Nuo Jurbarko iki Nidos

 

Keturiasdešimt keturi konkurs? (Dailiojo žodžio, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, Lietuvi? kalbos ir literat?ros) laim?tojai iš Punsko, Navinyk?, Vidugiri? ir Sein? ?Žiburio? mokykl? birželio 14 ir 15 dienomis dalyvavo neeilin?je ekskursijoje ? Lietuvą. Lenkijos lietuvi? draugija gal?jo surengti šią išvyką r?m?j? ? Lenkijos vidaus reikal? ir administracijos ministerijos (MSWiA) bei Lietuvos Respublikos užsienio reikal? ministerijos ? d?ka. Keliauta ? Jurbarką, Palangą, Klaip?dą, Juodkrantę, Nidą.

Jurbarko krašte, važiuodami greta tekančio Nemuno, grož?jom?s juo. Aplank?me muziej?, esant? Šilin?s kaimelyje. Čia mus pasitiko gidas. Jis papasakojo apie žvejybos ?rankius, parod? valtis, kuriomis plaukiojo senieji žvejai Nemuno upe. Gidas palyd?jo ? Panemun?s pil?, kuri žav?jo didingumu. Atrod?, kad čia dar gyva senov?s dvasia. Kita, dar didingesn? ? Raudon?s pilis. Ji kitokia ? puiki pilies architekt?ra, graž?s bokštai. Lankydamiesi čia užlipome ? 33 metr? aukščio bokštą, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas ? Nemuną ir Raudon?s miestel?. Per Jurbarko miestą važiavome ilgiausiu automobili? tiltu Lietuvoje. Tiltas yra virš Nemuno up?s ir jungia Jurbarko miestą su Kiduli? gyvenviete. Pasiek?me nuostabiai išgraž?jusią Palangą. Čia muzika skamb?jo už kiekvieno pos?kio.

Palangoje vaikai pavaikštin?jo po Botanikos sodą, ?kop? ? Birut?s kalną, lank? Gintaro muziej?. Ir kuo greičiau skub?jo prie j?ros. Kai kurie pirmą kartą išvydo mari? platybes. V?jo nebuvo, bangos mažos, bet šaltokas oras leido tik trumpai pabraidžioti s?riame vandenyje.

Nakvynei apsistojome Palangoje, Dariaus ir Gir?no gatv?je. Nors sąlygos nebuvo geriausios, bet kas svarbiausia ? buvo: patalyn?, karštas ir šaltas vanduo, piet?s, kitą rytą pusryčiai. Prieš miegą iš?jome pasivaikščioti Basanavičiaus gatve ir papl?dimiu bei pus?s kilometro molu.

Kitą dieną atsisveikinę Palangą, lank?me Klaip?dą, klaus?m?s gido pasakojim? apie š? kraštą, pr?s? laikus ir dabart?. Perk?la su autobusu persik?l?me per Kurši? marias ? pusiasal? ? ? Kurši? neriją, patekome ? Neringą, po to nuvažiavome ir ? Juodkrantę. Juodkrant? ? tai seniausia pusiasalio žvej? gyvenviet? su ?domiais architekt?ros paveldui priskirtais nameliais ir aukštu kalnu ? sl?nyje augančios senos aukštos pušys vos lygiuojasi, siekia virš?n?mis kalno virš?nę. Jis pavadintas Ragan? kalnu, apsagstytas 100 medžio skulpt?r? ? ?vairi? pasak? veik?j?.

Kopgalis ? Klaip?dos miesto teritorija, esanti ? vakarus nuo miesto centro, šiauriausiame Kurši? nerijos nacionalinio parko gale, kur Kurši? marios jungiasi su Baltijos j?ra. Prie mari? yra Piev? ragas, greta jo ? delfinariumas, J?r? muziejus-akvariumas. J?r? muziejus-akvariumas atidarytas 1979 m. liepos 28 d. buvusioje Kopgalio tvirtov?je.

Klaip?doje vaikai nu?jo ? J?r? muziej? su Baltijos fauna ir flora, ?vairaus dydžio kriaukl?mis. Kas nor?jo, apži?r?jo dresuot? j?r? li?t? ir delfin? spektakliuką.

Neringa ? miestas Kurši? nerijoje, tarp Baltijos j?ros ir Kurši? mari? (vakarin? pakrant?); kurortas. Neringa ? ypač populiari poilsio vieta. Čia yra daug aukšt? sm?lio kop?.

Nidoje vaikai ?kop? ? Parnidžio kopą ir steb?jo puikius vaizdus. V?liau b?giojo po aukštas sm?lio kopas lyg po Saharą.

Nida ? gyvenviet? Kurši? nerijoje, Neringos miesto pietiniame pakraštyje. Tai sena gyvenviet?, XVIII a. iš palv?s persik?lusi ? pamar?, v?liau pri?musi kit?, užpustyt? gyvenvieči? pab?g?lius. Šiandien Nida ? užmario kult?ros centras, turistus žavinti savo senomis žvej? sodybomis, jaukiais kiemeliais, gražia mari? pakrante.

Suvalgę skanius pietus Klaip?doje, ekskursijos dalyviai vakarop sugr?žo namo.

D?kojame kartu vykusiems ir ekskursijos dalyvius globojusiems mokytojams, r?m?jams, ači? LLD pirmininkui Algirdui Vaicekauskui už padovanotą neeilinę išvyką.

Eugenija Pakutkien?

 

Komentavimas negalimas.