Žurnalai

Dvisavaitraštis „Aušra“

Lenkijos lietuvių leidinys leidžiamas nuo 1960 metų. Vyr. redaktorius: Irena Gasperavičiūtė. Tiražas 1000 egz. 50 metų laikotarpyje Lenkijos lietuvių draugija išleido 575 šio laikraščio numerius. Pirmaisiais gyvavimo metais „Aušra“ buvo proginis leidinys: eidavo vieną ar du kartus per metus. Vėliau – kas ketvertį, dar vėliau – kartą į mėnesį. Nuo 1993 metų „Aušra“ tapo dvisavaitraščiu. Apie 70% tiražo yra paskirstoma prenumeratoriams. „Aušrą“ skaito Punsko-Seinų-Suvalkų krašto bei visos Lenkijos lietuviai, o taip pat kitų šalių lietuviai. Dvisavaitraštyje gvildenamos lietuvių kultūros, švietimo temos, ginamos tautinių mažumų teisės. Dvisavaitraščio „Aušra“ leidimą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (Lietuva) bei Lenkijos Užsienio reikalų ir administracios ministerija. Redakcija įsikūrusi Punske, Mickevičiaus g-vėje 23

Mėnraštis „Aušrelė“

Leidinys skirtas Lenkijos lietuvių vaikams, periodiškai leidžiamas nuo 1998 metų. Vyr. redaktorė: Vida Baranauskaitė. Tiražas 800 egz. Pradžioje vienas arba keli „Aušrelės“ puslapiai buvo talpinami „Aušroje“. Buvo tai vaikų kūryba: eilėraščiai, apsakymai, nuotraukos, piešiniai. Ilgainiui buvo pastebėta, kad lietuvių vaikai labai mielai rašo redakcijai. Tada sumanyta sudaryti laikraštėlį skirtą specialiai mažiesiems skaitytojams. Lietuviškų mokyklų vaikai (ypatingai Punsko-Seinų krašto) atneša į redakciją savo darbelius: piešinius, eilėraščius, apsakymus, kryžiažodžius, galvosūkius, nuotraukas. Iš surinktos medžiagos laikraštėlio redaktorė sudaro „Aušrelę“. Leidinį galima užsiprenumeruoti. Be to, „Aušrelė“ patenka į visas lietuviškas mūsų regiono mokyklas. Mėnraštį „Aušrelė“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (Lietuva) bei Lenkijos Užsienio reikalų ir administracios ministerija. Redakcja įsikūrusi Punske, Mickevičiaus g-vė 23.

Ketvirtinis leidinys „Suvalkietis“

Suvalkų mieste gyvenančių lietuvių leidinys. Vyr. redaktorius: Kazimieras Baranauskas. Tiražas 500 egz. „Suvalkietis“ yra leidžiamas nuo 1992 m. 1992-1996 m. LLD Suvalkų skyrius leido jį informatoriaus pavidalu. 1997-aisiais „Suvalkietis“ buvo „Aušros“ priedas. Nuo 1998 m. yra savarankiškas ketvirtinis leidinys. „Suvalkietį“ galima užsiprenumeruoti. Ketvirtinį leidinį „Suvalkietis“ remia Spaudos Radijo ir Televizijos rėmimo fondas (Lietuva).

Ketvirtinis leidinys „Šaltinis“

Lenkijos lietuvių periodinis leidinys, kurį leidžia Šv. Kazimiero draugija. „Šaltinis“ pradėtas leisti nuo 1906 m. iki 1915 m. Po to, šio laikraščio leidyba buvo pradėta tik 2005 m. Vyr. redaktorius: Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Tiražas 600 egz.

Leidinys „Dėmesio“

 Lenkijos lietuvių jaunimo leidinys leidžiamas Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivių. Redagavimą prižiūri mokytoja Birutė Vaičiulienė.

 

Komentavimas negalimas.