Kas naujo Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje?

 Labai greit praskriejo dar vieneri metai, kurie PLB valdybai buvo darbingi ir pilni įvairovių. Kiti metai šitos kadencijos valdybai bus paskutinieji, nes 2018 m. liepos 8-11 d. visi susitiksime Vilniuje, PLB XVI Seime, kur bus renkamas naujas PLB pirmininkas ir valdyba, komisijų nariai, kur bus vėl aktyviai diskutuojama apie PLB tikslus, ypatumus, finansus ir šio junginio ateitį.

Dalia Henke

Dalia Henke

Drąsiai galiu teigti, kad besibaigiantys 2017 metai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei buvo sėkmingi, įdomūs, iš kiekvieno valdybos nario pareikalavę nemažai laiko bei atsidavimo. Didelė darbų dalis tenka PLB atstovybei Vilniuje. Po 2016 m. LR Seimo rinkimų 2017 metai prasidėjo susipažinimo ir prisistatymo dvasia. Buvo svarbu jau pradžioje susitikti su įvairiais naujos LR Vyriausybės atstovais ir LR Seimo nariais, pristatyti PLB tikslus ir planus bei pasitarti aktualiais užsienio lietuviams klausimais.

Per visus metus intensyviai bendravome ir tarėmės su LR Vyriausybės kanceliarija, URM, Užsienio lietuvių departamentu, Švietimo ir mokslo ministerija bei LR prezidentūra.

LR Seimo ir PLB komisija tęsia savo darbą ir 2018 m. balandžio 23-27 d. rinksis į pavasario sesiją.

Priimtos svarbios rezoliucijos šiomis aktualiomis temomis: dėl Kultūros ir Švietimo Tarybų gairių pakeitimo; dėl LR pilietybės išsaugojimo; dėl Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir Pasaulio lietuvių vienybės dienos – „Šimtas Lietuvos veidų, sujunkime Lietuvą”; dėl migracijos procesų valdymo ir sugrįžimo į Lietuvą sąlygų sudarymo; dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos; dėl Valstybės pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis priemonių tobulinimo; dėl Lietuvos informacinio saugumo; dėl „Globalios Lietuvos” kūrimo programos įgyvendinimo; dėl Pasaulio lietuvių įnašo plėtojant aukštąjį mokslą.

Buvo išlaikyta Užsienio lietuvių reikalų koordinacinė komisija (ULRKK), nors oficialiai ULRKK  šiais metais dar neposėdžiavo. Šiuo metu PLB jungia 45 šalyse esančias Lietuvių bendruomenes. PLB plėtros komisijos dėka šiais metais prisijungė Armėnijos lietuvių bendruomenė. Šie metai buvo ypatingi ir tuo, kad net keletas seniausių lietuvių bendruomenių, kaip Jungtinės Karalystės, Belgijos ir Prancūzijos paminėjo savo 70 metų jubiliejus. Kitos bendruomenės taip pat pažymėjo jubiliejinius metus. 

Intensyvus bendravimas su atskiromis Lietuvių bendruomenėmis nenutrūksta: šiemet kolegoms ir man teko aplankyti Lietuvių bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Belgijoje, Suomijoje, Danijoje, JAV, Graikijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Liuksemburge, Argentinoje, Vokietijoje.

Po šią vasarą Kaune surengtų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, LB pirmininkai dalyvavo PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Panevėžio rajone. Vis dar lieka svarbu visiems asmeniškai Lietuvoje susitikti ir bendrauti. Nors ir gyvename plačiai pasklidę po pasaulį, mūsų siekiai yra panašūs: esame „Lietuvos ambasadoriai“, garsiname Lietuvos vardą ir formuojame Lietuvos įvaizdį užsienyje, steigiame ir išlaikome lituanistines mokyklas, švenčiame savo tradicines šventes, esame Lietuvos specialistais savo šalyse, netgi svetur uždirbtos lėšos dažnai siunčiamos į Lietuvą ar joje išleidžiamos. Tai darome su vienu tikslu – išlikti lietuviais, kad ir kur gyventume. Mums rūpi Lietuva!

Mums aktualios šios temos: pilietybės išsaugojimas; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas 2018 m.; švietimo sistemos Lietuvoje pritaikymas sugrįžtantiems; saugus ir anonimiškas elektroninis balsavimas; atskira, tik užsienio lietuviams skirta apygarda per kitus LR Seimo rinkimus; vergystės ir asmenų išnaudojimo prevencija; privalomos tarnybos Lietuvos kariuomenėje reguliavimas; socialinės atskirties mažinimas Lietuvoje; Lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinio švietimo sklaida, PLB įvaizdis ir žinomumas Lietuvoje.

PLB ekonomikos komisijos dėka pastarosiomis savaitėmis atkurta JAV Lietuvių verslo taryba, susitarta su Baltic Chamber of Commerce dėl tolesnių renginių ir bendradarbiavimo, buvo pristatyti lietuviški gaminiai Kalėdinėje mugėje.

Šiais metais vyko daug diskusijų pilietybės išlaikymo bei Brexit klausimais, apsvarstyti galimi sprendimai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau dešimtmetį pasisako už pilietybės išlaikymą ir išsaugojimą, kaip prigimtinę kiekvieno lietuvio teisę, o ne platų dvigubos pilietybės institutą. Tai yra esminis skirtumas ruošiant LR Konstitucijos pakeitimus, susijusius su pilietybės išlaikymu. Konkrečiai apie referendumą dar nekalbame, nes nėra dar ko ir pasisakyti. Kokia planuojama LR Konstitucijos 12 § pakeitimo formuluotė? Kaip planuojama keisti LR Konstitucijos straipsnį? Tai bus esminis diskusijos punktas. Ar PLB bus įtraukta į šį procesą? Dar trūksta ir komunikacijos plano, pavyzdžiui, kaip numatomas visas šio klausimo aiškinimas ir viešinimas, kaip bus atskleista viso klausimo problematika plačiajai visuomenei? Šiuo metu, pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis, Lietuvoje yra 2 514 536 rinkimo teisę turinčių piliečių. Iš jų tik 301 566 gyvena užsienyje. Juk svarbiausia, kad šis klausimas būtų aktualus ne tik tiems 200 000 piliečių, gyvenančių, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, bet ir 1 000 000 balsuotojų, kurie gyvena Lietuvoje. Pagal referendumo įstatymą, jeigu norime pakeisti LR Konstitucijos 12 straipsnį, reikės surinkti mažiausiai 1 200 000 balsų. Ar tai suvienys mūsų visuomenę, Lietuvos žmones ir lietuvius, gyvenančius bet kuriame kitame krašte: Europoje, JAV, Lotynų Amerikoje, Australijoje ir kitur?

Džiugu, kad Suomijoje liepos pradžioje vyko XV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuriame buvo išrinkta nauja PLJS valdyba ir PLJS valdybos pirmininkas Vladas Oleinikovas iš Jungtinės Karalystės, kuris tapo automatiškai ir PLB valdybos nariu. Ir šiemet PLJS valdyba su savo atstovybe LT surengė ne vieną jaunimo susitikimą Europoje, vyko įvairūs regioninio pobūdžio susitikimai.

Dėkojame visiems mūsų privatiems rėmėjams, Australijos ir Lietuvių fondams, Užsienio reikalų ministerijai, Spaudos, radijo, ir televizijos rėmimo fondui už finansinę paramą. PLB finansų ir lėšų telkimo kartu su PLB viešųjų ryšių komisija 2018 metais planuoja skelbti lėšoms rinkti akciją (daugiausia per socialinius tinklus), skirtą renginiui, į kurį kviečiami visi lietuviai atvyksiantys į Dainų šventę. Šis susitikimas vyks liepos 1 d. Vilniuje Rotušės aikštėje, minint Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.

Kiekvieną mėnesį Jus pasiekia PLB Valdybos naujienlaiškis, informuojantis apie valdybos narių veiklą, įvykusius renginius, nuveiktus ir planuojamus darbus bei pranešantis aktualiausias naujienas. Leidžiamas PLB žurnalas „Pasaulio lietuvis“. Kitų metų pradžioje keisis žurnalo vyr. redaktorius. Kviečiame skaityti leidinį ir rašyti į jį bei užeiti į svetainę www.pasauliolietuvis.lt, kuri kartais pateikia ir kitokio pobūdžio informacijos negu mūsų žurnalas. Įvairios užsienio lietuvių bendruomenės jau pradėjo šventinius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui skirtus minėjimus, juos tęsime ir kitais metais. Ypač ruošiamės PLB organizuojamam didžiuliam renginiui: „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kuris vyks 2018m. liepos 1 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje kartu su Lietuvos Tautinėmis bendrijomis.

Visos lietuvių bendruomenės yra kviečiamos prisistatyti, pasirodyti Lietuvai „palapinių miestelyje“. Čia vyks sceniniai pasirodymai bei meno paroda. Renginys prasidės šventomis Mišiomis Vilniaus Katedroje. Už renginį atsakingos PLB Sielovados, PLB Kultūros ir PLB spec. projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos. Ateinančiais metais linkiu visomis galiomis stiprinti Lietuvos idėją tarp užsienio lietuvių, išsaugojant kultūros savitumą, puoselėjant lituanistinį švietimą. Juk PLB istorija yra svarbi Lietuvos istorijos dalis. Kviečiu garbingai ir įsimintinai pažymėti Lietuvos 100-metį, šokti ir dainuoti Dainų šventėje Lietuvoje. Aktyviai dalyvauti PLB XVI jubiliejiniame Seime Vilniuje.

Nuoširdžiai remti viską, ko šiandien labiausiai Lietuvai reikia. Būkime lietuviais pasaulyje ir vienykimės. Kviečiu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga visus simboliškai tapti basanavičiais, nes jis, negyvendamas Lietuvoje ir net neturėdamas Lietuvos pilietybės, kūrė Nepriklausomą Lietuvą. Buvo pirmas, 1918 m. vasario 16 ąją pasirašęs Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Jis gali būti mums visiems sektinas pavyzdys ir įkvėpti geriems ir teisingiems darbams, naujoms idėjoms – ir nesvarbu, kokią pilietybę turime ir kur gyvename.

Dėkoju Jums už aktyvią veiklą savo bendruomenėse, už investuojamą laiką ir įdedamą energiją. Ačiū, kad puoselėjate mūsų tradicijas, lietuvybę ir telkiate lietuvius bei garsinate Lietuvos vardą pasaulyje! Kviečiu kartu ir vieningai spręsti mūsų bendrus klausimus. Nekantriai laukiu mūsų susitikimų 2018 metais, vėliausiai vasarą.

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Dalia Henke

Komentavimas negalimas.