D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos metini?

Kaip beb?t? keista, Lietuvos Seimui si?loma priimti rezoliuciją „D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos ir Abiej? Taut? tarpusavio ?žado 220-?j? metini?“.

„Jos projektą Seimo pos?dži? sekretoriate ?registravęs Seimo Užsienio reikal? komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ragina prisiminti ir tinkamai pamin?ti esminius m?s? istorijos ?vykius, siejančius mus su kaimynais, Europa ir visu pasauliu. Rezoliucijos projektas teikiamas siekiant ugdyti atviresnę Lietuvos visuomenę. Rezoliucijos projekte si?loma pabr?žti, kad Geguž?s trečiosios Konstitucija, pirmoji rašytin? Konstitucija Europoje ir antroji rašytin? Konstitucija pasaulyje, sujung? krikščioniškąsias Europos tradicijas ir esmines vertybes – tik?jimo laisvę, lygybę prieš ?statymą, toleranciją, valdži? atskyrimą. „Geguž?s trečiosios Konstitucija yra Lietuvos ir Lenkijos bendro istorinio paveldo dalis, stiprinanti m?s? istorinę atmint? ir valstybingumą, ?kvepianti politin?s išminties, padedanti m?s? piliečiams geriau pažinti Lenkijos Karalyst?s ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s istoriją ir suvokti, kad ir aštuoniolikto amžiaus pabaigoje kartu buvome tarp pažangios pilietin?s Europos istorijos k?r?j?. Geguž?s trečiosios Konstitucija ir Abiej? Taut? tarpusavio ?žadas atv?r? naują Lietuvos ir Lenkijos valstybi? istorinę perspektyvą – Lenkijos Karalyst? ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštyst? tapo dviem lygiavert?mis politin?mis partner?mis“, – sakoma rezoliucijos projekte. Jame taip pat pažymima, kad Geguž?s trečiosios Konstitucija ir Abiej? Taut? tarpusavio ?žadas – tai dideli tuomet?s Lietuvos ir Lenkijos pažangios politin?s minties laim?jimai, darę ?taką ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet ir visos Europos visuomeninei politinei ir valstybinei teisinei raidai. Pasak E. Zingerio, Geguž?s trečiosios Konstitucija – pirmasis valstyb?s dokumentas, netrukus po jo pri?mimo išverstas ? lietuvi? kalbą ir atv?ręs lietuvi? kalbai kelią ? valstyb?s gyvenimą. 2011 metais sukanka 220 met?, kai 1791 m. buvo priimtas pagrindinis Abiej? Taut? Respublikos ?statymas – Geguž?s trečiosios Konstitucija, o 1791 m. spalio 20 d. – federacinius Lietuvos ir Lenkijos santykius ?tvirtinęs Abiej? Taut? tarpusavio ?žadas.“

ELTA

 

 

Komentavimas negalimas.