Lietuvos ir Lenkijos maldininkai meldėsi už taiką

Š. m. spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, kaip ir 22-ose vyskupijose Lenkijoje, vyko Lenkijos katalikų bažnyčios inicijuotas renginys „Rožinis iki sienų“. Berznyko parapijos klebono V. Napiurkovskio bei LR konsulato Seinuose vadovo V. Stankevičiaus kvietimu pasienyje susitiko Berznyko parapijos (Seinų apskritis) bei Kučiūnų parapijos (Lazdijų rajonas) tikintieji.

maldininkai2

Prieš susitikimą Berznyko bažnyčioje įvyko iškilmingos šv. Mišios, kurių metu daug dėmesio skirta Lietuvos ir Lenkijos taikiam sugyvenimui, tarpusavio ryšių stiprinimui. Vėliau maldininkai iš Lenkijos nuvyko į pasienį, kur juos pasitiko maldininkai iš Lietuvos. Neoficialiais duomenimis, renginyje dalyvavo apie 600 asmenų. Susitikimo metu abi grupės meldėsi už taiką, Lietuvos ir Lenkijos valstybių bendradarbiavimą bei abiejų šalių gyventojų saugumą.

maldininkai1

http://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt/

3 koment. Lietuvos ir Lenkijos maldininkai meldėsi už taiką

 1. pelėda sako:

  kaži, ar konsulas Stankevič pasinaudojo proga, ir priminė Berznyko klebonui, kad šis elgiasi begėdiškai ir nekrikščioniškai, žemindamas Lietuvos karius?
  Melstis lietuviams reikia ne visų pirma už draugystę su Lenkija, o kad Lietuva su visais savo pareigūnais, seimūnais ir konsulais pagaliau suvoktų, kad lietuvių tauta yra lygiateisė lenkų tautai, ir nustotų keliaklupščiauti

 2. Juozas Vaznelis iš Suvalkų sako:

  Gerb. Viktoras teisus. Aš noriu priminti kas vyko 1904 ir 1905 m. Berznyke, kai lietuviai norėjo ten melstis lietuviškai. Apie tai rašė Lina Pileckienė knygoje „Kučiūnų parapijos istorija“. Patalpinsiu kelias ištraukas „… nuo 1904 m. rugpjūčio 21 d. vienas sekmadienis turėjo būti skirtas lietuviškoms, o kitas – lenkiškoms pamaldoms. Tada ir prasidėjo audringi įvykiai su muštynėmis, kraujo praliejimu, bažnyčios uždarymu …Lenkai neleido vykti pamaldoms „kažkokia stameldžių kalba“ … ir dar jų bažnyčioje. …1905 m. spalio mėn. pirmojo sekmadieno įvykiai buvo lemtingi. … Pasikietę jaunų vyrų iš Krasnapolio, Seinų, Studenos ir prigirdę juos degtine, lenkai, vadovaujami R.Jalžbykovskio iš Seinų, sukelia muštynes.Lietuviams pradėjus giedoti „rožančių“, keletas lenkų priebažnytyje ima giedoti sava kalba… Per procesiją viena lenkė numeta nuo vargonų langą tiesiai ant celebranto. Tik baldakymas sulaikė, o būtų sužeistas kunigas su monstrancija. Vėliau ir akmenys suzvimbė…Kilo triukšmas: moterys šaukė, verkė, langai akimirksniu išbyrėjo, o bažnyčios grindys paplūdo kraujais…Lenkai kesinosi ir į kunigus, bet šie užsidarė zakristijoje ir tik po mūšio, lydimi žandarų, grįžo į kleboniją. Tarp nukentėjusiųjų buvo Žagarų kaimo lietuviai Juozas Gadliauskas ir Steponas Machavičius. Jiems begiedant lietuvišką „rožančių“ perskeltos galvos. Pačiame šventoriuje užmuštas Juozas Zinevičius iš Seinų…Žandarų viršininkas konstatuoja skaudų faktą, jog dauguma lietuvių buvo sumušti ir išsilakstė į namus, o keliolika pasislėpė bažnyčioje…“ Matyt, kad minėtas LR konsulato vadovas iš nuobodulio 2016.04.24 d. kartu su Seinų parapijos klebonu surengė iškilmingą Lenkijos krikšto 1050 – ųjų metinių minėjimą. Keistas sutapimas, nes tą pačią dieną Varšuvoje, dalyvaujant LR prezidentui Dudai, vyskupui ir pan. iškimingai buvo meldžiamasi už lietuvių žudiką, AK brigados vadą „Lupašką“. Mano manymu nebus gerių santykių pakol lenkai n e a t s i p r a š y s už mums padarytas skriaudas (Suvalkų sutarties sulaužymą, Vilnijos okupaciją ir t.t.).

 3. Viktoras sako:

  Šis Beržnyke įvykęs religinis susitikimas ir bendradarbiavimas būtų nuoširdus ir grįstas krikščioniška meile,jeigu vietiniai tikintieji su Beržnyko klebonu priešaky panaikintų šios parapijos kapinėse ,,paminklus“ žeidžiančius čia palaidotus lietuvius karius-savanorius ,be to įkurdintų savo parapijoj nors vieną dabartinį politinį pabėgėlį -o tai šiamet ragino Popiežius.