LLMD

IV Lenkijos lietuvi? mokytoj? draugijos visuotinis nari? susirinkimas

Gruodžio 8-ąją.. Punsko mokyklos svetain?je ?vyko IV Lenkijos lietuvi? mokytoj? draugijos visuotinis nari? susirinkimas. Jis prasid?jo 10 val. 15 min., kuomet baigta registruoti dalyvius. Susirinkime dalyvavo 62 pedagogai iš 126 pakviest?j?. Tarp garbing? sveči? buvo LR konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Sveikinimo žod? tar? Mokytoj? draugijos pirmininkas Juozas Bli?džius.

Susirinkimo metu išklaus?me du pranešimus: J.S. Paransevičiaus apie Sein? kraštą 1918?1920 metais ir J. Macukonien?s apie poeto Kazio Brad?no gyvenimą ir k?rybą. Svarbi mintis buvo ta, kad mokytojai, dirbantys m?s? krašte, privalo žinoti šio krašto istoriją. Jos puslapiai negali b?ti mums paslaptis. Ją privalome pažinti ne tik iš lenkišk? šaltini?, bet vis? pirma iš lietuvišk?.

Po pranešim? pasisak? LR konsulas Seinuose L. Milašius. Jis pasveikino visus pedagogus. Pasak?, kad Lietuvoje pedagogai vyrai ?rašyti ? Raudonąją knygą, bet Punsko ir Sein? krašte jie vis dar dirba. Pasidalijo vaikyst?s prisiminimais ir išreišk? pagarbą mokytojams vyrams. Pabr?ž? Šengeno susitarimo ?gyvendinimo svarbą. 2007 m. gruodžio 20/21 d. Lenkijos ir Lietuvos prezidentai susitiks Kalvarijos muitin?je ir simboliškai panaikins esamą sieną. Praš? visus kuo aktyviau dalyvauti šiame susitikime ir š? faktą ?amžinti.

Po pertrauk?l?s Juozas Bli?džius papraš? išrinkti susirinkimo pirmininką. Vienbalsiai išrinkta direktor? Irena Marcinkevičien?. Pirminink? supažindino dalyvius su darbotvarke (ji patvirtinta viešu balsavimu). Paskui išrinktos mandat?, rinkim? ir nuotarmi? komisijos.

Draugijos pirmininkas Juozas Bli?džius pateik? pastar?j? ketveri? met? valdybos darbo ataskaitą. Paskui pateiktos Draugijos komisij? ataskaitos (jos priimtos vienbalsiai).

LLB pirminink? Irena Gasperaviči?t? primin?, kad ne visiems suvalkiečiams, lankantiems lietuvi? kalbos pamokas, pažymys ?rašomas ? pažym?jimą. Reikia d?l to kreiptis ? kuratoriją. Svarst?, kaip vertinti m?s? mokini? pastangas mokytis ne Punsko gimnazijoje ar Kovo 11-osios lic?juje, o Vilniaus ?Lietuvi? nam?? mokykloje. Ar taip neprarandama daug mokini?? Punsko mokyklos dir. Jonas Vydra pabr?ž?, kad mes negalime konkuruoti su Lietuvos valstybe, kuri mokiniams Vilniuje suteikia nemokamą bendrabut?, vadov?lius ir kt. Juk tie mokiniai m?s? krašte turi galimybę mokytis lietuviškai, arti nam?. O klas?s maž?ja d?l mažo gimstamumo.

Toliau kalb?jo ?Žiburio? mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Jis informavo, kad ?Žiburio? mokykla pagaliau sulauk? tinkam? patalp? ir konkurencing? sąlyg? mokytis lietuvi? vaikams. Tačiau nepaisant pranašumo, lyginant su lenkiškomis mokyklomis miestelyje ir kaime, ne visos lietuviškos šeimos nori leisti čia mokytis vaikus, jau nekalbant apie mišrias. Direktorius ragino susirinkusius pad?ti skatinti t?vus leisti savo vaikus ? ?Žibur??. Valsčiai ir mokykl? direktoriai suinteresuoti išlaikymu mokyklose lietuvi? kalbos, kaip dalyko (mat gaunama papildomai didelius pinigus), ir visaip veikiama t?vus. Kaip šią pad?t? pakeisti, kaip paveikti t?vus? ?Žiburio? konkurencingumas turi ?takos ir lietuviškoms mokykloms, ypač Vidugiri?. Ar tai nepakeis lietuvišk? mokykl? tinklo? Vidugiri? mokyklos dir. Zita Ivoškien? pasak?, kad keli mokiniai jau lanko mokyklą Seinuose, o norą ją lankyti pareišk? daug t?v? ir mokini?. Kyla reali gr?sm?, kad kitais mokslo metais kai kuriose klas?se gali pritr?kti mokini?. Po ši? pasisakym? balsuojant pritarta Draugijos valdybos veiklai. Pasi?lyta kiek pakeisti Draugijos ?status ? kad visuotinis susirinkimas vykt? ne kas dveji, o kas ketveri metai. Šiam pasi?lymui pritarta. Pirmininkui Juozui Bli?džiui Draugijos vardu pad?kojo ir g?li? ?teik? mokyt. Teres? Jonuškien?.

Po to prasid?jo naujo Draugijos pirmininko rinkimai, kadangi Juozas Bli?džius ši? pareig? atsisak?, motyvuodamas tuo, jog užduotims vykdyti reikalinga naujoji karta. Pasi?lyti penki kandidatai, bet kandidatuoti sutiko tik mokyt. Tomas Berneckas. Viešo balsavimo metu jis ir buvo vienbalsiai išrinktas. Už drąsą ir ryžtą susilauk? karšt? plojim? ir gražiausios puokšt?s g?li?. Sveikiname j? ir linkime s?km?s vadovaujant šiai Draugijai.

V?liau naujas pirmininkas pasirinko tris valdybos narius, o likusius pasi?l? susirinkusieji. Naujos valdybos sud?čiai pritarta.Po rinkim? ?Aušros? leidyklos vadov?li? redaktor? Nijol? Birgelien? pristat? šiais metais išleistus vadov?lius mokiniams ir pagalbines knygas mokytojams, patikslino užsakym? sąlygas. J.S. Paransevičius ragino visus lic?jaus absolventus, kurie paraš? vadov?lius, pateikti po vieną egzempliori? lic?juje kuriamam literat?ros muziejui. Algirdas Vaicekauskas pakviet? visus susirinkusius dalyvauti Lenkijos lietuvi? draugijos 50-mečio min?jime Sein? ?Lietuvi? namuose?.

V?liau nuotarmi? komisija apibendrino išsakytas mintis. O pabaigoje buvęs Draugijos pirmininkas pad?kojo visiems už malon? bendradarbiavimą ir pagalbą.

Petras VITKAUSKAS

Komentavimas negalimas.