Balsavimas internetu

Paulius Saudargas

Seime ?registruoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkim?, Rinkim? ? Europos Parlamentą, Prezidento rinkim?, Referendumo ?statym? pakeitim? projektai, kuriuos pasiraš? aštuoni parlamentarai, atstovaujantys visoms Seimo frakcijoms: LR Seimo ir Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s komisijos nariai Paulius Saudargas, Ona Valiukeviči?t?, Rima Baškien?, Dalia Teišerskyt?, Juozas Olekas, Saulius Bucevičius, Vytautas Bogušis, Zita Užlyt?. ?statymo pakeitimai ?teisina naują internetu balsavimo formą rinkim? metu, suteikiant teisę ja pasinaudoti užsienyje esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Pasak ?statym? projekto iniciatoriaus ir reng?jo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s komisijos pirmininko Pauliaus Saudargo, pokyčiai valstyb?s gyvenime reikalauja tobulinti rinkim? ?statymus: ?Lietuvi? išeivija tur?s galimybę aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose. Kartu šios ?statymo pataisos leis pasiruošti visuotiniam internetinio balsavimo ?vedimui visuose Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose?.

Balsavimas internetu atitiks visus teis?s akt? nustatytus balsavimo reikalavimus ir principus. ?statymo projekte nustatyta, kad balsuoti internetu išeivijos rink?jas gali konkrečiu nustatytu laiku Vyriausiosios rinkim? komisijos interneto svetain?je.

P. Saudargas pažymi, jog balsuoti internetu tur?t? teisę visi išeivijos rink?jai, Vyriausiosios rinkim? komisijos nustatyta tvarka ?rašyti ? Lietuvos Respublikos diplomatini? atstovybi? ar konsulini? ?staig? sudarytus rink?j? sąrašus bei patvirtinę savo pilietybę ir asmens tapatybę elektronin?je erdv?je.

P.Saudargas
„Pasaulio lietuvis“, 2011/02

Komentavimas negalimas.