Netekome mūsų Elės

Dauguma suvalkiečių gerai pažinojo Elę Vinikaitytę-Staskevičienę, seniai apsigyvenusią Suvalkuose. Ji dažnai dalyvaudavo lietuviškose pamaldose, įvairiuose kultūriniuose renginiuose, rašydavo straipsnius „Suvalkiečiui“. Dar balandžio 30 d. su dukra Rita lankėsi Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose. Tik nieks tada nesitikėjome, kad taip greit jos neteksime. Daugumą suvalkiečių praėjusios savaitės antradienį pasiekė liūdna žinia, kad 2013-06-17 vakarą Balstogės ligoninėje po sunkios ir trumpos ligos, eidama 57 metus, mirė mūsų Elė. Tai, žinoma, labai mus visus sujaudino. Labai greit ir netikėtai paliko savo šeimą, artimuosius, bendradarbius, pažįstamus ir Suvalkų lietuvių bendruomenę.

Elė Staskevičienė

Elė Staskevičienė

Ji prieš mirtį pageidavo, kad per šermenis ir po laidotuvių būtų giedamas lietuviškai rožančius, kad laidotuvių Mišios vyktų lietuvių kalba su lenkiškais papildymais Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Nebuvo sunku gauti šios bažnyčios kunigo leidimą atnašauti laidotuvių pamaldas lietuviškai. Visi E. Staskevičienės prašymai buvo patenkinti.

E. Staskevičienė pašarvota laidojimo namuose „Hades“ Vyšynskio gatvėje. Velionę aplankyti atėjo labai daug lietuvių iš Suvalkų, Punsko, Seinų ir kitų vietovių. Nemažai atvyko ir lenkų. Į šarvojimo salę prinešta labai daug gražių gėlių ir vainikų. Čia Punsko, Seinų ir Suvalkų lietuviai sugiedojo rožančių.

Lietuviškos laidotuvių Mišios prasidėjo 2013-06-20 d. dešimtą valandą Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Jas atnašavo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių. Daug iš jų turėjo stovėti, nes suoluose visos vietos buvo užimtos. Tarp susirinkusiųjų buvo daug Suvalkų, Punsko, Seinų lietuvių, giminės, pažįstami ir didelė grupė lenkų. Prie karsto stovėjo Suvalkų antrojo mokyklų komplekso, kuriame E. Staskevičienė ilgus metus dirbo, uniformuotų mokinių garbės sargyba su mokyklos vėliava.

Pirmasis Mišių skaitinys perskaitytas lenkiškai, o psalmės ir antrasis skaitinys lietuviškai. Kunigas pasakė lietuviškai ir lenkiškai pamokslą. Mišioms pasibaigus, trumpai pasisakė apie mirusiąją Suvalkų 2-ojo mokyklų komplekso direktorius Romualdas Borkovskis (Romuald Borkowski), o po jo lietuviškai ir lenkiškai Kostas Leončikas.

Kun. Andrzej Opanowski kapinėse šventina karstą su palaikais prieš laidojimą

Kun. Andrzej Opanowski kapinėse šventina karstą su palaikais prieš laidojimą

Per Mišias giedota lietuviškas giesmes, kurios man padarė labai didelį įspūdį. Bažnyčia, pasižyminti gera akustika, tiesiog nuo jų skambėjo. Giedojo labai geri giesmininkai ir giesmininkės iš Punsko, Seinų ir Suvalkų. Manau, kad ir kitus sužavėjo nuostabiai atliekamos giesmės. Šio įspūdžio ilgai negalima užmiršti. Buvo labai malonu klausytis.

Po Mišių pajudėta į Suvalkų didžiąsias kapines. Čia taip pat sugiedotos kelios giesmės. Ant karsto ir prie kryžiaus buvo pritvirtinta lentelė su lietuvišku užrašu. E. Staskevičienė palaidota naujajame kapinių kvartale, prie Grunvaldzka gatvės, netoli įėjimo vartų.

Tai buvo pirmos laidotuvės su lietuviškomis Mišiomis Suvalkuose.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 

 

vienas komentaras Netekome mūsų Elės;

  1. Suvalkietis sako:

    P.Kostai ,esat neteisus , kadangi 2003 m.lietuviskai buvo palaidota A.T.A. Janina Balytiene .Su Pagarba.