lkn2

?Tai veseilia, tai linksmumas?? II d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??.  Apie Lietuvi? kult?ros nam? istoriją pasakoja Valentas…

IMG_6063

„Suvalkiečiai suvalkiečiams“

Suvalk? mišrusis choras ?Ančia? Š. m. birželio 19 dieną Suvalk? lietuvi? bendruomen? tur?jo progą dalyvauti suvalkieči? surengtame kult?riniame renginyje ?Suvalkiečiai suvalkiečiams?, vykusiame buvusioje kino sal?je…

PLB-valdyba

PLB Valdybos pos?dis

Š. m. geguž?s m?nes? vyko Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pos?dis. Pos?dyje buvo patvirtinta Kult?ros komisijos darbo planas ir Komisijos sud?tis. PLB Kult?ros komisijos sud?tis: Ramut? Žukait?…

55-LKN

?Tai veseilia, tai linksmumas?? I d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??. Dalyvavo visi šios ?staigos meno kolektyvai. Kviečiame…

Kvietimas

Giedokime Tautišką giesmę

Nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie jau trečius metus vykdomos akcijos, skirtos pamin?ti vieną iškiliausi? m?s? istorijos dat?  Liepos 6-ąją ? Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) dieną….

surasymas

Gyventoj? apklausa Lietuvoje

Nuo balandžio 5 iki geguž?s 9 d. Lietuvoje vyko visuotin? gyventoj? apklausa. Ji tur?t? patikslinti šalies gyventoj? skaiči?, atskleisti real? lietuvi? emigracijos per pastaruosius dešimt met?…

????.

Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda…

Vytautas V. Landsbergis

„Vansi?

Yra toks magiškas priežodis, trumpinys ? ?vansi?. Jis kilęs iš žodžio ?vadinasi?. Vartojamas, kai nenorima pasakyt nieko naujo, kai reikia palaukti, stabtel?ti. Taigi ? apie…

dzukija

Lenkijos lietuvi? tautin?s švent?s

Kviečiame paži?r?ti filmą apie Lenkijos lietuvi? tautines ir kitas šventes. Filmas yra Lietuvos istorijos vadov?lio pagrindinei mokyklai priedas.

Gelezinis-vilkas,-virselis

1941 m. birželio sukil?liai

Vis labiau art?ja vieno svarbiausi? lietuvi? tautai istorini? ?vyki? ? 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo ? metin?s. Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas šią datą nusprend?…

pilenai

Kas gali tyčiotis iš Pil?n? gyn?j??

(Perskaičius Algimanto Bučio straipsn? ?Savižudyb?s ženklas Pil?n? istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku?) Dešimtis, jeigu ne šimtus kart? lankiausi Punioje. Kai tik važiuoju ? gimtąj?…

m

Mindaugo kar?navimo diena Seinuose

Vysk. Antano Baranausko fondas ?Lietuvi? namai? Seinuose 2011 m. liepos 9 d. organizuoja atdarą rengin? Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dienai pamin?ti. Šis renginys vyksta Seinuose…

tremimai

Gedulo ir vilties diena

Lygiai prieš 70 met? – 1941 met? birželio 14-ąją, 3 valandą nakties soviet? enkavedistai prad?jo masinius lietuvi? areštus ir tr?mimus. Vien per pirmąją tr?mim? savaitę…

P6110001

Paminklas žuvusiems Varvišk?s m?šyje

Birželio 11 d. Leipalingyje (Druskinink? sav.) vyko renginys, skirtas pamin?ti 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje žuvusiems Lietuvos kariuomen?s kariams ir Šauli? sąjungos nariams….