Gyventoj? apklausa Lietuvoje

Nuo balandžio 5 iki geguž?s 9 d. Lietuvoje vyko visuotin? gyventoj? apklausa. Ji tur?t? patikslinti šalies gyventoj? skaiči?, atskleisti real? lietuvi? emigracijos per pastaruosius dešimt met? mastą.

Lietuvos gyventoj? surašymo duomenis sužinosime tik met? pabaigoje, bet jau šiandien kai kurie skaičiai sm?giuoja ? paširdžius: neb?ra m?s? 3 milijon?. Kita balt? šaka – latviai – jau tiek susitrauk?, kad j? neb?ra n? 1,5 milijono.

Ir toliau vyksta t?vynaini? išvijimo iš T?vyn?s karas. Jis paskelbtas nebyliai ir yra gal net baisesnis už 1941 metais mus užgriuvusią stichiją. Europos ir lietuvi? komisar? biurai jau šiandien ruošia planus, skaičiuoja, kiek čia atsiuntus imigrant?, kur bus j? stovyklos.

Kol ne v?lu, reik?t? pergalvoti savo veiksmus. Kitas surašymas gali paskelbti, kad m?s? yra tik, pvz., 1,5 mln., arba kad esame nereproduktyvi pensinink? armija, kurią maitins imigrantai kinai.

Parengta pagal ELTĄ

2 koment. Gyventoj? apklausa Lietuvoje

  1. Lina sako:

    Viktorai, nor?čiau J?s? paklausti, o ką man daryti su tautine savigarba, kurią turiu? Mano šalis mane sutryp?, neturiu darbo, badauju, aplinkui vien neteisybę matau. Emigruoti TEKS. Tiesiog privalau išvykti, jeigu noriu dirbti, valgyti, lankyti kult?rinius renginius. Jums, gyvenantiems už Lietuvos rib?, sunkoka suprasti mus, kovojančius už b?v? Lietuvoje. Apmaudu, kad neb?ra m?s? 3 milijon?. Ir tai dar tik pradžia maž?jimo…

  2. Viktoras sako:

    Teko bendrauti užsieny/JAV,Kanadoje,Didžiojoj Britanijoj/ su lietuviais ši? laik? emigrantais.Dauguma j? neturi tautin?s savigarbos,jiems sava valstyb? n?ra vertyb?,be to labai bjauriai atsiliepia apie Lietuvą.Tik nedaugelis iš ši? atvyk?li? gerbia Lietuvą,nori b?tinai sugr?žti namo.Paskutiniu metu šiek tiek susivok?,kad j? vaikai labai greitai užmiršta lietuvi? kalbą,tad prad?jo masiškiau kurti lietuviškas šeštadienines mokykl?les.Vis tai patvirtina nuostatą,kaip lietuviai daug prarado savo vertingiausio genofondo 2-ojo pasaulinio karo metu,pokary ir sovietizmo laikmečiu,deja.