Motina

Mama, mamyte, mamute, mamytuke

Pačiais maloniausiais, mieliausiais žodžiais vadinama Mama ir kasdienyb?je, ir poezijos posmuose. Lietuva turi daug simbolini? Motin?. Baisiais laikais ? Mama ant rank? laikanti mirus? k?dik? ? maro metais ar Sibiro platyb?se.

skambutis

Paskutinis skambutis

  Š. m. balandžio 29-ąją Punsko Kovo 11-osios lic?juje paskutinis skambutis nuaid?jo 27 mokyklos abiturientams. Iškilmi? pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Punsko lic?jaus sporto sal?je…

liudas_mikalauskas

Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

Jono Pauliaus II beatifikacijos programa

Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilm?s prasid?s išvakari? maldos vigilija, vyksiančia šeštadienio, balandžio 30-osios, vakarą Romos Didžiojo cirko aikšt?je. 20 val. Romos laiku prasid?siant? ir…

marie_simon_pierre

Apie stebuklo ?rodymą

Pagal Katalik? Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažin?jo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindin?s sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu…

Seimas

Palankiai vertino tik 4 veikėjus

Kaip rašo ?Respublika?, naujausiais apklaus? duomenimis, daugiau nei pus? Lietuvos gyventoj? kovo m?nes? palankiai vertino tik 4 visuomen?s veik?jus – prezidentę Dalią Grybauskaitę, kadenciją baigus?…

sokejai

Lenkijos lietuvi? festivaliai

Kviečiame paži?r?ti filmą apie Lenkijos lietuvi? Punsko ir Sein? krašte vykstančius festivalius. Filmas yra Lietuvos istorijos vadov?lio pagrindinei mokyklai priedas.

motinos-dn

Koncertai Motinos dienai

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyks choreografinio samb?rio „JOTVA“ koncertas „Laiškai Lietuvai“, skirtas Motinos dienai. Kovo 30 d. –…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

Jonui Pauliui II atminti

Balandžio 2 d. 22 val. 37 min. Lietuvos laiku paskelbus apie Jono Pauliaus II ?sugr?žimą ? T?vo namus“, Šv. Petro aikšt?je nuaid?jo plojim? banga, po…

lalavimas

Lalavimas Punsko krašte

Lalavimas reišk? mergin? pak?limą ? marčias, mat po Velyk? prasideda vedyb? laikotarpis. XIX a. pabaigoje lalavimas virto kiaušiniavimu. Antrą Velyk? dieną jaunimas vaikščiodavo ? svečius….

valgiai

Punskiečiai šventina Velyk? valgius

Did?j? šeštadien? ir Velyk? rytą nešama bažnyčion šventinti velykiniai valgiai: marginti kiaušiniai, duona ir m?sa. Šitaip daroma, kad šeimos nariai, paragavę šventint? velykini? patiekal?, b?t?…

putrimas

Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4). Brang?s broliai ir seserys Kristuje,  Dievo gailestingumo…

Irena_Degutien?

LR Seimo pirminink?s sveikinimas

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario švent?s ? Švent? Velyk?. Šis laikas žymi Kristaus Prisik?limą, did?j? stebuklą ir kartu ? gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

velykosLT

Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?, Skamba giesm?s po pasaul?. Mums Velykos jau at?jo, K?l?s Kristus Atpirk?jas. Aleliuja, aleliuja!  Linksm? šv. Velyk?!  Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su…