Absoliutus prioritetas

Kaip informuoja Lenkijos vidaus reikal? ministerijos tinklalapis, Lenkijos konsulin? tarnyba pareng? 2010 m. raportą apie 127 Lenkijos konsul? darbą. Jame rašoma, kad Lenkijos URM informuota apie 9982 areštuotus ar sulaikytus užsienyje Lenkijos piliečius. Lenkijos URM turi duomenis, kad užsienyje bausmę atlieka 4234 Lenkijos piliečiai. Iš j? 80 ? už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, Piet? Amerikos valstyb?se.

Raporto 24 puslapyje skelbiama, kad lenk? situacija Rytuose atsilieka nuo europini? standart?, tod?l buvo teikiama intensyvi pagalba atkuriant lenkiškumą, užtikrinamas pri?jimas prie švietimo, kult?ros, kalbos, žini? apie Lenkiją. Absoliutus prioritetas buvo ir yra mažum? teisi? apsauga.

Anot Lenkijos vidaus reikal? ministerijos, ypatingai sunki ?staig? veikla buvo Baltarusijoje ir Lietuvoje. Skelbiama, kad ypatinga užduotis po SSRS subyr?jimo yra Lenko kortos išdavimas. Lietuvoje gauta 3000 prašym? d?l Lenko kortos.

Informuojama, kad Lenk? namuose Vilniuje atidengta lenta, ?amžinanti 1941-1944 m. Paneriuose nužudyt? lenk? atminimą.

Lenkijoje nesiliauja puolimai ir akcijos, nukreiptos prieš Lietuvą. Balandžio 9 d. Lodz?je buvo surengtas piketas ?Lodz? solidari su Lietuvos lenkais?. Jo metu ?teiktas protesto laiškas ES pirmininkaujančios Vengrijos garb?s konsului.

Komentavimas negalimas.