Kategorija: Iš praeities

Ryto-2

LKD skyrių knygynėliai Seinų ir Punsko krašte

Pirmuosius LKD veiklos metus Punske veikė visų skyrių bendras knygynėlis. Jame buvo 800 knygų. Vėliau LKD gavo daugiau knygų iš LKD centro. Skyrių knygynėliai buvo…

gimnazistai

Seinų ir Punsko krašto bibliotekos XX amžiaus pradžioje

Biblioteka saugo praeitį ir kuria ateitį. (M. Gormanas) 1906 m. Seinuose įsteigtos „Žiburio“ draugijos tikslai buvo: auklėti lietuvius „lietuviška ir katalikiška dvasia“, šviesti juos lietuviškose…

Buldozeriais – per senąsias kaimo kapines

Apie Galinių kaimo senąsias kapinaites

Prie Galadusio ežero buvo keturi sodžiai, išsidėstę kas pusantro kilometro, o prie kiekvieno jų kapinės. Šie sodžai seniai išnykę, žmonės iškeldinti, o sodybos sunyko, kai…

ivanauskas

Profesoriui, gamtininkui, biologijos daktarui Tadui Ivanauskui atminti

Šiemet sukanka 90 metų, kai pirmą kartą (1923 m.) žymaus Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko iniciatyva buvo surengta Paukščių diena. Iš mūsų kraštietės, bičiulės Gražinos…

Iš kairės sėdi: Bronislava, tėtis Jonas, Janina Pakuckaitė-Paransevičienė, mama Rožė ir Anelė Sidaravičiūtė-Pakuckienė. Stovi: Magdalena, Albinas, Eugenija. 1959 m.

Šešėliuota atminimų šviesa

Jos spinduliai ir per tolių tolius skrodžia įvykių sąvartas, tvaska namuose, sodybose, sutiktų žmonių veiduose, žadina ilgesingus prisiminimus. Kai gražioji teta Agotėlė išteka už Vlado…

dvaras

Bendrių, Dainavos ir kiti dvarai (2 d.)

(Tęsinys. Pradžia čia)  Jonas Juravičius ne kartą tarpininkavo buvusių dvarų palikuonims ieškant praeities pėdsakų. Už pagalbą ir nuorodas dėl Bendrių dvaro istorijos Jonui ir jo…

dvarai

Bendrių, Dainavos ir kiti dvarai (1 d.)

Lietuvoje buvo daug dvarų, įsikūrusių vietose, kur gražus kraštovaizdis – netoli upių ar ežerų. Dvarponiai dažniausiai buvo lenkų tautybės. Dvarai turėjo savo rūmus, svirnus, tvartus,…

kn-m2

… knygnešių legendą tęsiam…

Žodis „knygnešys“ sunkiai verčiamas į kitas kalbas. Ypač sunku perduoti jo tikrąją prasmę. Bet jei ne šio žodžio atsiradimas, gal būtų užgesę visi kiti lietuviški…

seminarija-2

Seinų kunigų seminarijos bibliotekos

Jeigu kas paklaustų, su kuo man siejasi Seinai, greičiausiai pagalvočiau apie Seinų Švč. Mergelės Marijos baziliką su paslaptingu vienuolyno mūru. Tas mūras nuo seniai keldavo…

Peliksas Bugailiškis, Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys, Justinas Staugaitis, Jonas Basanavičius, Steponas Kairys, Antanas Smetona, Jonas Vileišis, Povilas Dogelis, Juozas Paknys, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Juozas Stankevičius, Petras Klimas Vilniaus konferencijoje

Vilniaus konferencijos dalyviams pagerbti

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Punske, Seinuose, Suvalkuose rengiami koncertai, parodos, bus aukojamos mišios. Šia proga Lietuvoje vyks: teatralizuotas susitikimas su istoriniais personažais Istorinės prezidentūros…

zenklas2

Klaipėdos krašto atgavimas

1918 XI 30 d. Prūsų Lietuvos tautinė taryba skelbė: „Atsižvelgiant į tai, kad viskas, kas yra, turi teisę gyventi, ir tai, kad mes, lietuviai, čionai,…

Sajauskas

„Marijampolė. Partizaninis karas“

Šiandien, vasario 12 d., 17 val. Istorinėje Prezidentūroje Kaune visuomenei bus pristatomas Tauro apygardos partizaninio karo dalyvių fotografijų albumas „Marijampolė. Partizaninis karas“. Albumo pristatyme dalyvaus…

Parodos organizatorių nuotr.

„1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“

2013 m. sausio 24 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“. Joje panaudota medžiaga yra iš Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos,…

sukilimas

1863 metų sukilimas – ATR tradicijos tąsa

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2013-aisiais sukanka 150 metų nuo 1863-iųjų metų sukilimo ir pažymėdamas istorinę bei kultūrinę šio sukilimo reikšmę lietuvių, baltarusių…