Kiekvienam, kas turi, bus duota

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
    „Su dangaus karalyste bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.
    MatasPraslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.
    Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’. Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’
    Taipogi tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du’. Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’
    Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo’.
    Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“. 

MT 25, 14–30

1 Tes 4, 9–11: Pats Dievas jus išmokė mylėti vienas kitą

Ps 98, 1. 7–9ab. P.: Viešpats ateina tvarkyti pasaulio.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Talentas – tai svorio matas, Jėzaus laikais pinigų sistemoje dažniausiai atitikęs apie 33 kg. Galima įsivaizduoti, kokios vertės buvo aukso arba sidabro talentas. Jėzaus palyginime turtingas šeimininkas savo kapitalą pavedė trims tarnams, tikriausiai patiems ištikimiausiems ir apsukriausiems.

Du iš jų gerai įvykdė patikėtą užduotį, o trečiasis nusprendė nebevargti ir pagudrauti. Tačiau šeimininko atpildas teisingas ir neišvengiamas. Tiesa, palyginime geriesiems tarnams atpildas suteikiamas šiame pasaulyje, o neištikimajam – amžinosiose tamsybėse. Nors kalbama tik apie tris tarnus, palyginimas taikomas visiems žmonėms, Jėzus juk neskelbė atskiro mokslo atrinktiesiems. 

Be abejo, tai nėra žemiškieji turtai. Tai tikrieji, dvasiniai turtai, dieviškumo dovanos. Kiekvienas esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir apdovanoti tais dalykais, kurių turtingas Dievas: teisingumu, ištikimybe, atjauta, dosnumu, atlaidumu, kantrybe, meile ir daugybe kitų nuostabių dalykų. Su šiais turtais Dievas pasiuntė savo vaikus į pasaulį, kad juos pagausintų ir dosniai išdalintų. Tai vykdydami Dievo vaikai tampa Jo šviesa šiame pasaulyje ir, žinoma, nusipelno garbingo atpildo – paties Dievo artumo palaimos. Todėl ir stengiamės savyje dieviškuosius turtus atrasti, rūpinamės juos pagausinti, o dosniai dalindami, dar labiau dvasiškai praturtėti. Ir, žinoma, suvokiame, kokia beprasmiška, žudanti kvailystė būtų tiesiog užmiršti ir nepanaudoti tų Dievo suteiktų gėrybių.

Bernardinai.lt

Komentavimas negalimas.