Mirė Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis

Gruodžio 10 d. eidamas 89-uosius metus Melburne, Australijoje, mirė vienas ryškiausių tautos išeivijos atstovų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikėjas, žurnalistas, Punsko ir Seinų krašto bičiulis Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis.

G. Žemkalnis-Landsbergis buvo Gabrieliaus Land­sber­gio-Žemkalnio, vie­no iš lie­tu­vių tau­tos at­gi­mi­mo XIX a. pa­bai­go­je da­ly­vių, bei kalbininko Jo­no Jab­lons­kio vai­kai­tis. Jo tėvas – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų XX a. pra­džio­je da­ly­vis, ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Žemkalnis. Brolis – Kovo 11-osios Akto signataras Vytautas Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1929-2017) | Asmeninė nuotr.

Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis (1929-2017) | Asmeninė nuotr.

Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis gimė 1929 m. sausio 31 d. Kaune. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją. Beveik visą savo gyvenimą susiejo su spauda. 1944 m. Vokietijoje pradėjo redaguoti pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“. Už tai buvo gestapo areštuotas ir kalintas. Vėliau, iki 1948 m., Vokietijoje bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose.

Į Australiją išvyko 1948 m. Buvo Australijos lietuvių kultūros fondo vienas steigėjų. Paskelbė daug straipsnių Australijos ir kitur leidžiamuose lietuvių laikraščiuose: „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“.

1974 m. Melburno radijo stotyje pradėjo rengti lietuviškas laidas. Nuo 1975 m. buvo Australijos SBS radijo lietuviškų laidų rengėjas, o vėliau jų vadovas. Priklausė Australijos žurnalistų sąjungai.

Įsijungti į Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) veiklą G. Žemkalnį-Landsbergį paskatino tuometinis  šios organizacijos pirmininkas Vytautas Kamantas. Susipažino su juo dar jaunystėje, po karo Vokietijoje, Eichstaett lietuvių gimnazijoje.

„Suorganizavus skautus, kažkas mane paskyrė draugininku, o aš vienu iš skiltininkų paskyriau Vytautą Kamantą, – rašė G. Žemkalnis-Landsbergis. – Jį pasirinkti nulėmė jo akivaizdus darbštumas, pareigingumas ir drausmingumas. Nenusivyliau nei tada, nei per visą jo gyvenimą, ir labai džiaugiausi, kai jis buvo pakviestas su lietuvių skautų skiltimi dalyvauti tarptautinėje stovykloje Prancūzijoje.“

G. Žemkalnis-Landsbergis netrukus emigravo į Australiją, o Vytautas Kamantas – į JAV. Susitiko 1980 metais, kai V. Kamantas, kaip PLB valdybos pirmininkas, atvyko į Australijos lietuvių bendruomenės 30 metų jubiliejinį suvažiavimą. Nuo tada G. Žemkalnis-Landsbergis aktyviau įsijungė į PLB veiklą. 1997 m. buvo vienas iš Australijos LB atstovų PLB Seime ir išrinktas į PLB valdybą. 1998–2009 m. buvo Australijos lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.

G. Žemkalnio-Landsbergio nuopelnai Lietuvai yra įvertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Dėl G. Žemkalnio-Landsbergio mirties Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą. „Lietuvoje ypač vertiname nepaprastai didelį G. Žemkalnio-Landsbergio darbą, nepaliaujamai atstovaujant Vakarų pasaulyje mūsų šalies interesams, vienijant išeivijos lietuvius, nuoširdžiai rūpinantis Rytų Lietuvos bendruomenėmis, lankant tremtinius ir jų palikuonis Rusijoje.“

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.