Mus aplankė šviesa

Prelato Edmundo J. Putrimo,

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai,

laiškas

 

Putrimas

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai, gyvenantys visuose žemynuose bei etninėse žemėse,

 

Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, pranašavo: „Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1: 78–79). Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: „Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Mt 4: 16). Evangelijoje pagal Joną apie Jėzaus gimimą rašoma: „Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo tikroji šviesa,kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1: 4–5, 9).

Evangelijose skelbiama, kad Jėzui gimus mus aplankė ta tikroji šviesa, kuri atnešė viltį visai žmonijai. Jis yra mūsų širdžių šviesa, kuri padeda mums ieškoti tiesos ir meilės pasaulyje. Mūsų Šv. Tėvas Pranciškus rašo: „Kur Dievas gimsta, gimsta viltis; ir kur gimsta viltis, žmonės atgauna savo orumą. Tačiau net ir šiandien daug žmonių yra praradę savo orumą ir, kaip ir vaikas Jėzus, jie kenčia nuo šalčio, skurdo ir atmetimo.“

Reiškiu didelę pagarbą kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi padeda ir remia lietuvių katalikų sielovados veiklą užsienyje. Ypač dėkoju tiems, kurie kovoja su neviltimi; kurie padeda bedarbiams, vienišiems, vargšams, abejojantiems savo tikėjimu ar tautiškumu bei šeimos ištikimybe; kurie kovoja su prekyba žmonėmis arba lanko vargstančius kalėjimuose tolimuose kraštuose.

Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti Jūsų parapijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose.

Šv. Kalėdų laikotarpiu būkime tęsinys Jėzaus Kristaus vilties ir šviesos, dalinkimės su kitais, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria tamsiame ir niūriame pasaulyje.

Dievo palaima telydi Jus ir Jūsų šeimos narius šv. Kalėdų laikotarpiu ir per visus 2018 metus.

Prelatas Edmundas J. Putrimas


Komentavimas negalimas.