuva Mieli lietuviai visame pasaulyje ir…