Festivalio „Jūs – mūsų širdyse“ filmai

2018 m. lapkričio 24 d. (šeštadienį) 15.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks filmų apie partizanus ir tremtinius festivalis, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui. Renginio metu bus rodomi 5 filmai.

Filmų festivalio programa:

 

15.00 val.                 –        Festivalio atidarymas

15.10 val.                 –        „Laisvės kryžkelės. Apybraiža apie Adolfą Ramanauską-Vanagą“

                                           Dokumentinis, 2010 m., 10 min.

                                           Kūrybinė grupė: Dalius Žygelis, Ričardas Čekutis

 

15.20 val.                 –        „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ (naujas, sutrumpintas variantas)

Vaidybinis-dokumentinis, 2018 m., 60 min. Autorius Sigitas Birgelis, režisieriai: Sigitas Birgelis, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

 

16.20 val.                 –        „Lagerių moterys“. Nijolė Sadūnaitė

                                           Dokumentinis, 2011 m., 29 min.

                                           Autoriai: Vytautas Damaševičius, Juozas Matonis     

                                              

16.50 val.                 –        Pertrauka. Jos metu pabendrausime su LRT atstovais.

 

17.10 val.                 –        „Agentūrinė byla „Vakarai“ 1947 m. Sigitas Kvietkauskas“

                                           Dokumentinis, 2014 m., 52 min.

                                           Kūrybinė grupė: prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius,

                                           Gintautas Tamilaitis, Vytautas Žymančius, Gintaras Zinkevičius

 

18.00 val.                 –        „LAIKOM FRONTĄ!“ „Kas tu esi, prof. Markuli?“

                                           Dokumentinis, 1 dalis, 2015 m., 59 min.

                                           Kūrybinė grupė: prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius,

                                           Gintautas Tamilaitis, Vytautas Žymančius, Gintaras Zinkevičius

 

19.00 val.                 –        Festivalio uždarymas

 

Festivalio filmai:

 „Laisvės kryžkelės. Apybraiža apie Adolfą Ramanauską-Vanagą“

Dokumentinis, 2010 m., 10 min.
Kūrybinė grupė: Dalius Žygelis, Ričardas Čekutis

Adolfas Ramanauskas išėjęs į mišką pasirinko Vanago slapyvardį. Iš pradžių vadovavo Nemunaičio apylinkės partizanų būriui. 1946 – Merkio rinktinės vadas, 1947-jų rudenį perėmė vadovauti Dainavos apygardai, o po D. Jenčio – Ąžuolo žūties paskirtas ir Pietų Lietuvos srities vadu. Sričiai sėkmingai vadovavo iki 1948 m. spalio mėn., kai išvyko į Vakarų Lietuvą tęsti visos Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vienijimąsi.
1949 m. vasario mėn. vykusiame visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Adolfas Ramamauskas – Vanagas išrinktas Vyriausiosios vadovybės nariu, LLKS pirmininko Jono Žemaičio – Vytauto pavaduotoju. 1950 m. sausio 19 d. Buvo paskirtas LLKS Gynybos pajėgų vadu, o vasario 2 d. Adolfas Ramanauskas patvirtino pradėjęs eiti šias naujas pareigas.
1956 m. spalio 11 d. Išduotas bendramokslio ir suimtas. Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo kankinamas dar beveik metus, 1957 m. lapkričio 29 d. LTSR Auksčiausio Teismo nutarimu jam įvykdyta mirties bausmė.

 

 „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“

Vaidybinis-dokumentinis, 2016/2018 m., 60 min.

Autorius Sigitas Birgelis
Režisieriai: Sigitas Birgelis, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
Scenarijus parengtas pagal Punsko krašto partizanų ryšininkių Teklės Pauliukonytės ir Janinos Judickaitės prisiminimus. Vaidina Punsko, Vilniaus ir Kauno aktoriai. Prisiminimais dalijasi partizanai, jų ryšininkai ir rėmėjai, pokario rezistencijos liudininkai. Istorines įžvalgas pateikia istorikai dr. Bronius Makauskas ir dr. Darius Juodis. Muzika – Andrius Radziukynas.

„Kalbėti apie miško brolius šiandien nepavojinga, bet nebūtinai visiems įdomu. Apie tragiškus įvykius Šlynakiemyje pirmą kartą sužinojau prieš 26 metus. Laikas yra sąlyginis reiškinys. Jis teisingas, visagalis, viską žinąs; viską gydo, pateisina, įvertina, atleidžia. Jis sustingo žmonių atmintyje prie senų Šlynakiemio pušų. Nežinau, kiek joms šiandien metų, bet jos senesnės nei anų dienų įvykiai. Mano tėvui tada ėjo 20-oji žiema. Nepasakojo jis man apie partizanus; tylenis būdamas retai kalbėdavo, nes net pagalvoti apie tai buvo pavojinga. Vėliau supratau, kiek per gyvenimą man pasakojo tylėdamas. Daug vėliau sužinojau, kad nuo vietos, kur 1949 m. gruodžio mėn. 15 d. žuvo Lietuvos laisvės sąjūdžio karžygys, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas, mane skiria 2 km. ir 41 metai. Man tuomet nebuvo net 30-ies.“

 

 „Lagerių moterys“

Dokumentinis, 2011 m., 29 min.
Autoriai: Vytautas Damaševičius, Juozas Matonis
Nijolė Sadūnaitė nuo sovietinės okupacijos laikų rezistentė ir disidentė. Perėjo Sibiro lagerių pragarą aštuntajame dešimtmetyje. Augusi okupuotoje Lietuvoje matė pokario kovas, suguldytus žuvusius partizanus miestelio aikštėje, areštus, trėmimus. Išaugusi tikinčioje šeimoje, Nijolė pasirinko vienuolės kelią, užsiėmė eucharistine veikla, aktyviai dalyvavo pogrindžio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidime. 1974 m. buvo suimta ir nuteista lageriui ir tremčiai. Kalėjo Mordovijos politinių kalinių lageryje. Dalijasi prisiminimais apie tų lagerių nužmogintą pasaulį jau lagerių agonijos pabaigoje. Tarp Nijolės Sadūnaitės draugų buvo įvairių Sovietų Sąjungos tautybių politinių kalinių.

 

 „Agentūrinė byla „Vakarai“ 1947 m. Sigitas Kvietkauskas“

Dokumentinis, 2014 m., 52 min.
Kūrybinė grupė: prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius, Gintautas Tamilaitis, Vytautas Žymančius, Gintaras Zinkevičius
Sigitas Kvietkauskas, karo savanoris, partizanas, tremtinys, detaliai pasakoja, kaip iš jų sodybos pasienyje 1947 metais Juozas Lukša-Daumantas su grupe partizanų pirmą kartą perėjo Lenkijos sieną ir atlikę užduotį laimingai sugrįžo atgal.

 

 „LAIKOM FRONTĄ!“ „Kas tu esi, prof. Markuli?“

Dokumentinis,  2015 m., 59 min.
Kūrybinė grupė: prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius, Gintautas Tamilaitis, Vytautas Žymančius, Gintaras Zinkevičius
Po Antrojo pasaulinio karo okupuotoje Lietuvoje partizano Antano Lukšos-Arūno ir partizano, MGB agento Juozo Markulio-Erelio biografijų paralelės.

punskas.pl

 

 

Komentavimas negalimas.