Kategorija: Iš praeities

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

Paminklas knygnešiui

Spaudos atgavimo dienai

Kasmet geguž?s 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam lietuviui primena rus? carin?s valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos…

Konferencijos Seinuose akimirka. Kalba URM Užsienio lietuvi? departamento direktorius Arvydas Daunoravičius

Apie tr?mimus ? Lietuvą

1941 01 10 d. Taryb? Sąjunga ir nacistin? Vokietija pasiraš? susitarimą d?l Vokietijos pilieči? ir vokieči? tautyb?s asmen? perk?limo iš Lietuvos SSR ? Vokietiją, o…

pobrane

Spaudos draudimas

Spaudos draudimo laikais (1864-1904) Punske kunigas Simonas Norkus aktyviai ?sitrauk? ? daraktori? ir knygneši? veiklą ir ją koordinavo.

klaip3

Lietuvos menkinimo stereotipai

Lietuvos menkinimas gal net t?kstantmet? vyksta iš Vakar? ir iš Ryt?, nes kaimynams nepavyko j?ga primesti krikščionyb?s…

klaip1

Drąsiausias Lietuvos žygis (2)

Klaip?dos kraštas 1918 m. lapkričio 30 d. Taikos konferencijoje Paryžiuje deklaravo savarankiškumą ir susijungimą su Didžiąja Lietuva.

klaip2

Drąsiausias Lietuvos žygis (1)

Klaip?dos kraštas 1918 m. lapkričio 30 d. Taikos konferencijoje Paryžiuje deklaravo savarankiškumą ir susijungimą su Didžiąja Lietuva.