Apie Albino Žukausko brolius ir seseris

Apie Albino Žukausko brolius ir seses bei jų šeimas šiek tiek papasakojo poeto krikštasūnis Genius Latvys. Geniaus krikšto mama buvo Agota Griškelienė (jo mamos ir Albino Žukausko sesuo). Poetas, viešėdamas pas giminaičius, apsilankydavo ir Klevuose.

Šiemet sausio 25 d. Albinui Žukauskui būtų sukakę 100 metų. Poetas gimė 1912 m. Bubeliuose, mirė 1987 m. Vilniuje. Jis turėjo keturias seseris ir brolį.

Albino tėvai Pranas ir Ona Žukauskai kilę iš Bubelių (mama – iš Brazinskų). Gimus Albinui ir sesei Onutei (jie dvyniai), šeimoje jau augo šešiametė sesutė Marijona Aldona. Praėjus 8 metams po dvynukų gimimo 1920-aisiais pasaulį išvydo Juozas, vėliau Agota ir jauniausioji Magdalena. Dar gimė Vincukas, bet jis mirė mažas… Tai ir visi žymaus poeto Albino broliai ir seserys.

Bubeliuose Prano ir Onos Žukauskų ūkis buvo didelis – 56 margų (apie 28 ha). Jie, kaip ir kiti, vadinti didžiažemiais „kulokais“, per karą buvo priversti palikti žemę, namus, užgyventą turtą. Iš gausios šeimos sugrįžo vien Geniaus mama – Albino Žukausko vyriausioji sesuo Marijona Aldona su savo šeima.

Žukauskai Pranas ir Ona bei jų vaikai su savo šeimomis 1941 m. kovo 6 d., įsidėję kiek mantos, iškeliavo iš gimto Bubelių kaimo per Žagarius į Lietuvą. Iš Lazdijų nukreipti į Ašmentos dvarą prie Prienų, po pusmečio perkelti į Liepaloto dvarą – kaip samdiniai dirbo už duoną, o 1942 m. pateko į Uosinukės kaimą Igliškėlių apskrityje, prie Marijampolės. Čia buvo iki rudens. Kai sugrįžo to ūkio savininkas vokietis iš Vokietijos, rudeniop buvo perkelti į Gaspariškių kaimą, 33 km nuo Vilniaus, Paberžės valsčių (aname ūkyje paliko gyvulius, paukščius). Čia reikėjo peržiemoti, nors buvo neramu, nes dažnai užpuldavo lenkų kuopos, kurios grobė ir taip jau skurdžią mantą.

„1944 m. kovą pabėgome iš ten pas tėvo pusseserę – Kasperavičius į Bajoriškes (ji ten ištekėjusi, kai dar nebuvo sienų – nuo Burbiškių netoli)“, – sako Genius Latvys.

Vyriausioji Prano ir Onos Žukauskų duktė Marijona Aldona Žukauskaitė (gim. 1906 m.) dar gerokai anksčiau, negu Žukauskai buvo ištremti į Lietuvą, ištekėjo už kitapus ežero, Rimkežerių kaime, gyvenančio Juozo Latvio. Jų šeimoje buvo trys dukros ir penki sūnūs. Regina, būdama ketverių, nelaimingai įkrito į iškastą durpinę ir prigėrė. Česė užaugusi ištekėjo už savo kaimo Petro Kuosos ir paveldėjo mamos bei visų Žukauskų tėviškę – Albino gimtinę. Trečioji dukra, pakrikštyta taip pat Reginos vardu, persišaldė ir mirė, būdama 19 metų. Sūnus Juozas prieškariu nuėjo augintiniu pas bevaikio dėdės Kubiliaus šeimą Lazdijuose. Ten gyveno sukūręs šeimą su lietuvaite. Mirė jaunas. Kastantas ir Vitas Latviai gyvena Kanadoje, o Edvardas gyveno ir mirė Vokietijoje.

Albinas Žukauskas išvyko mokytis į Vilnių, o jo dvynė sesuo Ona Žukauskaitė, būdama 22 metų, 1934-ųjų sausį ištekėjo už savo Bubelių kaimo Prano Vaitulionio. Ji buvo likusi tėviškėje Bubeliuose, bet prievarta šeima ištremta Lietuvon. Vaitulionių sodyba buvo išlikusi ir po karo, tik jiems jau neleista ten sugrįžti, išparceliuota. Tik medžiai byloja, kad šalia Kochanskų Bubeliuose buvo ir Vaitulioniai. Onos ir Prano Vaitulionių šeimoje užaugo 8 vaikai (vyresnieji gimę Bubeliuose, o jaunesnieji Lietuvoje). Iš jų vyriausias gimė 1935 m. Bubeliuose.

Vaitulioniai į Bubelius jau niekad nesugrįžo. Apsigyveno paskirtame ūkyje prie Naumiesčio. Kai kūrėsi kolūkiai, jų žemė prijungta prie kolūkio. Onos vyras čia dirbo sandėlininku. Ona anksti liko našlė (jos vyras mirė dar jaunas). Pokariu ji gyveno Naumiestyje, čia ir mirė.

Agota Žukauskaitė (trečioji Albino sesuo) mokėsi Lietuvoje. Ištekėjo už Jono Griškelio. Vaikų nesusilaukė. Jos vyras prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo milicijos viršininkas Lazdijuose. Per karą jį rusai sugavę išvežė Sibiran. Iš ten grįžo be sveikatos, jaunas mirė. Vokiečių laikais jie gyveno Kermošinės kaime, Igliškėlių valsčiuje, prie Marijampolės.

Albino brolis Juozas Žukauskas dirbo redakcijoje Vilniuje. Čia vedė lietuvaitę, susilaukė dviejų sūnų. Žmona mirė jauna.

Jauniausios Albino Žukausko sesers Magdalenos Žukauskaitės pirmą vyrą nužudė partizanai. Jauna būdama, ji vėl ištekėjo. Gyveno Butrimonyse, užaugino du sūnus.

Kaip jau minėta, iš gausios Žukauskų šeimos į Lenkiją sugrįžo tik Marijona Aldona Žukauskaitė-Latvienė su savo šeima. Ji, jau būdama Latvių marti, atgavo Žukauskų tėviškę Bubeliuose, bet neišgalėjo atiduoti pyliavos (javų didelės duoklės nuo hektaro, bulvių, mėsos). Valdžia ūkį išparceliavo. Paliktas tik jo vidurys su pastatais ir 9 ha žemės. Gyvenamąjį gimtinės namą, kurio vienam gale prieškariu veikė kaimo mokykla, paveldėjo Aldonos duktė Česė ir žentas Petras Kuosa. Paremontavus vidų, kiek laiko čia gyveno jų dukra Onutė su vyru Jonu Kuosa, kilusiu iš Vaitakiemio. Vėliau ji su sava šeima išsikėlė ir jau seniai gyvena Vokietijoje. Žemę išsinuomoję naudoja kaimynai Vydrai, o Žukauskų gimtinės namus globoja Kuosai.

E. Pakutkienė, punskas.pl

 

vienas komentaras Apie Albino Žukausko brolius ir seseris;