zib

Sein? „Žiburio“ mokykla (2)

Kviečiame pasiži?r?ti dokumentinio filmo apie Sein? „Žiburio“ mokyklą II dal?. Filmas sukurtas 5-ojo mokyklos jubiliejaus proga.

wiki

?WikiLeaks? ? pasaulio sąžin??

Senokai neteko matyti tokio sujudimo pasaulyje kaip šiomis dienomis, kuomet amerikieči? diplomatijos apatiniai buvo viešai iškabinti…

seinu

Sein? „Žiburio“ mokykla (1)

Kviečiame pasiži?r?ti dokumentinio filmo apie Sein? „Žiburio“ mokyklą I dal?. Filmas sukurtas 5-ojo mokyklos jubiliejaus proga.

qw

Kovos prieš Lietuvą

Lietuvos lenk? veik?jai prieš porą met? ?męsi gerai koordinuot? ir suplanuot? veiksm?, kiršindami lietuvi? ir lenk? tautas.

sausio

Sausio 13-oji Punske

Šiais metais Laisv?s gyn?j? pagerbti rinkom?s ? Punsko bažnyčią, kur šventąsias Mišias atnašavo kunigas Egidijus Kazlauskas.

aaa

Sausio 13-oji Seinuose

Lietuviai Seinuose 2011 met? sausio 13-ąją nebuvo abejingi, kaip ir prieš 20 met? tądien vykstant tragiškiems ?vykiams Vilniuje.

Irena Degutienė

LR Seimo pirminink?s pad?ka

Prieš 20 met? tapome didel?s tragedijos, brutalaus nusikaltimo, o kartu ? didžio pasiaukojimo, tikrojo didvyriškumo liudininkais.

sausio 13

Sausio 13-oji

Kviečiame pasiži?r?ti Sigito Birgelio dokumentinio filmo apie Sausio 13-osios ?vykius Vilniuje, apie kuriuos pasakoja j? liudininkai.

glinskio

Glinskio dokumentinis filmas

Seimo svetain?je paskelbtas Sąj?džio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas ?Laužai prie parlamento?.

elta

Varšuva abejinga

Ar d?l blog?janči? santyki? Varšuva nereaguoja ? kvietimus dalyvauti Lietuvai svarbiuose Sausio 13-osios dvidešimtmečiui skirtuose renginiuose?

menas

Meno darb? paroda

?domią parodą šiuo metu gali lankyti Suvalk? gyventojai ir svečiai, atvykę apsipirkti ? prekybos centrą ?Suwałki Plaza?.

aq

Kokie buvo pra?ję metai?

Visa, kas pra?jo ? jau nesugr?š, pamirškime… Visgi atminty dažniau lieka tai, kas blogo, o ne kas gero b?ta. Taigi kokie buvo pra?ję metai?

traukinys2

Kas gyvenime svarbiausia

Štai prad?jom Naujuosius 2011-uosius metus. Visi tikim?s, kad bus jie geresni už pra?jusius ar bent jau ne blogesni. Ar b?sim atidesni savo artimiesiems?

Grigalisko_choralo_choras

Bažnytini? chor? ryšiai

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektoratas ir Punsko parapija vykdo projektą ?Kauno ir Punsko lietuvi? bendradarbiavimo tinkl? k?rimas?.