Kryžiažodis “Trys milijonai”. Atsakymų laukiame iki gegužės 31 d.

punskas---logo-200Punskas.pl portalas veikia jau 10 metų.

2017 m. balandžio 1 d. trys milijonai apsilankymų punskas.pl portale tapo tikrove.  Ačiū, kad buvote ir esate kartu su mumis, kad skaitote mūsų žinias, žiūrite vaizdo reportažus. Esame tik dėl Jūsų ir Jums.

Rašykite savo pageidavimus, komentuokite straipsnius.

Ta proga skelbiame Jums, mieli Skaitytojai, gyvenantys Lenkijoje, Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kituose kraštuose, jubiliejinį kryžiažodį.  

Jį parengė Božena Bobinienė ir Sigitas Birgelis.

Kryžiažodžio atsakymų lauksime iki 2017 m. gegužės 31 d. Juos galite siųsti

  • paprastuoju paštu:

Punsko „Aušros“ leidykla

ul. A. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

Sprendimą galima atnešti ir į “Aušros” leidyklą.

Siunčiant būtina parašyti savo vardą, pavardę, adresą, tel. nr. ir el. pašto adresą.

Laimėtojas bus nustatytas burtų būdu. Prizas 200 zl.

Kryžiažodis PDF formatu

Kryžiažodžio tekstas PDF formatu

 KRYZIAZODIS 2017

 

Horizontaliai:

1. Seinų kunigas, „Šaltinio“ bendradarbis, žuvęs „Titanike“.

2. Jotvingių kraštas arba Punsko LKN choreografinis sambūris.

5. Uola arba Punsko herbe vaizduojamas apaštalas.

8. Etnografinis regionas arba Punsko LKN choras.

9. Seinų apskrities gydytojas, knygnešys ir visuomenininkas, „Varpo“ bendradarbis.

10. Punsko klebonas, knygnešių globėjas, poetas ir vertėjas.

12. Pirmas Punsko valsčiaus viršaitis.

16. Kovo 11-osios Akto signataras, „Terra Jatwezenorum“ bendradarbis (jau miręs).

17. Merkinės ir Seivų girininkas, Punsko parapijos įkūrėjas.

18. Seinų vyskupas, konsekravęs Punsko bažnyčią.

20. Lietuvos kompozitorius, kuris derino Punsko bažnyčios vargonus.

22. Smalėnų parapijos klebonas, Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis.

23. Didžiausio Punsko bažnyčios varpo pavadinimas.

24. Svarbiausi Punsko parapijos atlaidai.

26. Punsko globėjo šv. Petro atributas.

28. Ežeras, prie kurio vyksta ansamblių sąskrydžiai.

31. Iš Bubelių kilęs lietuvių poetas.

36. Kunigų siuvėjas, žymus Seinijos knygnešys iš Žagarių.

39. Punsko bažnytinio choro pradininkas.

41. XX a. pradžioje veikusi Seinų lietuvių spaustuvė.

42. Lenkijos lietuvių žurnalas.

45. Iš Punsko kaimo kilęs Punsko parapijos klebonas.

46. Valinčių kaimo chorvedys.

47. Mažiausio Punsko bažnyčios varpo pavadinimas.

48. Lenkijos prezidentas arba Lietuvos Tarybos narys.

50. Lietuvos aviacijos pradininkas, lėktuvų „Ambo“ konstruktorius.

52. Seinų atstovas Vilniaus lietuvių konferencijoje, kunigas, „Šaltinio“ redakcijos narys.

55. Kaimas Seinų apskrityje, kuriame palaidoti Lietuvos savanoriai.

56. Seinų „Šaltinio“ priedas žemdirbiams.

57. Punsko licėjaus leidinys.

59. Seinų „Šaltinio“ priedas vaikams.

60. Seinų „Lietuvių namų“ kaimo kapela.

63. Punsko krašto chorvedys, palaidotas Veliuonoje.

64. Seinų bazilikoje palaidotas lietuvių vyskupas ir poetas.

66. Romano „Maranta“ autorė.

67. Punsko parapijos klebonas, partizanų globėjas.

68. Suvalkų lietuvių klubas.

69. Knygos „Ožkiniai linų mėlynų“ autoriaus gimtinė.

70. Seinų lietuvių gimnazijos pavadinimas XX a. pradžioje ir dabar.

71. Docentas, žymus Varšuvos lietuvių veikėjas, palaidotas Punsko kapinėse.

72. Varšuvoje 1972–1973 m. leistas lietuvių mėnraštis.

  Vertikaliai:

1. Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis, Vaitakiemio ūkininkas ir švietėjas.

2. Punsko klebonas, bažnyčios statytojas.

3. Kaimas, kuriame žuvo Lietuvos partizanai J. Krikščiūnas ir V. Prabulis.

4. Žymus Punsko parapijos knygnešys iš Giluišių.

6. „Šaltinio“ spaustuvėje leistas mėnraštis.

7. Vidugirių koplyčios statytojas.

9. Monarchinės valstybės valdovas arba Punsko bažnyčios altoriaus autorius.

11. Pirmas „Aušros“ žurnalo redaktorius.

12. Ežeras, nuo kurio Punskas vardą gavo.

13. Punsko klebonas, Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis.

14. Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras.

15. Punsko mokytojas ir visuomenininkas, etnografinio muziejaus įkūrėjas.

18. Miestas, kuriame buvo paskelbtas Vasario 16-osios Aktas.

19. Vidugirių koplyčios fundatoriai.

21. Punske leidžiamas žurnalas vaikams.

25. Seinų „Šaltinio“ priedas jaunimui.

27. Suvalkuose redaguojamas lietuvių žurnalas.

29. Šalis, kurioje surastas Vasario 16-osios Akto originalas.

30. Kaimas šalia Punsko arba kun. Igno Dzermeikos tėviškė.

31. Lenkijos karalius, Punsko parapijos įkūrėjas.

32. Seinų kunigų seminarijoje slaptai leistas rankraštinis leidinys.

33. Ilgaamžės (103 metų) Ožkinių kaimo gyventojos vardas.

34. Paukštis arba Punsko LKN teatras.

35. Punsko krašto knygnešys, palaidotas Sangrūdos kapinėse.

37. Lietuvos prezidentas, Lietuvos Tarybos pirmininkas.

38. Vasario 16-osios Akto signataras, „Vadovo“ redaktorius.

40. Buvęs Varšuvos lietuvių studentų leidinys.

43. Partizano Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas (iš Mockavos).

44. Lietuvos partizanas, nušautas 1947 m. ties Punios ežeru.

49. „Šaltinio“ spaustuvėje leistas dvisavaitraštis.

51. Slaptas mokytojas spaudos draudimo laikais.

53. Mokytojas, poetas, žurnalistas, Seinų atstovas Vilniaus lietuvių konferencijoje.

54. Mokytojas, literatas, vienas iš Punsko licėjaus įkūrėjų.

58. Agronomas, Punsko žemės ūkio mokyklos pradininkas.

61. Paskutinis Seinų vyskupijos vyskupas.

62. Punsko bažnyčios laiptų statytojo, Kreivėnų knygnešio vardas.

65. Juodųjų serbentų veislė arba LKN šokių grupė.

 punskas.pl

vienas komentaras Kryžiažodis “Trys milijonai”. Atsakymų laukiame iki gegužės 31 d.;

  1. gyvate sako:

    O koks prizas laukia laimetojo? :)