Broliai ir seserys Kristuje

 Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė;

o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė” (I Korintiečiams 1:18).

 

Broliai ir seserys Kristuje visuose kontinentuose, lietuvių bendruomenėse pasaulyje,

Kaune 1930 metais buvo pradėta kurti Prisikėlimo parapija, kuri atspindėjo atsikuriančios Lietuvos dvasią ir buvo lyg padėka Dievui už atgautą laisvę. Sovietų okupacijos metu ji buvo atimta iš tikinčiųjų ir pažeminta – tapo radijo gamykla. Atgimimo laikais pradėta ją remontuoti pagal jos paskirtį Viešpaties garbei!

putrimas

Toronte, Kanadoje, 1953 metais Tėvai Pranciškonai įkūrė bažnyčią ir parapiją, taip pat pavadintą Jėzaus Kristaus Prisikėlimo vardu. Šioje šventovėje jie pastoracijoje aptarnavo didelį skaičių lietuvių „DP“ (dipukų), pabėgusių nuo komunizmo po Antrojo pasaulinio karo.

Abi šventovės atspindi mūsų tautos įsitikinimą, jog mūsų viltis ir stiprybė yra tikėti gėriu, prisikėlimu, Išganytojo galia. Abiejose parapijose, kaip ir visose šventovėse pasaulyje, kryžius žymi pastatų išorę ir viduje užima esminę vietą už altoriaus. Be kryžiaus nebūtų buvę Prisikėlimo. Kryžius yra kiekvieno krikščionio kelias ir primena Dievo artumą per Jo kančią ir pasiaukojamą meilę mums. „Kristaus kryžiumi bus galutinai įtvirtinta Dievo karalystė: „Nuo medžio viešpatauja Dievas“ (KBK 550).

Šventasis apaštalas Paulius rašė korintiečiams (1 Kor. 1:18), kad vieniems kryžiaus ženklas atrodo kvailystė – tiems, kurie eina į pražūtį, kurių sielos negyvena aukštesniu gyvenimu. Tačiau kiti jame randa šviesą, stiprybę ir išganymą. Šis ženklas, Golgotoje aplaistytas dieviškuoju krauju, mums visiems tebūna išganymo ženklas.

„Tačiau būtent prisikėlimas atveria mus didesnei vilčiai, nes atveria mūsų ir pasaulio gyvenimą amžinajai Dievo ateičiai, pilnutinei laimei, tikrumui, kad blogis, nuodėmė, mirtis gali būti nugalėta. Tai leidžia su didesniu pasitikėjimu išgyventi kasdienius dalykus, imtis jų drąsiai ir įsipareigojant. Kristaus prisikėlimas nauja šviesa nušviečia tuos kasdienius dalykus. Kristaus prisikėlimas yra mūsų stiprybė“ (Popiežius Pranciškus, 2013).

Švęsdami Kristaus Prisikėlimo šventę, melskimės vienas už kitą, kad patys džiaugsmingai išgyventume ir su kitais galėtume dalintis viltimi bei gydančia meile to, ką Kristus mums perdavė.

 Palaimintų ir linksmų šv. Velykų visiems.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Velykos, 2018 metai

 

 

 

 

 

 

Komentavimas negalimas.