????.

Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda…

Vytautas V. Landsbergis

„Vansi?

Yra toks magiškas priežodis, trumpinys ? ?vansi?. Jis kilęs iš žodžio ?vadinasi?. Vartojamas, kai nenorima pasakyt nieko naujo, kai reikia palaukti, stabtel?ti. Taigi ? apie…

dzukija

Lenkijos lietuvi? tautin?s švent?s

Kviečiame paži?r?ti filmą apie Lenkijos lietuvi? tautines ir kitas šventes. Filmas yra Lietuvos istorijos vadov?lio pagrindinei mokyklai priedas.

Gelezinis-vilkas,-virselis

1941 m. birželio sukil?liai

Vis labiau art?ja vieno svarbiausi? lietuvi? tautai istorini? ?vyki? ? 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo ? metin?s. Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas šią datą nusprend?…

pilenai

Kas gali tyčiotis iš Pil?n? gyn?j??

(Perskaičius Algimanto Bučio straipsn? ?Savižudyb?s ženklas Pil?n? istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku?) Dešimtis, jeigu ne šimtus kart? lankiausi Punioje. Kai tik važiuoju ? gimtąj?…

m

Mindaugo kar?navimo diena Seinuose

Vysk. Antano Baranausko fondas ?Lietuvi? namai? Seinuose 2011 m. liepos 9 d. organizuoja atdarą rengin? Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dienai pamin?ti. Šis renginys vyksta Seinuose…

tremimai

Gedulo ir vilties diena

Lygiai prieš 70 met? – 1941 met? birželio 14-ąją, 3 valandą nakties soviet? enkavedistai prad?jo masinius lietuvi? areštus ir tr?mimus. Vien per pirmąją tr?mim? savaitę…

P6110001

Paminklas žuvusiems Varvišk?s m?šyje

Birželio 11 d. Leipalingyje (Druskinink? sav.) vyko renginys, skirtas pamin?ti 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje žuvusiems Lietuvos kariuomen?s kariams ir Šauli? sąjungos nariams….

meno

Ugdyti bendravimo meną

Dažnas vaikas per mokslo metus susiduria su ?vairi? form? mokini? tarpusavio santyki? problemomis: patyčios iš atstumt?j?, neigiama lyderyst?, susiskaldymas ? grupes, konfliktai, netolerancija ir kt….

AZ-1

?Nenuorama žmona?

Š. m. birželio 11-12 dienomis Punsko skansene Lietuvi? kult?ros nam? klojimo teatras vaidino Juozo Grušo vodevil? ?Nenuorama žmona?. Spektakl? režisavo Jolanta Malinauskait?. Vaidino: Donatas Ališauskas,…

automob

Dvigubas apmokestinimas?

Kaip  rašo ?Vakaro žinios?, Lietuvos Premjeras Andrius Kubilius yra linkęs pritarti si?lymams apmokestinti automobilius. Tokią id?ją kone kasmet Lietuvai perša Tarptautinis valiutos fondas (TVF), o…

skundai

Pavliko Morozovo sindromas

Žmon?ms, kurie bent nedidelę sąmoningo savo gyvenimo dal? praleido ?prie soviet??, ko gero, nereikia pasakoti, koks istorinis veik?jas buvo Pavlikas Morozovas. Išaukštintas propagandos, jis tapo…

imagesCA5TVFD8

Mokslin? elektronin? biblioteka

Mokslin? elektronin? biblioteka eLIBRARY.LT (www.elibrary.lt), septintus metus veikianti atvir? ištekli? kaupimo ir platinimo srityje, tampa socialin?s ir filantropin?s veiklos pavyzdžiu. Mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT skelbiami…

nivea

NIVEA rengia žaidim? aikšteles

NIVEA 100-ojo gimtadienio proga pildo svajones ir rengia žaidim? aikšteles. Aikštel?s bus rengiamos tose vietov?se, kurios gaus daugiausia bals? www.nivea.pl interneto svetain?je. Balsuoti galima kasdien…