AZ

Prisiminim? vakaras

Birželio 7 dieną Punsko bažnyčioje buvo atnašaujamos pamaldos už šviesaus atminimo kunigą Arvydą Petrą Žygą. Pamaldoms pasibaigus žmon?s rinkosi Punsko valsčiaus svetain?je, kur vyko prisiminim?…

Zuve-uz-Lietuva

Varvišk?s m?šis

Birželio 11 d. (šeštadien?) 10 val. Leipalingio parapijos bažnyčioje (Druskinink? sav.) bus aukojamos šv. Mišios už 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje (Kapčiamiesčio valsč.)…

nenuorama-small

„Nenuorama žmona“

2011 m. birželio 11 dieną (šeštadien?) 19.00 val. ir 12 dieną (sekmadien?) 15.00 val. Punsko skansene Klojimo teatras vaidins Juozo Grušo vodevil? „Nenuorama žmona“. Bilieto kaina – 8 zl., mokiniams – 5 zl.

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

kon1

Lietuvi? kalbos konkursas

Navinyk? mokykla. Š. m. birželio 6 dieną Navinykuose vyko Lietuvi? kalbos ir literat?ros konkursas, kuriame dalyvavo Punsko, Navinyk?, Vidugiri? bei Sein? ?Žiburio? mokykl? penkt? ir šešt?…

PLEF

Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas

World Lithuanian Economic Forum 4-5 July 2011 Vilnius, Lithuania Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas 2011 m. liepos 4?5 d. Vilnius, Lietuva Mieli lietuviai visame pasaulyje ir…

avizieniu

Pagerb? rašytoją J. Vailionienę

Geguž?s 27 d. Avižieni? kaimo bendruomen? ir svečiai nuoširdžiai pagerb? savos bendruomen?s narę rašytoją Jadvygą Vailionienę josios 85-ojo jubiliejaus proga. Energija vis trykštančią, daug kur…

SE2

„Veidas ant kauk?s“

Birželio 5 dieną Vilniuje, Nacionalin?je dail?s galerijoje, baigta rodyti beveik du m?nesius veikusi ir didelio susidom?jimo sulaukusi pasaulinio garso dailininko Stasio Eidrigevičiaus paroda „Veidas ant kauk?s“….

A. Zygas

Atsisveikinimas su kun. Arvydu Žygu

Geguž?s 7 d. netekome kunigo, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto pirmojo student? dekano, antropologijos profesoriaus Arvydo Petro Žygo. Lietuva su a. a. A. P. Žygu atsisveikins…

Sajudis

Didžiosios m?s? nuod?m?s

Š. m. birželio 4 d. Lietuvos Seimo r?muose ?vyko Sąj?džio XIII suvažiavimas. Kalb?jo iškilios asmenyb?s ? Sąj?džio Garb?s pirmininkas prof. V. Landsbergis, Sąj?džio pirmininkas Rytas Kupčinskas,…

Tur

K. Savicko krepšinio turnyras

Birželio 4 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos bei Kovo 11-osios lic?jaus sporto sal?se vyko Lietuvos krepšinio pradininko Konstantino Savicko taur?s tarptautinis berniuk? krepšinio turnyras….

sajudis

Sąj?dis

Kviečiame paži?r?ti Sigito Birgelio dokumentin? filmą apie Sąj?d?. Filmas yra Lietuvos istorijos vadov?lio pagrindinei mokyklai priedas.

sajudis

Sąj?džio suvažiavimas

2011 m. birželio 4 d., šeštadien?, LR Seimo Kovo 11-osios sal?je vyks XIII Sąj?džio suvažiavimas. Kiekvieno piliečio pareiga ? ginti savo T?vynę Programa: 10.00 val….

dainorelis_2011

?Dainor?lis? 2011

2011 m. birželio 5 d. (sekmadien?) 14 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose  vyks VIII solist? ir duet? dain? konkursas ?Dainor?lis?. Pagal amži? dalyviai bus suskirstyti…