A. a. Vytautas Kamantas

A. a. Vytautas Kamantas,

vyras, tėvelis, tėvukas, svainis ir dėdė, mirė 2012 m. balandžio 1 d. Gyveno Grand Rapids, MI. Gimė 1930 m. kovo 25 d. Macikų kaime, Šilutės valsčiuje, Lietuvoje. Velionis buvo inžinierius, dirbo projektų vadovu ir statybos direktoriumi Butterworth ligoninėje, Grand Rapids, MI. Įvairių amerikiečių ir lietuvių organizacijų narys, ėjęs vadovo pareigas, Akademikų skautų sąjūdžio filisteris ir skautininkas, Lietuvių Fondo Tarybos narys, buvęs pirmininkas, JAV LB Grand Rapids apylinkės valdybos narys, daugelio JAV tarybų narys ir prezidiumų pirmininkas, ilgametis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo pirmininkas, keturių PLB valdybų pirmininkas. Didelis jaunimo rėmėjas.

Nuliūdę liko žmona Gražina, vaikai Rimas Kamantas, Rasa ir Paulius Ragai, Daina ir Saulius Čyvai, aštuoni anūkai: Andrius Ragas, Matas ir Vaiva Čyvai, Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė, Jonas Čyvas, Tomas Čyvas ir Marija Čyvaitė. Svainiai Vincas Lukas, Juozas ir Barbara Lukai, jų šeimos ir giminės Lietuvoje.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui arba Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijoms (Jesuit Fathers-Baltic Project).

A. a. Vytautas bus pašarvotas antradienį, balandžio 3 d., nuo 6 v. v. iki 9 v. v. ,,Barto Funeral Home” (1401 Quarry Ave NW, Grand Rapids, MI). Laidotuvių Mišios – trečiadienį, balandžio 4 d., 10 v. r. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (520 Myrtle St. NW, Grand Rapids, MI 49504). Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Petro ir Povilo kapinėse Grand Rapids, MI. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus kartu su mumis atsisveikinti ir pasimelsti.

 

 

Komentavimas negalimas.