Boksiai

Dar apie incidentą Bokšiuose

Bokši? kaimo dvikalbi? lent? (lietuviško užrašo) uždažymas n?ra, mano galva, nei svarbus, nei didesnio d?mesio vertas, kaip ir n?ra labai reikšmingas lietuvi? tautinei mažumai tas…

jotva

D?mesio, jotviečiai!

Jotviečiams, kurie netur?s progos pašokti jubiliejaus koncerte, bet tur?s galimybę pasiausti vakaron?je: ??jimo ? vakaronę mokestis ? 10 zl asmeniui bei šilt? pasveikinimo žodži? kilogramas….

892c21

„Orlen Lietuva“ neskelbia degal? kain?

Lietuvos vairuotojai degal? linkę piltis mažesnius kiekius, tačiau dažniau. Beveik 75 procentai vairuotoj? degal? asmenin?ms reikm?ms pilasi mažiausiai kartą ar kelis kartus per savaitę, ?…

URM

D?l paramos gav?j? sąrašo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb? paved? Užsienio reikal? ministerijai parengti ir patvirtinti sąrašą užsienyje esanči? lietuvi? bendruomeni?, kit? lietuvišk? ?staig? ar organizacij? ir tarptautini? labdaros…

Nemuno-krantai

?NEMUNO KRANT?? koncertas Ožkiniuose

Šiandien, liepos 22 dieną (penktadien?), Pramog? ir poilsio centre ?Šilain?? vyks grup?s ?NEMUNO KRANTAI? koncertas. ?NEMUNO KRANTAI? ? tai lietuvi? grup?, dainuojanti ne tik senas…

logo-pl

Kryžiažodis 500 000

Gerbiami portalo Skaitytojai! Po m?nesio, kito Lenkijos lietuvi? interneto portalą www.punskas.pl aplankys 500 000-asis skaitytojas. Šia proga pareng?me Jums, mieli m?s? Bičiuliai, special? kryžiažod?. Atsakymus…

be

Apie Latvijos prezidento vizitą

Liepos 19 d.  prezident?s Dalios Grybauskait?s kvietimu su oficialiu vizitu Vilniuje lank?si naujasis Latvijos prezidentas Andris B?rzinis. Latvija pademonstravo kaimynišką solidarumą, ?teikdama notą Austrijai d?l Sausio 13-osios…

bulotovas

D?l M. Golovatovo paleidimo

D?l skubaus Sausio 13-osios žudyni? byloje ?tariamo Michailo Golovatovo paleidimo. Gerbiamieji, Pagal Lietuvos Respublikos generalin?s prokurat?ros išduotą Europos arešto order? Austrijoje liepos 14 dieną buvo…

bites

„Kvepia medumi m?s? stalas“

2011 m. rugpj?čio 20 d. Tilt? kaime (Trak? rajonas), aikšt?je prie bendruomen?s nam?, organizuojama R?diški? seni?nijos bitinink? švent? „Kvepia medumi m?s? stalas“. Švent?je nuo ryto…

jotva

D?mesio, mieli ?senieji? jotviečiai!

Kaip žad?jome, repeticijos ?Jotvos? samb?rio jubiliejaus koncertui ? PRASIDEDA. Jeigu šiuo metu esate Punske (ar apylink?se), kviečiu liepos 22 d. (penktadien?) 19.00 val. ? pasitarimą…

visockas

Kod?l pykt? sukoncentravome ? Austriją?

Liepos 18-osios popietę praleidau prie televizoriaus, steb?damas Austrijos skandalo priežastis analizuojančias laidas, o internete ? ieškodamas straipsni?, pasakojanči?, kaip oficialiosios Vienos sprendimą paleisti buvus? KGB…

kojala

LLRA ir Lietuvos konfliktas

Politikai m?gsta pabr?žti, kad atk?rusi nepriklausomybę bei ?tvirtinusi demokratiją Lietuva privalo ne tik spręsti savo problemas, tačiau ir pad?ti šiuo duob?tu, bet vieninteliu keliu žengti…

jotvingiai

Kur dingo jotvingiai?

Metraštininkai, kronikininkai ir istorikai dažniausiai nutyl?davo savo valdov? niekšybes, smurtą ir žudynes, nes valdovas buvo j? vienintelis maitintojas ir vyriausiasis teis?jas. Nedaug buvo toki? objektyvi?…

incidentasb

Incidentas Bokšiuose

  Prieš 6-erius metus priimtas Lenkijos tautini? mažum? ?statymas gali tapti niekiniu, jei juo negal?s naudotis tautin?s mažumos. Jei jos d?l žmoni? netolerantiškumo juo naudotis…